^Powrót na góre
" alt="logo" width="326" height="133">
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Program Wychowawczy Szkoły podstawowej w Szkodnej

 

Cel wychowawczy : Kształcenie nawyków dbania o ład, punktualność, dyscyplinę .

Obszary życia szkoły

Zadania wychowawcze

 

ORGANIZACJA  ŻYCIA SZKOŁY

1)  Do szkoły przychodzimy nie wcześniej niż

    20 minut przed rozpoczęciem zajęć .

2)  Lekcje rozpoczynamy punktualnie .

3)  Systematycznie sprawdzana jest lista 

     obecności na każdej lekcji, w celu

     eliminowania spóźnień .

 4) Podczas przerw w sali lekcyjnej

     przebywają tylko dyżurni .

  5) Przechodząc do innej sali na kolejną lekcję

      uczniowie ustawiają tornistry w należytym

      porządku przed salą .

  6) Przed lekcją wychowania fizycznego

      uczniowie klas IV-VI oczekują na

      nauczyciela na korytarzu parteru szkoły .

  7) Szkoła jest zawsze czysta , zabrudzenia

     i napisy usuwane są natychmiast przez

     uczniów, a śmieci wyrzucane do kosza .

  8) Wszyscy dbamy o ład i porządek w

      toaletach szkolnych .

  9) W szkole obowiązuje zmiana obuwia .

 10) Każdy uczeń ma obowiązek pozostawić po

      sobie porządek w szatni .

 11) Wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły

       mają prawo kontrolowaćczystość obuwia

       uczniów.

 

 

RELACJE  NAUCZYCIEL –  UCZEŃ          

1)  Nauczyciel dyżurujący w czasie przerw międzylekcyjnych ustala miejsce spędzania przerwy (korytarz lub podwórko szkolne).

2) Po dzwonku kończącym przerwę uczniowie oczekują na nauczyciela przed klasą i wchodzą do sali wówczas , gdy poprosi o to nauczyciel . 3) Wychowawca ustala wraz z klasą obowiązki

dyżurnych, a szczegółowe zasady   przygotowania sali do lekcji ustalają nauczyciele poszczególnych zajęć .

4) Nauczyciele wychodzący z uczniami poza budynek szkolny są odpowiedzialni za dopilnowanie , aby uczniowie zmienili obuwie oraz w należytym porządku pozostawili tornistry , strój , obuwie itp.

5)Przed ważniejszymi zadaniami( np. sprzątanie dekorowanie klasy, zawody sportowe, wyjazdy ) nauczyciel przedstawia uczniom plan działań .

 6) Każdy nauczyciel winien dostrzegać i chwalić pozytywne zachowania uczniów , a stawiając wymagania winien z nich konsekwentnie rozliczać co odzwierciedla

w zeszytach spostrzeżeń każdej klasy .

 7) Pomagając uczniom w naprawianiu błędów nauczyciel   udziela rad i wskazówek – jeżeli krytykuje to zawsze zachowanie dziecka , a nie człowieka.

 

ODDZIAŁYWANIA WYCHOWAWCZE W DYDAKTYCE

1) Wszyscy nauczyciele dbają o dyscyplinę

podczas prowadzonych zajęć lekcyjnych .

2) Nauczyciele przestrzegają zasady , że uczniowie korzystają z ubikacji tylko w czasie przerw.

3) Nauczyciele poprzez staranne przygotowanie lekcji ,odpowiedni dobór    metod pracy i zakres treści mobilizują uczniów do systematycznej i efektywnej pracy .

4)Wszyscy nauczyciele egzekwują na

lekcjach obowiązek odrabiania zadań

domowych przez uczniów, przynoszenia

 podręczników, zeszytów, przyborów

szkolnych i innych potrzebnych materiałów.

 

W  GRUPIE    RÓWIEŚNICZEJ     

( §2, ust.2pkt 4)                           

 1) Dyżurni klasowi maja obowiązek  zgłosić

nauczycielowi dyżurującemu niedostosowanie się kolegów do zasad

obowiązujących w szkole .

2) Uczniowie reagują na nieporządek

pozostawiony  np. w szatni, w klasie, na korytarzu itp.                                                

3) Wszyscy mają obowiązek zgłaszania

nauczycielowi naruszanie zasad

dyscypliny przez  kolegów . 

Cel wychowawczy : rozwój społeczny ucznia  poprzez  pracę nad odpowiednią kulturą bycia.

