^Powrót na góre
" alt="logo" width="326" height="133">
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKODNEJ

 Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej w Szkodnej

(opracowany na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. nr 83 poz. 562 z późń. zm.) .

Załącznik uchwalono wraz ze statutem szkoły przez radę pedagogiczną w dniu

20 października 2011, uchwała nr  8  /2011. 

 

ZAŁOŻENIA  OGÓLNE  WEWNĄTRZSZKOLNEGO  SYSTEMU  OCENIANIA

 

               §1

      1. Ocenianiu podlegają :

            1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

            2) zachowanie ucznia .

     2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych uczniapolega na rozpoznawaniu        przez    nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i       umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy        programowej i wymagań wynikających z realizowanych w szkole programów     nauczania, a w wypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych w stosunku do wymagań        wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania.

   3.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,    nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad         współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w    statucie szkoły .

 

§2

     1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach        oceniania wewnątrzszkolnego .

    2. Ocenianie  wewnątrzszkolne ma na celu :

1)      informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,

2)      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

3)      udzielaniu uczniowi pomocy w nauce, poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,

4)      dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia,

5)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej .

  1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

        1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych

           do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

           z   obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ,

       2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

       3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

      i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

       4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

       5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

          zajęć edukacyjnych , a także rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

      6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych

          ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej

         zachowania,

     7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach

        i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz jego szczególnych uzdolnieniach.

     8) Ocenianie ucznia z religii odbywa się na podstawie odrębnych przepisów.

 

§3

1.      Zasady obowiązujące wszystkich nauczycieli .

1)      Na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców o :

a)      wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wyjaśniając podczas zajęć i przekazując w formie pisemnej do zeszytu przedmiotowego ucznia,

b)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, wyjaśniając podczas zajęć i przekazując do zeszytu przedmiotowego w formie pisemnej,

c)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wychowawca wyjaśnia uczniom na zajęciach  z wychowawcą, a rodzicom podczas zebrania w miesiącu wrześniu.

2)  Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów na zajęciach

       z wychowawcą, a rodziców podczas zebrania w miesiącu wrześniu

      o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach

     i  trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3) Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców, oceny bieżące i śródroczne nauczyciel

    wpisuje do zeszytu przedmiotowego, natomiast uczeń ma obowiązek zapoznać rodzica

     z oceną, co rodzic potwierdza obok oceny podpisem. Nauczyciel ustalając  uczniowi

     ocenę uzasadnia ją na podstawie kryteriów oceniania i wymagań edukacyjnych

     prowadzonych przez siebie zajęć.

4) Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach

    edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości

    psychofizycznych ucznia. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne

    do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości

    psychofizycznych ucznia:

      a)  posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym,

      b)  posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -  na podstawietego orzeczenia,

      c)  posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni            

            specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się  - na podstawie tej opinii,

     d)  nie posiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. a), b), c), który jest objęty     pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania          indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości           psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,

    e) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez   ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na           podstawie tej opinii.

 5) Wszyscy nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe i dodatkowe zajęcia       edukacyjne obowiązani są ustalić oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne uczniom.

  6)  Wychowawca klasy ma obowiązek ustalić dla każdego wychowanka śródroczną i roczną     ocenę klasyfikacyjną zachowania po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej        klasy oraz ocenianego ucznia .

  7) O przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i       zachowania informują uczniów i ich rodziców w następujący sposób:

a)      co najmniej na miesiąc przed terminem rocznej konferencji klasyfikacyjnej nauczyciele ustalają przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych, wpisują je ołówkiem do dziennika lekcyjnego danej klasy, informując przy tym w sposób ustny o przewidywanej ocenie każdego ucznia podczas lekcji swoich zajęć edukacyjnych,

b)      wychowawca klasy informuje ucznia w sposób ustny na lekcji wychowawczej o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w terminie co najmniej na miesiąc przed terminem rocznej konferencji klasyfikacyjnej,

c)      co najmniej na miesiąc przed terminem rocznej konferencji klasyfikacyjnej wychowawca klasy sporządza i przekazuje przez ucznia do domu  rodzicom

  ( prawnym opiekunom ) wykaz wszystkich przewidywanych rocznych ocen     klasyfikacyjnych łącznie z oceną zachowania – rodzice po zapoznaniu się z ocenami podpisują wykaz i zwracają go przez dziecko w następnym dniu wychowawcy,

        d)  jeżeli uczniowi wystawiono przewidywaną roczną ocenę niedostateczną z zajęć lub         roczną naganną zachowania informacja  o tychże ocenach wysyłana jest dodatkowo listem przez wychowawcę do rodziców ucznia,

      8)  Nauczyciel przekazuje uczniowi do wglądu na lekcji poprawioną i ocenioną pracę

           pisemną ucznia, uczeń zabiera ją do domu, do wglądu rodziców i na następnej lekcji ma obowiązek zwrócić nauczycielowi podpisaną pracę przez rodzica.

      9) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia  z wykonywania przez  określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.

     10)  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach  wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii . Jeżeli okres zwolnienia           ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych i informatyki uniemożliwia  ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji      przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo            „zwolniona”.

§4

Prawa i obowiązki ucznia

1.      Zna wymagania edukacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz sposoby sprawdzania osiągnięć na poszczególnych zajęciach edukacyjnych.

2.      Ma jasno sformułowane kryteria oceniania, co powoduje, że oceny są obiektywne .

3.      Zna zasady oceniania zachowania, o których wychowawca informuje na początku roku szkolnego  na godzinie wychowawczej .

4.      Ma prawo do uzasadnienia przez nauczyciela w sposób ustny wystawionej mu oceny.

5.      Oceny są jawne, uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawiania .

6.      Zadania klasowe , godzinne testy i sprawdziany pisemne zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone lekcją powtórzeniową (w przypadku nie przewidywanej nieobecności nauczyciela ustala on termin sprawdzianu jeszcze raz bez tygodniowego wyprzedzenia) .

7.      Kartkówka z co najwyżej 3 -ech ostatnich lekcji odbywa się bez zapowiedzi i trwa nie dłużej niż 15 minut .

8.      Poprawione i ocenione prace kontrolne o których mowa w pkt. 6 nauczyciel oddaje do wglądu uczniowi podczas zajęć, na których omawia wyniki tychże prac w terminie do 14 dni od daty ich napisania. Uczeń zabiera pracę do domu i zapoznaje z nią    rodziców, co rodzic potwierdza podpisem na pracy. Uczeń ma obowiązek zwrócić      pracę nauczycielowi na następnej lekcji danych zajęć.

