^Powrót na góre
  
  
  

                                                        

 Statut Szkoły Podstawowej w Szkodnej

 

OGÓLNE   INFORMACJE  O   SZKOLE

 

§ 1

Nazwa szkoły :

 

1.      Szkoła Podstawowa w Szkodnej .

2.     Siedzibą szkoły jest budynek położony w Szkodnej na    działkach – nr 2259, 2304.                                                                                                                                                                                                             

3.      Na pieczęci okrągłej używana jest nazwa :

-          Szkoła Podstawowa w Szkodnej ,

na pieczątce prostokątnej :

-          Szkoła Podstawowa w Szkodnej ; 39-126 Zagórzyce;

    tel./fax(017)745 70 70; NIP 818 14 39 211 .

 

§ 2

 

Inne informacje o szkole :

1.      Szkoła jest jednostką budżetową .

2.      Szkoła jest publiczną sześcioletnią szkołą podstawową o strukturze organizacyjnej klas I –VI  z oddziałem przedszkolnym.

3.      Nauka odbywa się w języku polskim, jest bezpłatna i obowiązkowa .

4.      Organem prowadzącym jest Gmina  Sędziszów  Małopolski.

5.      Organem nadzoru pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty w Rzeszowie .

 

CELE   I   ZADANIA   SZKOŁY

§ 3

 

Szkoła realizuje cele i zadania  określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U . nr 67 , poz.329 z 1996r. z późniejszymi zmianami ) oraz przepisach wydanych na jej podstawie .

 

1. Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia.

Edukacja szkolna polega na harmonijnym realizowaniu przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Zadania te tworzą wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela.

 

Szkoła w zakresie nauczania, co stanowi jej zadanie specyficzne, zapewnia uczniom w szczególności:

1) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem, w tym w językach obcych,

2) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie

umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,

3) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,

4) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo - skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych),

5) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,

6) przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,

7) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,

8) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

 

2.W szkole uczniowie kształcą swoje umiejętności wykorzystywania zdobywanej

wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata.

Nauczyciele tworzą uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:

1) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności,

2) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, językami obcymi oraz przygotowania do publicznych wystąpień,

3) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi

międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm,

4) rozwiązywania problemów w sposób twórczy,

5) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

6) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków,

7) rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,

8) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów

i problemów społecznych.

 

3. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględnia realizację w  całości podstawy programowej odpowiednio dla danego etapu edukacyjnego,

2) program wychowawczy szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowany przez nauczycieli,

3) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

4.Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki tworzą spójną całość. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.

 

5.Obok zadań wychowawczych i profilaktycznych nauczyciele wykonują również

działania opiekuńcze odpowiednio do istniejących potrzeb .

 

6.Nauczyciele w pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki

rodziców, zmierzają do tego, aby uczniowie w szczególności:

1) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym),

2) rozwijali w sobie dociekliwość  poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,

3) mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów nauczania, jak i całej edukacji na danym etapie,

4) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze

indywidualnym i społecznym, godząc dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych,

5) poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,

6) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie,

7) przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,

8)kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

 

7. Podstawowymi  formami działalności dydaktyczno–wychowawczej szkoły są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne,

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nauczany w ramach obowiązkowych zajęć

edukacyjnych oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa,

lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu

programów nauczania, organizowane za zgodą organu prowadzącego i po

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców,

3)zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

6) zajęcia nauki religii na podstawie odpowiednich przepisów,

7) zajęcia wychowania do życia w rodzinie na podstawie odpowiednich przepisów,

8) inne zajęcia niż wymienione w pptt. 1-7),

9) zajęcia wymienione w ppkt. 3), 4), 5) mogą być prowadzone także z udziałem

   wolontariuszy.

 

§ 4

Szkoła posiada Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany  przez radę pedagogiczną, który stanowi załącznik nr 1 do statutu szkoły.

 

§ 5

Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych szkoły dostosowuje się do wieku uczniów

z uwzględnieniem obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny,

w szczególności :

1.Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze poprzez :

1)      systematyczną kontrolę miejsca zajęć i eliminowanie dostrzeżonych zagrożeń,

      2)  kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji oraz

           odpowiednie  reagowanie  na każdą nieobecność w szkole,

3) zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniów:

a)      w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia – za nieobecnego nauczyciela dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela zastępującego, co odnotowane jest w księdze zastępstw znajdującej się w pokoju nauczycielskim,

b)      podczas zawodów sportowych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel wychowania fizycznego lub inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora,

c)      za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych na korytarzach, w sanitariatach, na klatkach schodowych, w szatniach odpowiadają nauczyciele pełniący dyżury zgodnie z regulaminem, planem  i następującymi zasadami:

 • ·         przed lekcjami dyżur pełniony jest w godzinach 8;10 – 8;30 na parterze budynku szkoły-nauczyciele dyżurujący dodatkowo odpowiadają za bezpieczeństwo i porządek przy wejściu do szkoły;
 • ·         w czasie przerwy obiadowej nauczyciele dyżurują na parterze budynku szkoły oraz w stołówce, tak aby zawsze jeden nauczyciel czuwał nad bezpieczeństwem podczas spożywania posiłku;
 • ·         nauczyciel dyżurujący decyduje o możliwości spędzania przerwy na podwórku szkolnym dbając tym samym o to, aby wszyscy uczniowie opuścili budynek szkoły;
 • ·         nauczyciele kończący ostatnią lekcję z daną klasą na piętrze budynku szkoły mają obowiązek sprowadzić dzieci do szatni na parterze;
 • ·         nauczyciel dyżurujący na parterze ma obowiązek dopilnować, aby wszyscy uczniowie, którzy zakończyli lekcje opuścili szkołę;

d)   za bezpieczeństwo uczniów po dzwonku kończącym przerwę odpowiada

      nauczyciel rozpoczynający lekcję w danej klasie,

e)  za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel , który go zastępuje zgodnie

     z zapisem w księdze zastępstw, która znajduje się w pokoju nauczycielskim,

 f)  zapewnienie bezpieczeństwa uczniów na wycieczkach i imprezach pozaszkolnych wg        obowiązujących zasad oraz  regulaminu :

 • ·         obowiązkowe ubezpieczenie uczestników wycieczki,
 • ·         wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne obowiązuje „karta wycieczki” wydana przez dyrektora szkoły,
 • ·         kierownikiem wycieczki krajoznawczo – turystycznej powinien być nauczyciel szkoły, który ukończył kurs kierowników wycieczek szkolnych i do jego obowiązków należy:

a)      opracowanie programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy;

b)      opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich uczestników;

c)      zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,

d)      zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania,

e)      określenie zadań opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom,

f)        nadzorowanie zaopatrzenia uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,

g)      zorganizowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników,

h)      dokonanie podziału zadań wśród uczestników,

i)        dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,

j)        dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu,

 • ·         na udział dziecka w wycieczce, z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych, i imprezach wymagana jest  pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów,
 • ·         program wycieczki lub imprezy, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor szkoły,
 • ·         nauczyciele pełniący opiekę, przed wyjazdem podpisują oświadczenie o odpowiedzialności za grupę,
 • ·         podczas wycieczki szczególną uwagę zwraca się na bezpieczeństwo i możliwość zagubienia się uczestników,
 • ·         liczbę opiekunów podczas zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły ustala się uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki w jakich będą się one odbywać, na ogół dla wycieczek turystyczno-krajoznawczych przyjmując zasadę:

~ przy wyjściu ( wyjeździe ) z uczniami poza teren szkolny w obrębie tej samej miejscowości – przynajmniej jeden opiekun dla grupy 30 uczniów,

~ przy wyjściu ( wyjeździe ) z uczniami poza miejscowość , która jest siedzibą szkoły – przynajmniej jeden opiekun dla grupy 15 uczniów ,

~ na wycieczce turystyki kwalifikowanej – przynajmniej jeden opiekun dla grupy 10 uczniów, jeżeli przepisy szczególne  nie stanowią inaczej.

4)  Wychowawcy klas mają  obowiązek w pierwszych dniach września przeprowadzić lekcje wychowawcze mające na celu zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa na terenie szkoły i  na drodze, natomiast nauczyciele poszczególnych zajęć mają obowiązek  zapoznać dzieci z podstawami bhp na swoich zajęciach.

