^Powrót na góre
  
  
  

 

Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej

otwarty

w każdy wtorek od 7:25 do 10:30

 

 

 

W 2015 roku gabinet wzbogacił się o nowe wyposażenie, które zakupiono ze środków finansowych otrzymanych z MEN w ramach programu na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach.

Za przyznaną kwotę 5 000 zł zakupiono: biurko, fotel, krzesła, wagę elektroniczną ze wzrostomierzem, stolik zabiegowy, parawan, szafę kartoteczną i pomoce do przeprowadzania testów przesiewowych tj. ciśnieniomierz z mankietem dla dzieci, stetoskop, tablice Snellena do badania ostrości wzroku, tablice Ishihary do badania widzenia barwnego.

Przyjemny i elegancki wystrój stwarza ciepłą atmosferę, daje poczucie bezpieczeństwa,  fachowości świadczonych usług, a pielęgniarce szkolnej Pani Elżbiecie Baljon umożliwia profesjonalne sprawowanie opieki profilaktycznej nad uczniami.

 

 

 

 

  

 

Sekretariat Szkoły Podstawowej
w Szkodnej
 

czynny od poniedziałku do piątku 

w godzinach 8:00 – 10:45 i 12:45-14:00

 

 

 

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W  SZKODNEJ 

 na rok szkolny 2018/2019

 

I. WPROWADZENIE

 

Działalność wychowawcza szkoły należy do podstawowych celów polityki oświatowej państwa. Wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły, która w swojej działalności musi uwzględniać wolę rodziców, ale także i państwa, do którego obowiązków należy stwarzanie właściwych warunków wychowania. Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny. Wychowanie ukierunkowane na wartości zakłada przede wszystkim podmiotowe traktowanie ucznia,
a wartości skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów czy decyzji. W realizowanym procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoła podejmuje działania związane z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi. Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby innych.

WYCHOWANIE

Proces, w którym wychowanek ma dojść do pełni osobowego rozwoju przez:

1.      ukształtowanie prawego charakteru,

2.      zbudowanie poczucia odpowiedzialności za własny rozwój i dobro wspólne,

3.      poznanie i przestrzeganie norm społecznych,

4.      budowanie postawy życzliwości i miłości dla ludzi.

PROFILAKTYKA

Proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie. Profilaktyka realizowana jest podczas działalności edukacyjnej szkoły.

Charakter działań profilaktycznych uzależniony jest od potrzeb rozwojowych naszych uczniów, których zaliczamy do grupy niskiego ryzyka (profilaktyka uniwersalna), oraz potrzeb środowiska. Działania wynikają z diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących oraz czynników ryzyka. Są one kierowane  do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Czynniki chroniące – indywidualne cechy i zachowania uczniów, cechy środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, których występowanie wzmacnia ogólny potencjał zdrowotny ucznia i zwiększa jego odporność na działanie czynników ryzyka.

Czynniki ryzyka - indywidualne cechy i zachowania uczniów, cechy środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, które wiążą się z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia zachowań ryzykownych stanowiących zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, zdrowia, bezpieczeństwa lub funkcjonowania emocjonalnego.

Profilaktyka uniwersalna ma na celu wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczenie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich papierosów, alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych ( dopalaczy ).

 

II  OPIS  PODMIOTÓW  SZKOŁY  I  ŚRODOWISKA LOKALNEGO  -  DIAGNOZA  ZAGROŻEŃ ( §6, ust.1, 2, 3, 4 )

(diagnozę przeprowadzono w czerwcu 2018r. wśród uczniów, rodziców i nauczycieli w formie ankietowania)

Diagnoza zakresu potrzeb i problemów uczniów prowadzona jest poprzez:

 • analizę dokumentacji szkolnej (dzienniki zajęć, protokoły rady pedagogicznej, zeszyty obserwacji o uczniach),
 • obserwacje zachowania uczniów,
 • badania ankietowe,
 • wyniki ewaluacji wewnętrznej,
 • wyniki nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły,
 • informacje i uwagi pozyskane od rodziców podczas rozmów indywidualnych, na zebraniach z rodzicami, radą rodziców.

Rekomendacje :

W przyszłym roku szkolnym w programie wychowawczo-profilaktycznym należy:

 • ·        kontynuować dotychczasową tematykę zajęć z wychowawcą,
 • ·        wprowadzić zagadnienia „Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród uczniów”, „Profilaktyka zdrowia psychicznego, w tym radzenie sobie ze stresem”,
 • ·        przeprowadzić otwarte zajęcia z wychowawcą w klasie VII dla rodziców,
 • ·        zaplanować prelekcję nauczyciela na zebraniu z rodzicami „Radzenie sobie ze stresem”.

 Szkoła Podstawowa w Szkodnej na koniec roku szkolnego 2017/2018 liczyła 80 dzieci wraz z oddziałem przedszkolnym. Szkoła jest zlokalizowana na wsi. Nauka odbywa się  na jedna zmianę, w ośmiu oddziałach tj. oddziale przedszkolnym i pojedynczych oddziałach klas

I –VII. Szkoła posiada salę gimnastyczną, w której odbywają się lekcje wychowania fizycznego i zajęcia rekreacyjno - sportowe, gabinet profilaktyki szkolnej czynny raz w tygodniu i bibliotekę. 99%  dzieci korzysta  z obiadów w stołówce szkolnej.

W czasie pozalekcyjnym uczniowie mogli uczestniczyć w zajęciach sportowych, artystycznych oraz 55 uczniów z klas I-VII uczestniczyło w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu stosowania TIK.

Większość uczniów pochodzi z rodzin, w których jest kilkoro dzieci. Do naszej szkoły uczęszcza jedno lub dwoje dzieci z jednej rodziny, ale są przypadki, gdzie uczęszcza pięcioro dzieci z jednego domu.

Część rodziców jest zatrudnionych w pobliskich zakładach pracy, niektórzy prowadzą własną działalność lub gospodarstwo rolne, pracują za granicą, ale pewna grupa posiada status bezrobotnego. Sytuacja materialna większości rodzin się poprawiła, ze względu na korzystanie
z programu 500+, dowodem czego jest fakt, że w ciągu roku szkolnego zorganizowano 7 wyjazdów ze szkoły, w których uczestniczyła większość dzieci. Nadal część uczniów korzysta z pomocy opieki społecznej w formie dożywiania.

Wykształcenie rodziców na podstawie badań ankietowych w czerwcu 2018 przedstawia się następująco: wykształcenie podstawowe
16%, zawodowe 48%, średnie 28% i  9% wyższe (nie wszyscy rodzice wypełnili metryczkę dotyczącą wykształcenia). Oprócz szkoły we wsi znajduje się remiza strażacka, sklep spożywczo – przemysłowy, w którym sprzedaje się alkohol oraz stacja paliw.  Kościół i ośrodek zdrowia znajdują się w pobliskich Zagorzycach.

Dla części uczniów tylko szkoła stwarza możliwość wyjazdów w celach turystyczno – krajoznawczych i kulturalnych ( wycieczki, wyjazdy do kina, teatru, muzeum itp.) Część uczniów wyjeżdża na kolonie fundowane przez Urząd Miejski oraz MOPS w Sędziszowie Młp.

W wyniku klasyfikacji rocznej za rok szkolny 2017/2018 nie było nagannych ocen zachowania, jedno nieodpowiednie i zmniejszyła się ilość zachowań poprawnych. Oceny zachowania uczniów w stosunku do ubiegłego roku poprawiły się - 66% uczniów klas IV-VII otrzymało roczną ocenę zachowania wzorową i bardzo dobrą. Nie ma przypadków na terenie szkoły sięgania po alkohol, papierosy, środki odurzające, ani nie ma sygnałów o takich przypadkach wśród naszych uczniów ze środowiska.

Na koniec roku 2017/2018, 30% dzieci klas IV - VII otrzymało świadectwo z wyróżnieniem,  dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym. Zespołem o najniższych wynikach w nauce jest klasa VII ti nadal należy pracować nad motywacją do nauki tych uczniów.. Wyższe są oceny roczne w klasach IV - VI z zajęć edukacyjnych. Frekwencja uczniów na zajęciach szkolnych jest wysoka (5% uzyskało 100% frekwencję), nie występuje zjawisko wagarowania.

Nauczyciele w większości dojeżdżają do pracy z Sędziszowa Małopolskiego lub okolic. Z dniem 1 września 2017r. w szkole pracowało 21 nauczycieli, ich liczba wzrosła o ok. 1/3 w stosunku do lat poprzednich. 57% nauczycieli pracujących w szkole pracowało jeszcze w innych szkołach, co najmniej w dwóch, a nawet pięciu. Obecnie  pracuje 20 nauczycieli i 55% to grupa pracująca w co najmniej dwóch, a nawet czterech szkołach.

Czynniki chroniące:

 • brak uczniów z oceną zachowania naganną,
 • wysoki odsetek uczniów z oceną z zachowania wzorową i bardzo dobrą,
 • nauka na jedną zmianę,
 • mało liczne oddziały klasowe,
 • wysoka frekwencja na zajęciach szkolnych,
 • brak przypadków wagarowania,
 • mały odsetek dzieci wychowujących się w rodzinach rozbitych, niepełnych.
 • stała i systematyczna współpraca rodziców ze szkołą,

 Czynniki ryzyka:

 • niska motywacja do nauki zwłaszcza u starszych uczniów,
 • częste zaniedbywanie obowiązków ucznia związanych z nauką (odrabianie zadań domowych, systematyczność w przygotowywaniu się do zajęć itp.),
 • niskie wyniki w nauce,
 • niewielki odsetek rodziców  z wykształceniem średnim i wyższym ( łącznie 37%),
 • bezrobocie wśród rodziców,
 • 23% dzieci wychowuje się w rodzinach gdzie jedno z rodziców pracuje za granicą,
 • brak we wsi miejsc spędzania wolnego czasu, duża odległość od dóbr kultury ( np. najbliższy  teatr znajduje się w Rzeszowie, najbliższe kino znajduje się w Sędziszowie, najbliższy basen znajduje się w Ropczycach itp.) ,

 Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono:

 • ·        dotychczasowe doświadczenia szkoły,
 • ·        zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole              i środowisku,
 • ·         przeprowadzone badania nt. sytuacji wychowawczej, zagrożeń uzależnieniami w szkole i środowisku,
 • ·         przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces wychowania.

Program naszej  szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.

Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie przynależności do grupy (klasy, szkoły), którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni.

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas i wszystkich nauczycieli w procesie dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczym we współpracy z pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami, środowiskiem lokalnym, instytucjami wspomagającymi pracę szkoły.

Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznegozgodnie z jego założeniami ma doprowadzić do aktywnego rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia i umożliwić mu osiągnięcie szerokorozumianego sukcesu. Zaspokajając jego potrzeby, nauczyciele, a w szczególności wychowawcy kształtują samodzielne myślenie, budują wzajemne zaufanie, uczą otwartości na drugiego człowieka, wskazują jak radzić sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi, wprowadzają normy sprzyjające postawom etycznym, zdrowemu stylowi życia bez substancji psychoaktywnych, wypracowują sposoby radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, dostarczają wiedzy o dobrym
i zdrowym życiu, dają osobiste wsparcie.

Misja szkoły

Szkoła nasza współpracuje z domem rodzinnym, odwołując się do wartości i tradycji wynoszonych przez uczniów z domu, kształtuje intelekt i osobowość ucznia, aby wyrastał on w mądrości, umiłowaniu Ojczyzny i poszanowaniu godności człowieka.

 Nauczyciele w swej pracy wychowawczo - profilaktycznej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, winni zmierzać do tego, aby osiągnąć następujące cele :

1.      wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji,

     wskazywanie wzorców postępowania i budowania relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia
     (rodzina, przyjaciele),

2.      wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,

3.      formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,

4.      ukierunkowanie ucznia ku wartościom,

5.      rozwijanie umiejętności pracy w zespole, społecznej aktywności, udziału w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju,

6.      kształtowanie postaw prozdrowotnych, w tym wdrożenie do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób,

     a ponadto ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z aktywności fizycznej,
     a także stosowania profilaktyki,

7.      rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych,

8.      wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do

      podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat,

9.      wyrabianie akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka,

10.  kształtowanie szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechnianie wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju,

     motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska oraz zainteresowanie ekologią,

11.  nabywanie przez uczniów kompetencji społecznych takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych,

      udział w projektach zespołowych lub indywidualnych oraz organizacja i zarządzanie projektami,

12.  kształcenie nawyków dbania o ład, punktualność, dyscyplinę,

13.  rozwój społeczny ucznia  poprzez  pracę nad odpowiednią kulturą  bycia,

14.  dbanie o rozwój fizyczny  poprzez wyrabianie nawyków troski  o   zdrowie i bezpieczeństwo,                

15.  poszerzanie wiedzy i umiejętności dotyczących zdrowego i bezpiecznego trybu życia,

16.  wykształcenie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie w obliczu zagrożeń uzależnieniami od alkoholu, nikotyny i narkotyków itp.,

17.  wyrabianie właściwych postaw i zachowań wobec rówieśników i innych osób,  

18.                         wdrażanie do bezpiecznego korzystania z komputera, Internetu i portali społecznościowych,

19.  zwiększenie skuteczności działań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych i profilaktycznych prowadzonych wśród uczniów,

     rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły.

Działalność wychowawczo - profilaktyczna szkoły polega na poszerzaniu i ugruntowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu zadań wychowawczych, promocji zdrowia, zdrowego stylu życia w  ramach realizacji podstawy programowej na wszystkich zajęciach edukacyjnych. We wszystkich obszarach szkoły pracujemy w szczególności nad poniższymi celami.ZADANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE I FORMY REALIZACJI

 

Cel wychowawczy : Kształcenie nawyków dbania o ład, punktualność, dyscyplinę .

Obszary życia szkoły

Zadania wychowawcze

 

ORGANIZACJA  ŻYCIA SZKOŁY

1)  Do szkoły przychodzimy nie wcześniej niż 20 minut przed rozpoczęciem zajęć.

2)  Lekcje rozpoczynamy punktualnie.

3)  Systematycznie sprawdzana jest lista  obecności na każdej lekcji, w celu  eliminowania spóźnień .

 4) Podczas przerw w sali lekcyjnej przebywają tylko dyżurni.

5) Przechodząc do innej sali na kolejną lekcję  uczniowie ustawiają tornistry w należytym porządku przed salą.

 6) Przed lekcją wychowania fizycznego uczniowie klas IV-VII oczekują na nauczyciela na korytarzu parteru szkoły.

7) Szkoła jest zawsze czysta, zabrudzenia  i napisy usuwane są natychmiast przez uczniów, a śmieci wyrzucane do kosza.

8) Wszyscy dbamy o ład i porządek w toaletach szkolnych.

 9) W szkole obowiązuje zmiana obuwia.

10) Każdy uczeń ma obowiązek pozostawić po  sobie porządek w szatni.

11) Wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły mają prawo kontrolować czystość obuwia uczniów.

 

RELACJE  NAUCZYCIEL-  UCZEŃ         

1)  Nauczyciel dyżurujący w czasie przerw międzylekcyjnych ustala miejsce spędzania przerwy ( korytarz lub podwórko szkolne).

2) Po dzwonku kończącym przerwę uczniowie oczekują na nauczyciela przed klasą i wchodzą do sali wówczas, gdy poprosi o to nauczyciel.

3) Wychowawca ustala wraz z klasą obowiązki dyżurnych, a szczegółowe zasady   przygotowania sali do lekcji ustalają nauczyciele poszczególnych zajęć.

4) Nauczyciele wychodzący z uczniami poza budynek szkolny są odpowiedzialni za dopilnowanie , aby uczniowie zmienili obuwie oraz w należytym porządku pozostawili tornistry, strój, obuwie itp.