Obszary życia szkoły

Zadania wychowawcze

 

ORGANIZACJA  ŻYCIASZKOŁY

( §2, ust.2 pkt 4)                           

1) W szkole posługujemy się poprawną polszczyzną .

2) Ucznia obowiązuje strój zgodny ze statutem szkoły.

3) Szkoła stwarza możliwości wykazania się wszystkim uczniom na miarę swoich

zdolności i umiejętności.

4) W szkole obowiązuje zasada „ nie strój zdobi ucznia , ale mądrość i kultura bycia na co dzień„ .

5)W szkole staramy się stworzyć atmosferę przyjazną wszystkim uczniom.

RELACJE  NAUCZYCIEL –  UCZEŃ   

( §2, ust.2pkt 4)                                  

1) Nauczyciel posługuje się poprawną polszczyzną  i wymaga tego od uczniów nie tylko na lekcjach , ale także w innych sytuacjach .

2) Wszyscy nauczyciele zwalczają przejawy wulgaryzmów językowych u uczniów.

3) Nauczyciele zwracają się do uczniów po imieniu .

4) W rozmowach z uczniami nauczyciele używają zwrotów grzecznościowych (proszę, dziękuję, przepraszam itp.) i wymagają tego od uczniów .

5) W ramach życia społecznego szkoły nauczyciele respektują pomysły wychodzące od uczniów.

6) Wszyscy nauczyciele maja obowiązek zwracać uwagę na właściwe relacje między uczniami.

 

ODDZIAŁYWANIA WYCHOWAWCZE

W DYDAKTYCE

( §2, ust.2pkt 4)

1) Na lekcjach z wychowawcą , języku polskim , religii , a także innych zajęciach uczymy właściwego sposobu odnoszenia się do osób starszych,  rówieśników, osób chorych i niepełnosprawnych .

2) Wszyscy nauczyciele w zależności od różnych sytuacji  wynikłych w procesie dydaktyczno – wychowawczym

pracują nad poprawnym zachowaniem się uczniów w miejscach publicznych – w autobusie, w kościele ,na przystanku , w czasie wycieczki itp.

3) W czasie zajęć edukacji, języka polskiego, godzin z wychowawcą uczymy zasad dobrego zachowania się przy stole, na przyjęciach, w sytuacjach związanych z uroczystościami rodzinnymi   i okolicznościowymi np. urodziny , imieniny , Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki.

4) Wymagamy , aby w czasie zajęć lekcyjnych podczas   dłuższych wypowiedzi uczniowie przyjmowali postawę stojącą.

5) W czasie lekcji nauczyciele nie spożywają posiłków, nie  piją napojów, nie żują gumy i tego samego wymagają od uczniów .

6) Na lekcjach stwarza się klimat przyjazny uczniowi, co ma na celu właściwy rozwój osobowości ucznia .

7) Nauczyciele dobierając metody pracy lekcyjnej stwarzają możliwość pracy w grupach , co ma na celu rozwijanie  umiejętności współpracy, uczy zdrowej rywalizacji   i prawidłowego przyjęcia zwycięstwa i porażki.

 

W  GRUPIE    RÓWIEŚNICZEJ     

( §2, ust.2pkt 4)                                                        

1) W rozmowach rówieśniczych uczniowie używają poprawnej polszczyzny .

2) Uczniowie zwracają się do siebie po imieniu, nie używają przezwisk .

3) Uczniowie eliminują i zwalczają wulgarne słownictwo  w porozumiewaniu się między sobą .

4) W grupie rówieśniczej nie mają miejsca bójki , aroganckie zachowania, a w przypadku ich zaistnienia uczniowie potrafią właściwie zareagować .

5) Uczniowie dbają o to, aby w zespole klasowym i całej społeczności szkolnej każdy czuł się dobrze i nie był odtrącony, a szczególnie zwracają uwagę na relacje z najmłodszymi dziećmi.

6) Zwarta grupa rówieśnicza, to taka w której uczucie zwycięstwa lub porażki przyjmuje się z godnością .

7)Starsi uczniowie  niosą pomoc młodszym kolegom w przystosowywaniu się do życia w społeczności szkolnej.

 Cel wychowawczy : Dbanie o rozwój fizyczny  poprzez wyrabianie nawyków troski

                                 o   zdrowie i bezpieczeństwo.                

Obszary życia szkoły

Zadania wychowawcze

 

ORGANIZACJA  ŻYCIASZKOŁY

( §2, ust.2 pkt 2)                           

1) Na początku każdego roku szkolnego wychowawcy klas przeprowadzają pomiar wzrostu uczniów  i wpisują do dziennika przy każdym nazwisku ucznia numer wielkości stanowiska pracy .