 

2. W szkole są organizowane zajęcia dodatkowe uwzględniające potrzeby rozwojowe   uczniów np.  zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, koła zainteresowań, zajęcia rekreacyjno-sportowe . Zajęcia te organizowane są w ramach czasu pracy nauczyciela, o którym mowa w  art. 42 ust.1 i 2 Karty Nauczyciela oraz za zgodą organu prowadzącego

w miarę posiadania dodatkowych środków .

 

3. Szkoła udziela pomocy uczniom, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebują pomocy i wsparcia poprzez:

1)      organizowanie uczniom, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły  nauczania indywidualnego zgodnie z odrębnymi przepisami,

2)      dyrektor szkoły może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki zgodnie z odrębnymi przepisami,

3)      organizowanie i  udzielanie uczniom o  specjalnych potrzebach edukacyjnych pomocy psychologiczno - pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym kształcenia specjalnego,

4)      stwarzanie uczniom warunków bezpiecznego funkcjonowania na terenie szkoły i otoczenia pod  stałą opieką wychowawcy,

5)      dostosowanie warunków egzaminacyjnych podczas sprawdzianu zewnętrznego zgodnie z odrębnymi przepisami,

6)      zwalnianie z zajęć wychowania fizycznego i innych zgodnie z zasadami ujętymi w załączniku nr 1 ,

7)      współpracę z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Sędziszowie Młp. w szczególności dotyczącą bezpłatnego dożywiania dzieci w szkole,

8)      pomoc materialną w ramach możliwości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel przez organ prowadzący szkołę:

a)      stypendia socjalne,

b)      zasiłek losowy,

c)      wyprawka szkolna,

9) świadczenia, o których mowa w punkcie 8) przyznawane są zgodnie

      z odrębnymi przepisami,

10) organizowanie pomocy koleżeńskiej.

 

 4. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną

     w    Ropczycach .

     1) Zakres współpracy obejmuje:

a)      wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci, efektywności uczenia  się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,

b)      terapię zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,

c)      wspomaganie wychowawczej funkcji rodzin,

d)      pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

2)      Formami współpracy są:

a)      konsultacje i porady dla rodziców i nauczycieli,

b)      prelekcje dla rodziców i nauczycieli w szkole,

c)      terapia dla uczniów,

d)      zajęcia psychoedukacyjne,

e)      badania i wydawanie opinii oraz orzeczeń w sprawach:

 • ·         odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,

 

 • ·         dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
 • ·         zwolnienia ucznia z wadą słuchu z nauki drugiego języka obcego,
 • ·         udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 • ·         kształcenia specjalnego,
 • ·         innych, określonych w odrębnych przepisach.

Opinie i orzeczenia poradnia wydaje na wniosek rodziców ucznia.

3)      Rodzic może przekazać opinię lub orzeczenie szkole i wówczas nauczyciele stosują się do treści opinii w pracy z dzieckiem .

      Nauczyciele i wychowawcy mogą sugerować rodzicom dziecka badanie w PPP w Ropczycach na podstawie swoich obserwacji i spostrzeżeń oraz przekazywać poradni wymagane przez poradnie opinie o uczniu .

 

§ 6

1.      Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej

     „ wychowawcą „ .

2.      Dyrektor szkoły informuje rodziców i uczniów przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w każdym roku szkolnym o powierzeniu funkcji wychowawcy w poszczególnych klasach i ewentualnych zmianach.

3.      Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności w miarę możliwości wychowawca prowadzi swój oddział przez cały etap nauczania.  Ta sama zasada ciągłości dotyczy nauczania poszczególnych przedmiotów.

4.      Rodzice lub uczniowie mają prawo do opinii na temat pracy wychowawczej nauczyciela, z którą występują do dyrektora szkoły na piśmie. W uzasadnionych przypadkach mogą wnioskować pisemnie o zmianę wychowawcy klasy. Wniosek musi uzyskać w tajnym głosowaniu poparcie co najmniej 2/3 rodziców  uczniów danej klasy. Zasadność wniosku rozstrzyga dyrektor w ciągu 14 dni w porozumieniu ze wszystkimi organami szkoły. W przypadku stwierdzenia zasadności wniosku dyrektor zmienia wychowawcę od pierwszego dnia następnego miesiąca.

 

ORGANY    SZKOŁY

§ 7

1.      Organami szkoły są :

1)      dyrektor szkoły

2)      rada pedagogiczna

3)      rada rodziców

4)      samorząd uczniowski .

 

2.      Kompetencje poszczególnych organów funkcjonujących w szkole .

 

DYREKTOR SZKOŁY :

1)      kieruje bieżącą działalnością  szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

2)      sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,

3)      sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4)      przewodniczy radzie pedagogicznej,

5)      realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących , natomiast wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne,

6)      zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami,

7)      przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom szkoły,

8)      dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

9)      opracowuje arkusz organizacyjny,

10) dba o powierzone mienie,

11) wydaje polecenia służbowe ,

12) dokonuje oceny pracy nauczycieli ,

13) dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela oraz realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy Karta Nauczyciela związane z awansem zawodowym nauczycieli,

14) nadaje stopień nauczyciela kontraktowego nauczycielowi stażyście ,

15) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego oraz obowiązku przedszkolnego  i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą, a także  przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego,

16) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą  rodziców , radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim,

17) rozstrzyga sprawy sporne, konfliktowe,

18) przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów,

19) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,

20) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami ,

21) stwarza warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,

22) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,

23) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

24) może występować z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

25) w uzasadnionych przypadkach może wnioskować do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

26) podaje do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca, odpowiednio  szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od przyszłego roku szkolnego,

27)podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły,

28)stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, w szczególności harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

29)wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

30)w przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go inny nauczyciel tej szkoły wyznaczony przez dyrektora szkoły lub organ prowadzący szkołę,

31)  odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

32)  organizuje zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

      33) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniówi nauczycieli

       w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

      34) w uzasadnionych przypadkach wnioskuje do kuratora oświaty

     o     przeniesienie ucznia do innej szkoły.

 

RADA PEDAGOGICZNA :

1) jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących  kształcenia, wychowania i opieki,

2) w skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji w szczególności harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

3) przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły,

4)  zebrania są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym półroczu w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu                                       sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej,

5) przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady,

6) dyrektor szkoły przedstawia radzie, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym , ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,

7) do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy :

a) zatwierdzanie planów pracy szkoły,

     b) podejmowanie uchwał w sprawie  wyników klasyfikacji i

         promocji uczniów,

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

d )ustalanie organizacji  doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

e) uchwalanie statutu szkoły oraz jego zmian,

f)   uchwalanie w porozumieniu z radą rodziców programu

   wychowawczego   szkoły i   szkolnego programu profilaktyki,

g) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w                        tym sprawowanego przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu                            doskonalenia pracy szkoły,

8)      rada pedagogiczna opiniuje w szczególności :

a)  organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,

a)      projekt planu finansowego szkoły,

b)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

c)      propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

            e ) programy nauczania przedstawione dyrektorowi przez nauczycieli oraz  zestawy

                 podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących w danej klasie przez

                 trzy lata, oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danej klasie w danym

                 roku szkolnym,

            f )  wprowadzenie do szkolnego planu nauczania  zajęć z języka obcego

                nowożytnego innego niż język obcy nauczany w ramach obowiązkowych zajęć                  edukacyjnych oraz zajęć dla których nie została ustalona podstawa                                     programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do                                       szkolnego zestawu programów nauczania,

         g)  opiniuje realizację trzeciej i czwartej godziny wychowania fizycznego   w kl. IV-VI,

      

9) wykonuje zadania przewidziane dla rady szkoły zgodnie z art.52 ust.2 ustawy o systemie oświaty,

10) deleguje  przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,

11) może wystąpić z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora,

12) ustala REGULAMIN swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane,

13) rada pedagogiczna wykonuje kompetencje przewidziane dla rady szkoły do czasu jej utworzenia,

14)uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ członków rady,          

 15) osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nie                           ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej,                                które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także                     nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

RADA   RODZICÓW :

1)      rada rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów,

2)      w skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału,

3) w wyborach, o których mowa w pkt. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic,

4) wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym

roku szkolnym,

5)      rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym

     określa w szczególności:

a)      wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

b)      szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady, o których mowa w pkt. 2 oraz przedstawicieli rad oddziałowych,

6)      rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły,

      organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór

            pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

    7) do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem pkt.8) należy:

a)      uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

 • ·         programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
 • ·         programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

b)   opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności          

     kształcenia lub wychowania szkoły,

c)  opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora

    szkoły,  

           d) opiniowanie wprowadzenia do szkolnego planu nauczania  zajęć z języka obcego            nowożytnego innego niż język obcy nauczany w ramach obowiązkowych zajęć      edukacyjnych oraz zajęć dla których nie została ustalona podstawa programowa,       lecz     program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu                          programów    nauczania,

 e)  opiniuje realizację trzeciej i  czwartej godziny wychowania fizycznego

    w kl. IV-VI,

f) opiniuje ustalone przez dyrektora szkoły dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych na dany rok szkolny,

      g)na wniosek dyrektora szkoły może wydać opinie o pracy nauczyciela

              w  związku z  oceną dorobku zawodowego,

           h) deleguje przedstawicieli rady rodziców do pracy w komisji, w konkursie

           na dyrektora szkoły,

           i) zestawy podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących w                           danej klasie przez trzy lata, oraz materiałów ćwiczeniowych                                           obowiązujących w danej klasie w danym roku szkolnym,

            j) rada oddziałowa kl. I – III może wystąpić do dyrektora z wnioskiem o                               nie dzielenie oddziału kl. I – III w przypadku zwiększenia liczby uczniów                                        o jednego lub dwóch w trakcie roku szkolnego,

8)  jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku  szkolnego nie uzyska   porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa pkt a) i b) program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną,

9) w celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może

gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł,

10) jeżeli uchwała rady rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym   interesem szkoły,     dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w regulaminie rady            uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały ; w           wypadku braku uzgodnienia, o którym mowa, dyrektor szkoły przekazuje sprawę do             rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu .

 

SAMORZĄD   UCZNIOWSKI :

1)      samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły ,

2)      samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły,  w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią,   

    celem i stawianymi wymaganiami,

b)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c)      prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

d)      prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

e)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

f)        prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,

3)      organem kierującym pracą SU i reprezentującym go na zewnątrz jest zarząd wybierany w głosowaniu równym i tajnym przez wszystkich uczniów,

4)      szczegółowe zasady wybierania zarządu i innych organów SU oraz ich działania określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły,

5) zarząd SU w szczególności :

a)      opiniuje ustalone przez dyrektora szkoły dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych na dany rok szkolny,

b)      może na wniosek dyrektora szkoły opiniować pracę ocenianych nauczycieli,

c)      wydaje inne opinie dotyczące pracy szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami,

6) w sprawach spornych ustala się co następuje :

a)uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego SU za pośrednictwem  przewodniczącego klasowego,

          b)przewodniczący SU w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem 

              przedstawia  sprawę  wychowawcy ucznia,

c)wychowawca wraz z nauczycielem opiekunem SU rozstrzygają   sporną kwestie, a w razie gdy nie podejmą decyzji przekazują sprawę do dyrektora szkoły, który rozstrzyga sprawę i jego decyzja jest ostateczna .

 

§ 8

 

1.      Organy szkoły powinny ze sobą ściśle współpracować we wszystkich sprawach i problemach szkoły. Dla umożliwienia statutowej działalności organów szkoły zapewnia się każdemu z nich swobodę działania w granicach swoich kompetencji, określonych ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami i statutem szkoły.

2.      W celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły, dyrektor może organizować spotkania ich przedstawicieli.

3.      Rodzice mogą włączać się w przygotowywanie uroczystości klasowych i szkolnych, organizację wycieczek, prac społecznych i inwestycji na rzecz szkoły .

4.      W sprawach zaistniałych konfliktów między organami szkoły, ustala się następujący tryb postępowania :

 • ·         konflikty i sprawy sporne między organami szkoły rozstrzygane są w drodze negocjacji,
 • ·         w przypadku braku porozumienia decyzję ostateczną podejmuje dyrektor szkoły.

 

§ 9

 1. 1.      Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
 2. 2.      Rodzice mają prawo do :

1)      znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie i szkole, a w szczególności programu wychowawczego szkoły , szkolnego programu profilaktyki, szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników oraz wymagań edukacyjnych stawianych uczniom przez nauczycieli poszczególnych zajęć,

2)      znajomości zasad oceniania wewnątrzszkolnego,

3)      uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce w ramach spotkań indywidualnych z nauczycielami i wychowawcami ,

4)      uzyskiwania w razie potrzeby informacji u dyrektora szkoły,

5)      przekazywania do organu sprawującego nadzór pedagogiczny swoich opinii na temat pracy szkoły.

5.      Spotkania z rodzicami ( wywiadówki ) organizowane są w miesiącach: wrzesień, październik lub listopad, styczeń lub luty, na przełomie kwietnia i maja oraz w razie potrzeby z inicjatywy dyrektora szkoły, wychowawcy klasy  lub rodziców.

 

                                                             ORGANIZACJA     SZKOŁY

§ 10

 

1.      Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

2.       Liczba uczniów w oddziale klas IV – VI w zasadzie nie powinna być większa niż 26. Zajęcia edukacyjne w klasach I – III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

3.      Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy w klasach IV – VI, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym z tych oddziałów byłaby niższa od 18.

      W przypadku przyjęcia z urzędu w ciągu roku szkolnego do oddziału klasy I, II lub III

        ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady

       oddziałowej dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów przekracza 25. Dyrektor może 

      odstąpić od podziału na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu

      prowadzącego, przy czym liczba uczniów w oddziale klas I – III może być zwiększona nie

      więcej niż o 2 uczniów. Oddział o zwiększonej  liczbie uczniów może funkcjonować  w

     ciągu całego etapu edukacyjnego, przy czym w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela,

     który wspiera pracę nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i

      opiekuńcze w tym oddziale.

4.      W szkole utworzony jest oddział przedszkolny dla dzieci  odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

§ 11

  1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych w oddziałach liczących   powyżej 24 uczniów, a na  zajęciach komputerowych tak, aby każdy uczeń pracował

       przy oddzielnym stanowisku komputerowym.   

2.      W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów  podziału na grupy na   zajęciach z języków obcych można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

     3. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są w grupach liczących

         do 26 uczniów, na te zajęcia mogą być tworzone grupy między klasowe.

 

§ 12

1.      Godzina zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych trwa 45 minut . Godzina zajęć specjalistycznych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć .

2.      Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust.1 .

3.      Godzina zajęć wychowania przedszkolnego trwa 60 minut, a zajęcia religii i języka angielskiego w oddziale przedszkolnym trwają 30 minut.

 

§ 13

1.      W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów szkoła posiada stołówkę umożliwiającą spożycie jednodaniowego posiłku.

2.      Posiłki  gotowane są przez kuchnię w Szkole Podstawowej w Zagorzycach Górnych

      i dowożone do naszej szkoły.

3.      Każdy uczeń ma prawo do korzystania z posiłku w szkole.

4.      Odpłatność za obiady ustalana jest  przez  dyrektora Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Górnych, pobierana w naszej szkole przez sekretarkę  na kwitariusz i przekazywana do Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Górnych.

5.      Uczniowie, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej korzystają z bezpłatnych posiłków w szkole, które refunduje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie Młp. Ośrodek przyznaje rodzinom bezpłatny posiłek dla dzieci, a do szkoły przesyła listę uczniów uprawnionych do bezpłatnego dożywiania we wskazanym okresie.

   

§ 14

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i  zainteresowań        

uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy              nauczyciela, popularyzacji wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie,

  gromadzeniu, wypożyczaniu, udostępnianiu uczniom podręczników, materiałów

  edukacyjnych oraz przekazywaniu materiałów ćwiczeniowych..

2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki szkolnej.

3. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

4. Uczniowie, rodzice, nauczyciele mogą wypożyczać książki oraz korzystać z nich w czytelni.

5. Wszyscy nauczyciele współpracują z bibliotekarzem w celu doboru fachowej literatury wykorzystywanej na swoich zajęciach, a w szczególności nauczyciel języka polskiego realizując treści programowe z zakresu edukacji czytelniczej.