9.      Prace, o których mowa w pkt.6 nie mogą być pisane w ciągu dnia w liczbie więcej niż jedna  .

10.  W ciągu półrocza uczeń może być dwa razy lub jeden raz ( gdy jest jedna godzina tygodniowo zajęć edukacyjnych ) nie przygotowany do odpowiedzi ustnej z ostatniej lekcji , jednak musi to zgłosić przed zajęciami . Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku , co nie ma wpływu na ocenę końcową . Zgłoszone nie przygotowanie po wywołaniu ucznia do odpowiedzi , pociąga  za sobą wpisanie do dziennika oceny niedostatecznej . Prawo do nie przygotowania zostaje zawieszone na miesiąc przed feriami zimowymi i w miesiącu czerwcu .

11.  Uczeń nieobecny na pracy pisemnej , o której mowa w pkt.6 pisze ją w terminie ustalonym przez nauczyciela .

12.  Uczeń ma prawo poprawy ocen bieżących z testów i sprawdzianów w ciągu 7 dni od      otrzymania wyniku, w terminie uzgodnionym przez nauczyciela - przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę tylko jedną z otrzymanych ocen (wyższą) .

13.  Uczeń ma prawo uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania pod warunkiem, że:

1) nie złamał w rażący sposób zapisów statutowych  dotyczących zachowania

    i obowiązków ucznia,

2)  w kryteriach oceniania zachowania, w których uzyskał

    w I półroczu najmniej punktów w drugim półroczu uzyskał liczbę punktów większą,

 3) w pozostałych kryteriach oceniania zachowania uzyskał nie mniej punktów niż

     za I półrocze,

   4) Za  złamanie w rażący sposób zapisów statutowych  uważa się:

a)      fałszowanie dokumentów szkolnych (usprawiedliwień, ocen ),

b)      celowe niszczenie i kradzież mienia szkolnego i prywatnego;

c)      wszczynanie bójek, awantur, wyłudzanie pieniędzy, psychiczne lub fizyczne znęcanie się nad innymi,

d)      palenie papierosów, spożywanie alkoholu i innych środków odurzających,

e)      posiadanie, handel i używanie środków odurzających,

f)        znieważanie innych uczniów, ich rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób,

g)      lekceważenie uwag i poleceń nauczycieli oraz pracowników szkoły,

h)     częste nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach obowiązkowych i nieobowiązkowych (powyżej 6 pojedynczych godzin, bądź powyżej 3 pełnych dni ).

14.  Tryb postępowania w przypadku, gdy uczeń korzysta z prawa do  uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

1)      wniosek o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania powinien być złożony na piśmie przez rodziców ucznia do wychowawcy w ciągu trzech dni roboczych od uzyskania informacji o ustalonej przewidywanej ocenie,

2)      wychowawca wspólnie z uczniem i jego rodzicem ustala listę działań, które uczeń powinien podjąć, w celu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania, w której:

a) uczeń zobowiązuje się do końca roku szkolnego nie złamać żadnego warunku zawartego w  kryteriach oceny zachowania,

b) uczeń podejmuje się wykonania dodatkowych zadań wyznaczonych przez wychowawcę na rzecz klasy, szkoły, środowiska,

3)      wystawienie ostatecznej rocznej oceny  klasyfikacyjnej zachowania przez wychowawcę następuje nie później niż na dzień przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Wychowawca przed ustaleniem ostatecznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w obecności dwóch nauczycieli uczących w danej klasie rozmawia wraz z uczniem i rodzicem na temat wywiązania się przez ucznia z przyjętych zobowiązań, z czego spisuje krótką notatkę, która zawiera ustaloną ostateczną klasyfikacyjną roczną ocenę zachowania. Notatkę dołącza się do arkusza propozycji ocen zachowania danej klasy (załącznik nr 5).Wyższą ocenę uczeń otrzymuje wówczas, gdy wypełnił wszystkie ustalone z wychowawcą działania,

4)      w przypadku gdy w okresie po zapoznaniu ucznia i jego rodziców z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną zachowania dopuści się on któregoś z zachowania wymienionego w pkt.13 , ppkt 1) wychowawca klasy może dokonać obniżenia oceny o jeden stopień. Obniżenia oceny wychowawca może dokonać  w terminie włącznie do ostatniego dnia przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Wychowawca sporządza odpowiednią notatkę, w której zapisuje podstawę obniżenia oceny. Notatkę dołącza się do arkusza propozycji ocen zachowania danej klasy (załącznik nr 5).

15.Uczeń ma prawo poprawy przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej

     z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Chęć poprawy oceny

zgłasza   ustnie u nauczyciela danych zajęć w ciągu dwu dni roboczych od dnia, w którym   nauczyciel zapoznał go z ustaloną przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną. Nauczyciel ustala z uczniem formę i termin sprawdzenia wiedzy i umiejętności z wybranego  zakresu materiału pod warunkiem, że na jego zajęciach edukacyjnych uczeń:

1)      z co najmniej połowy pisemnych „ godzinnych” prac kontrolnych w ciągu roku uzyskał wyższe oceny od proponowanej,

2)      w ciągu całego roku szkolnego odrabiał wszystkie zadania domowe( dopuszczalny jest jeden „brak zadania” w ciągu roku w przypadku przedmiotu realizowanego  w wymiarze do 3-ech godzin tygodniowo, dwa „braki zadania” w przypadku przedmiotu realizowanego w wymiarze większej liczby godzin),

3)      podejmował w ciągu roku próby poprawy cząstkowych ocen z pisemnych

„ godzinnych” prac kontrolnych i poprawił oceny na wyższe z co najmniej jednej podjętej próby, a z pozostałych nie uzyskał ocen niższych,         

lub

w sposób ciągły w wyniku choroby nie chodził do szkoły przez co najmniej 20 dni    nauki,                                                                                                       

lub

spotkało go zdarzenie losowe mogące mieć istotny wpływ na wyniki z danego przedmiotu .

   Ostateczną roczną ocenę klasyfikacyjną nauczyciel ustala nie później niż na

   dzień   przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej .

16.  Nauczyciel obniża uczniowi przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną o jeden

stopień w możliwym terminie włącznie do ostatniego dnia przed klasyfikacyjnym      posiedzeniem rady pedagogicznej, jeżeli  w okresie po zapoznaniu ucznia z proponowaną oceną roczną z danych zajęć edukacyjnych, uczeń:

1)      w sposób ciągły przestaje uczęszczać na  zajęcia lekcyjne (za wyjątkiem choroby lub innego ważnego zdarzenia losowego)

       lub

2)      uzyskuje oceny cząstkowe powodujące obniżenie oceny przewidywanej,        

                  lub

3)      ignoruje obowiązki na danych zajęciach lekcyjnych.

17. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej lub kilkudniowej

nieobecności usprawiedliwionej , uczeń ma obowiązek nadrobić  braki na lekcję następną we własnym zakresie (włącznie z uzupełnieniem zeszytu przedmiotowego) . Natomiast w razie dłuższej nieobecności usprawiedliwionej, uczeń ma prawo pomocy w nadrabianiu braków u nauczyciela w uzgodnionym terminie .

18. Uczniom mającym kłopoty w nauce samorząd klasowy  w uzgodnieniu z wychowawcą

      może zorganizować pomoc koleżeńską oraz mogą oni uczęszczać na organizowane

      w  szkole zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze .

 19.Uczeń ma prawo do egzaminu poprawkowego, o którym mowa w dalszej części

      dokumentu .

 20. Uczeń o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub z deficytami rozwojowymi ma

      prawo do dostosowania wymagań edukacyjnych .

 21.W uzasadnionych przypadkach na podstawie opinii lekarskiej uczeń może zostać

      zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych.

 22. Uczeń ma prawo do informacji o przewidywanych dla niego rocznych ocenach

      klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania w terminie i formie określonej w            podrozdziale „ zasady obowiązujące wszystkich nauczycieli” .

 23. Uczeń ma prawo do egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego w trybie i terminach

           określonych w dalszej części dokumentu .

  24. Nieobecność w szkole uczniowie maja obowiązek usprawiedliwić u wychowawcy na            podstawie :

1)      zwolnienia lekarskiego ,

2)      pisemnego usprawiedliwienia rodziców w dzienniczku usprawiedliwień lub dzienniczku ucznia ; W dzienniczku przekazywane są również informacje dla rodziców ze szkoły dotyczące chwilowych zmian w planie lekcyjnym dziecka związane np. z nieobecnością nauczyciela w szkole – przekazaną informację rodzic podpisuje, co świadczy o zapoznaniu się z nią,

3)      osobistego lub telefonicznego usprawiedliwienia rodzica .

Termin usprawiedliwienia nieobecności wynosi jeden tydzień  od dnia , w którym                    uczeń powrócił po nieobecności do szkoły .

25. W przypadku gdy rodzic chce zwolnić ucznia z części lekcji w ciągu

  dnia, powinien zrobić to osobiście, telefonicznie lub pisemnie w dzienniczku        usprawiedliwień . W przeciwnym razie wychowawca nie zwalnia ucznia z lekcji .

 

§5

  1. Rodzice ucznia mogą uzyskać informację o osiągnięciach w nauce i zachowaniu ucznia, jego sukcesach, trudnościach, uzdolnieniach  u wychowawcy, nauczyciela danych zajęć w czasie obecności wychowawcy, nauczyciela w szkole, z wyłączeniem czasu, gdy wychowawca lub nauczyciel prowadzi zajęcia dydaktyczno – wychowawcze lub pełni opiekę nad uczniami w inne formie ( np. dyżur podczas przerw międzylekcyjnych, przed lekcjami, czy po lekcjach).
  2. W przypadku gdy nauczyciel lub wychowawca widzi potrzebę rozmowy z rodzicem ucznia na temat   osiągnięć w nauce i zachowaniu            ucznia, jego sukcesów, trudności telefonicznie umawia się z rodzicami na rozmowę w szkole. W przypadku trudności w nauce i zachowaniu ucznia, jeżeli rodzice po prośbie telefonicznej nie wstawią się do szkoły, wychowawca klasy wyznacza termin rozmowy i powiadamia o nim rodziców w formie listownej.

   3.  W ciągu roku szkolnego odbywają się co najmniej trzy wywiadówki w terminie:        listopad, ostatni tydzień przed feriami zimowymi, na przełomie kwietnia i maja.

     4. Rodzice mają  prawo wglądu do dokumentacji dotyczącej: egzaminu klasyfikacyjnego,       egzaminu poprawkowego, dokumentacji postępowania w związku ze złożonym          zastrzeżeniem ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub        rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania niezgodnie  z trybem ustalania tej oceny          oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia. W tym celu składają pisemny          wniosek do dyrektora szkoły. Dyrektor  szkoły  uzgadnia z rodzicem termin       przekazania do wglądu dokumentacji. W wyznaczonym terminie dyrektor wraz z         wychowawcą klasy przekazują rodzicowi do wglądu dokumentację, z którą zapoznaje          się  on w ich obecności. Udostępnionej dokumentacji rodzic nie może fotografować,             kserować, wynosić poza gabinet dyrektora szkoły. Rodzic potwierdza fakt wglądu do        dokumentacji pisemnym oświadczeniem.

 

 ZASADY OPRACOWANIA  WYMAGAŃ  EDUKACYJNYCH

 

§6

1.      Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw uczniów. Określają co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania .

2.      Wymagania edukacyjne opracowuje nauczyciel na bazie obowiązujących podstaw programowych i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych i dla danego etapu kształcenia .

3.      W szkole przyjmuje się następujące poziomy wiadomości i umiejętności:

 

 

 I poziom  wiadomości

A   zapamiętanie wiadomości .

 

B   zrozumienie wiadomości .

 

 

II poziom umiejętności

C  stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych .

 

D  stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych .

 

 

 

4.      Przy ustalaniu poszczególnych stopni wymagań edukacyjnych obowiązują następujące kategorie celów :

 

 

Kategoria

                     Zakres  celów

Konkretne określenie

umiejętności

(czasowniki operacyjne)

 

    

A

 

 

 

Znajomość pojęć , terminów , faktów , praw , zasad ,reguł , treści naukowych , zasad działania. Elementarny poziom rozumienia tych wiadomości . Uczeń nie powinien ich mylić między sobą .