2) Obowiązkiem dyżurnych przed każdą

   lekcją jest sprawdzenie ustawienia stolików

   i krzeseł ( krzesła i ławki o tym samym numerze).       

3) Uczniowie mają możliwość wykazania

    się w różnych dyscyplinach sportowych

    i zajęciach rekreacyjno – sportowych na

    terenie szkoły oraz na zawodach zgodnie

   z kalendarzem imprez sportowych .

4) W szkole znajduje się gabinet higieny

   szkolnej,  higienistka szkolna realizuje   

   zadania w wybrane wtorki w każdym miesiącu.                         

 

ODDZIAŁYWANIA WYCHOWAWCZE

W DYDAKTYCE

1) Na godzinach z wychowawcą i lekcjach  techniki, edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele wdrażają zasady bezpiecznego poruszania się po drodze .

2) Dzieci otrzymują wiedzę od wychowawców na temat higieny osobistej.

3) Nauczyciel wychowania fizycznego uczy przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć sportowych .

RELACJE    NAUCZYCIEL – UCZEŃ                       

1) Na każdej lekcji nauczyciel zwraca uwagę

na prawidłowość doboru stanowiska

pracy w myśl zasady: „lepiej siedzieć za

wysoko niż za nisko".

2) Uczeń powinien zachować prawidłową

postawę  podczas siedzenia w ławce, nauczyciel ma   obowiązek   zwracać uwagę na to w czasie swoich  zajęć.                                                           

3) Obowiązkiem nauczyciela dyżurującego jest   czuwanie  nad bezpiecznym                                                     zachowaniem się   uczniów w czasie przerw lekcyjnych .

 4) Wszyscy nauczyciele reagują na zbyt głośne zachowanie się uczniów w celu ograniczenia hałasu .                                                     

 5) Obowiązkiem każdego nauczyciela jest reagowanie  na niewłaściwe zachowanie się uczniów w szkole  i poza szkołą (bójki , palenie tytoniu itp. ) .

 6) Nauczyciele czuwają nad przestrzeganiem   higienicznych zasad przy spożywaniu obiadu .

 

W  GRUPIE    RÓWIEŚNICZEJ    

( §2, ust.2 pkt 4)                                                         

1) Uczeń ma obowiązek reagowania na zbyt głośne zachowanie się kolegów w celu wyeliminowania hałasu .

2) Uczeń winien dostrzegać i prawidłowo reagować  na przejawy niewłaściwego zachowania się kolegów w szkole i poza szkołą ( bójki , palenie tytoniu ) oraz łamanie zasad bezpieczeństwa.

3) Dzieci dbają o higieniczne spożywanie posiłków w szkole i umiejętnie reagują na łamanie zasad higieny przez rówieśników.                                                                                    

 

 

                                                                          

ZADANIA  WYCHOWAWCZE  RODZICÓW

 

-          każdy z rodziców uczestniczy w życiu szkoły i klasy, świadomie współpracuje ze szkołą zgodnie z jej założeniami wychowawczymi,

-          rodzice winni uczestniczyć w wywiadówkach, zebraniach, lekcjach otwartych , prelekcjach organizowanych przez szkołę ,

-          rodzice dbają o ubiór, strój i wygląd dziecka zgodnie z postanowieniami statutu szkoły,

-          obowiązkiem rodziców jest usprawiedliwianie nieobecności szkolnych zgodnie ze statutem szkoły,

-          obowiązkiem rodziców jest pomagać w miarę możliwości swym dzieciom w  wywiązywaniu się z obowiązków szkolnych oraz  egzekwowanie od swoich dzieci wypełnianie tych obowiązków.

-          w miarę potrzeb kontaktują się z wychowawcą w celu wyjaśniania i rozwiązywania zaistniałych sytuacji wychowawczych ,

-          współpracując ze szkołą rodzice biorą udział w wycieczkach , imprezach , uroczystościach szkolnych , wykonują drobne prace na rzecz szkoły, mają swój udział w planowaniu i organizowaniu działań wychowawczo - opiekuńczych .

 

       SAMORZĄD  UCZNIOWSKI  W  SZKOLE

Samorząd Uczniowski to organizacja, do której należą wszyscy uczniowie naszej szkoły i reprezentuje ona interesy tych uczniów, zajmuje się ich sprawami, pośredniczy między uczniami i nauczycielami .