6. Wychowawcy klas co miesiąc sprawdzają stan czytelnictwa swoich  uczniów.

7. Biblioteka szkolna współpracuje z Biblioteką Pedagogiczną w Sędziszowie Młp. poprzez:

 • ·         organizowanie wyjazdów z uczniami do tejże biblioteki,
 • ·         uczestnictwo w konkursach organizowanych przez tę bibliotekę,
 • ·         organizowanie wystawek prac uczniowskich w tejże bibliotece.

8. Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy :

1)      udostępnianie książek i innych źródeł informacji :

 • wypożyczanie książek, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz przekazywaniu materiałów ćwiczeniowych.
 • umożliwianie korzystania z księgozbioru podręcznego, czasopism i innych źródeł informacji w czytelni,
 • programów nauczania,  literatury pedagogicznej i metodycznej nauczycielom,
 • prowadzenie katalogu alfabetycznego,
 • zakup nowości wydawniczych oraz książek zgodnie z potrzebami szkoły,
 • oprawa i porządkowanie księgozbioru,

2)      tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną:

 • ·         prowadzenie zajęć z edukacji  czytelniczej  i  medialnej,
 • ·         umożliwianie korzystania z internetu,
 • ·         umożliwianie korzystania z różnorodnych programów komputerowych o charakterze edukacyjnym,
 • ·         indywidualna praca z dziećmi w zakresie poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji,

3)      rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się:

 • ·         organizowanie i przeprowadzanie  zajęć poświęconych literaturze    dziecięcej mających na celu zachęcenie do ich czytania,
 • ·         organizowanie i przeprowadzanie  konkursów czytelniczych w różnorodnych formach( literackiej, plastycznej, w formie testów i quizów),
 • ·         rozmowy indywidualne z uczniami na temat przeczytanych książek oraz rozbudzające zainteresowania dostępną  literaturą,
 • ·         gromadzenie przykładowych arkuszy testów sprawdzianu zewnętrznego klasy szóstej i udostępnianie ich uczniom w celu ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu,
 • ·         systematyczne zestawianie stanu czytelnictwa i popularyzowanie, nagradzanie najlepszych czytelników biblioteki szkolnej,
 • ·         przeprowadzanie w klasie pierwszej uroczystości pasowania na czytelnika biblioteki szkolnej,

4)      organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną:

 • ·         przygotowywanie wystawek rocznicowych i okolicznościowych,
 • ·         prezentacja różnorodnych prac uczniowskich,
 • ·         przygotowywanie szkolnych wystawek popularyzujących książki, gazety, czasopisma itp.
 • ·         rozwijanie wrażliwości kulturowej i społecznej poprzez gazetki ścienne, plakaty.

9. Szczegółową organizację biblioteki szkolnej oraz zadania nauczyciela- bibliotekarza określa regulamin korzystania z biblioteki i czytelni .

 

§ 15

1.      Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych , przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2.      Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii  rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze do 6 dni.

3.      Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 2, mogą być ustalone:

1)      w dni świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych,

2)      w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej.

4.      W dniach, o których mowa w ust. 2 i 3, Szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć opiekuńczych dla uczniów, którzy w tym dniu zgłoszą się do szkoły - zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

5.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, o których mowa w ust. 2 i 3 dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii  rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, za zgodą organu prowadzącego, może ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.

 

§ 16

1.      Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowywany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania  - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

2.      W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności : liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

3.      Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły,

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy  ustala tygodniowy  rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

 § 17

1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada:

1)      pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem, w tym pracownię komputerową,

2)      salę gimnastyczną,

3)      bibliotekę,

4)      gabinet profilaktyki zdrowotnej,

5)      boisko sportowe,

6)      ogród szkolny,

7)      zaplecze kuchenne i stołówkę,

8)      pomieszczenia administracyjno – biurowe,

9)      archiwum.

 

 NAUCZYCIELE    I    INNI    PRACOWNICY    SZKOŁY

 

§ 18

 

W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy.

W szkole tworzy się stanowiska obsługi i administracji:

1)      sekretarka,

2)      sprzątaczka,

3)      rzemieślnik – palacz.

 

§19

   1.  Obowiązki sekretarki:

1)      codziennie przyjmować pocztę, rejestrować pisma i układać w teczkach,

2)      sporządzać wykazy godzin ponadwymiarowych do 20-ego dnia każdego miesiąca i przekazywać je do ZOSiP- u  w Sędziszowie Młp.,

3)      prowadzić karty ewidencji obecności w pracy pracowników i co kwartał obliczać czas pracy zgodnie z wymogami GUS-u,

4)      na bieżąco prowadzić księgę inwentarzową i oznakowywać sprzęt szkolny i pomoce naukowe,

5)      zgodnie z przepisami przeprowadzać inwentaryzację i dokonywać jej rozliczenia w ZOSiP - e w Sędziszowie Młp.,

6)      wyrabiać uczniom i podbijać legitymacje szkolne oraz karty rowerowe,

7)      prowadzić kancelarię szkolną według ustalonych norm,

8)      pisma sporządzać w dwóch egzemplarzach, a ich duplikaty zostawiać w szkole,

9)      dokonywać drobnych zakupów na potrzeby szkoły po wcześniejszym ustaleniu z dyrektorem szkoły,

10)  załatwiać inne bieżące sprawy zgodnie z ustaleniami dyrektora,

11)  dbać o urządzenia stosowane w pracy biurowej, wykorzystywać je zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi,

12)  dbać o ład i porządek w miejscu pracy,

13)  wykonywać inne prace zlecone przez dyrektora szkoły.

 

2.Sekretarka w ramach czasu pracy zgodnie z zawartą umową o pracę

     wypełnia  obowiązki pomocy kuchennej, do których należy:

1)      właściwe porcjowanie wydawanych posiłków,

2)      utrzymywanie we właściwym porządku , stanie higienicznym i sanitarnym pomieszczeń i urządzeń kuchennych oraz wszelkiego wyposażenia kuchni,

3)      utrzymywanie we właściwym porządku naczyń zwracanych przez uczniów na stołówce, tak aby nie zagrażały one zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów,

4)      właściwe, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie sprzętu i wyposażenia kuchennego.

 

3. Sekretarka odpowiada za prawidłowe  prowadzenie kancelarii szkolnej, prawidłowe prowadzenie dziennika podawczego, prawidłowe inwentaryzowanie sprzętu szkolnego, a także za ład i porządek w pomieszczeniach kuchennych, urządzenia i wyposażenie kuchni oraz ilościowy stan wydawanych posiłków, a także ład i porządek przy okienku ze zwracanymi naczyniami.

 

4.  Obowiązki sprzątaczki:

1) codziennie sprzątać wyznaczone pomieszczenia, korytarz i sanitariaty na bieżąco, a sprzęt i środki czystości utrzymywać w należytym porządku i niedostępne dla dzieci, tak aby nie zagrażał ich zdrowiu i bezpieczeństwu,

2) po zakończeniu zajęć lekcyjnych:

 • przewietrzyć sale lekcyjne,
 • zamiatać i myć starannie podłogi,
 • opróżnić kosze,
 • zetrzeć wilgotną ścierką ławki , parapety , szafki , półki , kaloryfery , usunąć pajęczyny,
 • umyć umywalki, wyszorować i zdezynfekować urządzenia sanitarno – higieniczne,
 • podlewać kwiaty doniczkowe,
 • po zakończeniu sprzątania zamykać okna we wszystkich pomieszczeniach, sprawdzić kurki wodociągowe, gasić światło, zamykać sale na klucz,
 • dbać o czystość w obejściu szkoły – zamiatać chodniki i zmywać schody,
 • sprzątać przed i po imprezach dla uczniów, uroczystościach szkolnych,
 • wykonywać inne prace wynikające z potrzeb szkoły zlecone przez dyrektora szkoły,
 • sprawdzić dwukrotnie zamknięcie okien i drzwi.

 

3) według potrzeb:

 • czyścić okna i prać firany,
 • pastować podłogi w klasach i korytarz,
 • czyścić płytki w łazienkach,
 • w czasie ferii i wakacji generalnie sprzątać szkołę,
 • sprzątać po remontach, dbać o obejście szkoły, plewić i utrzymywać w porządku ogród szkolny,

4) wykonywać inne prace zlecone przez dyrektora szkoły.