5)Przed ważniejszymi zadaniami (np. sprzątanie, dekorowanie klasy, zawody sportowe, wyjazdy ) nauczyciel przedstawia uczniom plan działań.

6) Każdy nauczyciel winien dostrzegać i chwalić pozytywne zachowania uczniów , a stawiając wymagania winien
z nich konsekwentnie rozliczać co odzwierciedla w zeszytach spostrzeżeń każdej klasy.

7) Pomagając uczniom w naprawianiu błędów nauczyciel   udziela rad i wskazówek – jeżeli krytykuje to zawsze zachowanie dziecka, a nie człowieka.

 

ODDZIAŁYWANIA        WYCHOWAWCZE

W DYDAKTYCE

1) Wszyscy nauczyciele dbają o dyscyplinę podczas prowadzonych zajęć lekcyjnych.

2) Nauczyciele przestrzegają zasady , że uczniowie korzystają z ubikacji tylko w czasie przerw.

3) Nauczyciele poprzez staranne  przygotowanie lekcji ,odpowiedni dobór    metod pracy i zakres treści mobilizują uczniów do systematycznej i efektywnej pracy.

4)Wszyscy nauczyciele egzekwują na lekcjach obowiązek odrabiania zadań domowych przez uczniów, przynoszenia  podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych i innych potrzebnych materiałów.

 

W GRUPIE    RÓWIEŚNICZEJ    

( §2, ust.2pkt 4)                           

1) Dyżurni klasowi maja obowiązek  zgłosić nauczycielowi dyżurującemu niedostosowanie się kolegów do zasad obowiązujących w szkole .

2) Uczniowie reagują na nieporządek pozostawiony  np. w szatni, w klasie, na korytarzu itp.                                               

3) Wszyscy mają obowiązek zgłaszania nauczycielowi naruszanie zasad dyscypliny przez  kolegów.

Cel wychowawczy : rozwój społeczny ucznia  poprzez wolontariat i pracę nad odpowiednią kulturą bycia.

Obszary życia szkoły

Zadania wychowawcze

 

ORGANIZACJA  ŻYCIA SZKOŁY

( §2, ust.2 pkt 4)                           

1) W szkole posługujemy się poprawną polszczyzną .

2) Ucznia obowiązuje strój zgodny ze statutem szkoły.

3) Szkoła stwarza możliwości wykazania się wszystkim uczniom na miarę swoich zdolności i umiejętności.

4) W szkole obowiązuje zasada "nie strój zdobi ucznia", ale mądrość i kultura bycia na co dzień.

5) W szkole staramy się stworzyć atmosferę przyjazną wszystkim uczniom.

 

RELACJE  NAUCZYCIEL –  UCZEŃ  

( §2, ust.2pkt 4)                                   

1) Nauczyciel posługuje się poprawną polszczyzną  i wymaga tego od uczniów nie tylko na lekcjach , ale także
w innych sytuacjach .

2) Wszyscy nauczyciele zwalczają przejawy wulgaryzmów językowych u uczniów.

3) Nauczyciele zwracają się do uczniów po imieniu.

4) W rozmowach z uczniami nauczyciele używają zwrotów grzecznościowych ( proszę, dziękuję, przepraszam itp.)
    i wymagają tego od uczniów .

5) W ramach życia społecznego szkoły nauczyciele respektują pomysły wychodzące od uczniów.

6) Wszyscy nauczyciele maja obowiązek zwracać uwagę na właściwe relacje między uczniami.

 

ODDZIAŁYWANIA

WYCHOWA-WCZE

W DYDAKTYCE

( §2, ust.2pkt 4)                           

1) Na lekcjach z wychowawcą , języku polskim , religii , a także innych zajęciach uczymy właściwego sposobu odnoszenia się do osób starszych,  rówieśników, osób chorych i niepełnosprawnych.

2) Wszyscy nauczyciele w zależności od różnych sytuacji  wynikłych
w procesie dydaktyczno – wychowawczym pracują nad poprawnym zachowaniem się uczniów w miejscach publicznych – w autobusie, w kościele ,na przystanku , w czasie wycieczki itp.

3) W czasie zajęć edukacji, języka polskiego, godzin z wychowawcą uczymy zasad dobrego zachowania się przy stole, na przyjęciach, w sytuacjach związanych z uroczystościami rodzinnymi i okolicznościowymi np. urodziny , imieniny , Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki.

4) Wymagamy , aby w czasie zajęć lekcyjnych podczas   dłuższych wypowiedzi uczniowie przyjmowali postawę stojącą .

5) W czasie lekcji nauczyciele nie spożywają posiłków, nie  piją napojów, nie żują gumy i tego samego wymagają od uczniów .

6) Na lekcjach stwarza się klimat przyjazny uczniowi, co ma na celu właściwy rozwój osobowości ucznia.

 

7) Nauczyciele dobierając metody pracy lekcyjnej stwarzają możliwość pracy w grupach , co ma na celu rozwijanie  umiejętności współpracy, uczy zdrowej rywalizacji   i prawidłowego przyjęcia zwycięstwa i porażki.

 

W GRUPIE    RÓWIEŚNICZJ    

( §2, ust.2pkt 4)                                                         

1) W rozmowach rówieśniczych uczniowie używają poprawnej polszczyzny.

2) Uczniowie zwracają się do siebie po imieniu, nie używają przezwisk.

3) Uczniowie eliminują i zwalczają wulgarne słownictwo  w porozumiewaniu się między sobą .

4) W grupie rówieśniczej nie mają miejsca bójki , aroganckie zachowania, a w przypadku ich zaistnienia uczniowie     potrafią właściwie zareagować.

5) Uczniowie dbają o to, aby w zespole klasowym i całej społeczności szkolnej każdy czuł się dobrze i nie był odtrącony, a szczególnie zwracają uwagę na relacje z najmłodszymi dziećmi.

6) Zwarta grupa rówieśnicza, to taka w której uczucie zwycięstwa lub porażki przyjmuje się z godnością.

7) Starsi uczniowie  niosą pomoc młodszym kolegom w przystosowywaniu się do życia w społeczności szkolnej.

8) Udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły.

Cel wychowawczy : Dbanie o rozwój fizyczny  poprzez wyrabianie nawyków troski o zdrowie i bezpieczeństwo.

 

Obszary życia szkoły

 

Zadania wychowawcze

 

 

ORGANIZACJA  ŻYCIA SZKOŁY

( §2, ust.2 pkt 2)                           

1) Na początku każdego roku szkolnego wychowawcy klas przeprowadzają pomiar wzrostu uczniów  i wpisują do dziennika przy każdym nazwisku ucznia numer wielkości stanowiska pracy.

2) Obowiązkiem dyżurnych przed każdą lekcją jest sprawdzenie ustawienia stolików i krzeseł (krzesła i ławki o tym samym  numerze).                                                          

 3) Uczniowie mają możliwość wykazania się w różnych dyscyplinach sportowych i zajęciach rekreacyjno – sportowych na terenie szkoły oraz na zawodach zgodnie z kalendarzem imprez sportowych.

4) W szkole znajduje się gabinet higieny szkolnej, higienistka szkolna realizuje zadania w wybrane wtorki
w każdym miesiącu.                                   

ODDZIAŁYWANIA WYCHOWAWCZE

W DYDAKTYCE

1) Na godzinach z wychowawcą i lekcjach  techniki, edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele wdrażają zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.

2) Uczniowie otrzymują wiedzę od wychowawców na temat higieny osobistej.

3) Nauczyciel wychowania fizycznego uczy przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć sportowych.

 

RELACJE    NAUCZYCIEL – UCZEŃ                      

1) Na każdej lekcji nauczyciel zwraca uwagę na prawidłowość doboru stanowiska pracy w myśl zasady: „lepiej siedzieć za wysoko niż za nisko”.

2) Uczeń powinien zachować prawidłową postawę  podczas siedzenia w ławce, nauczyciel ma obowiązek zwracać  uwagę na to w czasie swoich  zajęć.                                                           

3) Obowiązkiem nauczyciela dyżurującego jest czuwanie  nad bezpiecznym zachowaniem się   uczniów w czasie przerw lekcyjnych.

 4) Wszyscy nauczyciele reagują na zbyt głośne zachowanie się uczniów  w celu ograniczenia hałasu.                                                     

5) Obowiązkiem każdego nauczyciela jest reagowanie  na niewłaściwe zachowanie się uczniów w szkole  i poza szkołą (bójki, palenie tytoniu itp.).

6) Nauczyciele czuwają nad przestrzeganiem higienicznych zasad przy spożywaniu obiadu.

 

W  GRUPIE    RÓWIEŚNICZEJ   

( §2, ust.2 pkt 4)                                                          

1) Uczeń ma obowiązek reagowania na zbyt głośne zachowanie się kolegów w celu wyeliminowania hałasu.

2) Uczeń winien dostrzegać i prawidłowo reagować  na przejawy niewłaściwego zachowania się kolegów w szkole
 i poza szkołą (bójki, palenie tytoniu ) oraz łamanie zasad bezpieczeństwa.

3) Dzieci dbają o higieniczne spożywanie posiłków w szkole i umiejętnie reagują na łamanie zasad higieny przez rówieśników.                                                                                                                           

Cel wychowawczy : Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych, poczucia przynależności do

środowiska lokalnego, regionu, kraju.

Obszary życia szkoły

Zadania wychowawcze

 

 

ORGANIZACJA  ŻYCIA SZKOŁY

( §2, ust.2 pkt 2)

1) Opieka nad grobami żołnierzy z II wojny światowej w Szkodnej (wychowawcy klas I - III, M. Ostrowska - XI 2018, M. Łagowska - IV 2019).2) Wycieczka szkolna klas I - VIII do miejsca ustalonego wspólnie z Radą Rodziców (propozycja nauczycieli: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej - A. Boguszewska, R. Opiela – klasy IV - VIII, Łańcut – klasy I - VIII, Pijalnia Czekolady w Korczynie 0 – III. Propozycje rodziców:).3) Wyjazdy do kina i teatru (wychowawcy klas - cały rok).4) Udział w imprezach organizowanych przez MGOK w Sędziszowie Młp. oraz inne ośrodki kultury naszego regionu (wszyscy nauczyciele - cały rok).5) Współpraca z SGGW "Szkodnianki" (wszyscy nauczyciele - wg potrzeb).6) Uczestniczenie w patriotycznych uroczystościach gminnych – rocznica odsłonięcia Pomnika Sybiraków Żołnierzy AK Podokręgu Sędziszów, 11 listopada, Dzień Żołnierzy Wyklętych, 3 Maja (16 IX 2018 - M. Łagowska, XI 2018 - A. Boguszewska, III 2018 - M. Marchut, V 2019 - R. Opiela)7) Udział w Gminnym Forum SU (opiekun SU - VI 2019).

ODDZIAŁYWANIA WYCHOWAWCZE

W DYDAKTYCE

1) Edukacja patriotyczna w klasach I –III na zajęciach z edukacji wczesnoszkolnej.2) Edukacja patriotyczna w klasach IV - VIII na zajęciach z wychowawcą, historii i społeczeństwie w klasie VI, historii w klasach IV, V, VII i VIII, wiedzy o społeczeństwie, języku polskim w klasach IV - VIII, plastyce i muzyce w klasach IV - VII. 

 

RELACJE    NAUCZYCIEL - UCZEŃ                      

1) Nauczyciele wychowawcy, historyk, przypominają uczniom o grobach żołnierzy z II wojny światowej
w Szkodnej.
2) Nauczyciele zwracają uwagę na odpowiedni strój uczniów i zachowanie podczas uroczystości patriotycznych, śpiewania Hymnu Państwowego, odwiedzin miejsc pamięci. Uczą szacunku do symboli narodowych.3) Nauczyciele sprawują opiekę nad uczniami podczas patriotycznych uroczystości gminnych.4) Nauczyciele organizują dla uczniów wycieczki, wyjazdy do kina, teatru, ośrodków kultury naszego regionu oraz na imprezy organizowane przez MGOK w Sędziszowie Młp..5) Uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w Gminnym forum SU.

W  GRUPIE    RÓWIEŚNICZEJ

( §2, ust.2 pkt 4)                                                         

1) Uczeń ma obowiązek reagowania na nieodpowiednie do miejsca i okoliczności zachowanie kolegów.2) Uczeń powinien zachować stosowny do okoliczności strój.

 

ZADANIA  WYCHOWAWCZE  RODZICÓW:

-          każdy z rodziców uczestniczy w życiu szkoły i klasy, świadomie współpracuje ze szkołą zgodnie z jej założeniami wychowawczymi,

-          rodzice winni uczestniczyć w wywiadówkach, zebraniach, lekcjach otwartych, prelekcjach organizowanych przez szkołę,

-          rodzice dbają o ubiór, strój i wygląd dziecka zgodnie z postanowieniami statutu szkoły,

-          obowiązkiem rodziców jest usprawiedliwianie nieobecności szkolnych zgodnie ze statutem szkoły,

-          obowiązkiem rodziców jest pomagać w miarę możliwości swym dzieciom w wywiązywaniu się z obowiązków szkolnych oraz  egzekwowanie od swoich dzieci wypełnianie tych obowiązków,

-          w miarę potrzeb kontaktują się z wychowawcą w celu wyjaśniania i rozwiązywania zaistniałych sytuacji wychowawczych,

-          współpracując ze szkołą rodzice biorą udział w wycieczkach, imprezach, uroczystościach szkolnych, wykonują drobne prace na rzecz szkoły, mają swój udział w planowaniu i organizowaniu działań wychowawczo - profilaktycznych.

 

PODEJMUJĄC  SWOJE  DZIAŁANIA  WYCHOWAWCZE,  OPIEKUŃCZE, PROFILAKTYCZNE SZKOŁA  WSPÓŁPRACUJE  Z:

-          organem prowadzącym szkołę – udział uczniów w międzyszkolnych igrzyskach i turniejach sportowych, konkursach, imprezach organizowanych na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim, uroczystościach patriotycznych udzielanie zapomóg, stypendium
i innej pomocy dla uczniów ze środków przewidzianych w budżecie gminy i szkoły,

-          Stowarzyszeniem Gospodyń Wiejskich "Szkodnianki" oraz sołtysem wsi - organizacja imprez okolicznościowych,

-    Parafią w Zagorzycach Górnych – uczestnictwo w rekolekcjach wielkopostnych, pielgrzymkach, uroczystościach kościelnych np.

     I Komunia Św. oraz koloniach dla dzieci organizowanych przez Caritas,

-          Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sędziszowie Młp. – wyjazdy na seanse filmowe, przedstawienia teatralne, udział w konkursach plastycznych, recytatorskich i innych,

-          Ośrodkiem Zdrowia w Zagorzycach w celu zapewnienia opieki zdrowotnej przez lekarza, stomatologa, higienistkę szkolną,

-          Komendą Policji w Sędziszowie Młp. w celu propagowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zasad postępowania zgodnie
 z przepisami prawa,

-          Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Ropczycach w celu pozyskiwania fachowych rad i wskazówek do pracy z uczniami przejawiającymi trudności szkolne,

-          Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sędziszowie Młp.  w zakresie organizowania dożywiania oraz innej pomocy dla uczniów z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej,

-          Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sędziszowie Młp. - spektakle profilaktyczne, warsztaty, konkurs antyalkoholowy,

-           Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Ropczycach - m. in. współpraca podczas realizacji programu "Bieg po zdrowie" w klasie IV".

Współpraca dotyczy :

 • ·         organizacji i prowadzenia warsztatów, szkoleń, prelekcji, pogadanek dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • ·         wystawiania profilaktycznych spektakli dla uczniów,
 • ·         organizowania konkursów dla uczniów,
 • ·         pozyskiwania materiałów informacyjnych,
 • ·         organizowania pozalekcyjnych zajęć sportowych.