Zarząd SU jest wybierany corocznie w wyborach przeprowadzanych w miesiącu czerwcu lub wrześniu .

Opiekun SU wybierany jest również przez uczniów w wyborach do SU .

Zarząd SU wyłoniony w wyborach to: przewodniczący, zastępca, sekretarz i kronikarz .

Ponadto wybrane są sekcje do realizacji podjętych zadań .

 

Sekcje działające w SU to :

-          sekcja dekoracyjna ,

-          sekcja porządkowo – sportowa.

Praca SU polega na realizacji zadań comiesięcznych , które znajdują się w planie pracy na dany rok szkolny .

 

Cele wychowawcze SU :

-          wprowadzanie młodzieży w życie społeczne szkoły,

-          kształtowanie u uczniów demokratycznych form współżycia i współdziałania,

-          uczenie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę,

-          stwarzanie warunków do aktywności społecznej,

-          uczenie zasad „zdrowej rywalizacji” .

 

  

PODEJMUJĄC  SWOJE  DZIAŁANIA  WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZE SZKOŁA  WSPÓŁPRACUJE  Z :

 

-          organem prowadzącym szkołę – udział uczniów w międzyszkolnych igrzyskach i turniejach sportowych, konkursach, imprezach organizowanych na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim, udzielanie zapomóg, stypendium i innej pomocy dla uczniów ze środków przewidzianych w budżecie gminy i szkoły,

-          Kościołem Parafialnym w Zagorzycach – uczestnictwo w rekolekcjach wielkopostnych, pielgrzymkach, innych uroczystościach kościelnych np. I Komunia Św. oraz koloniach dla dzieci organizowanych przez Caritas,

-          Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sędziszowie Młp. – wyjazdy na seanse filmowe, przedstawienia teatralne, udział w konkursach plastycznych, recytatorskich i innych,

-          Ośrodkiem Zdrowia w Zagorzycach w celu zapewnienia opieki zdrowotnej przez lekarza, stomatologa, higienistkę szkolną oraz innymi instytucjami promującymi zdrowy styl życia poprzez akcje i konkursy np. SANEP i D,

-          Komendą Policji w Sędziszowie Młp. w celu propagowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zasad postępowania zgodnie z przepisami prawa,

-          Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Ropczycach w celu pozyskiwania fachowych rad i wskazówek do pracy z uczniami przejawiającymi trudności szkolne,

-          Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sędziszowie Młp.  w zakresie organizowania dożywiania oraz innej pomocy dla uczniów z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej,

-          instytucjami ubezpieczeniowymi w celu ubezpieczenia dzieci od nieszczęśliwych wypadków.

 

TRADYCJĄ  NASZEJ  SZKOLY  JEST : ( §2, ust.2 pkt 3)                           

-          prowadzenie kroniki szkoły ,

-          prowadzenie kroniki SU ,

-          prowadzenie złotej księgi absolwentów ,

-          prowadzenie księgi pasowania na ucznia kl. I ,

-          uczniowie kończący szkołę ofiarują dla szkoły pamiątkowy upominek ,

-          wręczanie dyplomów uczniom klasy pierwszej z okazji pasowania na ucznia szkoły ,

-          wręczanie pamiątek ukończenia szkoły uczniom kończącym szkołę .

 

ZWYCZAJEM 

naszej szkoły jest organizowanie następujących uroczystości , imprez i spotkań :

-          pasowanie na uczniów szkoły dzieci klasy pierwszej ,

-          pasowanie uczniów klasy pierwszej na czytelnika ,

-          zabawa andrzejkowa połączona z wróżbami ,

-          spotkanie z Mikołajem – wręczenie upominków zakupionych przez radę rodziców ,

-          uroczystość opłatkowa – łamanie się opłatkiem , składanie życzeń , śpiewanie kolęd ,

-          Dzień Babci i Dzień Dziadka – spotkanie uczniów ze swoimi babciami i dziadkami , wręczanie własnoręcznie wykonanych upominków, poczęstunek,

-          zabawa noworoczna – poczęstunek przygotowany przez radę rodziców , zabawa taneczna,

-          Walentynkowa Poczta – przesyłanie życzeń walentynkowych ,

-          Dzień Matki – spotkanie zaproszonych Matek , uczniów i nauczycieli , wręczenie własnoręcznie wykonanych upominków, poczęstunek ,

-          Dzień Dziecka – gry i zabawy sportowe , poczęstunek przygotowany przez radę rodziców,

-          pożegnanie uczniów kończących szkołę – część artystyczna przygotowana przez klasę piątą oraz wręczenie upominków koleżankom i kolegom z klasy szóstej, uczniowie klasy szóstej zapraszają uczniów klasy piątej na zabawę pożegnalną.