 

5.  Sprzątaczka  odpowiada za ład i porządek w wyznaczonych pomieszczeniach   budynku   szkolnego, zgodnie z ustalonym zakresem  czynności.

 

6.  Obowiązki palacza – rzemieślnika:

1)      codziennie odmykać szkołę, sprzątać teren przy wejściu do szkoły i szatnie po rozpoczęciu zajęć lekcyjnych,

2)      pomagać w przynoszeniu termosów z posiłkami na stołówkę szkolną pracownikowi kuchni SP w Zagorzycach Górnych, który dowozi je pod budynek szkoły,

3)      naprawiać systematycznie zepsuty sprzęt szkolny,

4)      dbać o ład i estetykę podwórka szkolnego ( systematycznie kosić trawę , obcinać żywopłot, grabić liście ),

5)      w okresie zimowym odśnieżać chodniki i posypywać piaskiem śliskie nawierzchnie chodników  stanowiących dojście do budynku szkoły, tak aby nie zagrażały bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów i pracowników,

6)      dbać o boisko szkolne i naprawiać sprzęt sportowy,

7)      robić drobne zakupy zlecone przez dyrektora  oraz naprawiać drobne awarie,

8)      konserwować urządzenia grzewcze, dbać o ład i porządek w kotłowni,

9)      dbać o prawidłowy stan urządzeń sanitarnych, naprawiać drobne awarie w łazienkach szkolnych,

10)dbać o prawidłowe zabezpieczanie narzędzi i sprzętu, aby nie zagrażał

    on bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów,

11)w okresie grzewczym jest palaczem c. o. ,

12)wykonywać inne prace zlecone przez dyrektora szkoły.

 

7.  Palacz-rzemieślnik odpowiada  za ład i porządek w kotłowni oraz w obejściu szkolnym, a także za sprawne funkcjonowanie wszystkich urządzeń szkolnych .

 

8. Ogólne obowiązki pracowników administracji i obsługi:

1)      przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego porządku w zakładzie,

2)      przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,

3)      przestrzegać ustalonego czasu pracy,

4)      dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie, oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

5)      przestrzegać w zakładzie zasad współżycia społecznego.

 

  9. Pracownicy administracji i obsługi mają prawo do:

1)      zapewnienia podstawowych warunków do realizacji zadań administracyjnych  lub zadań związanych z obsługą szkoły,

2)      wyposażenia stanowiska pracy umożliwiającego realizację zadań administracyjnych lub zadań związanych z obsługą szkoły,

3)      wynagrodzenia za wykonywaną pracę określonego przez inne przepisy,

4)      dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego na zasadach i w wysokości określonych w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,

5)      nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę. Okres pracy kwalifikującej się do nagrody jubileuszowej oraz wysokość nagród przysługujących z tego tytułu określa stosowne rozporządzenie,

6)      nagrody dyrektora szkoły za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. Kryteria przyznawania nagród określa regulamin przyznawania nagród. Nagroda może być przyznana w każdym terminie, a w szczególności z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wysokość nagród ustala regulamin .

7)      odznaczenia „ Medalem Komisji Edukacji Narodowej”, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania,

8)      środków higieny osobistej i odzieży ochronnej określonych odrębnymi przepisami,

9)      świadczeń urlopowych określonych w kodeksie pracy,

10)korzystania ze świadczeń socjalnych na zasadach określonych

     w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

§ 20

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

  2. Nauczyciel obowiązany jest  rzetelnie realizować zadania związane

      z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły:

      dydaktyczną, wychowawczą  i opiekuńczą.

     Wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni

     własnego     rozwoju osobowego.

     Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać uczniów w

     umiłowaniu  Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej

     Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.

     Dbać  o  kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie 

     z ideą  demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras

     i   światopoglądów, a w szczególności:

      1)   systematycznie i rzetelnie przygotowywać się do prowadzenia każdego

typu  zajęć  lekcyjnych i pozalekcyjnych, planować pracę dydaktyczno-wychowawczą  realizować zajęcia zgodnie  z tygodniowym rozkładem i zasadami współczesnej dydaktyki,

      2) kształtować na wszystkich lekcjach sprawność umysłową, dociekliwość

           poznawczą, krytycyzm, otwartość i elastyczność myślenia wynikające 

          ze wzbogacenia wiedzy, umiejętności, kompetencji i poglądów na

          współczesny świat i życie,

      3) oddziaływać wychowawczo poprzez osobisty przykład, różnicowanie

oddziaływań w toku zajęć lekcyjnych umożliwiające rozwój zarówno     uczniów najzdolniejszych jak i mających trudności w nauce, zaspokajać ich potrzeby psychiczne,

4)  ukazywać związki pomiędzy poszczególnymi zajęciami edukacyjnymi,

         uogólniać wiedzę zgodnie z prawami rozwojowymi świata przyrodniczego

         i społecznego,

      5) rozwijać u uczniów wizję doskonalszego świata, ukazywać możliwości,

           perspektywy i konieczność postępu społecznego,

     6)  akcentować na wszystkich zajęciach edukacyjnych wartości  

          humanistyczne, moralne i estetyczne, przyswajanie których umożliwia

          świadomy wybór celów i dróg życiowych, wskazywać na społeczną

          użyteczność przekazywanej wiedzy dla dobra człowieka,

    7)  wyrabiać umiejętności i nawyki właściwego korzystania

          z  ogólnodostępnych środków informacji,

    8)  gromadzić materiały zawierające innowacje metodyczne i ciekawe

    opracowania w zakresie wszystkich obszarów pracy szkoły.

 

3.  Do obowiązków nauczyciela należy :

1)      wspomagać rozwój psychofizyczny ucznia,

2)      stosować nowatorskie metody pracy,

3)      stosować zasady oceniania zgodne ze statutem szkoły,

4)      informować na początku każdego roku szkolnego uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez nich programu nauczania, oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ,

5)      przygotowywać się do zajęć dydaktyczno – wychowawczych,

6)      poprawnie i na bieżąco wypełniać obowiązującą dokumentację szkolną,

7)      przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych, sportowych i innych,

8)      udzielanie rzetelnych informacji o postępach ucznia w nauce oraz zachowaniu jego rodzicom lub opiekunom,

9)      przestrzegania zasad ochrony danych osobowych uczniów,

10)  opracowywanie  obowiązujących w szkole planów i programów,

11)  sugerowanie rodzicom korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zdrowotnej lub innej specjalistycznej dla uczniów, u których zauważył taką potrzebę,

12)  przygotowywanie sprawozdań z realizacji powierzonych mu zadań edukacyjnych oraz przedstawianie ich na plenarnych posiedzeniach rady pedagogicznej szkoły podsumowujących prace szkoły,

13)  dbanie o poprawność języka uczniów,

14)  podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne,

15)  aktywnie uczestniczyć w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej,

16)  wzbogacać warsztat pracy i dbać o powierzone pomoce i sprzęt ,

17)  przestrzegać zapisów statutowych,

18)  na każdej lekcji kontrolować obecność uczniów,

19)  pełnić dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem oraz zasadami dyżurowania,

20)  kontrolować systematycznie miejsce prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy ,

21)  używanie na zajęciach edukacyjnych tylko sprawnych pomocy dydaktycznych,

22)  uczestniczyć w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy,

23)  usuwać drobne usterki w  miejscu prowadzenia zajęć, lub  zgłaszać natychmiastowo ich występowanie palaczowi – rzemieślnikowi oraz dyrektorowi szkoły,

24)  w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwować przestrzeganie regulaminów,

25)  w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych używać tylko sprawnego sprzętu oraz prowadzić zajęcia zgodnie z obowiązującymi regulaminami,

26)  służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną ,

27) zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie.

