^Powrót na góre
" alt="logo" width="326" height="133">
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

 

 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej w Szkodnej

Prawna podstawa opracowania szkolnego Programu Profilaktyki:

 

1. Uchwała nr XIV/151/15 Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. z dnia 30 grudnia

    2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na

    2016 rok.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r.

    w  sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu

    oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej

    i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii – kolorem zielonym

    zaznaczono w tekście programu działania dotyczące realizacji niniejszego

    rozporządzenia.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015r.

    w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci

 

    młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się, rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia i stosuje się do zaleceń lekarza i lekarza dentysty;

2)      dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych (w miarę swoich możliwości); orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt, a także w zagrożeniach typu burza, huragan, śnieżyca, lawina, powódź itp.; wie, jak trzeba zachować się w takich sytuacjach;

3)     odróżnia, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi;

4)      odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym; nie krzywdzi innych, pomaga słabszym i potrzebującym;

5)     współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz świecie dorosłych; wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe); rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami w miejscu zamieszkania; jest chętny do pomocy, respektuje prawo innych do pracy i wypoczynku;

6)     zna prawa ucznia i jego obowiązki (w tym zasady bycia dobrym kolegą), respektuje je; uczestniczy w szkolnych wydarzeniach;

7)     zna zagrożenia ze strony ludzi; potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, niebezpieczeństwie; zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112;

8)     wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność fizyczna;

9)      wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych niezgodnie z przeznaczeniem.

 

  Klasy  IV – VI

Historia i społeczeństwo:

1)     wyjaśnia, w czym wyraża się odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka;

2)      podaje przykłady różnorodnych potrzeb człowieka oraz sposoby ich zaspokajania;

3)     wyjaśnia znaczenie rodziny w życiu oraz wskazuje przykłady praw i obowiązków przysługujących poszczególnym członkom rodziny;

4)      wyraża opinię na temat kultywowania tradycji

 

    niedostosowaniem społecznym.

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r w sprawie 

    zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

    w publicznych przedszkolach, szkołach, placówkach.

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie

    podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

    w poszczególnych typach szkół. ( z późn. zm.)

6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

    ( z późn. zm.)

7. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r.( z późn. zm.)

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia

    2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej

    i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

9.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.

   w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach

   i placówkach. ( z późn. zm.)

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja  2001r.

    w sprawie ramowych statutów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół

    ( z poźn. zm.)

11.Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami

     używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ( z późn. zm.).

12.Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

13.Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty ( z późn. zm.).

14. Konwencję o prawach dziecka, przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne

     Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.

15.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości

    i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( z późn. zm.).

 

I     W S T Ę P ( §5, ust.1 i 2 )

            Szkoła, realizując zadania dydaktyczno – wychowawcze, wspomaga rozwój dziecka jako osoby i wprowadza je w życie społeczne. Jednym
z głównych celów tych zadań jest kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego. Przeciwdziałanie tym zagrożeniom lub ich osłabianie jest ważne dla wychowania i należy do profilaktyki .

Profilaktyka to proces, który wspiera zdrowie poprzez umożliwienie ludziom uzyskania pomocy potrzebnej im do konfrontacji ze złożonymi, stresującymi warunkami życia oraz umożliwienie jednostkom osiągania subiektywnie satysfakcjonującego, społecznie akceptowanego, bogatego życia. Jej celem jest ochrona dziecka, ucznia, wychowanka przed zakłóceniami rozwoju, czyli przed podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących rozwój, określonych jako zachowania ryzykowne. Wyodrębnione działania profilaktyczne opracowane w formie szkolnego programu profilaktyki,  tworzą spójną całość ze:

1)     szkolnym zestawem programów nauczania ,

2)     programem wychowawczym szkoły.

Charakter działań profilaktycznych uzależniony jest od potrzeb rozwojowych naszych uczniów, których zaliczamy do grupy niskiego ryzyka
(profilaktyka uniwersalna), oraz potrzeb środowiska. Działania wynikają z diagnozy

w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących oraz czynników ryzyka. Są one kierowane  do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Czynniki chroniące – indywidualne cechy i zachowania uczniów, cechy środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, których występowanie wzmacnia ogólny potencjał zdrowotny ucznia i zwiększa jego odporność na działanie czynników ryzyka .