 

WAŻNE  WYDARZENIA, UROCZYSTOŚCI  W  ŻYCIU  SZKOŁY

  Rodzaj  wydarzenia

     Wartość

  Realizacja

        Przewidywane 

            efekty

Rozpoczęcie roku szkolnego i rocznica wybuchu II wojny światowej

Ojczyzna , naród , patriotyzm , wolność , wykształcenie , praca nad sobą ,nauka , kościół , wspólnota

List  MEN, przemówienie dyrektora szkoły, udział we mszy świętej , akademia

Świadomość potrzeby rzetelnej nauki i pracy nad sobą , pamięć o przeszłości , godne zachowanie w kościele i podczas uroczystości , poczucie wspólnoty społeczności szkolnej i przynależności narodowej , odświętny ubiór

Pasowanie klasy pierwszej

( §2, ust.2 pkt 3)                           

Wspólnota , wykształcenie, praca nad sobą , patriotyzm , ojczyzna , naród

Część artystyczna przygotowana przez klasę pierwszą i SU , pasowanie przez dyrektora , spotkanie klasowe z rodzicami i poczęstunek

Odpowiedni strój i właściwe zachowanie się podczas uroczystości , identyfikacja ze wspólnotą szkolną

 

Sprzątanie świata

Praca dla społeczeństwa, wrażliwość na czystość środowiska naturalnego

Sprzątanie najbliższej okolicy , terenu wokół szkoły , pogadanki na lekcjach wychowawczych , podsumowanie

Wrażliwość na estetykę środowiska , zaangażowanie w działanie , przestrzeganie bhp , szacunek dla pracy , prawidłowe składowanie i wykorzystanie odpadów , postawa proekologiczna

Dzień Edukacji Narodowej

Szacunek , uprzejmość

Spotkanie nauczycieli , rodziców i uczniów

Szacunek dla pracy nauczyciela i pracowników szkoły

Święto Zmarłych

Nadawanie sensu życia , szacunek dla ludzkiego życia

Pogadanka na lekcjach wychowawczych , porządkowanie

 i zapalanie zniczy na grobach nieznanych żołnierzy w naszej miejscowości

Pamięć o zmarłych , godne zachowanie się na cmentarzu , zaduma , świadomość o przemijaniu

Narodowe Święto Niepodległości

Niepodległość , ojczyzna , naród , patriotyzm

Uroczysta akademia , pogadanki na lekcjach

Pamięć o przeszłości odległej , umiłowanie wolności , niepodległości  docenianie pokoju , godne zachowanie podczas uroczystości , odświętny strój

Andrzejki

Dobre obyczaje , tradycje

Wróżby , poczęstunek , dyskoteka

Utrzymywanie koleżeńskich i przyjaznych kontaktów z rówieśnikami , radość ze wspólnej zabawy , kulturalne zachowanie się podczas imprezy , potrzeba podtrzymywania tradycji narodowej

Mikołajki

( §2, ust.2 pkt 3)                           

Tradycja sprawienia radości innym

Geneza mikołajkowej tradycji , spotkanie z Mikołajem

Bezinteresowne sprawianie radości oraz pomaganie innym

Pasowanie na czytelnika

Wykształcenie , praca nad sobą , szacunek

Pasowanie na czytelnika  poznanie szkolnej biblioteki i nauka korzystania z niej

Poszanowanie książki , potrzeba czytania , praca nad sobą , właściwe zachowanie się w bibliotece

Uroczystość opłatkowa

Tradycja , miłość bliźniego , dobro , szczęście rodzinne , udzielanie pomocy innym ludziom umiejętność przebaczania innym

Spotkanie opłatkowe ogólnoszkolne , odwiedzanie samotnych sąsiadów i bliskich

Podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowej , postawa przebaczania , podejmowanie działań na rzecz potrzebujących , godna postawa , odświętny strój , budowanie więzi rodzinnych , wspólnoty rodzinnej i szkolnej

Dzień Babci

Dzień Dziadka

( §2, ust.2 pkt 3)                           

Szacunek , miłość , dobroć , bezinteresowność

Część artystyczna  , spotkanie towarzyskie przy herbatce , drobne upominki

Poszanowanie ludzi starszych , docenianie ich wkładu w wychowanie pokolenia , sprawianie radości , zaangażowanie w prezentację swojego dorobku