4. Opiekun nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień

nauczyciela kontraktowego oraz stopień nauczyciela stażysty obejmuje wymienionego nauczyciela  bezpośrednią opieką, a w szczególności ma obowiązek:

1)      udzielania mu pomocy przy sporządzaniu planu rozwoju zawodowego

      za okres stażu,

2)      prowadzenia lekcji otwartych dla nauczyciela, którym się opiekuje,

3)      obserwowania zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela, którym się opiekuje,

4)      prowadzenia wspólnie z nauczycielem, którym się opiekuje bieżącej analizy przebiegu stażu oraz realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu,

5)      udzielania pomocy przy sporządzaniu przez nauczyciela, którym się opiekuje sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

6)      opracowania oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

5.   Nauczyciel ma prawo do:

1)   zapewnienia podstawowych warunków do realizacji zadań

     dydaktycznych,  wychowawczych i opiekuńczych,

      2)   wyposażenia stanowiska pracy umożliwiające realizację dydaktyczno –

            wychowawczego programu nauczania,

3)  wynagrodzenia za wykonywaną pracę określonego w ustawie –

      karta nauczyciela,

4)  ustalenia innego niż pięciodniowy tygodnia pracy w przypadku

dokształcania się,  wykonywania ważnych społecznie zadań lub w     przypadku jeżeli wynika to  z organizacji pracy szkoły, jeżeli nie zakłóca to organizacji pracy szkoły,

5)  nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę. Okres pracy kwalifikującej

się do nagrody jubileuszowej oraz wysokość nagród przysługujących z tego  tytułu określone są w ustawie – karta nauczyciela,

     6)   dodatkowego wynagrodzenia rocznego na zasadach i w wysokości

 określonych w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,

     7)   nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze tj:

 • Nagrody Ministra Edukacji Narodowej na wniosek dyrektora szkoły, 

po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej szkoły. Tryb i kryteria  przyznawania nagród określa rozporządzenie MEN w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Wysokość nagrody ustala MEN,

 • Nagrody Kuratora Oświaty na wniosek dyrektora szkoły, po uzyskaniu

     pozytywnej opinii rady pedagogicznej szkoły oraz opinii organizacji

     związkowej, do której kandydat należy. Termin składania     wniosków,

     wysokość  nagród oraz kryteria ich przyznawania określa

    Kurator Oświaty,

 • Nagrody Burmistrza Sędziszowa Młp.  na wniosek dyrektora szkoły, po uzyskaniu pozytywnej  opinii rady pedagogicznej szkoły oraz opinii organizacji   związkowej, do której kandydat należy. Termin składania wniosków, wysokość nagród  oraz kryteria ich przyznawania określa Burmistrz Sędziszowa Młp.,
 • Nagrody Dyrektora Szkoły okazji Dnia Edukacji Narodowej, którą dyrektor przyznaje po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej  oraz opinii organizacji związkowych działających w szkole.

    Regulamin przyznawania nagród ustala Burmistrz Sędziszowa Młp.

8)  odznaczenia „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”, za szczególne

zasługi dla oświaty i wychowania. „Medal Komisji Edukacji Narodowej”   nadaje MEN, który  w drodze rozporządzenia określa szczegółowe zasady nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej, tryb przedstawiania wniosków, wzór medalu, tryb jego wręczania i sposób noszenia, z uwzględnieniem wymogów, jakie powinny spełniać wnioski o nadanie medalu,

      9) korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej

           ze strony szkoły i właściwych placówek oraz instytucji oświatowych oraz naukowych

          poprzez:

 • udział w konferencjach metodycznych poświęconych pracy nauczyciela

     odpowiednich zajęć edukacyjnych i form realizacji procesu

    edukacyjnego  we współczesnej szkole,

 • udział w prelekcjach naukowych związanych z prowadzonymi zajęciami edukacyjnymi,
 • dostęp do opracowań metodycznych i naukowych poświęconych prowadzonym zajęciom edukacyjnym,
 • udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,

       10)   środków higieny osobistej i odzieży ochronnej określonych odrębnymi

               przepisami,

       11)  oceny swojej pracy. Warunki i procedury oceny pracy określa ustawa

             – karta nauczyciela  oraz rozporządzenie MEN w sprawie kryteriów i

             trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania  

             odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu

             oceniającego, na podstawie, których dyrektor opracowuje   regulamin

             oceniania nauczycieli w szkole,

12) zdobywania stopni awansu zawodowego. Szczegółowe warunki

      zdobywania stopni awansu zawodowego określają: ustawa – Karta

  Nauczyciela oraz rozporządzenie MEN  w sprawie uzyskiwania stopni

  awansu zawodowego przez nauczycieli,

 13) do opieki ze strony opiekuna stażu ( nauczyciel stażysta i kontraktowy ),

       14) świadczenia urlopowego w wysokości odpisu podstawowego, o którym

             mowa  w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,

             ustalonego   proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu

             zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym,

15) korzystania ze świadczeń socjalnych na zasadach określonych w

      regulaminie   zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

16) korzystania ze środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla  nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej,

17) płatnego urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia. Zasady udzielania urlopu określa ustawa – Karta Nauczyciela,

18) jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie, jeżeli swą pierwszą pracę zawodową w życiu podejmuje w szkole. Zasady wypłacania zasiłku na zagospodarowanie   określa ustawa – Karta Nauczyciela,

19) podczas lub w związku z pełnieniem  obowiązków służbowych ochrony przewidzianej w kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych,

20) urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu wypoczynkowego, jego warunki uzyskiwania oraz czas i zakres zadań, które mogą być wykonywane w czasie urlopu wypoczynkowego określa ustawa – Karta Nauczyciela,

21) innych świadczeń  określonych w obowiązującym kodeksie pracy.

6. Nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia

    godności zawodu lub uchybienia przeciwko porządkowi pracy – kary

    za naruszanie porządku i dyscypliny pracy określa regulamin pracy

    Szkoły Podstawowej w  Szkodnej .

§21

 

1.      Nauczyciele pracujący w szkole tworzą zespoły nauczycieli .

2.      W szkole tworzy  się dwa zespoły nauczycieli:

1)  dla klas I-III zespół  nauczycieli prowadzący zajęcia na I etapie kształcenia

     –   przewodniczącym zespołu jest wychowawca klasy I w danym roku szkolnym;

2)  dla klas IV-VI zespół  nauczycieli prowadzący zajęcia na II etapie kształcenia-

 przewodniczącym zespołu jest wychowawca klasy IV w danym roku szkolnym;

3.      Zadaniem zespołu jest :

1)      ustalanie i opiniowanie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie według potrzeb ,

2)      przedstawienie dyrektorowi szkoły propozycji podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym oddziale przez jeden rok szkolny, przy wyborze podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym winny uwzględniają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne tych uczniów, 

3)      współdziałanie w realizacji zadań wynikających z podstawy programowej , aby zapewnić wszechstronny rozwój ucznia, korelację treści programowych zajęć,

4)      opracowywanie, wdrażanie działań ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania i wychowania,

5)      współpraca w zakresie ustalania wymagań edukacyjnych oraz kryteriów oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych ,

6)      współpraca w zakresie organizowania  pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom,

7)      współdziałanie w zakresie opracowywania wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

8)      współdziałanie w opracowywaniu i  realizacji zadań wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły oraz szkolnego programu profilaktyki, modyfikowanie tych programów w miarę potrzeb,

9)      analizowanie wyników sprawdzianu zewnętrznego, sprawdzianów próbnych, diagnoz, sprawdzianów kompetencji itp.,

10)  opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich programów nauczania .

4.      Zespoły, o których mowa w ust.2  spotykają się co najmniej 3 razy w ciągu

      roku szkolnego .

 

§ 22

 

1.      Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

2.      Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest , by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały etap kształcenia ( I-III, IV-VI ) .

    Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza dyrektor po zasięgnięciu opinii

     rady pedagogicznej. Wychowawca na ogół pełni swoją funkcje w stosunku

    do powierzonej mu klasy / oddziału do chwili ukończenia przez uczniów tej

 klasy / szkoły.                                                                          

 

§ 23

 

1.      Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami szkoły

      a w szczególności:

1)      tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,

2)      przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,

3)      rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.

2.      Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 winien :

1)      zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,

2)      otaczać indywidualną opieką wychowawczą każdego z wychowanków ,

3)      konsultować  z rodzicami i uczniami treści działań wychowawczych i profilaktycznych dla swoich wychowanków,

4)      ustalać treść i formy zajęć na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

5)      utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,

6)      współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,

7)      planować i organizować wspólnie z uczniami i rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające indywidualnie jednostki i integrujące zespół klasowy,

8)      współpracować z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Ropczycach,

9)      śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,

10)dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,

11)udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru

    zawodu itd.,

12)kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami , opierając je na

    tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,

13)utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępów

    w nauce i zachowaniu się ucznia,

14)uczestniczyć w spotkaniach z rodzicami,

15)prowadzić  spotkania z rodzicami (wywiadówki).