Czynniki ryzyka - indywidualne cechy i zachowania uczniów, cechy środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, które wiążą się z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia zachowań ryzykownych stanowiących zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, zdrowia, bezpieczeństwa lub funkcjonowania emocjonalnego.

Profilaktyka uniwersalna ma na celu wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczenie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich papierosów, alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych ( dopalaczy ).

 

II   OPIS  PODMIOTÓW  SZKOŁY  I  ŚRODOWISKA LOKALNEGO  -  DIAGNOZA  ZAGROŻEŃ ( §6, ust.1, 2, 3, 4 )

Diagnoza zakresu potrzeb i problemów uczniów prowadzona jest poprzez:

 • ·        analizę dokumentacji szkolnej( dzienniki zajęć, protokoły rady pedagogicznej, zeszyty obserwacji o uczniach),
 • ·        obserwacje zachowania uczniów,
 • ·        badania ankietowe,
 • ·        wyniki ewaluacji wewnętrznej,
 • ·        wyniki nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły,
 • ·        informacje i uwagi pozyskane od rodziców podczas rozmów indywidualnych, na zebraniach z rodzicami, radą rodziców.

Szkoła Podstawowa w Szkodnej na koniec roku szkolnego 2015/2016 liczyła  75 dzieci. Szkoła jest zlokalizowana na wsi. Nauka odbywa się  na jedna zmianę, w 7 – iu oddziałach tj. oddziale przedszkolnym i pojedynczych oddziałach klas I –VI. Szkoła posiada salę gimnastyczną, w której odbywają się lekcje wychowania fizycznego i zajęcia rekreacyjno – sportowe, gabinet profilaktyki szkolnej czynny raz w tygodniu, bibliotekę. 99 %  dzieci korzysta  z obiadów w stołówce szkolnej.

Nauczyciele w ramach pracy pozalekcyjnej prowadzą zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zajęcia sportowe, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze. Większość uczniów pochodzi z rodzin, w których jest kilkoro dzieci. Do naszej szkoły uczęszcza jedno lub dwoje dzieci z jednej rodziny, ale są przypadki gdzie uczęszcza pięcioro dzieci z jednego domu.

Część rodziców jest zatrudnionych w pobliskich zakładach pracy, niektórzy prowadzą własną działalność lub gospodarstwo rolne, pracują za granicą, ale pewna grupa posiada status bezrobotnego. Sytuacja materialna większości rodzin jest trudna, dowodem czego jest fakt, że ok. 50% dzieci korzystało z pomocy opieki społecznej w formie dożywiania, a około 67 % uczniów  kl.III  korzystało z programu „Wyprawka szkolna”.

Wykształcenie rodziców na podstawie badań ankietowych w roku 2014/2015 przedstawia się następująco: wykształcenie podstawowe 15 %, zawodowe 55%, średnie 25% i  5% wyższe. Oprócz szkoły,  we wsi znajduje się remiza strażacka i dwa sklepy spożywczo – przemysłowe w których sprzedaje się alkohol. Kościół
i  ośrodek zdrowia znajdują się w pobliskich Zagorzycach .

Nauczyciele w większości dojeżdżają do pracy z Sędziszowa lub okolic. Ośmiu nauczycieli zatrudnionych jest na czas nieokreślony, jeden nauczyciel zatrudniony jest na zastępstwo, jeden – na czas określony, a pozostali  pracują w dwóch, a  nawet trzech szkołach.

Uczniowie w bardzo małym stopniu wyjeżdżają poza swoją miejscowość, niektórzy
w celach turystyczno – krajoznawczych lub kulturalnych wyjeżdżają tylko za pośrednictwem szkoły .

W wyniku klasyfikacji rocznej za rok szkolny 2015/2016  nie było nagannych ocen zachowania, a ocenę nieodpowiednią otrzymało 3 uczniów z klasy VI, 2 uczniów z klasy IV. 55% uczniów klas IV-VI otrzymało roczna ocenę zachowania wzorową i bardzo dobrą. Nie ma przypadków na terenie szkoły sięgania po alkohol, papierosy, środki odurzające, ani nie ma sygnałów o takich przypadkach wśród naszych uczniów ze środowiska.

21% dzieci klas IV – VI otrzymało świadectwo z wyróżnieniem. Wyniki nauczania na koniec roku 2015/2016 są mało zadowalające. Frekwencja uczniów na zajęciach szkolnych jest wysoka.