 

TRADYCJĄ  NASZEJ  SZKOŁY  JEST: ( §2, ust.2 pkt 3)                           

-          prowadzenie kroniki szkoły ,

-          prowadzenie kroniki SU ,

-          prowadzenie złotej księgi absolwentów ,

-          prowadzenie księgi pasowania na ucznia kl. I ,

-          uczniowie kończący szkołę ofiarują dla szkoły pamiątkowy upominek ,

-          wręczanie dyplomów uczniom klasy I z okazji pasowania na ucznia szkoły ,

-          wręczanie pamiątek ukończenia szkoły uczniom kończącym szkołę.

 

WAŻNE  WYDARZENIA, UROCZYSTOŚCI  W  ŻYCIU  SZKOŁY

oraz osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie wydarzenia i terminy ich realizacji w roku szkolnym 2018/2019

Rodzaj  wydarzenia

Wartość

Realizacja

Przewidywane efekty

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

Rozpoczęcie roku szkolnego i rocznica wybuchu II wojny światowej.

Ojczyzna, naród, patriotyzm, wolność, wykształcenie, praca nad sobą, nauka, kościół, wspólnota.

List MEN, przemówienie dyrektora szkoły, udział we Mszy Św., akademia.

Świadomość potrzeby rzetelnej nauki i pracy nad sobą, pamięć o przeszłości, godne zachowanie w kościele i podczas uroczystości, poczucie wspólnoty społeczności szkolnej i przynależności narodowej, odświętny ubiór.

M. Marchut

A. Boguszewska

3 IX 2018

2 IX 2019

Sprzątanie świata.
(Sprzątanie Świata 2018. Akcja - segregacja! 2 razy więcej, 2 razy czyściej.)

Praca dla społeczeństwa, wrażliwość na czystość środowiska naturalnego.

Sprzątanie najbliższej okolicy, terenu wokół szkoły, pogadanki na lekcjach wychowawczych, podsumowanie.

 

Wrażliwość na estetykę środowiska, zaangażowanie w działanie, przestrzeganie bhp, szacunek dla pracy, prawidłowe składowanie
i wykorzystanie odpadów, postawa proekologiczna.

Wychowawcy klas, opiekun SU

21 IX 2018

Europejski Dzień Języków

Patriotyzm, przynależność, świadomość językowa.

Prezentacje multimedialne, quizy, gry językowe.

Świadomość różnorodności językowej na świecie, zdobycie dodatkowych umiejętności w zakresie znajomości języka polskiego i obcego.

Nauczyciele językowcy

IX 2018

Dzień Edukacji Narodowej.

Szacunek, uprzejmość.

Spotkanie nauczycieli, rodziców i uczniów.

Szacunek dla pracy nauczyciela
i pracowników szkoły.

P Pieprzak

X 2018

Pasowanie klasy pierwszej .

( §2, ust.2 pkt 3)                           

Wspólnota, wykształcenie, praca nad sobą, patriotyzm, ojczyzna, naród.

Część artystyczna przygotowana przez klasę pierwszą i SU, pasowanie przez dyrektora, spotkanie klasowe z rodzicami i poczęstunek.

Odpowiedni strój
i właściwe zachowanie się podczas uroczystości, identyfikacja ze wspólnotą szkolną.

 

M. Marchut

X/ XI 2018

Święto Zmarłych.

Nadawanie sensu życia, szacunek dla ludzkiego życia.

Pogadanka na lekcjach wychowawczych, porządkowanie i zapalanie zniczy na grobach nieznanych żołnierzy w naszej miejscowości.

Pamięć o zmarłych, godne zachowanie się na cmentarzu, zaduma, świadomość
o przemijaniu.

Wychowawcy klas, katecheci, historyk

XI 2018

Narodowe Święto Niepodległości.

Niepodległość, ojczyzna, naród, patriotyzm.

Uroczysta akademia, pogadanki na lekcjach. Quiz wiedzy o Ojczyźnie dla klas I - VIII.

"Rok Niepodległości" - bijemy rekord śpiewając czterozwrotkowy hymn we wszystkich szkołach.

Pamięć o przeszłości odległej, umiłowanie wolności, niepodległości  docenianie pokoju, godne zachowanie podczas uroczystości, odświętny strój.

M. Łagowska

R. Opiela

E. Kasprzyk

 

XI 2018

 

 

 

9 XI, godz. 1111

Andrzejki.

Dobre obyczaje, tradycje.

Wróżby, poczęstunek, dyskoteka.

Utrzymywanie koleżeńskich i przyjaznych kontaktów z rówieśnikami, radość ze wspólnej zabawy, kulturalne zachowanie się podczas imprezy, potrzeba podtrzymywania tradycji.

Dwóch wychowawców klas IV - VIII

XI 2018

Mikołajki.
( §2, ust.2 pkt 3)                           

Tradycja sprawienia radości innym.

Geneza mikołajkowej tradycji, spotkanie z Mikołajem.

 

Bezinteresowne sprawianie radości oraz pomaganie innym.

Wszyscy nauczyciele, Rada Rodziców

XII 2018

Pasowanie na czytelnika.

Wykształcenie, praca nad sobą, szacunek.

Pasowanie na czytelnika, poznanie szkolnej biblioteki
i nauka korzystania
z niej.

Poszanowanie książki , potrzeba czytania, praca nad sobą, właściwe zachowanie się
w bibliotece.

Nauczyciel bibliotekarz, wychowawca klasy I

I 2019

Uroczystość opłatkowa.

Tradycja, miłość bliźniego, dobro, szczęście rodzinne, udzielanie pomocy innym ludziom, umiejętność przebaczania innym.

Spotkanie opłatkowe ogólnoszkolne, odwiedzanie samotnych sąsiadów
i bliskich.

Podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowej, postawa przebaczania, podejmowanie działań na rzecz potrzebujących, godna postawa, odświętny strój, budowanie więzi rodzinnych, wspólnoty rodzinnej i szkolnej.

M. Ostrowska,

Ks. D. Garbacik

XII 2018

Dzień Babci
i Dziadka

( §2, ust.2 pkt 3)                           

Szacunek, miłość, dobroć, bezinteresowność.

Część artystyczna, spotkanie towarzyskie przy herbatce, drobne upominki.

Poszanowanie ludzi starszych, docenianie ich wkładu w wychowanie pokolenia, sprawianie radości, zaangażowanie
w prezentację swojego dorobku.

D Czaja,

A. Boguszewska

B. Ochał

I 2019

Zabawa karnawałowa.

Umiejętność bycia sobą, dobre obyczaje, odpowiedzialność.

Zabawa, część artystyczna, poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Zacieśnianie współpracy z rodzicami, właściwe zachowanie się w trakcie imprezy, zaangażowanie
w prezentację swojego dorobku.

Wychowawcy klas

I 2019

Dzień Żołnierzy Wyklętych.

Niepodległość, ojczyzna, naród, patriotyzm, wolność.

Apel, udział w uroczystości gminnej.

Pamięć o przeszłości odległej, umiłowanie wolności, niepodległości,  docenianie pokoju, godne zachowanie podczas uroczystości, odświętny strój.

R. Opiela

III 2019

Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet

Dobre obyczaje.

Spotkania klasowe, upominki. Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka.

Poszanowanie godności kobiety, koleżanek, kolegów.

Dwóch wychowawców klas IV - VIII

IX 2018,

III 2019

Miesiąc Kultury Zdrowotnej.

( §2, ust.2 pkt 2)                           

Zdrowy styl życia.

Pogadanki na lekcjach wychowawczych, spotkanie
z higienistką szkolną
i lekarzem.

Świadomość potrzeby dbania o własne zdrowie, umiejętne spędzanie wolnego czasu.

Wychowawcy klas

Cały rok

Rocznica Zbrodni Katyńskiej, katastrofy Smoleńskiej.

Niepodległość , wolność, ojczyzna, naród, patriotyzm.

Uroczysta akademia, pogadanki na zajęciach
z wychowawcą.

Pamięć o przeszłości odległej i niedawnej, umiłowanie wolności, niepodległości, docenianie pokoju, godne zachowanie podczas uroczystości, odświętny strój.

M. Pondo

E. Kasprzyk

IV 2019

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Demokracja, niepodległość, solidarność.

Akademia, pogadanki na lekcjach wychowawczych,

języka polskiego
i historii.

Świadomość przynależności narodowej.

R. Opiela

 

V 2019

Dzień Matki.

Miłość, szacunek, rodzina, posłuszeństwo.

Akademia, drobne upominki dla matek, spotkanie przy herbatce.

Okazywanie szacunku, posłuszeństwa, miłości dla matki, docenianie wysiłku i pracy matki.

D. Czaja

B. Ochał

J. Paprocka

V 2019

Dzień Dziecka
i Dzień Sportu.

( §2, ust.2 pkt 3)                           

Prawa dziecka, poznawanie życia, godność człowieka.

Gry, zabawy, konkursy, pogadanki, poczęstunek.

Świadomość swoich praw i roli zabawy wieku dziecięcego, zaangażowanie w zabawę, sport, godne zachowanie.

Wychowawcy klas

VI 2019

Zakończenie roku szkolnego.

Dobre obyczaje, praca nad sobą, wykształcenie.

Akademia.

Zachowanie godne naśladowania, odpowiedni strój, identyfikacja ze wspólnotą szkolną.

Wychowawca klasy VII - J. Paprocka

VI 2019

 

 

 

 

Zakres treści wychowawczo-profilaktycznych realizowanych w klasach I-III

Tematyka

Wartości

Przewidywane efekty

Uwagi
Zakres treści wychowawczo-profilaktycznych realizowanych w klasach I-III

1. Jestem członkiem rodziny.

Szczęście, bezpieczeństwo, posłuszeństwo.

Uczeń wie, co to znaczy, że jest członkiem rodziny. Rozumie pojęcia szczęście, bezpieczeństwo, posłuszeństwo.

 

2. Więź uczuciowa między         dziećmi, rodzicami i rodziną.

( §3, ust.2 pkt 3)                           

Miłość, szacunek i lojalność.

Rozumie i akceptuje przeżycia i uczucia własne
i innych członków rodziny.

 

3. Razem uczymy się, razem bawimy się.

( §2, ust.2 pkt 4)                           

Przyjaźń, sprawiedliwość, praca zespołowa.

Uczeń umie współdziałać i wspólnie planować pracę.

 

4. Rozpoznajemy i nazywamy uczucia.

( §3, ust.2 pkt 3)                           

Szczerość, zaufanie, uczciwość, odpowiedzialność.

Uczeń potrafi rozpoznawać i nazywać ujawniane i przeżywane uczucia.

 

5. Poznajemy reguły, normy
i zasady.

( §2, ust.2 pkt 3)                           

Zaufanie, sprawiedliwość, odpowiedzialność wsparcie, otwartość.

Uczeń zna i postępuje zgodnie z regułami współżycia w grupie rówieśników.

 

6. Szkoła jako miejsce nauki.

Uczciwość, porządek, odpowiedzialność.

Uczeń szanuje sprzęt szkolny.

 

7. Każdy w rodzinie ma swoje prawa i obowiązki.

Uczciwość, zaufanie, współpraca, posłuszeństwo, odpowiedzialność.

Uczeń zna swoje prawa i obowiązki w rodzinie.

 

8. Miłość, przyjaźń, szacunek, wzajemna troska
i pomoc w rodzinie.

Miłość, szacunek, przyjaźń,   zaufanie.

Uczeń rozumie znaczenie pojęć: miłość, szacunek, przyjaźń; umie okazać uczucia
w stosunku do członków rodziny i potrafi kształtować właściwe relacje w rodzinie.

 

9. Jesteśmy niepowtarzalni.

( §3, ust.2 pkt 3)                            

Samokontrola, duchowość, mądrość, oryginalność.

Uczeń dostrzega różnice występujące między rówieśnikami.

 

10. Jesteśmy klasą.

 

Współpraca, współdziałanie, wspieranie, praca zespołowa.

Uczeń bierze aktywny udział w życiu klasy.

 

11. Sposoby rozwiązywania problemów klasowych.

( §2, ust.2 pkt 4)                           

Stosunki międzyludzkie, fair play, zaufanie, pomysłowość.

Uczeń umie odpowiednio zareagować
w sytuacjach konfliktowych.

 

12. Historia naszej szkoły
 i miejscowości.
(§2,ust.2 pkt3)                           

Dbałość o środowisko,

miłość , szacunek.

Uczeń zna historię szkoły.

 

13. Pomagamy rodzinie,
a rodzina pomaga nam.

( §3, ust.2 pkt 2)                           

Szacunek, miłość, odpowiedzialność, posłuszeństwo, bezpieczeństwo.

Uczeń ma poczucie przynależności do swojej rodziny.

 

14. Opiekuńcza postawa wobec nowo pojawiającego się życia i młodszego rodzeństwa.

Szacunek, miłość, odpowiedzialność, oddanie.

Uczeń potrafi okazać szacunek kobiecie ciężarnej i zaopiekować się młodszym rodzeństwem.

 

15.Odkrywamy uczucia swoje
i innych ludzi.
( §3, ust.2 pkt 3)                           

Stosunki międzyludzkie, szczerość, zaufanie, przyjaźń, oddanie.

Uczeń rozpoznaje swoje uczucia
i akceptuje uczucia innych.

 

16.Gdzie mieszkam?

( §2, ust.2 pkt 3)                           

Szacunek, dbałość o środowisko.

Uczeń czuje się członkiem społeczności lokalnej.

 

17. Higiena jamy ustnej.

Higiena, zdrowie.

Uczeń nabywa wiedzę z zakresu higieny jamy ustnej, nabywa umiejętności szczotkowania zębów.

Realizacja programu promocji zdrowego uzębienia. Projekcja filmów, konkursy.

18. Zasady ruchu drogowego.

Bezpieczeństwo, odpowiedzialność.

Uczeń zna zasady bezpiecznego poruszania się po drodze publicznej.

Spotkanie

z policjantem, projekcja filmu dotyczącego przepisów ruchu drogowego.

19. Właściwe zachowania
w grupie rówieśniczej.

Życzliwość, pomoc, odpowiednie zachowanie.

Uczeń potrafi właściwie zachować się
w grupie rówieśniczej.

 

20. Dbamy o zdrowie swoje
i innych.

Zdrowie, pomoc

Uczeń zna i rozumie szkodliwość używania alkoholu, palenia papierosów.

Uczeń zna zasady zdrowego odżywiania.

 

 

 

 

 

 

Konkursy plastyczne
 i literackie przy współpracy
 z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Inscenizacje tematyczne. Realizacja programu „Nie pal przy mnie proszę”.

Realizacja programu „Śniadanie daje moc”.

Ponadto klasy I - III we IX 2018 wezmą udział w spektaklu profilaktycznym pt. "Gra" w Teatrze Maska w Rzeszowie, uczącym bezpieczeństwa w mieście.

 

Zakres treści wychowawczo-profilaktycznych realizowanych w klasach IV-VIII

nr

Tematyka

Wartości

Przewidziane efekty

Uwagi

Klasa

1

IV

Świat, w którym żyjemy. To co jest naprawdę i to co jest na niby.

( §3, ust.2 pkt 2)                           

Mądrość, spostrzegawczość, umiejętność wyobrażania .

Uczeń ma świadomość współistnienia
 i przenikania się rzeczywistości z fikcją, świadomość istnienia rzeczywistości realnej – niewidzialnej, umiejętność rozróżnienia rzeczywistości od fikcji, dostrzeganie rzeczywistości zależnej i niezależnej od człowieka.

 

Elementy programu

„Wzrastam
w mądrości”

2

IV

U źródeł kultury
i cywilizacji. Świat,
a język, którym
o świecie mówimy. Ludzie i rzeczy a ich pojęcia, nazwy, znaki
i symbole.

Mądrość, prawda, miłość, odwaga, honor, przyjaźń.

Świadomość przekazywania myśli, znajomość symboli, alfabetów, genezy alfabetu greckiego
 i łacińskiego, znajomość symboli ojczyzny: godła, barw, hymnu.

3

IV

Istnienie a poznanie. Jak poznajemy świat i co
z tego wynika ?