3.      Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej dla swojego oddziału i odpowiada za jej poprawność( dzienniki zajęć lekcyjnych, arkusze ocen, świadectwa szkolne ).

4.      Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ropczycach oraz innych właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

 

UCZNIOWIE    SZKOŁY

§ 24

 

1.      Nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa.

2.      Do szkoły przyjmowani są wszyscy uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły, a w szczególnych przypadkach, na wniosek rodziców i za zgodą dyrektora szkoły, dzieci spoza obwodu szkoły jeżeli warunki organizacyjne na to pozwolą.

3.      Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat.

4.      Na wniosek rodziców, naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w roku przyjęcia do klasy pierwszej kończy 6 lat, jeżeli objęte było wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole. Jeżeli dziecko nie uczęszczało do przedszkola wymagana jest opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej publicznej lub niepublicznej o  możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko .

5.      W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną , rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat .

6.      Decyzje w sprawie odroczenia z obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej.

7.      Za spełnienie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami .

8.      Na wniosek rodziców  dyrektor szkoły, w której obwodzie mieszka dziecko, może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określić jego warunki .

 

§ 25

 

1.      Uczeń szkoły ma prawo :

1)      informacji dotyczących wymagań edukacyjnych z poszczególnych zajęć oraz zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

2)      jawności ocen, a oceny ze sprawdzianów i zadań klasowych powinny być podane w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od daty napisania pracy,

3)      znać terminy całogodzinnych sprawdzianów i zadań klasowych na tydzień przed ich pisaniem, przeprowadzanych  w liczbie nie więcej niż jeden w ciągu dnia,

4)      do poprawy ocen bieżących  i  rocznych zgodnie z zasadami WSO,

5)      do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

6)      organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

7)      korzystania z pomocy dyrektora szkoły, wychowawcy, nauczycieli i kolegów w pokonywaniu trudności szkolnych,

8)      korzystania ze sprzętu szkolnego, biblioteki, sali gimnastycznej i innych obiektów szkolnych pod opieką nauczyciela,

9)      udziału w imprezach organizowanych na terenie szkoły pod opieką nauczycieli i rodziców,

10)wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,

11)działać w samorządzie uczniowskim,

12)zrzeszać się w organizacje uczniowskie, młodzieżowe,

13)poszanowania swej godności,

14)nietykalności osobistej,

15)życzliwego traktowania,

16)bezpiecznych warunków w szkole,

17)rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez udział w

   zajęciach pozalekcyjnych,

18)reprezentować szkołę w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych,

19)redagowania i wydawania gazety szkolnej,

20)zgłaszania wniosków o pracy szkoły do dyrektora i nauczycieli.

2. Uczeń ma prawo złożenia skargi w przypadku stwierdzenia naruszenia praw

    ucznia  w następującym trybie:

1)      za pośrednictwem rodzica, samorządu uczniowskiego lub wychowawcy składa wniosek do dyrektora szkoły,

2)      wniosek dotyczący naruszenia praw ucznia składa się  w formie pisemnej, w terminie nie przekraczającym dwóch dni roboczych od daty stwierdzenia naruszenia praw ucznia,

3)      dyrektor szkoły rozstrzyga skargę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku i powiadamia zainteresowane strony w formie pisemnej o swojej decyzji,

4)      decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.

3. Uczeń  szkoły ma obowiązki:

1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywanie się do nich oraz

    właściwego zachowania w ich trakcie, a w szczególności:

a)      uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych,

b)      systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć oraz rozkładem czasowym lekcji i przerw w ciągu zajęć,

c)      pod żadnym pozorem nie opuszczać miejsca zajęć bez zgody nauczyciela prowadzącego, a także miejsca spędzania przerw bez zgody nauczyciela dyżurującego,

d)      posiadać obowiązujące podręczniki, zeszyty ćwiczeń, zeszyty przedmiotowe oraz inne wymagane przybory i pomoce lekcyjne,

e)      prowadzić zeszyty przedmiotowe i zeszyty ćwiczeń zgodnie z wymogami nauczycieli,

f)        odrabiać systematycznie prace domowe i przygotowywać się do każdych zajęć,

g)      nie odpisywać zadań domowych i nie przygotowywać się do innego przedmiotu w czasie zajęć lekcyjnych,

h)      czytać zadane lektury,

i)        nie przeszkadzać w trakcie zajęć, podporządkowywać się poleceniom nauczyciela, nie zakłócać celowo – indywidualnie ani grupowo toku lekcji, nie zabierać głosu w sprawach nie związanych z treścią i tokiem lekcji, bez zezwolenia nie komentować wypowiedzi nauczyciela i uczniów,

j)        przebywać w salach lekcyjnych tylko w obecności nauczyciela lub z jego zgodą

k)      współdziałać z kolegami w realizacji zadań klasowych i być współodpowiedzialnym za wyniki pracy zespołu klasowego,

l)        szanować sprzęt szkolny, wystrój sal i korytarzy, korzystać ze sprzętu zgodnie z jego  przeznaczeniem, naprawiać wyrządzone szkody materialne,

m)    przestrzegać ogólnie przyjęte zasady dobrego zachowania oraz dyscypliny w czasie zajęć lekcyjnych, przerw, uroczystości szkolnych, wycieczek,

n)      okazywać szacunek symbolom narodowym, religijnym, wykazując się odpowiednią postawą, 

 

2) usprawiedliwiania w określonym terminie i formie, nieobecności na

     zajęciach edukacyjnych, a w szczególności:

a)      usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych w terminie do 7 dni, najlepiej na godzinie wychowawczej,

b)      usprawiedliwienie przedstawiać w formie pisemnej w dzienniczku usprawiedliwień chyba, że rodzic usprawiedliwi dziecko osobiście lub telefonicznie u wychowawcy klasowego,

c)      przedstawić pisemną prośbę rodzica w dzienniczku usprawiedliwień w przypadku zwalniania ucznia z części zajęć w ciągu dnia u wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego dane zajęcia, inaczej nie zostanie zwolniony do domu (chyba, że rodzic osobiście lub telefonicznie poprosi o zwolnienie dziecka w danym dniu),

 

3) dbania o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju, a

     w szczególności:

a)      na terenie szkoły nosić bezpieczne, czyste  obuwie zmienne, nie brudzące posadzek,

b)      na terenie szkoły być ubranym w strój czysty, zasłaniający  plecy, brzuch, bieliznę osobistą, nie posiadający symboli grup nieformalnych czy subkultur młodzieżowych, elementów obraźliwych czy agresywnych,

c)      niedopuszczalne jest ubieranie się w krótkie spodenki typu szorty, zbyt krótkie spódniczki, bluzeczki na ramiączkach lub z odkrytymi plecami, bluzki odkrywające brzuch,

d)      na skórze uczeń nie może mieć tatuaży i napisów wykonanych długopisami czy pisakami,

e)      włosy ucznia powinny być czyste, uczesane, niefarbowane, niesklejone (np. żelem lub innymi substancjami), fryzura ucznia nie może być ekstrawagancka,

f)        uczeń nie może nosić kolczyków w ciele np. w nosie, pępku, na brwiach( dopuszcza się noszenie skromnych kolczyków w uszach przez uczennice),

g)      uczeń w budynku szkoły nie może nosić nakrycia głowy (czapka, kaptur),

h)      dbania o higienę osobistą,  nie mieć malowanych paznokci i makijażu,

i)        na zajęciach wychowania fizycznego posiadać strój sportowy określony przez nauczyciela prowadzącego zajęcia,

j)        każdy uczeń ma obowiązek posiadania i noszenia stroju galowego w czasie:

 • uroczystości szkolnych wynikających z programu wychowawczego szkoły,
 • grupowych i indywidualnych wyjść poza teren szkoły o charakterze reprezentacyjnym,
 • imprez okolicznościowych, apeli szkolnych, sprawdzianu zewnętrznego klasy VI, dni wyznaczonych przez wychowawcę lub dyrektora szkoły.

Strój galowy stanowi:

 • dla dziewcząt – czarna lub granatowa  spódnica i biała bluzka,
 • dla chłopców – czarne lub granatowe spodnie i biała koszula .

