^Powrót na góre
  
  
  

Dokumenty do pobrania:

Regulamin użyczenia szkolnych laptopów dla uczniów

Wniosek o użyczenie laptopa dla ucznia


 

Regulamin użyczenia szkolnych laptopów dla uczniów

 

1.

 W związku z organizacją zajęć z wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493) Szkoła………………….. (zwana dalej Szkołą) udostępnia do bezpłatnego użyczenia uczniom szkolne laptopy.

2.

Możliwość użyczenia laptopów/notebooków posiada uczeń uczęszczający do klasy ……….. i nie posiadający komputera domowego (zwany dalej Uczniem), a także uczeń z rodziny z trójką lub większą liczbą dzieci w wieku szkolnym.

3.

Możliwością użyczenia objęte są laptopy/notebooki: …………………………………. (zwane dalej komputerem) wraz z wyposażeniem dodatkowym (zasilacz, myszka) – ilość sztuk: …………

4.

Użyczenie następuje na wniosek rodzica/prawnego opiekuna ucznia (załącznik nr 1), i za zgodą Dyrektora Szkoły na okres uczestniczenia w zajęciach z  wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, poczynając od 25 marca 2020 r.

5.

Rodzic ucznia akceptuje niniejszy regulamin w obowiązującej formie brzmienia, w  dniu złożenia wniosku.

6.

W razie braku możliwości użyczenia komputera obowiązuje kolejka wg daty przesłania wniosków. Istnieje możliwość złożenia jednorazowo tylko jednego wniosku.

7.

Po uzyskaniu zgody komputer wydawany jest przez Dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną rodzicowi/prawnemu opiekunowi a fakt ten odnotowywany jest w stosownej dokumentacji.

8.

Rodzic ucznia zobowiązuje się do osobistego zwrotu komputera w stanie niepogorszonym do Dyrektora lub osoby upoważnionej. Rodzic nie ponosi odpowiedzialności za zużycie komputera będące następstwem prawidłowego używania.

9.

Za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania komputera przez ucznia w okresie użyczenia odpowiada rodzic i zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy komputera lub wymiany na nowy.

10.

Jeżeli komputer objęty jest obowiązującą gwarancją, rodzic zobowiązuje się do zgłoszenia na piśmie informacji o zaistniałych problemach przy zwrocie komputera.

11.

W przypadku naruszenia obowiązujących zabezpieczeń (plomb) gwarancyjnych komputera, rodzic ponosi koszty wymiany sprzętu na nowy.

12.

Zabrania się instalowania na komputerze własnego oprogramowania.

13.

Zabrania się usuwania oprogramowania dostarczonego wraz z komputerem w dniu użyczenia.

14.

Zwrot komputera następuje najpóźniej w terminie zakończenia prowadzenia edukacji na odległość lub w dacie wskazanej przez dyrektora.

15.

Dyrektor ma prawo zażądać natychmiastowego zwrotu komputera.

16.

Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w  dowolnym momencie, bez podania przyczyny.

17.

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w szkole. Regulamin dostępny jest również na stronie internetowej szkoły.


 

Wniosek o użyczenie laptopa dla ucznia

 

Sędziszów Małopolski, 31.03.2020 r.

 

...................................................................................................

(imię i nazwisko osoby użyczającej: rodzic lub opiekun prawny) 

......................................................................................................................

(imię i nazwisko ucznia, klasa)

 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem użyczeń szkolnych laptopów dla uczniów w ……………….., akceptuję go i zgłaszam wniosek o użyczenia laptopa model ………………. Nr seryjny .......... o wartości……………..           na  okres:

 

1) od ……………….. do………………..,

  

2) na okres prowadzenia zajęć z wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość.

 

Jednocześnie oświadczam, że:

a) nie posiadamy komputera domowego/laptopa z którego syn mógłby/córka mogłaby korzystać w ramach kształcenia na odległość,

b) zobowiązuję się do zwrotu sprzętu w wyznaczonym regulaminem terminie, w stanie niepogorszonym, a wszelkie szkody będące następstwem nieprawidłowego użytkowania komputera w okresie wypożyczenia usunę na swój koszt lub wymienię sprzęt na nowy,

c) w przypadku komputera objętego obowiązującą gwarancją zobowiązuje się do zgłoszenia na piśmie informacji o zaistniałych problemach przy zwrocie komputera.

 

.......................................................

(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 

 

Zatwierdzam

.......................................................

(data, pieczątka, podpis dyrektora)

 

Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej

otwarty

w każdy wtorek od 7:25 do 10:30

 

 

 

W 2015 roku gabinet wzbogacił się o nowe wyposażenie, które zakupiono ze środków finansowych otrzymanych z MEN w ramach programu na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach.