( §3, ust.2 pkt 2)                            

Mądrość, miłość, spostrzegawczość bystrość, szacunek.

Znajomość roli zmysłów w poznawaniu świata, umiejętność współpracy, uczciwość i lojalność. Umiejętność rozsądnego korzystania z mediów: radia, telewizji, komputera, Internetu.

4

IV

Przyczyny i skutki,
a odpowiedzialność.

( §2, ust.2 pkt 4)                           

Odpowiedzialność, szacunek, uczciwość, szczerość, samodzielność, współpraca.

Świadomość istnienia łańcucha: przyczyna – skutek – odpowiedzialność, świadomość skutku swojego postępowania, właściwe postępowanie wobec młodszych dzieci.

 

5

IV

O poznaniu umysłowym.

( §3, ust.2 pkt 2)                           

Mądrość, uczenie się, duchowość.

Znajomość możliwości poznania otaczającego świata, odkrywanie  i wyszukiwanie cech wspólnych wszystkich realnych ludzi i rzeczy.

6

IV

Palenie jest niezdrowe.

Zdrowie swoje i innych, odpowiedzialność.

Uczeń zna działanie nikotyny na organizm człowieka.

 

Zajęcia
 z wychowawcą wg scenariuszy
 z programu  - „Bieg po zdrowie" dotyczącego zdrowia w kontekście palenia papierosów, e-papierosów oraz stosowania innych substancji szkodliwych.

7

IV

Jak się nie dać złowić nałogowi?

Sztuka mówienia "nie", odpowiedzialność, zdrowie.

Uczeń wie co to jest zachowanie asertywne.

8

IV

Dlaczego jest coraz więcej osób, które nie palą papierosów?

Zdrowie, asertywność, odpowiedzialność.

Uczeń zna skutki medyczne, społeczne
i psychologiczne palenia papierosów.

9

IV

Palenie szkodzi!

Zdrowie, odpowiedzialność, choroby; zalety.

Uczeń rozumie szkodliwość palenia papierosów oraz zna zalety ich niepalenia.

 

 

10

IV

Jak to zrobić, żeby nie palić?

Zdrowie, odpowiedzialność, asertywność,

Uczeń potrafi bronić się przed zachętami oraz presją dotyczącą palenia papierosów.

11

IV

Jak to zrobić, żeby inni nie palili?

Zdrowie własne oraz innych, odpowiedzialność.

Uczeń rozumie odpowiedzialność za zdrowie swoje i innych. Potrafi wskazać zalety niepalenia papierosów oraz negatywne skutki dla zdrowia człowieka.

12

IV

Promowanie zachowań bez agresji i przemocy.

( §3, ust.2, pkt 3)

 

Mądrość, odpowiedzialność, kultura osobista

Uczeń zna zasady kultury osobistej, potrafi rozwiązywać konflikty bez agresji i przemocy. Rozumie pojęcie różnicy poglądów i potrafi je uszanować.

Elementy programu „Przeciwdziałanie przemocy
w szkole”.

13

IV

Mądre korzystanie
z komputera
i Internetu.

Bezpieczeństwo, mądrość, sieć Internet

Uczeń ma świadomość, że w sieci nie jest się anonimowym, dba o własne zdrowie, wie co to jest uzależnienie.

 

14

IV

Bezpieczne komunikowanie się na  portalach społecznościowych.

Bezpieczeństwo, mądrość, odpowiedzialność.

Uczeń ma świadomość, że w sieci nie jest się anonimowym, zna znaczenie pojęcia cyberprzemocy.

Zajęcia
z wychowawcą przy użyciu materiałów ze strony www.sieciaki.pl

15

IV

Jak powstaje plotka?

Plotka, przemoc psychiczna i fizyczna, empatia, szacunek do innych.

Uczeń wie czym są plotki, jak ich unikać
i zapobiegać plotkarstwu. Wie, że plotki mogą wyrządzić krzywdę drugiemu człowiekowi.

Konspekty godzin wychowawczych dla klas IV - VIII Elżbiety Gałczyńskiej (scenariusz)

16

IV

Trzymaj formę - zapobieganie nadwadze
i otyłości wśród dzieci.

Zdrowie, otyłość, nadwaga, zdrowe odżywianie.

Uczeń wie jak prawidłowo się odżywiać, zna znaczenie pięciu posiłków dziennie. Zna rolę owoców i warzyw oraz słodyczy i fast-foodów
w odżywianiu dziecka. Zna przyczyny otyłości, wie jak zapobiegać nadwadze i jej skutkom.

Zajęcia
z wychowawcą na podstawie scenariusza "Trzymaj formę - zapobieganie nadwadze
i otyłości" autorstwa Agnieszki Walickiej - Chmiel,

"Wspieranie dziecka z nadwagą
i otyłością
w społeczności szkolnej" - ORE.

17

IV

Stres w życiu człowieka.

Emocje dobre i złe, stres, zdrowie umysłu i ciała.

Uczeń wie czym jest stres. Potrafi wskazać jego pozytywne i negatywne działanie na człowieka.

 

1

V

Niezawodne busole życia – wartości.

( §3, ust.2 pkt 2)                           

Prawda, dobro, piękno, wstyd, kłamstwo, dobro, zło, wolna wola, godność.

Świadomość znaczenia trzech podstawowych wartości w życiu człowieka: prawdy, dobra, piękna.

Elementy programu

„Wzrastam
w mądrości”

2

V

Wartości ogólnoludzkie,
a wartości chrześcijańskie.

( §3, ust.2 pkt 2)                           

Wiara, nadzieja, miłość, prawda.

Umiejętność życia w zgodzie
z ponadczasowymi wartościami chrześcijańskimi.

3

V

Porozmawiajmy
o uczuciach.

( §2, ust.2 pkt 4)

( §3, ust.2 pkt 3)                                                       

Miłość, odwaga, przyjaźń, nadzieja.

Umiejętność rozpoznawania i przeżywania uczuć pozytywnych, obojętnych i negatywnych
i towarzyszące im okoliczności; koleżeństwo
i przyjaźnie między starszymi i najmłodszymi dziećmi.

4

V

Hierarchia wartości. Ważne, ważniejsze, najważniejsze.

( §2, ust.2 pkt 2)                           

Prawda, uczucie, dobro, zło, godność.

Umiejętność dokonywania wyborów w życiu według hierarchii wartości: ważne, ważniejsze, najważniejsze.

5

V

Przekazanie podstawowych wiadomości o alkoholu
i jego szkodliwym działaniu na organizm ludzki.

 

Zdrowie, odpowiedzialność za siebie
i innych.

Uczeń ma świadomość szkodliwości działania alkoholu na zdrowie.

Elementy programu „II Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków”-

lekcja wychowawcza wg scenariusza pt. ”Chemiczna pułapka „

6

V

Skutki nadużywania alkoholu.

Zdrowie, odpowiedzialność za siebie
i innych.

Uczeń ma świadomość szkodliwości działania alkoholu na zdrowie, na zachowanie się
w otoczeniu.

Elementy programu „II Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków” - lekcja wychowawcza wg scenariusza pt. „Używanie
 i nadużywanie alkoholu”.

7

V

Propagowanie stylu życia bez alkoholu.

 

Odpowiedzialność, zdrowy styl życia.

Uczeń wie, co to jest zdrowy styl życia.

 

8

V

Uczenie podejmowania odpowiedzialnych decyzji związanych
z piciem alkoholu
i paleniem tytoniu.

Odpowiedzialność, zdrowie, mądre podejmowanie decyzji.

Uczeń ma świadomość podejmowania odpowiedzialnych decyzji.

Elementy programu „II Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków” - lekcja wychowawcza wg scenariusza pt. ”Chemiczna pułapka”.

9

V

Mądre korzystanie
z komputera i Internetu.

Bezpieczeństwo, mądrość, odpowiedzialność.

Uczeń ma świadomość, że w sieci nie jest się anonimowym; dba o własne zdrowie, wie co to jest uzależnienie.

 

10

V

Bezpieczne komunikowanie się na  portalach społecznościowych.

Bezpieczeństwo, mądrość, odpowiedzialność.

Uczeń ma świadomość, że w sieci nie jest się anonimowym, zna znaczenie pojęcia cyberprzemocy.

Zajęcia
z wychowawcą przy użyciu materiałów ze strony www.sieciaki.pl oraz www.fdn.pl

11

V

Uczenie się umiejętności obrony przed naciskiem otoczenia.

Asertywność, mądrość, odpowiedzialność.

Uczeń potrafi być konsekwentny w swoim zachowaniu, rozumie i szanuje słowo „nie”.

Elementy programu „II Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków” - lekcja wychowawcza wg scenariusza pt. „Sztuka odmawiania".

12

V

Promowanie zachowań bez agresji i przemocy.

( §3, ust.2, pkt 3)

 

Mądrość, odpowiedzialność, kultura osobista.

Uczeń zna zasady kultury osobistej, potrafi rozwiązywać konflikty bez agresji i przemocy. Rozumie pojęcie różnicy poglądów i potrafi je uszanować.

Elementy programu „Przeciwdziałanie przemocy
w szkole”.

13

V

Trudne sytuacje wokół nas - plotkowanie
i wyśmiewanie.

Agresja, przemoc fizyczna
i psychiczna, plotka.

Uczeń rozróżnia pojęcia agresji i przemocy. Wie, że wyśmiewane jest złe. Zna konsekwencje przemocy psychicznej dla "poszkodowanego"
i "sprawcy".

 

14

V

Co ludzie jedzą i dlaczego? Zapobieganie nadwadze i otyłości.

Zdrowe odżywianie, piramida żywieniowa, zdrowy - niezdrowy styl życia, aktywność fizyczna.

Uczeń zna zasady zdrowego odżywiania, zna rolę węglowodanów, białka, tłuszczów, owoców
i warzyw, żywności przetworzonej oraz aktywności fizycznej w życiu zdrowego człowieka.

"Wspieranie dziecka z nadwagą
i otyłością
w społeczności szkolnej" - ORE.

15

V

Skuteczna kontrola stresu.

Emocje dobre i złe, stres, zdrowie psychiczne.

Uczeń wie czym jest stres. Potrafi wskazać jego pozytywne i negatywne działanie na człowieka.

 

1

VI

Istotne znaczenie ludzkiego ciała i płci.

( §3, ust.2 pkt 2)                           

Godność, szacunek, zaufanie.

Świadomość znaczenia ludzkiego ciała i płci
w aspekcie godności człowieka. Co to znaczy, że się jest osobą?

Elementy programu

„Wzrastam
w mądrości”.

2

VI

Wiązania i więzi. Społeczny charakter człowieka. Pomoc młodszym kolegom.

( §2, ust.2 pkt 7)                           

Miłość, współdziałanie, odpowiedzialność, stosunki międzyludzkie.

Świadomość, że dziecko nie jest samo, że jest istotą społeczną.

3

VI

Niezawodna busola życia – prawo naturalne. Dlaczego w świecie panuje ład?

( §3, ust.2 pkt 2) 

( §3, ust.2 pkt 4)                                                      

Ład, harmonia, obowiązkowość, pracowitość, odpowiedzialność, porządek.

Zauważanie różnicy między prawami naturalnymi, a prawami ustalonymi przez człowieka. Umiejętność zachowania się na drodze, przy stole. Świadomość wyrażania samooceny i zasad kar
i nagród.

4

VI

Jak zachować się przy stole?

Estetyka, kultura bycia, dobre wychowanie.

Uczeń wie jak kulturalnie zachować się przy stole. Potrafi poprawnie nakryć stół do posiłku i korzystać z takiego nakrycia.

5

VI

Bezpieczne komunikowanie się na portalach społecznościowych.

Bezpieczeństwo, mądrość, odpowiedzialność.

Uczeń ma świadomość, że w sieci nie jest się anonimowym, dba o własne zdrowie, wie co to jest uzależnienie.

Zajęcia
z wychowawcą przy użyciu materiałów ze strony www.sieciaki.pl oraz www.fdn.pl

6

VI

Mądre korzystanie                       z komputera i Internetu.

Bezpieczeństwo, mądrość, odpowiedzialność.

Uczeń ma świadomość, że w sieci nie jest się anonimowym, zna znaczenie pojęcia cyberprzemocy (zna możliwe konsekwencje dla jej sprawców i ofiar, zna metody rozwiązywania sytuacji związanych cyberprzemocą).

Zajęcia
z wychowawcą przy użyciu materiałów ze strony www.edukacja.fdds.pl (scenariusz "Gdzie jest Mimi?")

7

VI

Jestem przyszłym obywatelem swojego kraju.

Obywatel, obywatelstwo, ojczyzna, symbole narodowe, historia, tolerancja, szacunek, sumienność, odpowiedzialność, dobry przykład.

Uczeń zna symbole narodowe, wyjaśnia pojęcia obywatel i obywatelstwo. Odczuwa potrzebę znajomości historii i kultury własnego narodu.

Poradnik dydaktyczny godziny wychowawcze
VI - VIII (klasa VI): B. Bleja, wyd. BEA-BLEJA

8

VI

Poznaj swój kraj - wartości wycieczek.

Ojczyzna, podróże, tradycja, różnorodność regionów, bezpieczeństwo.

Uczeń zwraca uwagi na walory poznawcze wycieczek, potrafi dostrzegać piękno krajobrazu, kunszt architektów, sposób życia ludzi w różnych częściach Polski. Pamięta o bezpiecznym zachowaniu podczas wycieczek.

9

VI

Plotkowanie, prześladowanie, upokarzanie przykładami przemocy psychicznej.

Agresja, przemoc fizyczna
i psychiczna, plotka, prześladowanie, upokorzenie.

Uczeń rozróżnia pojęcia agresji i przemocy. Potrafi wskazać i reagować na przejawy przemocy psychicznej i fizycznej. Zna konsekwencje przemocy.

 

10

VI

Otyłość - choroba naszego wieku.

Zdrowie, otyłość, nadwaga, zdrowe odżywianie, ruch, aktywność fizyczna.

Uczeń zna zasady zdrowego odżywiania, zna rolę węglowodanów, białka, tłuszczów, owoców
i warzyw, żywności przetworzonej oraz aktywności fizycznej w życiu zdrowego człowieka. Potrafi wskazać czynniki mające wpływ na rozwój nadwagi i otyłości. Uczeń wie, co to jest BMI.

Wie, co to jest otyłość, zna jej przyczyny i skutki.

Abraham S., Llewellyn-Jones D., Anoreksja Bulimia Otyłość, PWN, Warszawa 1995.

(scenariusz), "Wspieranie dziecka z nadwagą
i otyłością
w społeczności szkolnej" - ORE.

11

VI

Co się ze mną dzieje? Moje emocje i uczucia.

Uczucia, emocje dobre i złe, stres, zdrowie, mowa ciała.

Uczeń poprawnie odczytuje język ciała, opisuje emocje towarzyszące sytuacjom w domu i szkole oraz swoje zachowanie pod wpływem najczęstszych emocji. Wskazuje sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami, stresem i agresją.

Na podstawie materiałów z "Kaktusów dojrzewania" - Ewy Molskiej, wyd. eMPI2.

1

VII

Po co rodzina? Potrzeby bytowe rodziny.

Rodzina, przyjaźń, miłość, szacunek, odpowiedzialność, praca.

Świadomość czym jest rodzina, kto ją tworzy, jakie są relacje miedzy poszczególnymi członkami rodziny. Świadomość wpływu domu rodzinnego na dorosłe życie człowieka.

Elementy programu „Wędrując ku dorosłości".

2

VII

Rodzina - wspólnota ducha, serca i myśli, czyli Rodzina - Akademią Dobra.

Zgoda, szacunek, wspólnota rodzinna, dobro, szczęście, rozmowa, szczerość.

Uczeń ma świadomość, że rodzina zaspokaja ludzkie potrzeby psychiczne, emocjonalne
i kulturowe. Zna znaczenie rodziny
w społeczeństwie. Dziecko uczy się norm współżycia społecznego.