Zabawa karnawałowa

Umiejętność bycia sobą, dobre obyczaje , odpowiedzialność

Zabawa , część artystyczna  , poczęstunek przygotowany przez rodziców

Zacieśnianie współpracy z rodzicami , właściwe zachowanie się w trakcie imprezy ,zaangażowanie w prezentację swojego dorobku

Dzień Żołnierzy Wyklętych

Niepodległości , ojczyzna , naród , patriotyzm, wolność

Udział w uroczystości gminnej

Pamięć o przeszłości odległej , umiłowanie wolności , niepodległości  docenianie pokoju , godne zachowanie podczas uroczystości , odświętny strój

Dzień Kobiet

Dzień Chłopaka

Dobre obyczaje

Spotkania klasowe , upominki

Poszanowanie godności kobiety , koleżanek, kolegów

Miesiąc Kultury Zdrowotnej

( §2, ust.2 pkt 2)                           

Zdrowy styl życia

Pogadanki na lekcjach wychowawczych , spotkanie z higienistką i lekarzem

Świadomość potrzeby dbania o własne zdrowie, umiejętne spędzanie wolnego czasu

Rocznica Zbrodni Katyńskiej, katastrofy smoleńskiej

Niepodległość , wolność, ojczyzna , naród , patriotyzm

Uroczysta akademia , pogadanki na lekcjach

Pamięć o przeszłości odległej , umiłowanie wolności , niepodległości  docenianie pokoju , godne zachowanie podczas uroczystości , odświętny strój

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Demokracja , niepodległość , solidarność

Akademia , pogadanki na lekcjach wychowawczych , języka polskiego i historii

Świadomość przynależności narodowej

Dzień Matki

 

Miłość , szacunek rodzina ,posłuszeństwo

Akademia , drobne upominki dla matek , spotkanie przy herbatce

Okazywanie szacunku , posłuszeństwa , miłości dla matki , docenianie wysiłku , pracy matki

Dzień Dziecka i Dzień Sportu

( §2, ust.2 pkt 3)                           

Prawa dziecka , poznawanie życia , godność człowieka

Gry , zabawy , konkursy , pogadanki , poczęstunek

Świadomość swoich praw i roli zabawy wieku dziecięcego , zaangażowanie w zabawę , sport , godne zachowanie

 

Pożegnanie kl. VI

Zakończenie roku szkolnego

Dobre obyczaje grzeczności , praca nad sobą , wykształcenie

Akademia , wieczorek taneczny

Zachowanie godne naśladowania , odpowiedni strój , identyfikacja ze wspólnotą szkolną , bezpieczne i umiejętna spędzanie wolnego czasu , zacieśnianie współpracy z rodzicami .

 

Rada Pedagogiczna ustala nad jakimi dodatkowymi zadaniami wychowawczymi  będzie   pracować szkoła w danym roku szkolnym. 

W roku szkolnym 2016/ 2017 zgodnie z wnioskami wynikającymi z podsumowania pracy za rok szkolny 2015/2016  będziemy:

  • ·        ściśle współpracować z rodzicami w zakresie eliminowania niewłaściwych zachowań w szkole,
  • ·       w miarę możliwości w ramach pedagogizacji rodziców zostanie zorganizowane szkolenie nt. „Kształtowanie norm społecznych u dzieci w środowisku domowym”- I lub IV 2017,
  • ·       wychowawcy klas w celu wzmacniania pozytywnych zachowań u dzieci będą stosować „nagrodę wychowawcy” dla najbardziej kulturalnego ucznia w klasie. Kryteria otrzymania nagrody zostaną opracowane przez Samorząd Uczniowski i ujęte w  planie pracy SU,
  • ·       w pracy z uczniem nie respektującym przyjętych norm i zasad ściśle współpracować wszystkimi nauczycielami.

Wychowawcy, w szczególności klas IV – VI w miesiącu wrześniu przeanalizują w swoich klasach :

- prawa i obowiązki ucznia zawarte w statucie szkoły,

- zasady zachowania w szkole wynikające z programu wychowawczego.                                       

 

 

TEMATYCZNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

W KLASACH I-III

„ MOJE MIEJSCE W RODZINIE” 

 

KLASA I

Tematyka

Wartości

Przewidywane efekty

1. Jestem członkiem rodziny.

 

Szczęście, bezpieczeństwo, posłuszeństwo

Uczeń wie, co to znaczy, że jest członkiem rodziny.