 

nazwać

zdefiniować

wymienić

zidentyfikować

wyliczyć

wskazać

 

 

 

B

 

 

 

Uczeń potrafi przedstawić wiadomości w innej formie niż je zapamiętał , potrafi wytłumaczyć wiadomości , zinterpretować je , streścić i uporządkować , uczynić podstawą prostego wnioskowania .

 

wyjaśnić

streścić

rozróżnić

zilustrować

opisać

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Opanowanie przez ucznia umiejętności praktycznego posługiwania się wiadomościami według podanych mu wzorów . Uczeń umie stosować wiadomości w sytuacjach podobnych do ćwiczeń szkolnych .

rozwiązać

zastosować

porównać

sklasyfikować

określić

obniżyć

skonstruować

narysować

scharakteryzować

zmierzyć

wybrać sposób

zaprojektować

wykreślić

 

 

 

 

D

 

 

 

Opanowanie przez ucznia umiejętności formułowania problemów , dokonywania analizy i syntezy nowych zjawisk . Uczeń umie formułować plan działania , tworzyć oryginalne rozwiązania, stosować wiadomości w sytuacjach nowych .

udowodnić

przewidzieć

ocenić

wykryć

zanalizować

zaproponować

zaplanować

 

   

 

 KONTROLA I OCENA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA ORAZ  JEGO ZACHOWANIA W KLASACH I –III.

 

§7

  1.   Na I etapie kształcenia konsekwentnie do założenia, że każde dziecko rozwija się

       na miarę swoich możliwości i w odpowiednim dla siebie tempi , ocena ma charakter 

       opisowy i dotyczy nie tylko postępów w nauce, ale ogólnego poziomu rozwoju

       konkretnego dziecka.

2.      Mając to na względzie w praktyce szkolnej stosujemy następujące rodzaje

      oceniania  osiągnięć dydaktycznych.

 

1)      OCENIANIE BIEŻĄCE –podczas każdych zajęć, ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco podczas wielokierunkowej działalności ucznia . Nauczyciel sprawdza wykonaną pracę, chwali za wysiłek, za chęci, za pracę . Nagradza uśmiechem , pochwałą , gestem oraz ukazuje , co uczeń powinien zmienić , poprawić czy wyeksponować . Podkreśla więc osiągnięcia ucznia i jego pracę , rozmawia z nim , pisze recenzje prac i motywuje do dalszych wysiłków .

2)      OCENIANIE MIESIĘCZNE – sprawdziany i testy sprawdzające wiadomości i umiejętności.

 

 

Symbole 5, 4, 3, 2 oznaczają poziom  opanowania wiadomości i umiejętności :

5 – bardzo dobrze,

4 – dobrze,

3 – popracuj,

2 – niewystarczająco.

 

Sprawdziany i testy oceniane są punktowo, a ilość otrzymanych punktów przez dziecko stanowi podstawę do określenia poziomu opanowania wiedzy i umiejętności następująco:

 

5 – od 100% do 85% ilości możliwych do uzyskania punktów,

4 – od 84% do 64%  ilości możliwych do uzyskania punktów,

3 – od 63% do 40% ilości możliwych do uzyskania punktów,

2 – poniżej 39% ilości możliwych do uzyskania punktów.

Wprowadzamy także „Karty samooceny ucznia „ [załącznik nr4 ] stosowane w kl. III według uznania nauczyciela . Dziecko wypełniające kartę będzie mogło zastanowić się nad swoimi osiągnięciami, a rodzice i nauczyciel otrzymają informację w celu wspomagania ucznia w jego rozwoju.

Nauczyciele gromadzą karty pracy ucznia, jego prace plastyczne , literackie i inne w specjalnych teczkach lub segregatorach .

Ważnym źródłem informacji o dziecku są informacje uzyskane od rodziców  dotyczące jego własnej nauki  w domu, problemów, sukcesów, zainteresowań i uzdolnień oraz opinie lekarzy i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

3)      OCENIANIE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE - ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna z zajęć edukacyjnych jest oceną opisową .

Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 

3. Przy ocenie zachowania dziecka  stosujemy następujące rodzaje oceniania :

     1) ocenianie bieżące   -  wpisywanie uwag i spostrzeżeń o zachowaniu ucznia w zeszycie obserwacji znajdującym się w dzienniku każdej klasy przez wszystkich nauczycieli pracujących w szkole.

    2)ocenianie śródroczne i roczne  -   ocena klasyfikacyjna opisowa . Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej, ocena z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ocenę zachowania.

4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności      następujące kryteria :

      1)   wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

      2)  kultura osobista i wygląd ucznia (dbałość o piękno mowy ojczystej, godne i kulturalne      zachowanie się w szkole i poza nią, okazywanie szacunku innym osobom);

      3)  dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób;

      4)postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej oraz dbanie o honor

         i tradycje szkoły ;

5)systematyczność i punktualność uczęszczania na zajęcia szkolne oraz sumienność w wykonywaniu innych obowiązków;

5. W dzienniku zajęć edukacyjnych na podstawie zapisów w zeszycie obserwacji oraz

    własnych spostrzeżeń na koniec każdego miesiąca wychowawca ocenia zachowanie

    ucznia w kryteriach (pkt4) za pomocą  znaków plus (+) i minus (-).

   Na koniec roku szkolnego uczeń może uzyskać maksymalnie 50 znaków (+). Jeżeli otrzyma co najmniej 45 tychże znaków, uzyskuje znakomite zachowanie, co przy bardzo dobrych osiągnięciach edukacyjnych uprawnia do otrzymania nagrody zgodnie z zapisem w statucie szkoły - §26.

6. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów realizujących kształcenie specjalne jest dostosowane dla każdego ucznia zgodnie z orzeczeniem o kształceniu specjalnym i zapisami w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.

 

 SPRAWDZANIE   I  OCENIANIE  OSIĄGNIĘĆ  I  POSTĘPÓW  UCZNIÓW   W KLASACH  IV-VI .

§8

1.Ocenie podlegają następujące aktywności ucznia :

1)      zapamiętanie wiadomości i ich rozumienie ,

2)      umiejętność stosowania wiedzy w różnych sytuacjach , rozwiązywanie problemów,

3)      posługiwanie się językiem przedmiotu ,

4)      stosunek do przedmiotu ,

5)      systematyczność i obowiązkowość ,

6)      praca w grupach i praca samodzielna ,

7)      aktywność , zaangażowanie .