3

VII

I wy tworzycie wasze domy.

Rodzina, dom, zgoda, szczerość.

Prawa i obowiązki dziecka w rodzinie, członkowie rodziny wspierają się wzajemnie i uczą się kultury.

4

VII

Czas wolny – wróg czy sprzymierzeniec? Umiejętność świętowania.

Obowiązek, wspólnota, szczerość, szczęście, tradycje, kultura, pamięć, patriotyzm, hierarchia wartości.

Świadomość, że by odpocząć - to nie znaczy nic nie robić. To wspólne spędzanie czasu wolnego na rozmowach z domownikami.
Uczeń zna tradycje w rodzinie, rozróżnia dzień powszedni od świątecznego, w jego życiu istnieje hierarchia wartości.

5

VII

Trudna sztuka rozmawiania, czyli jak rozwiązywać konflikty?

Zgoda, szczerość, wzajemne poszanowanie, kompromis.

Uczeń rozumie znaczenie rozmowy pomiędzy członkami rodziny, wartości wspólnego rozwiązywania problemów. Ma świadomość, że konflikt nie jest awarią, jest naturalną konsekwencją różnych charakterów. Potrafi go rozwiązywać czasem ustępując.

6

VII

Uświadomienie zgubnego działania narkotyków.

 

 

 

 

Zdrowie, odpowiedzialność, sztuka odmawiania,

Uczeń ma świadomość zgubnego działania narkotyków na własne zdrowie. Zna konsekwencje ich zażywania dla siebie i innych.

Lekcja wychowawcza „Narkotykowe mity” wg  książki Krzysztofa Zajączkowskiego

„Nikotyna, alkohol, narkotyki”.

7

VII

Kształtowanie postaw asertywnych w obliczu zagrożeń narkomanią.

( §3, ust.2, pkt 4)

 

Zdrowie, odpowiedzialność, sztuka odmawiania.

Uczeń potrafi odmówić rówieśnikom, ponieważ ma świadomość zgubnego działania narkotyków na własne zdrowie, zna konsekwencje ich zażywania dla siebie i innych.

Elementy programu „II Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków” - lekcja wychowawcza wg scenariusza pt.„Sztuka odmawiania”.

8

VII

Uświadamianie zagrożeń związanych
z zażywaniem dopalaczy.

 

 

Zdrowie, odpowiedzialność, sztuka odmawiania - asertywność.

Uczeń zna skutki zażywania dopalaczy. Potrafi znaleźć inne sposoby na rozładowanie emocji, rozwiązywanie problemów.

Lekcja wychowawcza

z wykorzystaniem materiałów
z portalu
www.odslonapiekla.pl

9

VII

Dobre i złe strony Internetu.

Sieć Internet, komunikowanie się, bezpieczeństwo, odpowiedzialność, uzależnienie.

Uczeń wie czym jest Internet i do czego może służyć. Zna jego zastosowanie w domu, w szkole, w miejscu pracy. Potrafi rozpoznać objawy uzależnienia od komputera.

Zajęcia
z wychowawcą
z wykorzystaniem materiałów ze stron www sieciaki.pl edu.fdds.pl, edukacja.fdds.pl.

10

VII

O dobrym zachowaniu           w Internecie (netykieta).

Dobre zachowanie, netykieta, zasady, kultura.

Uczeń wie czym jest netykieta, zna i stosuje jej podstawowe zasady.

Zajęcia
z wychowawcą
z wykorzystaniem treści programu nauczania informatyki "Lekcje z komputerem"
W. Jachemczyk, ...,  WSiP

11

VII

Misja bezpieczny Internet.

Bezpieczeństwo, dobro, zło.

Uczeń zna zastosowanie Internetu, jego dobre i złe strony, zna zasady bezpiecznego korzystania
z Internetu, potrafi odpowiednio reagować na niebezpieczeństwa internetowe, potrafi poszukiwać rozwiązań w przypadku zetknięcia się
z zagrożeniem w sieci.

Zajęcia
z wychowawcą na podstawie scenariusza zajęć "Misja bezpieczny Internet" ze strony www.edukacja.fdds.pl/scenariusze-zajec.

12

VII

Mój wizerunek online.

Bezpieczeństwo, świadomość, odpowiedzialność.

Uczeń potrafi świadomie i rozważnie prezentować się w Internecie, bezpiecznie korzystać z mediów elektronicznych i społeczności internetowych oraz z telefonu komórkowego. Potrafi reagować na niebezpieczne sytuacje online.

Zajęcia
z wychowawcą na podstawie scenariusza zajęć "Mój wizerunek online", "Przygody Fejsmena" ze strony www.edukacja.fdds.pl/scenariusze-zajec

13

VII

Groźby, prześladowanie, manipulowanie. Przemoc psychiczna wśród rówieśników.

Agresja, przemoc fizyczna
i psychiczna.

Uczeń rozróżnia pojęcia agresji i przemocy (fizycznej i psychicznej). Reaguje na przejawy przemocy psychicznej i fizycznej w swoim otoczeniu. Zna konsekwencje takich zachowań.

 

14

VII

Planowanie działań do poprawy zdrowia.

Zdrowie, dobre samopoczucie, choroba, otyłość, nadwaga.

Uczeń wie, co to jest otyłość, zna jej przyczyny
i skutki. Rozumie potrzebę zdrowego stylu życia (właściwa dieta, ruch na świeżym powietrzu), zna zasady zdrowego odżywiania się.

"Wspieranie dziecka z nadwagą
i otyłością
w społeczności szkolnej" - ORE.

15

VII

Inteligencja emocjonalna - do czego jest mi potrzebna.

Zdrowie psychiczne, uczucia, emocje dobre czy złe, stres, mowa ciała, zachowanie.

Uczeń potrafi wskazać pozytywne i negatywne działanie stresu na działanie człowieka. Odczytuje emocje z twarzy i oczu, poznaje mowę ciała. Poznaje swoje zachowanie podczas przeżywania różnych emocji oraz różne sposoby określenia tych samych emocji.

 

Ponadto wychowawca klasy zobowiązany jest przeprowadzić otwarte zajęcia z wychowawcą w klasie VII dla rodziców o dowolnej tematyce związanej
z treściami realizowanymi przez szkołę w programie wychowawczo - profilaktycznym.

1

VIII

Wśród kolegów
i koleżanek. Jaki jestem dla innych?

Empatia, koleżeństwo, solidarność, troska, samotność, przynależność do grupy, bezinteresowna pomoc, życzliwość.

Uczeń zna znaczenie słowa "kolega". Wie, że ma wpływ na niego każdy z kim spędza czas. Dokonuje świadomych wyborów i podejmuje decyzje, które są zgodne z przyjętymi przez niego wartościami. Potrafi być asertywny, gdy propozycje są niezgodne z jego zasadami.

Elementy programu „Wędrując ku dorosłości".

2

VIII

Po co komu przyjaźń?

Koleżeństwo, przyjaźń, szczerość.

Uczeń potrafi określić rolę przyjaciela i przyjaźni w życiu człowieka.

Elementy programu „Wędrując ku dorosłości". Wykorzystanie fragmentów "Małego Księcia"

3

VIII

Narodziny przyjaźni
i radość z jej posiadania.

Koleżeństwo, przyjaźń, szacunek, szczerość, zaufanie, troska o innych.

Uczeń dostrzega różnicę między kolegą, kumplem, znajomym a przyjacielem. Ceni wartość prawdziwego przyjaciela.

Elementy programu „Wędrując ku dorosłości".

4

VIII

O warunkach trwałej przyjaźni. Prawa
i obowiązki przyjaciół.

Przyjaźń, umiejętność słuchania, rozwój, bezinteresowna pomoc, tolerancja.

Uczeń wie, czym jest prawdziwa przyjaźń i jak postępować, by się ciągle rozwijała.

 

[dodatkowo: poradnik dydaktyczny godziny wychowawcze VI - VIII (klasa VIII): B. Bleja]

5

VIII

"Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?"

Koleżeństwo, przyjaźń, miłość, szacunek.

Ci którzy kochają, chcą być dla siebie nadal przyjaciółmi, bo przyjaźń  to podstawa każdej miłości. Czy przyjaźń między dziewczyną a chłopcem jest możliwa?

6

VIII

Czym jest miłość? Co to znaczy zakochać się?

Zakochanie, miłość, szczęście, dobro, przyjaźń, szacunek, zdolność do poświęceń.

Uczeń wie, że zakochanie to nie miłość, bo miłość to bezinteresowne dawanie wszystkiego, co możemy drugiej osobie zaoferować - swój czas, swoją obecność, pomoc, a nawet służbę.

7

VIII

Różnice w przeżywaniu miłości chłopca
i dziewczyny.

Miłość, zrozumienie, poświęcenie, odpowiedzialność, akceptacja.

Uczeń ma świadomość innego przeżywania uczuć przez dziewczyny i chłopców i akceptuje to i rozumie.

8

VIII

Nauka, zawód, praca.

Nauka, praca, obowiązki, systematyczność, zainteresowania.

Uczeń dostrzega związek między nauką a przyszłą pracą. Wie, że satysfakcjonująca praca musi być zgodna z jego zainteresowaniami i zdolnościami. By się do niej przygotować należy wybrać odpowiedni zawód, do którego trzeba się przygotować przez solidną naukę w szkole.

Poradnik dydaktyczny godziny wychowawcze
VI - VIII (klasa VIII): B. Bleja, wyd. BEA-BLEJA

9

VIII

Człowiek i przyroda - wrogowie czy przyjaciele?

Ziemia, przyroda, środowisko naturalne, ochrona i zanieczyszczanie środowiska, życie, człowiek.

Uczeń wie, że człowiek i przyroda wzajemnie na siebie wpływają. Rozróżnia niszczącą i chroniącą środowisko działalność człowieka. Zna przykłady niszczącej działalności przyrody.

10

VIII

Trudne słowa: mobbing i bullying.

Przemoc psychiczna i fizyczna, agresja, szykanowanie, tyranizowanie.

Uczeń rozróżnia pojęcia agresji i przemocy (fizycznej i psychicznej). Reaguje na przejawy przemocy psychicznej i fizycznej w swoim otoczeniu. Zna i rozumie konsekwencje takich zachowań.

"Mobbing i bullying w szkole: charakterystyka zjawiska i program zapobiegania", Stanisław Orłowski - ORE.

11

VIII

Wpływ reklamy na nasze wybory. Profilaktyka nadwagi
i otyłości.

Reklama, zdrowie, nadwaga, otyłość, profilaktyka, zdrowy styl życia, empatia.

Uczeń wie, co to jest otyłość, zna jej przyczyny
i skutki. Rozumie potrzebę zdrowego stylu życia (właściwa dieta, ruch na świeżym powietrzu), zna zasady zdrowego odżywiania się. Dostrzega potrzebę empatii w relacji z innymi osobami mającymi problem z otyłością. Potrafi obliczyć swoje BMI i je zinterpretować.

"Wspieranie dziecka z nadwagą
i otyłością
w społeczności szkolnej" - ORE.

12

VIII

Konstruktywne sposoby radzenia sobie
z trudnymi emocjami
i stresem.

Emocje, stres, zdrowie, mowa ciała

Uczeń potrafi wskazać pozytywne i negatywne działanie stresu na działanie człowieka. Odczytuje
i nazywa emocje z twarzy i oczu oraz mowę ciała. Określa swoje zachowanie podczas przeżywania różnych emocji.

 

Ponadto wychowawca klasy VIII P. Pieprzak zobowiązany jest do przeprowadzenia prelekcji na zebraniu z rodzicami pt. „Radzenie sobie ze stresem”.

 

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA SZKOŁY W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  POLEGA NA:

( §4, ust.1 i 2)

 • ·         dostarczaniu aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom, rodzicom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używania środków odurzających, zastępczych, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych,
 • ·         udostępnianiu informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i ich rodziców w razie używania środków odurzających, zastępczych, substancji psychotropowych,
 • ·         przekazywanie informacji uczniom, rodzicom, nauczycielom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • ·         informowanie uczniów oraz ich rodziców o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli oraz metodach współpracy szkół
  i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

Formami realizacji działalności informacyjnej są:

 • ·         gromadzenie w szkole publikacji, czasopism, materiałów w formie papierowej, materiałów w formie elektronicznej, ulotek oraz udostępnianie ich nauczycielom, wychowawcom, rodzicom, uczniom,
 • ·         gazetki ścienne,
 • ·         spotkania ze specjalistami, policją itp.
 • ·         zajęcia z wychowawcą, zajęcia pozalekcyjne,
 • ·         spotkania z rodzicami.

   DOSKONALENIE, DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW

 • ·         doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami i ich rodzicami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,   ( §2, ust.2, pkt 5) – w miarę potrzeb,
 • ·         prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji, psychoaktywnych (dopalaczy ) oraz podejmowania szkolnej interwencji   profilaktycznej, ( §3, ust.2, pkt 5) – w miarę potrzeb,
 • ·         doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych (dopalaczy), norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego, ( §3, ust.2, pkt 6) – w miarę potrzeb,
 • ·         doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów zachowań ryzykownych.  ( §5, ust.3, pkt 4) – w miarę potrzeb.

 Formy doskonalenia i dokształcania:

 • ·         samokształcenie,
 • ·         szkolenia rady pedagogicznej,
 • ·         kursy, warsztaty, szkolenia indywidualne.

 

EWALUACJA

1.         Ankieta dla rodziców, uczniów, nauczycieli.

2.         Rozmowy, wywiady z rodzicami.

3.         Analiza szkolnej dokumentacji (np. frekwencja, oceny zachowania).

4.         Obserwacja zajęć, konkursów, uroczystości szkolnych. 

Kolorem zielonym zaznaczono treści wynikające z rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii z późń.zm.

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKODNEJ

 Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej w Szkodnej

(opracowany na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. nr 83 poz. 562 z późń. zm.) .

Załącznik uchwalono wraz ze statutem szkoły przez radę pedagogiczną w dniu

20 października 2011, uchwała nr  8  /2011. 

 

ZAŁOŻENIA  OGÓLNE  WEWNĄTRZSZKOLNEGO  SYSTEMU  OCENIANIA

 

               §1

      1. Ocenianiu podlegają :

            1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

            2) zachowanie ucznia .

     2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych uczniapolega na rozpoznawaniu        przez    nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i       umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy        programowej i wymagań wynikających z realizowanych w szkole programów     nauczania, a w wypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych w stosunku do wymagań        wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania.

   3.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,    nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad         współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w    statucie szkoły .

 

§2

     1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach        oceniania wewnątrzszkolnego .

    2. Ocenianie  wewnątrzszkolne ma na celu :

1)      informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,

2)      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

3)      udzielaniu uczniowi pomocy w nauce, poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,

4)      dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia,

5)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej .

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

        1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych

           do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

           z   obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ,

       2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

       3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

      i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

       4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

       5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

          zajęć edukacyjnych , a także rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

      6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych

          ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej

         zachowania,

     7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach

        i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz jego szczególnych uzdolnieniach.

     8) Ocenianie ucznia z religii odbywa się na podstawie odrębnych przepisów.

 

§3

1.      Zasady obowiązujące wszystkich nauczycieli .

1)      Na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców o :

a)      wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wyjaśniając podczas zajęć i przekazując w formie pisemnej do zeszytu przedmiotowego ucznia,

b)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, wyjaśniając podczas zajęć i przekazując do zeszytu przedmiotowego w formie pisemnej,

c)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wychowawca wyjaśnia uczniom na zajęciach  z wychowawcą, a rodzicom podczas zebrania w miesiącu wrześniu.