2. Więź uczuciowa między         dziećmi, rodzicami i rodziną.

( §3, ust.2 pkt 3)                           

Miłość, szacunek i lojalność

Rozumie i akceptuje przeżycia i uczucia własne i innych członków rodziny.

3. Razem uczymy się, razem bawimy się.

( §2, ust.2 pkt 4)                           

Przyjaźń, sprawiedliwość, praca zespołowa

Uczeń umie współdziałać i wspólnie planować pracę.

4. Rozpoznajemy i nazywamy uczucia.

( §3, ust.2 pkt 3)                           

Szczerość, zaufanie, uczciwość, odpowiedzialność

Uczeń potrafi rozpoznawać i nazywać ujawniane i przeżywane uczucia.

5. Poznajemy reguły, normy i zasady.

( §2, ust.2 pkt 3)                           

Zaufanie, sprawiedliwość, odpowiedzialność wsparcie, otwartość

Uczeń zna i postępuje zgodnie z regułami współżycia w grupie rówieśników.

6. Szkoła jako miejsce nauki.

Uczciwość, porządek, odpowiedzialność

Uczeń szanuje sprzęt szkolny.

 Realizacja na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej .

 

KLASA     II

Tematyka

Wartości

Przewidywane efekty

1. Każdy w rodzinie ma swoje prawa i obowiązki.

Uczciwość, zaufanie, współpraca, posłuszeństwo, odpowiedzialność

Uczeń ma prawa i obowiązki występujące w rodzinie.

2. Miłość , przyjaźń , szacunek , wzajemna troska i pomoc w rodzinie.

Miłość, szacunek, przyjaźń,   zaufanie

Uczeń rozumie znaczenie pojęć: miłość, szacunek, przyjaźń; umie okazać uczucia w stosunku do członków rodziny i potrafi kształtować właściwe relacje w rodzinie.

3. Jesteśmy niepowtarzalni.

( §3, ust.2 pkt 3)                           

Samokontrola, duchowość, mądrość, oryginalność

Uczeń dostrzega różnice występujące między rówieśnikami.

4. Jesteśmy klasą.

 

Współpraca, współdziałanie, wspieranie, praca zespołowa

Uczeń bierze aktywny udział w aktywnym życiu klasy.

5. Sposoby rozwiązywania problemów klasowych.

( §2, ust.2 pkt 4)                           

Stosunki międzyludzkie, fair play, zaufanie, pomysłowość

Uczeń umie odpowiednio zareagować w sytuacjach konfliktowych.

6. Historia naszej szkoły i miejscowości.

( §2, ust.2 pkt 3)                           

Dbałość o środowisko,

miłość , szacunek

Uczeń zna historię szkoły .

 Realizacja na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej.

 

KLASA III

Tematyka

Wartości

Przewidywane efekty

1.      Pomagamy rodzinie, a rodzina pomaga nam.

( §3, ust.2 pkt 2)                           

Szacunek, miłość, odpowiedzialność, posłuszeństwo, bezpieczeństwo

Uczeń ma poczucie przynależności do swojej rodziny.

2. Opiekuńcza postawa wobec nowo pojawiającego się życia i młodszego rodzeństwa.

Szacunek, miłość, odpowiedzialność, oddanie

Uczeń potrafi okazać szacunek kobiecie ciężarnej i zaopiekować się młodszym rodzeństwem.

2.      Odkrywamy uczucia swoje i innych ludzi.

( §3, ust.2 pkt 3)                           

Stosunki międzyludzkie, szczerość, zaufanie, przyjaźń, oddanie

Uczeń rozpoznaje swoje uczucia i akceptuje uczucia innych.

3.      Wszyscy tworzymy klasę.

 

Przyjaźń, praca zespołowa, zaufanie, współpraca

Uczeń ma poczucie przynależności do swojej klasy.

  1. 4.     Sposoby rozwiązywania problemów klasowych. Dylematy.

( §2, ust.2 pkt 4)                           

Stosunki międzyludzkie, fair play, asertywność, współdziałanie

Uczeń potrafi zachować postawę asertywną.

5.      Gdzie mieszkam ?

( §2, ust.2 pkt 3)                           

Szacunek, dbałość o środowisko

Uczeń czuje się członkiem społeczności lokalnej.

Realizacja na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej .

 

 

 

TEMATYCZNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

W KLASACH IV-VI

„ WZRASTAM W MĄDROŚCI”

 

Klasa

  Tematyka

 Wartości

 Przewidywane efekty

  IV

Świat, w którym żyjemy. To co jest naprawdę i to co jest na niby.