 

Czynniki chroniące:

 • ·        niski odsetek uczniów z oceną zachowania nieodpowiednią,
 • ·        brak ocen zachowania nagannych,
 • ·        wysokich odsetek uczniów z oceną zachowania worową i bardzo dobrą,
 • ·        nauka na jedną zmianę,
 • ·        mało liczne oddziały klasowe,
 • ·        wysoka frekwencja na zajęciach szkolnych,
 • ·        brak przypadków wagarowania,
 • ·        mały odsetek dzieci wychowujących się w rodzinach rozbitych, niepełnych oraz w rodzinach gdzie jeden rodzic wyjechał do pracy za granicę,
 • ·        stała i systematyczna współpraca rodziców ze szkołą,

 

Czynniki ryzyka:

 • ·        niska motywacja do nauki,
 • ·        częste zaniedbywanie obowiązków ucznia związanych z nauką ( odrabianie zadań domowych, systematyczność w przygotowywaniu się do zajęć it.p.),
 • ·        niskie wyniki w nauce,
 • ·        niski poziom wykształcenia rodziców,
 • ·        bezrobocie wśród rodziców,
 • ·        niski status ekonomiczny rodzin,
 • ·        brak miejsc kulturalnego spędzania wolnego czasu,
 • ·        znaczna odległość od dóbr kultury ( kino, teatr i t.p.),

 

III   DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA POLEGAJĄCA NA POSZERZANIU I UGRUNTOWYWANIU WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI U UCZNIÓW Z ZAKRESU PROMOCJI ZDROWIA I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA W RAMACH REALIZACJI  PODSTAWY PROGRAMOWEJ na poszczególnych zajęciach edukacyjnych (§3ust.2,pkt.2,)3),4))

 

Edukacja wczesnoszkolna:

Uczeń:

1)      zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się, rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia i stosuje się do zaleceń lekarza i lekarza dentysty;

2)      dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych (w miarę swoich możliwości); orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt, a także w zagrożeniach typu burza, huragan, śnieżyca, lawina, powódź itp.; wie, jak trzeba zachować się w takich sytuacjach;

3)     odróżnia, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi;

4)      odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym; nie krzywdzi innych, pomaga słabszym i potrzebującym;

5)     współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz świecie dorosłych; wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe); rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami w miejscu zamieszkania; jest chętny do pomocy, respektuje prawo innych do pracy i wypoczynku;

6)     zna prawa ucznia i jego obowiązki (w tym zasady bycia dobrym kolegą), respektuje je; uczestniczy w szkolnych wydarzeniach;

7)     zna zagrożenia ze strony ludzi; potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, niebezpieczeństwie; zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112;

8)     wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność fizyczna;

9)      wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych niezgodnie z przeznaczeniem.

 

  Klasy  IV – VI

Historia i społeczeństwo:

1)     wyjaśnia, w czym wyraża się odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka;

2)      podaje przykłady różnorodnych potrzeb człowieka oraz sposoby ich zaspokajania;

3)     wyjaśnia znaczenie rodziny w życiu oraz wskazuje przykłady praw i obowiązków przysługujących poszczególnym członkom rodziny;

4)      wyraża opinię na temat kultywowania tradycji i gromadzenia pamiątek rodzinnych;

5)      charakteryzuje społeczność szkolną, z uwzględnieniem swoich praw i obowiązków;

6)     tłumaczy, odwołując się do przykładów, na czym polega postępowanie sprawiedliwe;

7)      wyjaśnia, w czym przejawia się uprzejmość i tolerancja;

  

Zajęcia komputerowe :

1)    przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze, wyjaśnia zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera;

2)    opisuje przykłady wykorzystania komputera i sieci Internet w życiu codziennym;

3)     szanuje prywatność i pracę innych osób;

4)     przestrzega zasad etycznych i prawnych związanych z korzystaniem z komputera i Internetu, ocenia możliwe zagrożenia.

 

Wychowanie fizyczne:

1)     omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia;

2)      korzysta bezpiecznie ze sprzętu i urządzeń sportowych;

3)      stosuje zasady samoasekuracji;

4)      omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach;

5)     omawia sposoby ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem;

6)     dobiera strój i obuwie sportowe do ćwiczeń w zależności od miejsca zajęć oraz warunków atmosferycznych;

7)     wyjaśnia, dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej;

8)      uczestniczy w sportowych rozgrywkach klasowych w roli zawodnika, stosując zasady „czystej gry”: szacunku dla rywala, respektowania przepisów gry, podporządkowania się decyzjom sędziego, podziękowania za wspólną grę;

9)     wyjaśnia zasady kulturalnego kibicowania.