Za przyznaną kwotę 5 000 zł zakupiono: biurko, fotel, krzesła, wagę elektroniczną ze wzrostomierzem, stolik zabiegowy, parawan, szafę kartoteczną i pomoce do przeprowadzania testów przesiewowych tj. ciśnieniomierz z mankietem dla dzieci, stetoskop, tablice Snellena do badania ostrości wzroku, tablice Ishihary do badania widzenia barwnego.

Przyjemny i elegancki wystrój stwarza ciepłą atmosferę, daje poczucie bezpieczeństwa,  fachowości świadczonych usług, a pielęgniarce szkolnej Pani Elżbiecie Baljon umożliwia profesjonalne sprawowanie opieki profilaktycznej nad uczniami.

 

 

 

 

  

 

Sekretariat Szkoły Podstawowej
w Szkodnej
 

czynny od poniedziałku do piątku 

w godzinach 8:00 – 10:45 i 12:45-14:00

 

 

 

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W  SZKODNEJ 

 na rok szkolny 2018/2019

 

I. WPROWADZENIE

 

Działalność wychowawcza szkoły należy do podstawowych celów polityki oświatowej państwa. Wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły, która w swojej działalności musi uwzględniać wolę rodziców, ale także i państwa, do którego obowiązków należy stwarzanie właściwych warunków wychowania. Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny. Wychowanie ukierunkowane na wartości zakłada przede wszystkim podmiotowe traktowanie ucznia,
a wartości skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów czy decyzji. W realizowanym procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoła podejmuje działania związane z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi. Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby innych.

WYCHOWANIE

Proces, w którym wychowanek ma dojść do pełni osobowego rozwoju przez:

1.      ukształtowanie prawego charakteru,

2.      zbudowanie poczucia odpowiedzialności za własny rozwój i dobro wspólne,

3.      poznanie i przestrzeganie norm społecznych,

4.      budowanie postawy życzliwości i miłości dla ludzi.

PROFILAKTYKA

Proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie. Profilaktyka realizowana jest podczas działalności edukacyjnej szkoły.

Charakter działań profilaktycznych uzależniony jest od potrzeb rozwojowych naszych uczniów, których zaliczamy do grupy niskiego ryzyka (profilaktyka uniwersalna), oraz potrzeb środowiska. Działania wynikają z diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących oraz czynników ryzyka. Są one kierowane  do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Czynniki chroniące – indywidualne cechy i zachowania uczniów, cechy środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, których występowanie wzmacnia ogólny potencjał zdrowotny ucznia i zwiększa jego odporność na działanie czynników ryzyka.

Czynniki ryzyka - indywidualne cechy i zachowania uczniów, cechy środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, które wiążą się z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia zachowań ryzykownych stanowiących zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, zdrowia, bezpieczeństwa lub funkcjonowania emocjonalnego.

Profilaktyka uniwersalna ma na celu wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczenie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich papierosów, alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych ( dopalaczy ).

 

II  OPIS  PODMIOTÓW  SZKOŁY  I  ŚRODOWISKA LOKALNEGO  -  DIAGNOZA  ZAGROŻEŃ ( §6, ust.1, 2, 3, 4 )

(diagnozę przeprowadzono w czerwcu 2018r. wśród uczniów, rodziców i nauczycieli w formie ankietowania)

Diagnoza zakresu potrzeb i problemów uczniów prowadzona jest poprzez:

 • analizę dokumentacji szkolnej (dzienniki zajęć, protokoły rady pedagogicznej, zeszyty obserwacji o uczniach),
 • obserwacje zachowania uczniów,
 • badania ankietowe,
 • wyniki ewaluacji wewnętrznej,
 • wyniki nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły,
 • informacje i uwagi pozyskane od rodziców podczas rozmów indywidualnych, na zebraniach z rodzicami, radą rodziców.

Rekomendacje :

W przyszłym roku szkolnym w programie wychowawczo-profilaktycznym należy:

 • ·        kontynuować dotychczasową tematykę zajęć z wychowawcą,
 • ·        wprowadzić zagadnienia „Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród uczniów”, „Profilaktyka zdrowia psychicznego, w tym radzenie sobie ze stresem”,
 • ·        przeprowadzić otwarte zajęcia z wychowawcą w klasie VII dla rodziców,
 • ·        zaplanować prelekcję nauczyciela na zebraniu z rodzicami „Radzenie sobie ze stresem”.