( §3, ust.2 pkt 2)                           

Mądrość, spostrzegawczość, umiejętność wyobrażania

Świadomość współistnienia i przenikania się rzeczywistości z fikcją, świadomość istnienia rzeczywistości realnej – niewidzialnej, umiejętność rozróżnienia rzeczywistości od fikcji, dostrzeganie rzeczywistości zależnej i niezależnej od człowieka.

  IV

U źródeł kultury i cywilizacji. Świat, a język, którym o świecie mówimy . Ludzie i rzeczy a ich pojęcia, nazwy, znaki i symbole.

Mądrość, prawda, miłość, odwaga, honor, przyjaźń

Świadomość przekazywania myśli, znajomość symboli, alfabetów, genezy alfabetu greckiego i łacińskiego, znajomość symboli ojczyzny: godła, barw, hymnu.

  IV

Istnienie a poznanie. Jak poznajemy świat i co z tego wynika ?

( §3, ust.2 pkt 2)                           

Mądrość, miłość, spostrzegawczość bystrość, szacunek

Znajomość roli zmysłów w poznawaniu świata, umiejętność współpracy, uczciwość i lojalność. Umiejętność rozsądnego korzystania z mediów: radia, telewizji, komputera, internetu.

  IV

Przyczyny i skutki, a odpowiedzialność.

( §2, ust.2 pkt 4)                           

Odpowiedzialność, szacunek, uczciwość, szczerość, samodzielność, współpraca

Świadomość istnienia łańcucha: przyczyna – skutek – odpowiedzialność, świadomość skutku swojego postępowania, właściwe postępowanie wobec młodszych dzieci.

 

  IV

O poznaniu umysłowym.

( §3, ust.2 pkt 2)                           

Mądrość, uczenie się, duchowość

Znajomość możliwości, poznanie otaczającego świata, odkrywanie i wyszukiwanie cech wspólnych wszystkich realnych ludzi i rzeczy.

 

  V

Niezawodne busole życia – wartości.

( §3, ust.2 pkt 2)                           

Prawda, dobro, piękno, wstyd, kłamstwo, dobro, zło, wolna wola, godność

Świadomość znaczenia trzech podstawowych wartości w życiu człowieka: prawdy, dobra, piękna.

  V

Wartości ogólnoludzkie, a wartości chrześcijańskie.

( §3, ust.2 pkt 2)                           

Wiara, nadzieja, miłość, prawda

Umiejętność życia w zgodzie z ponadczasowymi wartościami chrześcijańskimi.

  V

Porozmawiajmy o uczuciach.

( §2, ust.2 pkt 4)

( §3, ust.2 pkt 3)                                                 

Miłość, odwaga, przyjaźń, nadzieja

Umiejętność rozpoznawania i przeżywania uczuć pozytywnych, obojętnych i negatywnych i towarzyszące im okoliczności; koleżeństwo i przyjaźnie między starszymi i najmłodszymi dziećmi.

  V

Hierarchia wartości. Ważne, ważniejsze, najważniejsze.

( §2, ust.2 pkt 2)                           

Prawda, uczucie, dobro, zło, godność

Umiejętność dokonywania wyborów w życiu według hierarchii wartości: ważne, ważniejsze, najważniejsze.

  VI

Istotne znaczenie ludzkiego ciała i płci.

( §3, ust.2 pkt 2)                           

Godność, szacunek, zaufanie

Świadomość znaczenia ludzkiego ciała i płci w aspekcie godności człowieka. Co to znaczy, że się jest osobą ?

  VI

Wiązanie i więzi. Społeczny charakter człowieka. Pomoc młodszym kolegom.

( §2, ust.2 pkt 7)                           

Miłość, współdziałanie, odpowiedzialność, stosunki międzyludzkie

Świadomość, że dziecko nie jest samo, że jest istotą społeczną.

  VI

Niezawodna busola życia – prawo naturalne. Dlaczego w świecie panuje ład ?

( §3, ust.2 pkt 2) 

( §3, ust.2 pkt 4)                  

Ład, harmonia, obowiązkowość, pracowitość, odpowiedzialność, porządek

Zauważanie różnicy między prawami naturalnymi, a prawami ustalonymi przez człowieka. Umiejętność zachowania się na drodze, przy stole. Świadomość wyrażania samooceny i zasad kar i nagród.

Realizacja na zajęciach z wychowawcą .

  

Copyright © 2014. Szkoła Podstawowa w Szkodnej. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania zawartości stony bez zgody autora.