 

Przyroda:

1)     podaje przykłady negatywnego wpływu wybranych gatunków zwierząt, roślin, grzybów, bakterii i wirusów na zdrowie człowieka, wymienia zachowania zapobiegające chorobom przenoszonym i wywoływanym przez nie;

2)      wymienia zasady postępowania z produktami spożywczymi od momentu zakupu do spożycia (termin przydatności, przechowywanie, przygotowywanie posiłków);

3)      wymienia zasady prawidłowego odżywiania się i stosuje je;

4)     podaje i stosuje zasady dbałości o własne ciało (higiena skóry, włosów, zębów, paznokci oraz odzieży);

5)      charakteryzuje podstawowe zasady ochrony narządów wzroku i słuchu;

6)      wyjaśnia znaczenie ruchu i ćwiczeń fizycznych w utrzymaniu zdrowia;

7)      podaje przykłady właściwego spędzania wolnego czasu, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa w czasie gier i zabaw ruchowych oraz poruszania się po drodze;

8)      opisuje zasady udzielania pierwszej pomocy w niektórych urazach (stłuczenia, zwichnięcia, skaleczenia, złamania, ukąszenia, użądlenia), potrafi wezwać pomoc w różnych sytuacjach;

9)     podaje przykłady zachowań i sytuacji, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu człowieka (np. niewybuchy i niewypały, pożar, wypadek drogowy, jazda na łyżwach lub kąpiel w niedozwolonych miejscach);

10) wyjaśnia znaczenie symboli umieszczonych np. na opakowaniach środków czystości i korzysta z produktów zgodnie z ich przeznaczeniem;

11) wymienia podstawowe zasady bezpiecznego zachowania się w domu, w tym posługiwania się urządzeniami elektrycznymi, korzystania z gazu, wody;

12) wyjaśnia negatywny wpływ alkoholu, nikotyny i substancji psychoaktywnych na zdrowie człowieka, podaje propozycje asertywnych zachowań w przypadku presji otoczenia;

13)wymienia zasady zdrowego stylu życia i uzasadnia konieczność ich stosowania

 

V  CELE I  ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

1)     poszerzanie wiedzy i umiejętności dotyczących zdrowego i bezpiecznego trybu życia,

2)     wykształcenie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie w obliczu zagrożeń uzależnieniami od alkoholu, nikotyny i narkotyków itp.,

3)     wyrabianie właściwych postaw i zachowań wobec rówieśników i innych osób,  

4)      wdrażanie do bezpiecznego korzystania z komputera, Internetu i portali społecznościowych,

5)     zwiększenie skuteczności działań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych i profilaktycznych prowadzonych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły.

 

 

                                                          Kl. I – III

 

        

              ZADANIA

 

 

 SPOSÓB  REALIZACJI

 

KLASA

 

  UWAGI

Nabywanie wiedzy z zakresu higieny jamy ustnej i wyrabianie umiejętnego szczotkowania zębów.

Ukazanie zależności pomiędzy odżywianiem się, a stanem uzębienia.

Realizacja programów promocji zdrowego uzębienia w ramach współpracy z instytucjami oferującymi współpracę w bieżącym roku szkolnym.

Projekcja filmów, konkursy.

( §5, ust3, pkt 1)

 

 I – III

 

Popularyzowanie wśród uczniów zasad udzielania pierwszej pomocy .

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie nawyków przestrzegania zasad ruchu drogowego ( §3, ust2, pkt 4)

 

 

 

 

Wzmacnianie współpracy między szkołą a rodzicami.

( §2, ust2, pkt 2)

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie nawyków właściwych zachowań w grupie rówieśniczej.

( §2, ust2, pkt 4)

 

Realizacja programu do nauki pierwszej pomocy

 „ Ratujemy i uczymy ratować” – współpraca

z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.

( §5, ust3, pkt 1)( §2, ust2, pkt 7)

Realizacja na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej.

 

Spotkanie z policjantem.

 

 

Projekcja filmu dotyczącego przepisów ruchu drogowego.

Na spotkaniach z rodzicami prowadzenie pogadanek na temat np. „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczne wakacje” itp.