2)  Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów na zajęciach

       z wychowawcą, a rodziców podczas zebrania w miesiącu wrześniu

      o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach

     i  trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3) Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców, oceny bieżące i śródroczne nauczyciel

    wpisuje do zeszytu przedmiotowego, natomiast uczeń ma obowiązek zapoznać rodzica

     z oceną, co rodzic potwierdza obok oceny podpisem. Nauczyciel ustalając  uczniowi

     ocenę uzasadnia ją na podstawie kryteriów oceniania i wymagań edukacyjnych

     prowadzonych przez siebie zajęć.

4) Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach

    edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości

    psychofizycznych ucznia. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne

    do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości

    psychofizycznych ucznia:

      a)  posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym,

      b)  posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -  na podstawietego orzeczenia,

      c)  posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni            

            specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się  - na podstawie tej opinii,

     d)  nie posiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. a), b), c), który jest objęty     pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania          indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości           psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,

    e) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez   ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na           podstawie tej opinii.

 5) Wszyscy nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe i dodatkowe zajęcia       edukacyjne obowiązani są ustalić oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne uczniom.

  6)  Wychowawca klasy ma obowiązek ustalić dla każdego wychowanka śródroczną i roczną     ocenę klasyfikacyjną zachowania po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej        klasy oraz ocenianego ucznia .

  7) O przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i       zachowania informują uczniów i ich rodziców w następujący sposób:

a)      co najmniej na miesiąc przed terminem rocznej konferencji klasyfikacyjnej nauczyciele ustalają przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych, wpisują je ołówkiem do dziennika lekcyjnego danej klasy, informując przy tym w sposób ustny o przewidywanej ocenie każdego ucznia podczas lekcji swoich zajęć edukacyjnych,

b)      wychowawca klasy informuje ucznia w sposób ustny na lekcji wychowawczej o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w terminie co najmniej na miesiąc przed terminem rocznej konferencji klasyfikacyjnej,

c)      co najmniej na miesiąc przed terminem rocznej konferencji klasyfikacyjnej wychowawca klasy sporządza i przekazuje przez ucznia do domu  rodzicom

  ( prawnym opiekunom ) wykaz wszystkich przewidywanych rocznych ocen     klasyfikacyjnych łącznie z oceną zachowania – rodzice po zapoznaniu się z ocenami podpisują wykaz i zwracają go przez dziecko w następnym dniu wychowawcy,

        d)  jeżeli uczniowi wystawiono przewidywaną roczną ocenę niedostateczną z zajęć lub         roczną naganną zachowania informacja  o tychże ocenach wysyłana jest dodatkowo listem przez wychowawcę do rodziców ucznia,

      8)  Nauczyciel przekazuje uczniowi do wglądu na lekcji poprawioną i ocenioną pracę

           pisemną ucznia, uczeń zabiera ją do domu, do wglądu rodziców i na następnej lekcji ma obowiązek zwrócić nauczycielowi podpisaną pracę przez rodzica.

      9) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia  z wykonywania przez  określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.

     10)  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach  wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii . Jeżeli okres zwolnienia           ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych i informatyki uniemożliwia  ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji      przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo            „zwolniona”.

§4

Prawa i obowiązki ucznia

1.      Zna wymagania edukacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz sposoby sprawdzania osiągnięć na poszczególnych zajęciach edukacyjnych.

2.      Ma jasno sformułowane kryteria oceniania, co powoduje, że oceny są obiektywne .

3.      Zna zasady oceniania zachowania, o których wychowawca informuje na początku roku szkolnego  na godzinie wychowawczej .

4.      Ma prawo do uzasadnienia przez nauczyciela w sposób ustny wystawionej mu oceny.

5.      Oceny są jawne, uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawiania .

6.      Zadania klasowe , godzinne testy i sprawdziany pisemne zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone lekcją powtórzeniową (w przypadku nie przewidywanej nieobecności nauczyciela ustala on termin sprawdzianu jeszcze raz bez tygodniowego wyprzedzenia) .

7.      Kartkówka z co najwyżej 3 -ech ostatnich lekcji odbywa się bez zapowiedzi i trwa nie dłużej niż 15 minut .

8.      Poprawione i ocenione prace kontrolne o których mowa w pkt. 6 nauczyciel oddaje do wglądu uczniowi podczas zajęć, na których omawia wyniki tychże prac w terminie do 14 dni od daty ich napisania. Uczeń zabiera pracę do domu i zapoznaje z nią    rodziców, co rodzic potwierdza podpisem na pracy. Uczeń ma obowiązek zwrócić      pracę nauczycielowi na następnej lekcji danych zajęć.

9.      Prace, o których mowa w pkt.6 nie mogą być pisane w ciągu dnia w liczbie więcej niż jedna  .

10.  W ciągu półrocza uczeń może być dwa razy lub jeden raz ( gdy jest jedna godzina tygodniowo zajęć edukacyjnych ) nie przygotowany do odpowiedzi ustnej z ostatniej lekcji , jednak musi to zgłosić przed zajęciami . Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku , co nie ma wpływu na ocenę końcową . Zgłoszone nie przygotowanie po wywołaniu ucznia do odpowiedzi , pociąga  za sobą wpisanie do dziennika oceny niedostatecznej . Prawo do nie przygotowania zostaje zawieszone na miesiąc przed feriami zimowymi i w miesiącu czerwcu .

11.  Uczeń nieobecny na pracy pisemnej , o której mowa w pkt.6 pisze ją w terminie ustalonym przez nauczyciela .

12.  Uczeń ma prawo poprawy ocen bieżących z testów i sprawdzianów w ciągu 7 dni od      otrzymania wyniku, w terminie uzgodnionym przez nauczyciela - przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę tylko jedną z otrzymanych ocen (wyższą) .

13.  Uczeń ma prawo uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania pod warunkiem, że:

1) nie złamał w rażący sposób zapisów statutowych  dotyczących zachowania

    i obowiązków ucznia,

2)  w kryteriach oceniania zachowania, w których uzyskał

    w I półroczu najmniej punktów w drugim półroczu uzyskał liczbę punktów większą,

 3) w pozostałych kryteriach oceniania zachowania uzyskał nie mniej punktów niż

     za I półrocze,

   4) Za  złamanie w rażący sposób zapisów statutowych  uważa się:

a)      fałszowanie dokumentów szkolnych (usprawiedliwień, ocen ),

b)      celowe niszczenie i kradzież mienia szkolnego i prywatnego;

c)      wszczynanie bójek, awantur, wyłudzanie pieniędzy, psychiczne lub fizyczne znęcanie się nad innymi,

d)      palenie papierosów, spożywanie alkoholu i innych środków odurzających,

e)      posiadanie, handel i używanie środków odurzających,

f)        znieważanie innych uczniów, ich rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób,

g)      lekceważenie uwag i poleceń nauczycieli oraz pracowników szkoły,

h)     częste nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach obowiązkowych i nieobowiązkowych (powyżej 6 pojedynczych godzin, bądź powyżej 3 pełnych dni ).

14.  Tryb postępowania w przypadku, gdy uczeń korzysta z prawa do  uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

1)      wniosek o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania powinien być złożony na piśmie przez rodziców ucznia do wychowawcy w ciągu trzech dni roboczych od uzyskania informacji o ustalonej przewidywanej ocenie,

2)      wychowawca wspólnie z uczniem i jego rodzicem ustala listę działań, które uczeń powinien podjąć, w celu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania, w której:

a) uczeń zobowiązuje się do końca roku szkolnego nie złamać żadnego warunku zawartego w  kryteriach oceny zachowania,

b) uczeń podejmuje się wykonania dodatkowych zadań wyznaczonych przez wychowawcę na rzecz klasy, szkoły, środowiska,

3)      wystawienie ostatecznej rocznej oceny  klasyfikacyjnej zachowania przez wychowawcę następuje nie później niż na dzień przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Wychowawca przed ustaleniem ostatecznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w obecności dwóch nauczycieli uczących w danej klasie rozmawia wraz z uczniem i rodzicem na temat wywiązania się przez ucznia z przyjętych zobowiązań, z czego spisuje krótką notatkę, która zawiera ustaloną ostateczną klasyfikacyjną roczną ocenę zachowania. Notatkę dołącza się do arkusza propozycji ocen zachowania danej klasy (załącznik nr 5).Wyższą ocenę uczeń otrzymuje wówczas, gdy wypełnił wszystkie ustalone z wychowawcą działania,

4)      w przypadku gdy w okresie po zapoznaniu ucznia i jego rodziców z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną zachowania dopuści się on któregoś z zachowania wymienionego w pkt.13 , ppkt 1) wychowawca klasy może dokonać obniżenia oceny o jeden stopień. Obniżenia oceny wychowawca może dokonać  w terminie włącznie do ostatniego dnia przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Wychowawca sporządza odpowiednią notatkę, w której zapisuje podstawę obniżenia oceny. Notatkę dołącza się do arkusza propozycji ocen zachowania danej klasy (załącznik nr 5).

15.Uczeń ma prawo poprawy przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej

     z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Chęć poprawy oceny

zgłasza   ustnie u nauczyciela danych zajęć w ciągu dwu dni roboczych od dnia, w którym   nauczyciel zapoznał go z ustaloną przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną. Nauczyciel ustala z uczniem formę i termin sprawdzenia wiedzy i umiejętności z wybranego  zakresu materiału pod warunkiem, że na jego zajęciach edukacyjnych uczeń:

1)      z co najmniej połowy pisemnych „ godzinnych” prac kontrolnych w ciągu roku uzyskał wyższe oceny od proponowanej,

2)      w ciągu całego roku szkolnego odrabiał wszystkie zadania domowe( dopuszczalny jest jeden „brak zadania” w ciągu roku w przypadku przedmiotu realizowanego  w wymiarze do 3-ech godzin tygodniowo, dwa „braki zadania” w przypadku przedmiotu realizowanego w wymiarze większej liczby godzin),

3)      podejmował w ciągu roku próby poprawy cząstkowych ocen z pisemnych

„ godzinnych” prac kontrolnych i poprawił oceny na wyższe z co najmniej jednej podjętej próby, a z pozostałych nie uzyskał ocen niższych,         

lub

w sposób ciągły w wyniku choroby nie chodził do szkoły przez co najmniej 20 dni    nauki,                                                                                                       

lub

spotkało go zdarzenie losowe mogące mieć istotny wpływ na wyniki z danego przedmiotu .

   Ostateczną roczną ocenę klasyfikacyjną nauczyciel ustala nie później niż na

   dzień   przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej .

16.  Nauczyciel obniża uczniowi przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną o jeden

stopień w możliwym terminie włącznie do ostatniego dnia przed klasyfikacyjnym      posiedzeniem rady pedagogicznej, jeżeli  w okresie po zapoznaniu ucznia z proponowaną oceną roczną z danych zajęć edukacyjnych, uczeń:

1)      w sposób ciągły przestaje uczęszczać na  zajęcia lekcyjne (za wyjątkiem choroby lub innego ważnego zdarzenia losowego)

       lub

2)      uzyskuje oceny cząstkowe powodujące obniżenie oceny przewidywanej,        

                  lub

3)      ignoruje obowiązki na danych zajęciach lekcyjnych.

17. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej lub kilkudniowej

nieobecności usprawiedliwionej , uczeń ma obowiązek nadrobić  braki na lekcję następną we własnym zakresie (włącznie z uzupełnieniem zeszytu przedmiotowego) . Natomiast w razie dłuższej nieobecności usprawiedliwionej, uczeń ma prawo pomocy w nadrabianiu braków u nauczyciela w uzgodnionym terminie .

18. Uczniom mającym kłopoty w nauce samorząd klasowy  w uzgodnieniu z wychowawcą

      może zorganizować pomoc koleżeńską oraz mogą oni uczęszczać na organizowane

      w  szkole zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze .

 19.Uczeń ma prawo do egzaminu poprawkowego, o którym mowa w dalszej części

      dokumentu .

 20. Uczeń o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub z deficytami rozwojowymi ma

      prawo do dostosowania wymagań edukacyjnych .

 21.W uzasadnionych przypadkach na podstawie opinii lekarskiej uczeń może zostać

      zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych.

 22. Uczeń ma prawo do informacji o przewidywanych dla niego rocznych ocenach

      klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania w terminie i formie określonej w            podrozdziale „ zasady obowiązujące wszystkich nauczycieli” .

 23. Uczeń ma prawo do egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego w trybie i terminach

           określonych w dalszej części dokumentu .

  24. Nieobecność w szkole uczniowie maja obowiązek usprawiedliwić u wychowawcy na            podstawie :

1)      zwolnienia lekarskiego ,

2)      pisemnego usprawiedliwienia rodziców w dzienniczku usprawiedliwień lub dzienniczku ucznia ; W dzienniczku przekazywane są również informacje dla rodziców ze szkoły dotyczące chwilowych zmian w planie lekcyjnym dziecka związane np. z nieobecnością nauczyciela w szkole – przekazaną informację rodzic podpisuje, co świadczy o zapoznaniu się z nią,

3)      osobistego lub telefonicznego usprawiedliwienia rodzica .

Termin usprawiedliwienia nieobecności wynosi jeden tydzień  od dnia , w którym                    uczeń powrócił po nieobecności do szkoły .

25. W przypadku gdy rodzic chce zwolnić ucznia z części lekcji w ciągu

  dnia, powinien zrobić to osobiście, telefonicznie lub pisemnie w dzienniczku        usprawiedliwień . W przeciwnym razie wychowawca nie zwalnia ucznia z lekcji .

 

§5

 1. Rodzice ucznia mogą uzyskać informację o osiągnięciach w nauce i zachowaniu ucznia, jego sukcesach, trudnościach, uzdolnieniach  u wychowawcy, nauczyciela danych zajęć w czasie obecności wychowawcy, nauczyciela w szkole, z wyłączeniem czasu, gdy wychowawca lub nauczyciel prowadzi zajęcia dydaktyczno – wychowawcze lub pełni opiekę nad uczniami w inne formie ( np. dyżur podczas przerw międzylekcyjnych, przed lekcjami, czy po lekcjach).
 2. W przypadku gdy nauczyciel lub wychowawca widzi potrzebę rozmowy z rodzicem ucznia na temat   osiągnięć w nauce i zachowaniu            ucznia, jego sukcesów, trudności telefonicznie umawia się z rodzicami na rozmowę w szkole. W przypadku trudności w nauce i zachowaniu ucznia, jeżeli rodzice po prośbie telefonicznej nie wstawią się do szkoły, wychowawca klasy wyznacza termin rozmowy i powiadamia o nim rodziców w formie listownej.

   3.  W ciągu roku szkolnego odbywają się co najmniej trzy wywiadówki w terminie:        listopad, ostatni tydzień przed feriami zimowymi, na przełomie kwietnia i maja.

     4. Rodzice mają  prawo wglądu do dokumentacji dotyczącej: egzaminu klasyfikacyjnego,       egzaminu poprawkowego, dokumentacji postępowania w związku ze złożonym          zastrzeżeniem ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub        rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania niezgodnie  z trybem ustalania tej oceny          oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia. W tym celu składają pisemny          wniosek do dyrektora szkoły. Dyrektor  szkoły  uzgadnia z rodzicem termin       przekazania do wglądu dokumentacji. W wyznaczonym terminie dyrektor wraz z         wychowawcą klasy przekazują rodzicowi do wglądu dokumentację, z którą zapoznaje          się  on w ich obecności. Udostępnionej dokumentacji rodzic nie może fotografować,             kserować, wynosić poza gabinet dyrektora szkoły. Rodzic potwierdza fakt wglądu do        dokumentacji pisemnym oświadczeniem.

 

 ZASADY OPRACOWANIA  WYMAGAŃ  EDUKACYJNYCH

 

§6

1.      Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw uczniów. Określają co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania .

2.      Wymagania edukacyjne opracowuje nauczyciel na bazie obowiązujących podstaw programowych i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych i dla danego etapu kształcenia .

3.      W szkole przyjmuje się następujące poziomy wiadomości i umiejętności:

 

 

 I poziom  wiadomości

A   zapamiętanie wiadomości .