2.Oceny dzielą się na :

1)      bieżące (cząstkowe) ustalone w stopniach według skali :

celujący                                       6

bardzo dobry                               5

prawie bardzo dobry                 +4

dobry                                           4

prawie dobry                             +3

dostateczny                                 3

prawie dostateczny                    +2

dopuszczający                              2

niedostateczny                              1

2) klasyfikacyjne śródroczne i klasyfikacyjne roczne ustalone według skali :

celujący                                      6

bardzo dobry                              5

dobry                                          4

dostateczny                                3

dopuszczający                            2

niedostateczny                           1

3.Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla

uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są opisowe.

4.Uczeń, który spełnia określone wymagania edukacyjne, uzyskuje odpowiednią ocenę.   Ustala się następujące kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne do

wyboru dla nauczyciela w zależności od specyfiki zajęć .

 

 

Konieczne

 

Podstawowe

 

Rozszerzające

 

 

Dopełniające

 

Ocena

         -

          -

           -

         -

niedostateczny

         +

          -

           -

         -

dopuszczający

         +

          +

           -

         -

dostateczny

         +

          +

           +

         -

dobry

         +

          +

           +

         +

bardzo dobry

                       

     Wymagania  wykraczające

               

 celującyy

 

 

lub

 

 

Podstawowe

dopuszczający

dostateczny

Ponadpodstawowe

dobry

bardzo dobry

Wykraczające

celujący

 

5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim

   oraz laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymują z danych

   zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną . Uczeń, który tytuł      laureata

   konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub  ponad     wojewódzkim   lub tytuł

   laureata  lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady     przedmiotowej uzyskał po ustaleniu

   rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć          edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć

    edukacyjnych celującą końcową ocenę     klasyfikacyjną.

6.W przypadku ocen cząstkowych uczeń , który przekroczył dany poziom wymagań, ale nie w

  pełni osiągnął poziom następny otrzymuje stopień odpowiednio :

1)      prawie dostateczny                 +2,

2)      prawie dobry                          +3,

3)      prawie bardzo dobry              +4 .

 

7. Sprawdziany i testy oceniane są punktowo, a ilość uzyskanych przez ucznia punktów

    przeliczana jest na ocenę cząstkową następująco:

1)      0 do 32% ogólnej sumy punktów                   -           niedostateczny,

2)      33% do 54% ogólnej sumy punktów             -           dopuszczający,

3)      55% do 74% ogólnej sumy punktów             -           dostateczny,

4)      75% do 89% ogólnej sumy punktów             -           dobry,

5)      90% do100% ogólnej sumy punktów            -           bardzo dobry,

6)      100% ogólnej sumy punktów i prawidłowo rozwiązane zadanie dodatkowe – celujący.

8. Uczeń, który przekroczył poziom niższy, ale nie osiągnął poziomu oceny wyższej otrzymuje

    odpowiednio oceny : prawie dostateczny, prawie dobry, prawie bardzo dobry .

9.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych , plastyki i muzyki 

   bierzemy pod uwagę wysiłek dziecka wkładany w wywiązywanie się z obowiązków

    wynikających ze specyfiki tych zajęć .Na lekcjach wychowania fizycznego bierzemy     

    pod   uwagę także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia

    w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej (udział i sukcesy

    w   zawodach sportowych, uczęszczanie na zajęcia sportowe pozalekcyjne, strój sportowy).

10. Sprawdzanie osiągnięć i postępów uczniów .

1)      formy i metody :

a)      odpowiedź ustna ( z co najwyżej 3 -ech ostatnich lekcji ),

b)      kartkówka (z co najwyżej 3 -ech ostatnich lekcji ),

c)      zadania domowe,

d)      zadania klasowe, testy i sprawdziany pisemne ( trwające jedną godzinę lekcyjną ),

e)      praca w grupach i praca samodzielna,

f)        referat,

g)      wypracowanie pisemne,

h)      ćwiczenia praktyczne,

i)        prace wytwórcze,

j)        opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych,

k)      obserwacje ucznia,

l)        aktywność na zajęciach,

ł)    zeszyt przedmiotowy oraz inne wynikające ze specyfiki zajęć edukacyjnych;

2)      częstotliwość sprawdzania :

a)      na każdej lekcji w miarę możliwości sprawdzane jest przygotowanie uczniów w sposób ustny lub pisemnej kartkówki,

b)      na każdej lekcji sprawdzane są ilościowo zadania  domowe, zaś jakościowo tylko u pojedynczych uczniów ( przynajmniej jedno zadanie domowe u wszystkich uczniów jakościowo w ciągu półrocza ),

c)      jeżeli zajęcia realizowane są jedną godzinę tygodniowo to ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną  wystawiamy z co najmniej trzech ocen cząstkowych uzyskanych w każdym półroczu, w tym co najmniej jedna ocena ze sprawdzianu pisemnego lub testu ( obowiązek ocen ze sprawdzianu pisemnego nie dotyczy techniki, muzyki, plastyki, informatyki, wychowania fizycznego),

d)      jeżeli zajęcia realizowane są w większej ilości niż jedna godzina tygodniowo, ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną  wystawiamy z co najmniej czterech ocen cząstkowych. uzyskanych w każdym półroczu, w tym co najmniej dwie oceny ze sprawdzianu pisemnego lub testu (obowiązek ocen ze  sprawdzianu pisemnego nie dotyczy techniki, muzyki, plastyki, informatyki, wychowania fizycznego),

11. Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów uczniów .

1)      Dla każdego oddziału szkoła prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen, w których dokumentuje się osiągnięcia uczniów w danym roku szkolnym.

2)      Spostrzeżenia o zachowaniu uczniów zapisywane są przez wszystkich nauczycieli w zeszycie spostrzeżeń o uczniach, umieszczonym w dzienniku lekcyjnym .

3)      Ustaloną liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny zachowania, sumę punktów za I półrocze, II półrocze  oraz średnią punktów za rok szkolny jaką uzyskał uczeń, oceną klasyfikacyjną zachowania śródroczną i roczną wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym .

4)      Nauczyciele wychowania fizycznego prowadzą zeszyt osiągnięć sportowych uczniów, na podstawie których ustalają oceny cząstkowe .