Przekazywanie materiałów dotyczących higieny jamy ustnej.

 

Pogadanki podczas zajęć  edukacji wczesnoszkolnej.

 

Promowanie życzliwych zachowań  wobec kolegów, kolegów niepełnosprawnych i innych osób poprzez prace plastyczne.

I-II

 

 

 

 

 

 

 

   I – III

 

 

 

   

 

 

 

 

 I – III

I - III

 

 

 

 

I – III

 

Zajęcia pozalekcyjne

D. Łyko

J. Bączkowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 wychowawcy klas

Zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za swoje zdrowie, kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i bliskich, kształtowanie postaw asertywnych.

( §2, ust2, pkt 2)

 

Realizacja na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej.

Konkursy plastyczne i literackie przy współpracy z Gminną Komisją do spraw rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Inscenizacje tematyczne.

Realizacja programu „Nie pal przy mnie proszę” – zajęcia pozalekcyjne.

( §5, ust.3, pkt 1)

 

Realizacja projektu „Jedzmy odpowiedzialnie”

 

Realizacja programu „Śniadanie Daje Moc”

I-III

 

 

 

 

 III

 

 

 

 

Wybrana grupa uczniów 

0 - III

 Wychowawcy

 

 

 

 

B. Ochał

 

 

 

 

J. Bączkowska

 

wychowawcy

 

Kl. IV – VI

 

             ZADANIA

 

 SPOSÓB  REALIZACJI

 

KLASA

 

   UWAGI

 

Ukazanie szkodliwości palenia tytoniu.

 

 

Przedstawienie najczęstszych przyczyn i okoliczności sięgania po pierwszego papierosa, oraz ukazanie procesu przeradzania się palenia w nałóg.

Wpływ palenia na poszczególne funkcje organizmu.

Realizacja programu

„Znajdź właściwe rozwiązanie”.

( §5, ust3, pkt 1) - wykorzystanie dostępnych filmów.

    IV 

    IV

    IV

do wykorzystania materiały i filmy na stronie www.psserzeszow.pl

Przekazanie podstawowych wiadomości o alkoholu

i jego szkodliwym działaniu na organizm ludzki.

 

Skutki nadużywania alkoholu.

 

 

 

Propagowanie stylu życia bez alkoholu.

 

Uczenie podejmowania odpowiedzialnych decyzji związanych z piciem alkoholu i paleniem tytoniu.

Uczenie się umiejętności obrony przed naciskiem otoczenia.

( §3, ust.2, pkt 4)

Lekcja wychowawcza wg scenariusza pt. ”Chemiczna pułapka”.

  

Lekcja wychowawcza wg scenariusza pt. „Używanie  i nadużywanie alkoholu”.

 

Konkursy plastyczne i literackie przy współpracy z Gminną Komisją do spraw rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Lekcja wychowawcza wg scenariusza pt. „Sztuka odmawiania"

 

V

 

 

 

 

 

V

 

 IV – VI

 

V

 

Spektakle teatralne, warsztaty o tematyce profilaktycznej opłacone przez GKRPA w Sędziszowie Młp.

Realizacja programu „ II Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków” ( §5, ust3, pkt 1)

 

październik/listopad

Promowanie zachowań bez agresji i przemocy.

( §3, ust.2, pkt 3)

 

Realizacja programu „Przeciwdziałanie przemocy w szkole”:

- ustalenie regulaminu

   klasowego i norm

   postępowania

   zapobiegających

   przemocy

   w klasie,

- powody zachowań

   agresywnych,

- redukowanie zachowań

  Agresywnych,

- „Świat bez przemocy”-

   impresje artystyczne.

 

Warsztaty „ Normy

i zasady społeczne” .

IV- VI

wychowawcy klas wrzesień/październik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psycholog PPP w Ropczycach/termin do uzgodnienia

 

Mądre korzystanie z komputera i internetu.

Bezpieczne komunikowanie się na  portalach społecznościowych.

 

Lekcja wychowawcza, zajęcia komputerowe

 

 

IV-VI

 

wychowawcy klas,

naucz. zajęć komp.,

wykorzystanie programu „3…2…1…Internet”

Uświadomienie zgubnego działania narkotyków

 

 

Kształtowanie postaw asertywnych w obliczu zagrożeń narkomanią.

( §3, ust.2, pkt 4)

 

 

Uświadamianie zagrożeń związanych z zażywaniem dopalaczy.