 

B   zrozumienie wiadomości .

 

 

II poziom umiejętności

C  stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych .

 

D  stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych .

 

 

 

4.      Przy ustalaniu poszczególnych stopni wymagań edukacyjnych obowiązują następujące kategorie celów :

 

 

Kategoria

                     Zakres  celów

Konkretne określenie

umiejętności

(czasowniki operacyjne)

 

    

A

 

 

 

Znajomość pojęć , terminów , faktów , praw , zasad ,reguł , treści naukowych , zasad działania. Elementarny poziom rozumienia tych wiadomości . Uczeń nie powinien ich mylić między sobą .

 

nazwać

zdefiniować

wymienić

zidentyfikować

wyliczyć

wskazać

 

 

 

B

 

 

 

Uczeń potrafi przedstawić wiadomości w innej formie niż je zapamiętał , potrafi wytłumaczyć wiadomości , zinterpretować je , streścić i uporządkować , uczynić podstawą prostego wnioskowania .

 

wyjaśnić

streścić

rozróżnić

zilustrować

opisać

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Opanowanie przez ucznia umiejętności praktycznego posługiwania się wiadomościami według podanych mu wzorów . Uczeń umie stosować wiadomości w sytuacjach podobnych do ćwiczeń szkolnych .

rozwiązać

zastosować

porównać

sklasyfikować

określić

obniżyć

skonstruować

narysować

scharakteryzować

zmierzyć

wybrać sposób

zaprojektować

wykreślić

 

 

 

 

D

 

 

 

Opanowanie przez ucznia umiejętności formułowania problemów , dokonywania analizy i syntezy nowych zjawisk . Uczeń umie formułować plan działania , tworzyć oryginalne rozwiązania, stosować wiadomości w sytuacjach nowych .

udowodnić

przewidzieć

ocenić

wykryć

zanalizować

zaproponować

zaplanować

 

   

 

 KONTROLA I OCENA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA ORAZ  JEGO ZACHOWANIA W KLASACH I –III.

 

§7

  1.   Na I etapie kształcenia konsekwentnie do założenia, że każde dziecko rozwija się

       na miarę swoich możliwości i w odpowiednim dla siebie tempi , ocena ma charakter 

       opisowy i dotyczy nie tylko postępów w nauce, ale ogólnego poziomu rozwoju

       konkretnego dziecka.

2.      Mając to na względzie w praktyce szkolnej stosujemy następujące rodzaje

      oceniania  osiągnięć dydaktycznych.

 

1)      OCENIANIE BIEŻĄCE –podczas każdych zajęć, ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco podczas wielokierunkowej działalności ucznia . Nauczyciel sprawdza wykonaną pracę, chwali za wysiłek, za chęci, za pracę . Nagradza uśmiechem , pochwałą , gestem oraz ukazuje , co uczeń powinien zmienić , poprawić czy wyeksponować . Podkreśla więc osiągnięcia ucznia i jego pracę , rozmawia z nim , pisze recenzje prac i motywuje do dalszych wysiłków .

2)      OCENIANIE MIESIĘCZNE – sprawdziany i testy sprawdzające wiadomości i umiejętności.

 

 

Symbole 5, 4, 3, 2 oznaczają poziom  opanowania wiadomości i umiejętności :

5 – bardzo dobrze,

4 – dobrze,

3 – popracuj,

2 – niewystarczająco.

 

Sprawdziany i testy oceniane są punktowo, a ilość otrzymanych punktów przez dziecko stanowi podstawę do określenia poziomu opanowania wiedzy i umiejętności następująco:

 

5 – od 100% do 85% ilości możliwych do uzyskania punktów,

4 – od 84% do 64%  ilości możliwych do uzyskania punktów,

3 – od 63% do 40% ilości możliwych do uzyskania punktów,

2 – poniżej 39% ilości możliwych do uzyskania punktów.

Wprowadzamy także „Karty samooceny ucznia „ [załącznik nr4 ] stosowane w kl. III według uznania nauczyciela . Dziecko wypełniające kartę będzie mogło zastanowić się nad swoimi osiągnięciami, a rodzice i nauczyciel otrzymają informację w celu wspomagania ucznia w jego rozwoju.

Nauczyciele gromadzą karty pracy ucznia, jego prace plastyczne , literackie i inne w specjalnych teczkach lub segregatorach .

Ważnym źródłem informacji o dziecku są informacje uzyskane od rodziców  dotyczące jego własnej nauki  w domu, problemów, sukcesów, zainteresowań i uzdolnień oraz opinie lekarzy i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

3)      OCENIANIE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE - ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna z zajęć edukacyjnych jest oceną opisową .

Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 

3. Przy ocenie zachowania dziecka  stosujemy następujące rodzaje oceniania :

     1) ocenianie bieżące   -  wpisywanie uwag i spostrzeżeń o zachowaniu ucznia w zeszycie obserwacji znajdującym się w dzienniku każdej klasy przez wszystkich nauczycieli pracujących w szkole.

    2)ocenianie śródroczne i roczne  -   ocena klasyfikacyjna opisowa . Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej, ocena z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ocenę zachowania.

4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności      następujące kryteria :

      1)   wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

      2)  kultura osobista i wygląd ucznia (dbałość o piękno mowy ojczystej, godne i kulturalne      zachowanie się w szkole i poza nią, okazywanie szacunku innym osobom);

      3)  dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób;

      4)postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej oraz dbanie o honor

         i tradycje szkoły ;

5)systematyczność i punktualność uczęszczania na zajęcia szkolne oraz sumienność w wykonywaniu innych obowiązków;

5. W dzienniku zajęć edukacyjnych na podstawie zapisów w zeszycie obserwacji oraz

    własnych spostrzeżeń na koniec każdego miesiąca wychowawca ocenia zachowanie

    ucznia w kryteriach (pkt4) za pomocą  znaków plus (+) i minus (-).

   Na koniec roku szkolnego uczeń może uzyskać maksymalnie 50 znaków (+). Jeżeli otrzyma co najmniej 45 tychże znaków, uzyskuje znakomite zachowanie, co przy bardzo dobrych osiągnięciach edukacyjnych uprawnia do otrzymania nagrody zgodnie z zapisem w statucie szkoły - §26.

6. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów realizujących kształcenie specjalne jest dostosowane dla każdego ucznia zgodnie z orzeczeniem o kształceniu specjalnym i zapisami w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.

 

 SPRAWDZANIE   I  OCENIANIE  OSIĄGNIĘĆ  I  POSTĘPÓW  UCZNIÓW   W KLASACH  IV-VI .

§8

1.Ocenie podlegają następujące aktywności ucznia :

1)      zapamiętanie wiadomości i ich rozumienie ,

2)      umiejętność stosowania wiedzy w różnych sytuacjach , rozwiązywanie problemów,

3)      posługiwanie się językiem przedmiotu ,

4)      stosunek do przedmiotu ,

5)      systematyczność i obowiązkowość ,

6)      praca w grupach i praca samodzielna ,

7)      aktywność , zaangażowanie .

2.Oceny dzielą się na :

1)      bieżące (cząstkowe) ustalone w stopniach według skali :

celujący                                       6

bardzo dobry                               5

prawie bardzo dobry                 +4

dobry                                           4

prawie dobry                             +3

dostateczny                                 3

prawie dostateczny                    +2

dopuszczający                              2

niedostateczny                              1

2) klasyfikacyjne śródroczne i klasyfikacyjne roczne ustalone według skali :

celujący                                      6

bardzo dobry                              5

dobry                                          4

dostateczny                                3

dopuszczający                            2

niedostateczny                           1

3.Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla

uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są opisowe.

4.Uczeń, który spełnia określone wymagania edukacyjne, uzyskuje odpowiednią ocenę.   Ustala się następujące kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne do

wyboru dla nauczyciela w zależności od specyfiki zajęć .

 

 

Konieczne

 

Podstawowe

 

Rozszerzające

 

 

Dopełniające

 

Ocena

         -

          -

           -

         -

niedostateczny

         +

          -

           -

         -

dopuszczający

         +

          +

           -

         -

dostateczny

         +

          +

           +

         -

dobry

         +

          +

           +

         +

bardzo dobry

                       

     Wymagania  wykraczające

               

 celującyy

 

 

lub

 

 

Podstawowe

dopuszczający

dostateczny

Ponadpodstawowe

dobry

bardzo dobry

Wykraczające

celujący

 

5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim

   oraz laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymują z danych

   zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną . Uczeń, który tytuł      laureata

   konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub  ponad     wojewódzkim   lub tytuł

   laureata  lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady     przedmiotowej uzyskał po ustaleniu

   rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć          edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć

    edukacyjnych celującą końcową ocenę     klasyfikacyjną.

6.W przypadku ocen cząstkowych uczeń , który przekroczył dany poziom wymagań, ale nie w

  pełni osiągnął poziom następny otrzymuje stopień odpowiednio :

1)      prawie dostateczny                 +2,

2)      prawie dobry                          +3,

3)      prawie bardzo dobry              +4 .

 

7. Sprawdziany i testy oceniane są punktowo, a ilość uzyskanych przez ucznia punktów

    przeliczana jest na ocenę cząstkową następująco:

1)      0 do 32% ogólnej sumy punktów                   -           niedostateczny,

2)      33% do 54% ogólnej sumy punktów             -           dopuszczający,

3)      55% do 74% ogólnej sumy punktów             -           dostateczny,

4)      75% do 89% ogólnej sumy punktów             -           dobry,

5)      90% do100% ogólnej sumy punktów            -           bardzo dobry,

6)      100% ogólnej sumy punktów i prawidłowo rozwiązane zadanie dodatkowe – celujący.

8. Uczeń, który przekroczył poziom niższy, ale nie osiągnął poziomu oceny wyższej otrzymuje

    odpowiednio oceny : prawie dostateczny, prawie dobry, prawie bardzo dobry .

9.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych , plastyki i muzyki 

   bierzemy pod uwagę wysiłek dziecka wkładany w wywiązywanie się z obowiązków

    wynikających ze specyfiki tych zajęć .Na lekcjach wychowania fizycznego bierzemy     

    pod   uwagę także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia

    w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej (udział i sukcesy

    w   zawodach sportowych, uczęszczanie na zajęcia sportowe pozalekcyjne, strój sportowy).

10. Sprawdzanie osiągnięć i postępów uczniów .

1)      formy i metody :

a)      odpowiedź ustna ( z co najwyżej 3 -ech ostatnich lekcji ),

b)      kartkówka (z co najwyżej 3 -ech ostatnich lekcji ),

c)      zadania domowe,

d)      zadania klasowe, testy i sprawdziany pisemne ( trwające jedną godzinę lekcyjną ),

e)      praca w grupach i praca samodzielna,

f)        referat,

g)      wypracowanie pisemne,

h)      ćwiczenia praktyczne,

i)        prace wytwórcze,

j)        opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych,

k)      obserwacje ucznia,

l)        aktywność na zajęciach,

ł)    zeszyt przedmiotowy oraz inne wynikające ze specyfiki zajęć edukacyjnych;

2)      częstotliwość sprawdzania :

a)      na każdej lekcji w miarę możliwości sprawdzane jest przygotowanie uczniów w sposób ustny lub pisemnej kartkówki,

b)      na każdej lekcji sprawdzane są ilościowo zadania  domowe, zaś jakościowo tylko u pojedynczych uczniów ( przynajmniej jedno zadanie domowe u wszystkich uczniów jakościowo w ciągu półrocza ),

c)      jeżeli zajęcia realizowane są jedną godzinę tygodniowo to ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną  wystawiamy z co najmniej trzech ocen cząstkowych uzyskanych w każdym półroczu, w tym co najmniej jedna ocena ze sprawdzianu pisemnego lub testu ( obowiązek ocen ze sprawdzianu pisemnego nie dotyczy techniki, muzyki, plastyki, informatyki, wychowania fizycznego),

d)      jeżeli zajęcia realizowane są w większej ilości niż jedna godzina tygodniowo, ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną  wystawiamy z co najmniej czterech ocen cząstkowych. uzyskanych w każdym półroczu, w tym co najmniej dwie oceny ze sprawdzianu pisemnego lub testu (obowiązek ocen ze  sprawdzianu pisemnego nie dotyczy techniki, muzyki, plastyki, informatyki, wychowania fizycznego),

11. Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów uczniów .

1)      Dla każdego oddziału szkoła prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen, w których dokumentuje się osiągnięcia uczniów w danym roku szkolnym.

2)      Spostrzeżenia o zachowaniu uczniów zapisywane są przez wszystkich nauczycieli w zeszycie spostrzeżeń o uczniach, umieszczonym w dzienniku lekcyjnym .

3)      Ustaloną liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny zachowania, sumę punktów za I półrocze, II półrocze  oraz średnią punktów za rok szkolny jaką uzyskał uczeń, oceną klasyfikacyjną zachowania śródroczną i roczną wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym .

4)      Nauczyciele wychowania fizycznego prowadzą zeszyt osiągnięć sportowych uczniów, na podstawie których ustalają oceny cząstkowe .

5)      Na zajęciach z techniki, plastyki, muzyki  gromadzone są prace wytwórcze uczniów, organizowane wystawki prac itp.

6)      Ocena ze sprawdzianów, testów i zadań klasowych wpisywana jest kolorem czerwonym.

7)      Dopuszcza się zapis ocen w dzienniku kolorem zielonym.

8)      Aktywność ucznia na zajęciach zapisywana w postaci znaku „+” ( 3 znaki”+”  zastępuje się oceną bardzo dobrą ).

9)      Dopuszcza się ocenianie w formie „-„ i zastępowanie 3 znaków „-„ oceną niedostateczną.

10)  Brak stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego zapisuje się znakiem „-„,

      ( 3 znaki „ – „ zastępuje się oceną niedostateczną ).

11)  Można stosować w dzienniku lekcyjnym zapis typu :

a)      ocenę uzyskaną z poprawy sprawdzianu zapisuje się w nawiasie lub w kółku,

b)   nie przygotowanie                 -  „np”,

                  c)    brak zadania                         -  „bz” ,

            d)   w przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie wpisujemy zamiast oceny

                 „ 0 „lub „- „.

    12. Formy i metody sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów realizujących          kształcenie specjalne są dostosowane dla każdego ucznia zgodnie z zapisami w        indywidualnym   programie edukacyjno – terapeutycznym.

 

OCENIANIE ZACHOWANIA W KLASACH IV-VI

§9

1. Śródroczna i roczna klasyfikacyjna ocena zachowania ustalana jest według skali :

1)      wzorowe,

2)      bardzo dobre,

3)      dobre,

4)      poprawne,

5)      nieodpowiednie,

6)      naganne .

2.Śródroczne i roczne klasyfikacyjne oceny zachowania dla uczniów z upośledzeniem

     umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

3.      Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na  jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej .

4.      Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i na promocję do klasy programowo wyższej lub na ukończenie szkoły. Oceny                          klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną    zachowania.

5.       Ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii  nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia .

6.  Sposób zasięgania opinii o śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania

     przez  wychowawcę klasy:

1)      wszyscy nauczyciele szkoły proponują dla każdego ucznia ocenę zachowania w arkuszu propozycji ocen zachowania dla klasy ( załącznik nr 5 ),

2)      na lekcji wychowawczej wychowawca przedstawia ustalone przez niego proponowane oceny klasyfikacyjne zachowania dla poszczególnych uczniów, klasa głosuje jawnie proponowaną przez wychowawcę ocenę, ustalony większością głosów wynik głosowania wychowawca zapisuje w arkuszu propozycji ocen zachowania ( załącznik nr 5 ),

3)      na lekcji wychowawczej po przedstawieniu przez wychowawcę proponowanych ocen klasyfikacyjnych zachowania, każdy uczeń indywidualnie przedstawia propozycję oceny zachowania dla siebie, którą wychowawca wpisuje do arkusza propozycji ocen zachowania .