5)      Na zajęciach z techniki, plastyki, muzyki  gromadzone są prace wytwórcze uczniów, organizowane wystawki prac itp.

6)      Ocena ze sprawdzianów, testów i zadań klasowych wpisywana jest kolorem czerwonym.

7)      Dopuszcza się zapis ocen w dzienniku kolorem zielonym.

8)      Aktywność ucznia na zajęciach zapisywana w postaci znaku „+” ( 3 znaki”+”  zastępuje się oceną bardzo dobrą ).

9)      Dopuszcza się ocenianie w formie „-„ i zastępowanie 3 znaków „-„ oceną niedostateczną.

10)  Brak stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego zapisuje się znakiem „-„,

      ( 3 znaki „ – „ zastępuje się oceną niedostateczną ).

11)  Można stosować w dzienniku lekcyjnym zapis typu :

a)      ocenę uzyskaną z poprawy sprawdzianu zapisuje się w nawiasie lub w kółku,

b)   nie przygotowanie                 -  „np”,

                  c)    brak zadania                         -  „bz” ,

            d)   w przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie wpisujemy zamiast oceny

                 „ 0 „lub „- „.

    12. Formy i metody sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów realizujących          kształcenie specjalne są dostosowane dla każdego ucznia zgodnie z zapisami w        indywidualnym   programie edukacyjno – terapeutycznym.

 

OCENIANIE ZACHOWANIA W KLASACH IV-VI

§9

1. Śródroczna i roczna klasyfikacyjna ocena zachowania ustalana jest według skali :

1)      wzorowe,

2)      bardzo dobre,

3)      dobre,

4)      poprawne,

5)      nieodpowiednie,

6)      naganne .

2.Śródroczne i roczne klasyfikacyjne oceny zachowania dla uczniów z upośledzeniem

     umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

3.      Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na  jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej .

4.      Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i na promocję do klasy programowo wyższej lub na ukończenie szkoły. Oceny                          klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną    zachowania.

5.       Ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii  nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia .

6.  Sposób zasięgania opinii o śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania

     przez  wychowawcę klasy:

1)      wszyscy nauczyciele szkoły proponują dla każdego ucznia ocenę zachowania w arkuszu propozycji ocen zachowania dla klasy ( załącznik nr 5 ),

2)      na lekcji wychowawczej wychowawca przedstawia ustalone przez niego proponowane oceny klasyfikacyjne zachowania dla poszczególnych uczniów, klasa głosuje jawnie proponowaną przez wychowawcę ocenę, ustalony większością głosów wynik głosowania wychowawca zapisuje w arkuszu propozycji ocen zachowania ( załącznik nr 5 ),

3)      na lekcji wychowawczej po przedstawieniu przez wychowawcę proponowanych ocen klasyfikacyjnych zachowania, każdy uczeń indywidualnie przedstawia propozycję oceny zachowania dla siebie, którą wychowawca wpisuje do arkusza propozycji ocen zachowania .

 

§10

1. Zachowanie ucznia ocenia się na koniec pierwszego półrocza ustalając śródroczną ocenę

   klasyfikacyjną zachowania  i na koniec roku szkolnego ustalając roczna ocenę

   klasyfikacyjną zachowania.

2. W każdym z pięciu kryteriów oceny zachowania wychowawca przydziela  uczniowi od 0

  do 25 punktów ( łącznie uczeń może uzyskać maksymalnie 125 punktów) w następujący

  sposób:

1)      każde kryterium zawiera  5 warunków określających prawidłowe zachowanie się ucznia ,

2)      uczeń otrzymuje od 0 do 5 punktów za każdy spełniony warunek .

3. Ilość uzyskanych punktów wychowawca sumuje  i za określoną liczbę punktów uczeń

  otrzymuje  ocenę zgodnie z tabelą w ust.6 .

4. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalana jest na podstawie

   średniej     arytmetycznej   sumy punktów jakie otrzymał uczeń za I półrocze i II półrocze

   w danym  roku szkolnym .

   5. Przydzielając uczniowi punkty wychowawca uwzględnia:

1)      własną wiedzę o dziecku, wiedzę o jego środowisku domowym, posiadaną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,

2)      spostrzeżenia i uwagi odnotowane przez wszystkich nauczycieli uczących w szkole w klasowym zeszycie spostrzeżeń o uczniach,

3)      obserwacje, spostrzeżenia i opinie własne oraz innych nauczycieli i pracowników szkoły nie odnotowane w formie pisemnej .

6.       Wymagania punktowe w przełożeniu na śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania:

 

 

Uzyskana liczba punktów

 

 

 

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania

 

                   125 -    115

                wzorowe

                   114 – 100

                bardzo dobre

                    99  -    65

                dobre

                   64  -   40

                 poprawne

                  39  -   20

                 nieodpowiednie

                  19 -      0

                 naganne

 

7.Kryteria  obowiązujące dla ustalania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej

  zachowania oraz warunki określające prawidłowe zachowanie się ucznia.

 

Kryterium I - Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:

Uczeń:

a)      czyta zadane lektury,

b)      odrabia zadania domowe ( dopuszcza się raz w ciągu półrocza brak zadania domowego nie mający wpływu na ocenę zachowania ),

c)      posiada wymagane na danej lekcji materiały i pomoce ( podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, strój gimnastyczny, przybory do rysowania i inne zadane przez nauczyciela ) - dopuszcza się brak wymaganych w/w pomocy 1 raz w ciągu półrocza nie mający wpływu na ocenę zachowania,

d)      rozwija swoje umiejętności i zainteresowania poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i innych nieobowiązkowych na miarę swoich możliwości,

      e)  korzysta z zasobów biblioteki szkolnej (wychowawca sprawdza raz w miesiącu),

 

Kryterium II - Kultura osobista i wygląd ucznia .

Uczeń:

a)      nie używa wulgarnych słów, godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza szkołą,

b)      posługuje się poprawną polszczyzną, dba o piękno mowy ojczystej,

c)      szanuje godność osobistą rówieśników i osób dorosłych ( nie ubliża, nie używa przezwisk, nie wywyższa się ponad innych ),

d)      szanuje poglądy i przekonania innych,

e)      dba o higienę osobistą, nosi strój zgodny ze statutem szkoły.

 

Kryterium III - Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób .

Uczeń:

a)      na terenie szkoły i poza szkołą prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia , uwagi i polecenia nauczycieli oraz pracowników szkoły w  zakresie zasad bezpieczeństwa,

b)      przestrzega zasady bezpieczeństwa na zajęciach lekcyjnych i przerwach międzylekcyjnych,

c)      w szkole i poza szkołą podporządkowuje się poleceniom nauczycieli i pracowników szkoły,

d)      w szkole i poza szkołą nie ulega nałogom ( palenie papierosów, picie alkoholu, kontakt z narkotykami, przebywanie w towarzystwie kolegów mających kontakt z wymienionymi używkami),

e)      nie wchodzi w konflikt z prawem – nie łamie przepisów prawnych np. kradzieże, niszczenie mienia, jazda rowerem bez karty rowerowej, jazda rowerem niezgodna z przepisami,

 

Kryterium IV - Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej oraz dbanie o honor i tradycje    szkoły .

Uczeń:

a)      bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz zawodach sportowych,

b)      bierze udział w przygotowywanie uroczystości i akademii szkolnych oraz imprez klasowych,

c)      szanuje mienie szkolne, publiczne  i indywidualne,

d)      wykazuje właściwy stosunek do dokumentacji szkolnej ( np. usprawiedliwienia nieobecności, zeszyty uwag i spostrzeżeń o uczniach, dzienniki zajęć),

e)       w każdej sytuacji szanuje symbole narodowe i religijne .

 

Kryterium V -  Systematyczność i punktualność uczęszczania na zajęcia szkolne oraz sumienność w wykonywaniu innych obowiązków .

Uczeń:

a)      nie posiada nieobecności nieusprawiedliwionych i spóźnień ( dopuszcza się jedno spóźnienie w półroczu nie mające wpływu na ocenę zachowania ),

b)      przestrzega godzin przyjścia i wyjścia ze szkoły zgodnie z planem zajęć, nie opuszcza samowolnie terenu szkoły w czasie trwania zajęć i przerw międzylekcyjnych,

c)      wypełnia obowiązki dyżurnego klasowego,

d)      na terenie szkoły nosi obuwie zmienne,

e)      biorąc udział w akademiach i uroczystościach szkolnych, reprezentując szkołę na uroczystościach, konkursach poza szkołą posiada odpowiedni ubiór zgodnie z wymogami szkoły.

 

8.Warunki  końcowe obowiązujące przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej śródrocznej

   zachowania i oceny klasyfikacyjnej rocznej zachowania:

1)      uczeń , który  w co najmniej jednym kryterium oceny zachowania uzyskał sumę punktów równą 0, nie może otrzymać oceny klasyfikacyjnej śródrocznej zachowania i oceny klasyfikacyjnej rocznej zachowania wyższej niż poprawna,

2)      uczeń , który  w co najmniej jednym kryterium oceny zachowania uzyskał sumę punktów równą 5 lub mniej, nie może otrzymać oceny klasyfikacyjnej śródrocznej zachowania i oceny klasyfikacyjnej rocznej zachowania wyższej niż dobra,

3)      uczeń , który  w co najmniej jednym kryterium oceny zachowania uzyskał sumę punktów równą od 6 do 10, nie może otrzymać oceny klasyfikacyjnej śródrocznej zachowania i oceny klasyfikacyjnej rocznej zachowania wyższej niż bardzo dobra,

4)      uczeń, który wszedł w konflikt z prawem udokumentowany przez policję nie może otrzymać oceny klasyfikacyjnej śródrocznej zachowania i oceny klasyfikacyjnej rocznej zachowania wyższej niż nieodpowiednia.

5)      uczeń, który w ciągu jednego półrocza posiada co najmniej 20 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych, nie może otrzymać oceny klasyfikacyjnej śródrocznej zachowania i oceny klasyfikacyjnej rocznej zachowania wyższej niż poprawna,

6)      Wychowawca klasy może zmienić ocenę klasyfikacyjną śródroczną oraz ocenę klasyfikacyjną roczną zachowania ustaloną przez niego dla ucznia na podstawie sumy punktów przydzielonych uczniowi za wszystkie kryteria oceny zachowania według tabeli  w ust.6 . Dotyczy to sytuacji, gdy większa ilość jednakowych ocen zaproponowanych  przez nauczycieli w załączniku nr 5

dla ucznia jest wyższa lub niższa od oceny ustalonej przez wychowawcę na podstawie punktacji.

KLASYFIKOWANIE

§11

1.Klasyfikacja śródroczna .

1)      Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego – ostatni dzień nauki przed feriami zimowymi jest dniem zakończenia pierwszego półrocza

szkolnego . Konferencja klasyfikacyjna śródroczna odbywa się w ostatnim tygodniu   nauki przed feriami zimowymi .

2)      Klasyfikacja śródroczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w I półroczu oraz ustaleniu jednej śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i jednej śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania .

3)      Klasyfikacja śródroczna począwszy od klasy IV polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i osiągnięć zachowania ucznia w I półroczu oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

4)      Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym   lub znacznym dokonywana jest z uwzględnieniem ustaleń w  indywidualnym        programie  edukacyjno – terapeutycznym i polega na ustaleniu śródrocznych ocen         klasyfikacyjnych opisowych.

5)      Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków .

6)      Oceny klasyfikacyjne śródroczne  nie mogą być ustalone jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych .

§12

1.Klasyfikacja roczna .

1)      Roczne klasyfikacyjne zebranie plenarne rady pedagogicznej odbywa się co najmniej na tydzień przed datą zakończenia roku szkolnego .

2)      Klasyfikacja  roczna  w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w roku szkolnym oraz ustaleniu             jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i jednej             rocznej oceny klasyfikacyjnej z dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej     oceny klasyfikacyjnej zachowania .

3)      Klasyfikacja roczna począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania .

4)      Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym dokonywana jest z uwzględnieniem ustaleń w  indywidualnym      programie  edukacyjno – terapeutycznym i polega na ustaleniu rocznych      klasyfikacyjnych ocen opisowych.

5)      Oceny klasyfikacyjne  roczne nie mogą być ustalone jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych .

6)      Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich  zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na  zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za        który przeprowadzana jest klasyfikacja.

7)      Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny .

8)      Na wniosek ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny .

9)      Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń :

a)      realizujący, na podstawie odrębnych przepisów indywidualny  tok nauki;

b)      spełniający obowiązek szkolny poza szkołą – egzamin u tego ucznia nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych z techniki, muzyki, plastyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także nie ustala się temu uczniowi oceny zachowania .