Lekcja wychowawcza „Narkotykowe mity” wg  książki Krzysztofa Zajączkowskiego

„ Nikotyna, alkohol, narkotyki”.

Konsekwencje prawne naruszenia ustawy

o przeciwdziałaniu narkomanii.

( §4, ust.2, pkt 3)

Lekcja wychowawcza wg scenariusza pt.„Sztuka odmawiania”.

Lekcja wychowawcza

w kl. VI. Wykorzystanie materiałów z portalu www.odslonapiekla.pl

VI

 

Spotkanie

z policjantem

Zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za swoje zdrowie, kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i bliskich, kształtowanie postaw asertywnych.

( §2, ust2, pkt 2)

Realizacja projektu „Jedzmy odpowiedzialnie”

wybrana grupa uczniów

J. Bączkowska

Planowane zajęcia z  wychowawcą realizowane będą na podstawie scenariuszy zajęć programów profilaktycznych pt. „Drugi elementarz czyli Program siedmiu kroków” oraz „Przeciwdziałanie przemocy w szkole”.

 

VI WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI ( §6. ust.1)

Realizacja programu profilaktycznego odbywa się przy współpracy z organizacjami

i instytucjami:

 • ·         Ośrodkiem Zdrowia w Zagorzycach,
 • ·         Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sędziszowie Młp.
 • ·         Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

       w Sędziszowie Młp.

 • ·         Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Ropczycach,
 • ·         Poradnią Psychologiczno –  Pedagogiczną w Ropczycach,
 • ·         Posterunkiem Policji w Sędziszowie Młp.

Współpraca dotyczy :

 • ·        organizacji i prowadzenia warsztatów, szkoleń, prelekcji, pogadanek dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • ·        wystawiania spektakli teatralnych dla uczniów,
 • ·        organizowania konkursów dla uczniów,
 • ·        pozyskiwania materiałów informacyjnych,
 • ·        organizowania zajęć rekreacyjno – sportowych.

 

VII DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA SZKOŁY W ZAKRESIE

       PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  POLEGA NA: ( §4, ust.1 i 2)

 • ·        dostarczaniu aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom, rodzicom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używania środków odurzających, zastępczych, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych,
 • ·        udostępnianiu informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i ich rodziców w razie używania środków odurzających, zastępczych, substancji psychotropowych,
 • ·        przekazywanie informacji uczniom, rodzicom, nauczycielom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • ·        informowanie uczniów oraz ich rodziców o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli oraz metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

 

Formami realizacji działalności informacyjnej są:

 • ·        gromadzenie w szkole publikacji, czasopism, materiałów w formie papierowej, materiałów w formie elektronicznej, ulotek oraz udostępnianie ich nauczycielom, wychowawcom, rodzicom, uczniom,
 • ·        gazetki ścienne,
 • ·        spotkania ze specjalistami, policją it.p..
 • ·        zajęcia z wychowawcą, zajęcia pozalekcyjne,
 • ·        spotkania z rodzicami.

 

VIII DOSKONALENIE, DOKSZTAŁCANIE NAUCZYIELI, WYCHOWAWCÓW:

 • doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami i ich rodzicami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów   ( §2, ust.2, pkt 5)
 • prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli

     i wychowawców w zakresie profilaktyki używaniaśrodków odurzających,

     substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji

psychoaktywnych ( dopalaczy ) oraz podejmowania szkolnej interwencji   profilaktycznej, ( §3, ust.2, pkt 5)

 • ·        doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków  odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych ( dopalaczy ), norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego, ( §3, ust.2, pkt 6)
 • ·        doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów zachowań ryzykownych. , ( §5, ust.3, pkt 4)

 

Formy doskonalenia i dokształcania:

 • ·        samokształcenie,
 • ·        szkolenia rady pedagogicznej,
 • ·        kursy, warsztaty, szkolenia indywidualne.

 

IX  EWALUACJA:

 

1.Ankieta dla rodziców, uczniów, nauczycieli.

2.Rozmowy, wywiady z rodzicami .

3.Analiza szkolnej dokumentacji ( np. frekwencja, oceny zachowania )

4.Obserwacja zajęć, konkursów, uroczystości szkolnych .

 

Copyright © 2014. Szkoła Podstawowa w Szkodnej. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania zawartości stony bez zgody autora.