4)      przestrzegania poniższych zasad korzystania ze sprzętu komputerowego i innych urządzeń (telefon, tablet itp.):

  a) nie korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń ( np. tablet,  aparat

     fotograficzny) podczas zajęć lekcyjnych,

 b) nie wykonywania na terenie szkoły zdjęć rówieśnikom, nauczycielom, innym

     pracownikom szkoły oraz innym osobom

c) pod żadnym pozorem nie nagrywania i nie filmowania rówieśników,

    nauczycieli, pracowników i innych osób,

d)  podczas imprezy, uroczystości szkolnych, dyskotek, wycieczek może wykonywać

    zdjęcia tylko za zgodą wychowawcy, nauczyciela lub dyrektora szkoły,

e)  w razie potrzeby telefonicznego kontaktu z rodzicami, uczeń może skorzystać

    z telefonu w sekretariacie szkoły za zgodą wychowawcy, nauczyciela, dyrektora

   szkoły lub sekretarki, natomiast rodzic w razie potrzeby kontaktu z dzieckiem, może

   dzwonić na telefon stacjonarny szkoły i dziecko zostanie poproszone przez

   sekretarkę do aparatu,

f) korzystania ze sprzętu komputerowego w pracowni i bibliotece tylko za zgodą

    nauczyciela,

g) w czasie zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem komputerów, korzystać z nich tylko za

    poleceniem nauczyciela i tylko w tym zakresie, w jakim poleci nauczyciel,

h) za przyniesione przez ucznia urządzenia ( telefon, aparat fotograficzny, tablet)

    szkoła nie odpowiada ( np. w przypadku zaginięcia, zniszczenia),

 

5)      właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz

            pozostałych uczniów, a w szczególności:

a)      przejawiać sposób bycia nie naruszający godności własnej i godności innych osób,

b)      nie zachowywać się wobec innych agresywnie i nie stosować przemocy (słownej, fizycznej i psychicznej),

c)      okazywać należny szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły oraz innym osobom dorosłym,

d)      na terenie szkoły, przed lekcjami, w czasie przerw międzylekcyjnych, po lekcjach swoim zachowaniem nie stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia dla siebie i innych osób,

e)      nie używać wulgarnych słów,

f)        szanować poglądy i przekonania innych,

g)      przestrzegać powszechnie uznane normy moralne, etyczne i grzecznościowe,

h)      podporządkowywać się poleceniom nauczycieli i pracowników szkoły dotyczących ustalonych zasad zachowania się, przestrzegania porządku i czystości oraz bezpieczeństwa w czasie przebywania na terenie szkoły, nie poddawać w wątpliwość decyzji nauczycieli i pracowników,

i)        nie przynosić do szkoły niebezpiecznych przedmiotów zagrażających zdrowiu i życiu swojemu i innych oraz  zdjęć, gazet, książek o treściach niewłaściwych dla dzieci w wieku szkoły podstawowej,

j)        reagować natychmiast poprzez zgłaszanie nauczycielowi lub pracownikowi szkoły na dostrzeżone przejawy agresji lub przemocy wobec uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, do których doszło na terenie szkoły.

6)      wystrzegania się szkodliwych nałogów,

7)      dbania o honor i tradycje szkoły.

 

§ 26

 1. 1.       Uczeń szkoły może otrzymać nagrody na koniec roku szkolnego za :

 1) wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce w klasach IV-VI,

 2) znakomite zachowanie i bardzo dobre osiągnięcia edukacyjne w klasach I-III,

 3) pracę na rzecz szkoły,

 4) osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych ,

 5) osiągnięcia sportowe,

 6) 100 % frekwencji w ciągu roku szkolnego ,

 7) wzorowe czytelnictwo,

 8) wzorową postawę i odważne czyny

 

 

 1. 2.       Szkoła stosuje określony system nagród i wyróżnień :

1)      pochwała wychowawcy klasy wobec klasy,

2)      umieszczanie w ciągu roku szkolnego na gazetce ściennej

nazwisk uczniów, którzy uzyskują bardzo dobre wyniki w nauce z edukacji wczesnoszkolnej oraz języka polskiego, języka angielskiego, historii, przyrody i matematyki,

3)      pochwała przez dyrektora szkoły wobec społeczności uczniowskiej,

4)      pochwała dyrektora szkoły na spotkaniach z  rodzicami,

5)      świadectwo z wyróżnieniem,

6)      adnotacja na świadectwie szkolnym,

7)      wyróżnienie ucznia nagrodą rzeczową lub dyplomem,

8)      list gratulacyjny dla rodziców ucznia, który uzyskał świadectwo z wyróżnieniem.

 

 1. 3.       Nagrody udzielane są na wniosek dyrektora szkoły, wychowawcy klasy, nauczycieli przedmiotów lub samorządu szkolnego.
 2. 4.       Decyzję o udzieleniu nagród wymienionych:

a)       w punkcie5,7,8) podejmuje rada pedagogiczna,

b)      w punktach pozostałych  wychowawca klasy lub  nauczyciel przedmiotu, lub dyrektor szkoły.

 1. 5.       W szkole mogą być przyznawane inne nagrody przez samorząd uczniowski, klasę, rodziców, nauczycieli lub dyrektora w formie ustalonej przez wymienionych inicjatorów.

 

§ 27

 

1. Uczeń szkoły może zostać ukarany za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w statucie szkoły .

 

2.      System kar to :

1)      upomnienie przez wychowawcę lub nauczyciela wobec klasy,

2)      upomnienie przez wychowawcę lub nauczyciela wobec klasy z wpisem do zeszytu uwag,

3)      upomnienie przez wychowawcę lub nauczyciela w obecności rodziców ucznia i dyrektora szkoły,

4)      upomnienie przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy lub nauczyciela,

5)      okresowe wykluczenie z uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych, wycieczkach i wyjazdach  przez wychowawcę lub dyrektora szkoły ,

6)      skierowanie sprawy ucznia na policję lub do sądu rodzinnego,

7)      przeniesienie do innej szkoły przez kuratora oświaty na wniosek dyrektora szkoły po wykorzystaniu wszelkich kar  przewidzianych w statucie szkoły i nie osiągnięciu oczekiwanej poprawy .

 

 3. O przyznanej karze dotyczącej punktów 5,6,7 wychowawca klasy informuje

    rodziców ucznia .

 

 4. Od kary dotyczącej punktów 5,6,7 przysługuje uczniowi i jego rodzicom

    prawo odwołania do dyrektora szkoły w terminie 3  dni od otrzymania

   informacji o karze  w formie pisemnej .

 

 5.W celu rozpatrzenia odwołania dyrektor zwołuje posiedzenie rady

   pedagogicznej, która zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3

  jej członków podejmuje decyzję o podtrzymaniu lub zawieszeniu kary . Decyzja

 rady pedagogicznej jest ostateczna . Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi i jego

 rodzicom w/w decyzję w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty otrzymania

 odwołania .

 

POSTANOWIENIA       KOŃCOWE

 

§ 28

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Z tytułu udostępniania rodzicom informacji w zakresie nauczania, wychowania i opieki dotyczących ich dzieci, szkoła nie pobiera od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

 

§ 29

1.      Szkole nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek rady pedagogicznej oraz przedstawicieli rady rodziców i uczniów.

2.      Imię Szkoły powinno być związane z kierunkiem pracy wychowawczej lub dydaktycznej tej szkoły.

 

§ 30

    Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

 

§ 31

1.      Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.      Obsługę finansowo – ekonomiczną szkoły prowadzi Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Sędziszów Młp.

Pracowników zespołu zatrudnia Burmistrz  Sędziszowa Młp.

3.      Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za stronę formalno – prawną gospodarki finansowej.

 

§ 32

1.      Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie szkoły jest Rada Pedagogiczna.

2.      Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały.

 

§ 33

Spory pomiędzy pracownikami szkoły, nie rozstrzygnięte statutem, rozstrzyga się zgodnie z postanowieniami Kodeksu Pracy oraz ustawą Karta Nauczyciela.

 

 

§ 34

W sprawach nie objętych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty .

 

                                                                       …………………………………

( dyrektor szkoły )      

                       

Załączniki:

1) załącznik nr 1 do statutu stanowi Wewnątrzszkolny System Oceniania.

 

Copyright © 2014. Szkoła Podstawowa w Szkodnej. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania zawartości stony bez zgody autora.