     2. Na klasyfikację końcową składają się:

1)      roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w klasie VI,

2)      roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasie IV lub w klasie V,

            3)  roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie VI.

EGZAMIN  KLASYFIKACYJNY

§13

  EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

1.       Egzamin  przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem  plastyki, muzyki, zajęć komputerowych , zajęć  techniki i wychowania fizycznego - z tych zajęć  egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych .

2.      Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno -wychowawczych. Termin egzaminu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami .

3.      Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych takich jak zajęcia  techniczne, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne oraz z dodatkowych zajęć edukacyjnych.

4.      Egzamin dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą, nie klasyfikowanego z powodu nieobecności  usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, w składzie:

                  1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia – jako przewodniczący,

                 2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia.

      Dyrektor szkoły  uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia .

 5. W czasie egzaminu mogą być obecni  w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.

           6. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający w szczególności:

              1) imię i nazwisko ucznia,

              2) imiona i nazwiska osób przeprowadzających egzamin,

              3) termin egzaminu,

              4) treści zadań ( ćwiczeń egzaminacyjnych ),

              5) wyniki egzaminu oraz uzyskane oceny .

       7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

           odpowiedziach ucznia . Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia .

       8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu               klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

§14

  1. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ nieklasyfikowany „ , albo „nieklasyfikowana”.
  2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, przy czym:

 

1)      ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego,

2)      uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny .

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, przy czym uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny .

 

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZASTRZEŻEŃ  RODZICÓW UZNAJĄCYCH, IŻ ROCZNA OCENA KLASYFIKACYJNA ZOSTAŁA USTALONA NIEZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA

§15

  1. W przypadku gdy uczeń lub jego rodzice uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły na piśmie nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia   zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
  1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej zgodnie z art.41 ustawy o systemie oświaty, a następnie powołuje komisję, która :

    1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza     sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala            roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Sprawdzian z plastyki,            muzyki, zajęć komputerowych , zajęć  technicznych  i wychowania fizycznego ma             przede wszystkim formę zadań praktycznych

      2) sprawdzian ten przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia         zastrzeżeń;

        3) termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami;

    4) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania –  ustala roczną ocenę         klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w    przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji .

     3.   W skład komisji wchodzą :

           1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych :

  a) dyrektor szkoły, albo nauczyciel wyznaczony przez niego – jako przewodniczący,

  b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, który może być zwolniony z udziału             w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych      przypadkach . Wówczas dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego    takie same zajęcia, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole             następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły ,

  c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia.

           2)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania :

          a) dyrektor szkoły, albo nauczyciel wyznaczony przez niego -jako przewodniczący,

          b) wychowawca klasy,

  c) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

  d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

  e) przedstawiciel rady rodziców .

     4.    Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna                 ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny .            Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej      oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku     egzaminu  poprawkowego .

     5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności :

         1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych :

a) imię i nazwisko ucznia oraz imiona i nazwiska członków komisji,

b) termin sprawdzianu,

c) zadania ( pytania ) sprawdzające,

d)wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę,

2) Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia ;

  3) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania :

       a) imię i nazwisko ucznia oraz imiona i nazwiska członków komisji,

       b) termin posiedzenia komisji,

       c) wynik głosowania,

       d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem .

       6. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia .

 7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w        wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,        wyznaczonym przez dyrektora szkoły .

      8. Tryb postępowania w razie ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej niezgodnie z      przepisami prawa, stosuje się również odpowiednio w przypadku rocznej oceny     klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z         tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń na piśmie wynosi 5 dni od dnia

 PROMOWANIE

§16

      1.  Uczeń klasy I – III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy

           programowo wyższej.

     2. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w         danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może      postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III, na wniosek wychowawcy           klasy po zasięgnięciu opinii rodziców lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu    opinii wychowawcy klasy.

     3.  Na wniosek rodziców ucznia  i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek       wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców  rada pedagogiczna może      postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w        ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć  ucznia rokuje opanowanie w            jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania   dwóch klas.

      4.  Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli     ze wszystkich obowiązkowych zajęć, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

     5. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę     niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może        zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

      6. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o   potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na  upośledzenie umysłowe w stopniu         umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna uwzględniając ustalenia          zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.

         7. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie      w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny pozytywne oraz rokuje             opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie       nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w    ciągu roku szkolnego.

        8. Uczeń, który nie uzyskał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę.

   9. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z    obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej       bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy      programowo wyższej z wyróżnieniem .

    10. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne,  religię do średniej ocen       wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

   11.  Uczeń, który spełniał obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji    rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen             klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej       z wyróżnieniem.

EGZAMIN POPRAWKOWY

§17

1.  Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

2. Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

3. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą :

             1) dyrektor szkoły, albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły  - jako       przewodniczący,

            2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – nauczyciel ten  może być      zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych,  szczególnie            uzasadnionych przypadkach . Wówczas dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela             prowadzącego takie same zajęcia, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w         innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły ;

            3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.      

4. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający w szczególności:

            1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,

            2) imiona i nazwiska osób wchodzących w  skład komisji,

            3) termin egzaminu,

            4) imię i nazwisko ucznia,

            5)zadania egzaminacyjne,

      6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

5. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych  odpowiedziach ucznia . Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia .

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego   w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września następnego roku szkolnego;

7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę ;

8.  Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej;

 

UKOŃCZENIE SZKOŁY

§18

      1.Uczeń kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji  końcowej otrzymał ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

       2. O ukończeniu  szkoły przez  ucznia posiadającego orzeczenie o       potrzebie         kształcenia specjalnego ze względu na  upośledzenie umysłowe w stopniu         umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna uwzględniając ustalenia         zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.

      3. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z          obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej        bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

      4.  Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię  do średniej ocen      wlicza się także końcowe oceny uzyskane z tych zajęć.

5. Uczeń, który spełniał obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji    końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen       klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 kończy szkołę z wyróżnieniem.

 

 

…………………………………..

                                                                                                         (dyrektor szkoły)

 

Copyright © 2014. Szkoła Podstawowa w Szkodnej. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania zawartości stony bez zgody autora.