 

§10

1. Zachowanie ucznia ocenia się na koniec pierwszego półrocza ustalając śródroczną ocenę

   klasyfikacyjną zachowania  i na koniec roku szkolnego ustalając roczna ocenę

   klasyfikacyjną zachowania.

2. W każdym z pięciu kryteriów oceny zachowania wychowawca przydziela  uczniowi od 0

  do 25 punktów ( łącznie uczeń może uzyskać maksymalnie 125 punktów) w następujący

  sposób:

1)      każde kryterium zawiera  5 warunków określających prawidłowe zachowanie się ucznia ,

2)      uczeń otrzymuje od 0 do 5 punktów za każdy spełniony warunek .

3. Ilość uzyskanych punktów wychowawca sumuje  i za określoną liczbę punktów uczeń

  otrzymuje  ocenę zgodnie z tabelą w ust.6 .

4. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalana jest na podstawie

   średniej     arytmetycznej   sumy punktów jakie otrzymał uczeń za I półrocze i II półrocze

   w danym  roku szkolnym .

   5. Przydzielając uczniowi punkty wychowawca uwzględnia:

1)      własną wiedzę o dziecku, wiedzę o jego środowisku domowym, posiadaną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,

2)      spostrzeżenia i uwagi odnotowane przez wszystkich nauczycieli uczących w szkole w klasowym zeszycie spostrzeżeń o uczniach,

3)      obserwacje, spostrzeżenia i opinie własne oraz innych nauczycieli i pracowników szkoły nie odnotowane w formie pisemnej .

6.       Wymagania punktowe w przełożeniu na śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania:

 

 

Uzyskana liczba punktów

 

 

 

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania

 

                   125 -    115

                wzorowe

                   114 – 100

                bardzo dobre

                    99  -    65

                dobre

                   64  -   40

                 poprawne

                  39  -   20

                 nieodpowiednie

                  19 -      0

                 naganne

 

7.Kryteria  obowiązujące dla ustalania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej

  zachowania oraz warunki określające prawidłowe zachowanie się ucznia.

 

Kryterium I - Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:

Uczeń:

a)      czyta zadane lektury,

b)      odrabia zadania domowe ( dopuszcza się raz w ciągu półrocza brak zadania domowego nie mający wpływu na ocenę zachowania ),

c)      posiada wymagane na danej lekcji materiały i pomoce ( podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, strój gimnastyczny, przybory do rysowania i inne zadane przez nauczyciela ) - dopuszcza się brak wymaganych w/w pomocy 1 raz w ciągu półrocza nie mający wpływu na ocenę zachowania,

d)      rozwija swoje umiejętności i zainteresowania poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i innych nieobowiązkowych na miarę swoich możliwości,

      e)  korzysta z zasobów biblioteki szkolnej (wychowawca sprawdza raz w miesiącu),

 

Kryterium II - Kultura osobista i wygląd ucznia .

Uczeń:

a)      nie używa wulgarnych słów, godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza szkołą,

b)      posługuje się poprawną polszczyzną, dba o piękno mowy ojczystej,

c)      szanuje godność osobistą rówieśników i osób dorosłych ( nie ubliża, nie używa przezwisk, nie wywyższa się ponad innych ),

d)      szanuje poglądy i przekonania innych,

e)      dba o higienę osobistą, nosi strój zgodny ze statutem szkoły.

 

Kryterium III - Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób .

Uczeń:

a)      na terenie szkoły i poza szkołą prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia , uwagi i polecenia nauczycieli oraz pracowników szkoły w  zakresie zasad bezpieczeństwa,

b)      przestrzega zasady bezpieczeństwa na zajęciach lekcyjnych i przerwach międzylekcyjnych,

c)      w szkole i poza szkołą podporządkowuje się poleceniom nauczycieli i pracowników szkoły,

d)      w szkole i poza szkołą nie ulega nałogom ( palenie papierosów, picie alkoholu, kontakt z narkotykami, przebywanie w towarzystwie kolegów mających kontakt z wymienionymi używkami),

e)      nie wchodzi w konflikt z prawem – nie łamie przepisów prawnych np. kradzieże, niszczenie mienia, jazda rowerem bez karty rowerowej, jazda rowerem niezgodna z przepisami,

 

Kryterium IV - Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej oraz dbanie o honor i tradycje    szkoły .

Uczeń:

a)      bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz zawodach sportowych,

b)      bierze udział w przygotowywanie uroczystości i akademii szkolnych oraz imprez klasowych,

c)      szanuje mienie szkolne, publiczne  i indywidualne,

d)      wykazuje właściwy stosunek do dokumentacji szkolnej ( np. usprawiedliwienia nieobecności, zeszyty uwag i spostrzeżeń o uczniach, dzienniki zajęć),

e)       w każdej sytuacji szanuje symbole narodowe i religijne .

 

Kryterium V -  Systematyczność i punktualność uczęszczania na zajęcia szkolne oraz sumienność w wykonywaniu innych obowiązków .

Uczeń:

a)      nie posiada nieobecności nieusprawiedliwionych i spóźnień ( dopuszcza się jedno spóźnienie w półroczu nie mające wpływu na ocenę zachowania ),

b)      przestrzega godzin przyjścia i wyjścia ze szkoły zgodnie z planem zajęć, nie opuszcza samowolnie terenu szkoły w czasie trwania zajęć i przerw międzylekcyjnych,

c)      wypełnia obowiązki dyżurnego klasowego,

d)      na terenie szkoły nosi obuwie zmienne,

e)      biorąc udział w akademiach i uroczystościach szkolnych, reprezentując szkołę na uroczystościach, konkursach poza szkołą posiada odpowiedni ubiór zgodnie z wymogami szkoły.

 

8.Warunki  końcowe obowiązujące przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej śródrocznej

   zachowania i oceny klasyfikacyjnej rocznej zachowania:

1)      uczeń , który  w co najmniej jednym kryterium oceny zachowania uzyskał sumę punktów równą 0, nie może otrzymać oceny klasyfikacyjnej śródrocznej zachowania i oceny klasyfikacyjnej rocznej zachowania wyższej niż poprawna,

2)      uczeń , który  w co najmniej jednym kryterium oceny zachowania uzyskał sumę punktów równą 5 lub mniej, nie może otrzymać oceny klasyfikacyjnej śródrocznej zachowania i oceny klasyfikacyjnej rocznej zachowania wyższej niż dobra,

3)      uczeń , który  w co najmniej jednym kryterium oceny zachowania uzyskał sumę punktów równą od 6 do 10, nie może otrzymać oceny klasyfikacyjnej śródrocznej zachowania i oceny klasyfikacyjnej rocznej zachowania wyższej niż bardzo dobra,

4)      uczeń, który wszedł w konflikt z prawem udokumentowany przez policję nie może otrzymać oceny klasyfikacyjnej śródrocznej zachowania i oceny klasyfikacyjnej rocznej zachowania wyższej niż nieodpowiednia.

5)      uczeń, który w ciągu jednego półrocza posiada co najmniej 20 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych, nie może otrzymać oceny klasyfikacyjnej śródrocznej zachowania i oceny klasyfikacyjnej rocznej zachowania wyższej niż poprawna,

6)      Wychowawca klasy może zmienić ocenę klasyfikacyjną śródroczną oraz ocenę klasyfikacyjną roczną zachowania ustaloną przez niego dla ucznia na podstawie sumy punktów przydzielonych uczniowi za wszystkie kryteria oceny zachowania według tabeli  w ust.6 . Dotyczy to sytuacji, gdy większa ilość jednakowych ocen zaproponowanych  przez nauczycieli w załączniku nr 5

dla ucznia jest wyższa lub niższa od oceny ustalonej przez wychowawcę na podstawie punktacji.

KLASYFIKOWANIE

§11

1.Klasyfikacja śródroczna .

1)      Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego – ostatni dzień nauki przed feriami zimowymi jest dniem zakończenia pierwszego półrocza

szkolnego . Konferencja klasyfikacyjna śródroczna odbywa się w ostatnim tygodniu   nauki przed feriami zimowymi .

2)      Klasyfikacja śródroczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w I półroczu oraz ustaleniu jednej śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i jednej śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania .

3)      Klasyfikacja śródroczna począwszy od klasy IV polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i osiągnięć zachowania ucznia w I półroczu oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

4)      Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym   lub znacznym dokonywana jest z uwzględnieniem ustaleń w  indywidualnym        programie  edukacyjno – terapeutycznym i polega na ustaleniu śródrocznych ocen         klasyfikacyjnych opisowych.

5)      Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków .

6)      Oceny klasyfikacyjne śródroczne  nie mogą być ustalone jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych .

§12

1.Klasyfikacja roczna .

1)      Roczne klasyfikacyjne zebranie plenarne rady pedagogicznej odbywa się co najmniej na tydzień przed datą zakończenia roku szkolnego .

2)      Klasyfikacja  roczna  w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w roku szkolnym oraz ustaleniu             jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i jednej             rocznej oceny klasyfikacyjnej z dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej     oceny klasyfikacyjnej zachowania .

3)      Klasyfikacja roczna począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania .

4)      Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym dokonywana jest z uwzględnieniem ustaleń w  indywidualnym      programie  edukacyjno – terapeutycznym i polega na ustaleniu rocznych      klasyfikacyjnych ocen opisowych.

5)      Oceny klasyfikacyjne  roczne nie mogą być ustalone jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych .

6)      Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich  zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na  zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za        który przeprowadzana jest klasyfikacja.

7)      Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny .

8)      Na wniosek ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny .

9)      Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń :

a)      realizujący, na podstawie odrębnych przepisów indywidualny  tok nauki;

b)      spełniający obowiązek szkolny poza szkołą – egzamin u tego ucznia nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych z techniki, muzyki, plastyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także nie ustala się temu uczniowi oceny zachowania .

     2. Na klasyfikację końcową składają się:

1)      roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w klasie VI,

2)      roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasie IV lub w klasie V,

            3)  roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie VI.

EGZAMIN  KLASYFIKACYJNY

§13

  EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

1.       Egzamin  przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem  plastyki, muzyki, zajęć komputerowych , zajęć  techniki i wychowania fizycznego - z tych zajęć  egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych .

2.      Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno -wychowawczych. Termin egzaminu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami .

3.      Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych takich jak zajęcia  techniczne, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne oraz z dodatkowych zajęć edukacyjnych.

4.      Egzamin dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą, nie klasyfikowanego z powodu nieobecności  usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, w składzie:

                  1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia – jako przewodniczący,

                 2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia.

      Dyrektor szkoły  uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia .

 5. W czasie egzaminu mogą być obecni  w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.

           6. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający w szczególności:

              1) imię i nazwisko ucznia,

              2) imiona i nazwiska osób przeprowadzających egzamin,

              3) termin egzaminu,

              4) treści zadań ( ćwiczeń egzaminacyjnych ),

              5) wyniki egzaminu oraz uzyskane oceny .

       7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

           odpowiedziach ucznia . Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia .

       8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu               klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

§14

 1. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ nieklasyfikowany „ , albo „nieklasyfikowana”.
 2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, przy czym:

 

1)      ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego,

2)      uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny .

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, przy czym uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny .

 

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZASTRZEŻEŃ  RODZICÓW UZNAJĄCYCH, IŻ ROCZNA OCENA KLASYFIKACYJNA ZOSTAŁA USTALONA NIEZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA

§15

 1. W przypadku gdy uczeń lub jego rodzice uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły na piśmie nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia   zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej zgodnie z art.41 ustawy o systemie oświaty, a następnie powołuje komisję, która :

    1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza     sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala            roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Sprawdzian z plastyki,            muzyki, zajęć komputerowych , zajęć  technicznych  i wychowania fizycznego ma             przede wszystkim formę zadań praktycznych

      2) sprawdzian ten przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia         zastrzeżeń;

        3) termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami;

    4) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania –  ustala roczną ocenę         klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w    przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji .

     3.   W skład komisji wchodzą :

           1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych :

  a) dyrektor szkoły, albo nauczyciel wyznaczony przez niego – jako przewodniczący,

  b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, który może być zwolniony z udziału             w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych      przypadkach . Wówczas dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego    takie same zajęcia, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole             następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły ,

  c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia.

           2)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania :

          a) dyrektor szkoły, albo nauczyciel wyznaczony przez niego -jako przewodniczący,

          b) wychowawca klasy,

  c) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

  d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

  e) przedstawiciel rady rodziców .

     4.    Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna                 ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny .            Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej      oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku     egzaminu  poprawkowego .

     5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności :

         1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych :

a) imię i nazwisko ucznia oraz imiona i nazwiska członków komisji,

b) termin sprawdzianu,

c) zadania ( pytania ) sprawdzające,

d)wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę,

2) Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia ;

  3) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania :

       a) imię i nazwisko ucznia oraz imiona i nazwiska członków komisji,

       b) termin posiedzenia komisji,

       c) wynik głosowania,

       d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem .

       6. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia .

 7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w        wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,        wyznaczonym przez dyrektora szkoły .

      8. Tryb postępowania w razie ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej niezgodnie z      przepisami prawa, stosuje się również odpowiednio w przypadku rocznej oceny     klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z         tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń na piśmie wynosi 5 dni od dnia

 PROMOWANIE

§16

      1.  Uczeń klasy I – III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy

           programowo wyższej.

     2. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w         danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może      postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III, na wniosek wychowawcy           klasy po zasięgnięciu opinii rodziców lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu    opinii wychowawcy klasy.

     3.  Na wniosek rodziców ucznia  i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek       wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców  rada pedagogiczna może      postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w        ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć  ucznia rokuje opanowanie w            jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania   dwóch klas.

      4.  Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli     ze wszystkich obowiązkowych zajęć, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

     5. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę     niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może        zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

      6. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o   potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na  upośledzenie umysłowe w stopniu         umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna uwzględniając ustalenia          zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.

         7. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie      w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny pozytywne oraz rokuje             opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie       nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w    ciągu roku szkolnego.

        8. Uczeń, który nie uzyskał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę.

   9. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z    obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej       bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy      programowo wyższej z wyróżnieniem .

    10. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne,  religię do średniej ocen       wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

   11.  Uczeń, który spełniał obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji    rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen             klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej       z wyróżnieniem.

EGZAMIN POPRAWKOWY

§17

1.  Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

2. Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

3. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą :

             1) dyrektor szkoły, albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły  - jako       przewodniczący,

            2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – nauczyciel ten  może być      zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych,  szczególnie            uzasadnionych przypadkach . Wówczas dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela             prowadzącego takie same zajęcia, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w         innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły ;

            3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.      

4. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający w szczególności:

            1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,

            2) imiona i nazwiska osób wchodzących w  skład komisji,

            3) termin egzaminu,

            4) imię i nazwisko ucznia,

            5)zadania egzaminacyjne,

      6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

5. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych  odpowiedziach ucznia . Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia .

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego   w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września następnego roku szkolnego;

7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę ;

8.  Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej;

 

UKOŃCZENIE SZKOŁY

§18

      1.Uczeń kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji  końcowej otrzymał ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

       2. O ukończeniu  szkoły przez  ucznia posiadającego orzeczenie o       potrzebie         kształcenia specjalnego ze względu na  upośledzenie umysłowe w stopniu         umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna uwzględniając ustalenia         zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.

      3. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z          obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej        bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

      4.  Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię  do średniej ocen      wlicza się także końcowe oceny uzyskane z tych zajęć.

5. Uczeń, który spełniał obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji    końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen       klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 kończy szkołę z wyróżnieniem.

 

 

…………………………………..

                                                                                                         (dyrektor szkoły)

 

Copyright © 2014. Szkoła Podstawowa w Szkodnej. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania zawartości stony bez zgody autora.