 Szkoła Podstawowa w Szkodnej na koniec roku szkolnego 2017/2018 liczyła 80 dzieci wraz z oddziałem przedszkolnym. Szkoła jest zlokalizowana na wsi. Nauka odbywa się  na jedna zmianę, w ośmiu oddziałach tj. oddziale przedszkolnym i pojedynczych oddziałach klas

I –VII. Szkoła posiada salę gimnastyczną, w której odbywają się lekcje wychowania fizycznego i zajęcia rekreacyjno - sportowe, gabinet profilaktyki szkolnej czynny raz w tygodniu i bibliotekę. 99%  dzieci korzysta  z obiadów w stołówce szkolnej.

W czasie pozalekcyjnym uczniowie mogli uczestniczyć w zajęciach sportowych, artystycznych oraz 55 uczniów z klas I-VII uczestniczyło w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu stosowania TIK.

Większość uczniów pochodzi z rodzin, w których jest kilkoro dzieci. Do naszej szkoły uczęszcza jedno lub dwoje dzieci z jednej rodziny, ale są przypadki, gdzie uczęszcza pięcioro dzieci z jednego domu.

Część rodziców jest zatrudnionych w pobliskich zakładach pracy, niektórzy prowadzą własną działalność lub gospodarstwo rolne, pracują za granicą, ale pewna grupa posiada status bezrobotnego. Sytuacja materialna większości rodzin się poprawiła, ze względu na korzystanie
z programu 500+, dowodem czego jest fakt, że w ciągu roku szkolnego zorganizowano 7 wyjazdów ze szkoły, w których uczestniczyła większość dzieci. Nadal część uczniów korzysta z pomocy opieki społecznej w formie dożywiania.

Wykształcenie rodziców na podstawie badań ankietowych w czerwcu 2018 przedstawia się następująco: wykształcenie podstawowe
16%, zawodowe 48%, średnie 28% i  9% wyższe (nie wszyscy rodzice wypełnili metryczkę dotyczącą wykształcenia). Oprócz szkoły we wsi znajduje się remiza strażacka, sklep spożywczo – przemysłowy, w którym sprzedaje się alkohol oraz stacja paliw.  Kościół i ośrodek zdrowia znajdują się w pobliskich Zagorzycach.

Dla części uczniów tylko szkoła stwarza możliwość wyjazdów w celach turystyczno – krajoznawczych i kulturalnych ( wycieczki, wyjazdy do kina, teatru, muzeum itp.) Część uczniów wyjeżdża na kolonie fundowane przez Urząd Miejski oraz MOPS w Sędziszowie Młp.

W wyniku klasyfikacji rocznej za rok szkolny 2017/2018 nie było nagannych ocen zachowania, jedno nieodpowiednie i zmniejszyła się ilość zachowań poprawnych. Oceny zachowania uczniów w stosunku do ubiegłego roku poprawiły się - 66% uczniów klas IV-VII otrzymało roczną ocenę zachowania wzorową i bardzo dobrą. Nie ma przypadków na terenie szkoły sięgania po alkohol, papierosy, środki odurzające, ani nie ma sygnałów o takich przypadkach wśród naszych uczniów ze środowiska.

Na koniec roku 2017/2018, 30% dzieci klas IV - VII otrzymało świadectwo z wyróżnieniem,  dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym. Zespołem o najniższych wynikach w nauce jest klasa VII ti nadal należy pracować nad motywacją do nauki tych uczniów.. Wyższe są oceny roczne w klasach IV - VI z zajęć edukacyjnych. Frekwencja uczniów na zajęciach szkolnych jest wysoka (5% uzyskało 100% frekwencję), nie występuje zjawisko wagarowania.

Nauczyciele w większości dojeżdżają do pracy z Sędziszowa Małopolskiego lub okolic. Z dniem 1 września 2017r. w szkole pracowało 21 nauczycieli, ich liczba wzrosła o ok. 1/3 w stosunku do lat poprzednich. 57% nauczycieli pracujących w szkole pracowało jeszcze w innych szkołach, co najmniej w dwóch, a nawet pięciu. Obecnie  pracuje 20 nauczycieli i 55% to grupa pracująca w co najmniej dwóch, a nawet czterech szkołach.

Czynniki chroniące:

 • brak uczniów z oceną zachowania naganną,
 • wysoki odsetek uczniów z oceną z zachowania wzorową i bardzo dobrą,
 • nauka na jedną zmianę,
 • mało liczne oddziały klasowe,
 • wysoka frekwencja na zajęciach szkolnych,
 • brak przypadków wagarowania,
 • mały odsetek dzieci wychowujących się w rodzinach rozbitych, niepełnych.
 • stała i systematyczna współpraca rodziców ze szkołą,

 Czynniki ryzyka:

 • niska motywacja do nauki zwłaszcza u starszych uczniów,
 • częste zaniedbywanie obowiązków ucznia związanych z nauką (odrabianie zadań domowych, systematyczność w przygotowywaniu się do zajęć itp.),
 • niskie wyniki w nauce,
 • niewielki odsetek rodziców  z wykształceniem średnim i wyższym ( łącznie 37%),
 • bezrobocie wśród rodziców,
 • 23% dzieci wychowuje się w rodzinach gdzie jedno z rodziców pracuje za granicą,
 • brak we wsi miejsc spędzania wolnego czasu, duża odległość od dóbr kultury ( np. najbliższy  teatr znajduje się w Rzeszowie, najbliższe kino znajduje się w Sędziszowie, najbliższy basen znajduje się w Ropczycach itp.) ,

 Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono:

 • ·        dotychczasowe doświadczenia szkoły,
 • ·        zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole              i środowisku,
 • ·         przeprowadzone badania nt. sytuacji wychowawczej, zagrożeń uzależnieniami w szkole i środowisku,
 • ·         przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces wychowania.

Program naszej  szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.

Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie przynależności do grupy (klasy, szkoły), którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni.

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas i wszystkich nauczycieli w procesie dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczym we współpracy z pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami, środowiskiem lokalnym, instytucjami wspomagającymi pracę szkoły.

Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznegozgodnie z jego założeniami ma doprowadzić do aktywnego rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia i umożliwić mu osiągnięcie szerokorozumianego sukcesu. Zaspokajając jego potrzeby, nauczyciele, a w szczególności wychowawcy kształtują samodzielne myślenie, budują wzajemne zaufanie, uczą otwartości na drugiego człowieka, wskazują jak radzić sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi, wprowadzają normy sprzyjające postawom etycznym, zdrowemu stylowi życia bez substancji psychoaktywnych, wypracowują sposoby radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, dostarczają wiedzy o dobrym
i zdrowym życiu, dają osobiste wsparcie.

Misja szkoły

Szkoła nasza współpracuje z domem rodzinnym, odwołując się do wartości i tradycji wynoszonych przez uczniów z domu, kształtuje intelekt i osobowość ucznia, aby wyrastał on w mądrości, umiłowaniu Ojczyzny i poszanowaniu godności człowieka.

 Nauczyciele w swej pracy wychowawczo - profilaktycznej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, winni zmierzać do tego, aby osiągnąć następujące cele :

1.      wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji,

     wskazywanie wzorców postępowania i budowania relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia
     (rodzina, przyjaciele),

2.      wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,

3.      formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,

4.      ukierunkowanie ucznia ku wartościom,

5.      rozwijanie umiejętności pracy w zespole, społecznej aktywności, udziału w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju,

6.      kształtowanie postaw prozdrowotnych, w tym wdrożenie do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób,

     a ponadto ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z aktywności fizycznej,
     a także stosowania profilaktyki,

7.      rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych,

8.      wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do

      podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat,

9.      wyrabianie akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka,

10.  kształtowanie szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechnianie wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju,

     motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska oraz zainteresowanie ekologią,

11.  nabywanie przez uczniów kompetencji społecznych takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych,

      udział w projektach zespołowych lub indywidualnych oraz organizacja i zarządzanie projektami,

12.  kształcenie nawyków dbania o ład, punktualność, dyscyplinę,

13.  rozwój społeczny ucznia  poprzez  pracę nad odpowiednią kulturą  bycia,

14.  dbanie o rozwój fizyczny  poprzez wyrabianie nawyków troski  o   zdrowie i bezpieczeństwo,                

15.  poszerzanie wiedzy i umiejętności dotyczących zdrowego i bezpiecznego trybu życia,

16.  wykształcenie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie w obliczu zagrożeń uzależnieniami od alkoholu, nikotyny i narkotyków itp.,

17.  wyrabianie właściwych postaw i zachowań wobec rówieśników i innych osób,  

18.                         wdrażanie do bezpiecznego korzystania z komputera, Internetu i portali społecznościowych,

19.  zwiększenie skuteczności działań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych i profilaktycznych prowadzonych wśród uczniów,

     rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły.

Działalność wychowawczo - profilaktyczna szkoły polega na poszerzaniu i ugruntowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu zadań wychowawczych, promocji zdrowia, zdrowego stylu życia w  ramach realizacji podstawy programowej na wszystkich zajęciach edukacyjnych. We wszystkich obszarach szkoły pracujemy w szczególności nad poniższymi celami.ZADANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE I FORMY REALIZACJI

 

Cel wychowawczy : Kształcenie nawyków dbania o ład, punktualność, dyscyplinę .

Obszary życia szkoły

Zadania wychowawcze

 

ORGANIZACJA  ŻYCIA SZKOŁY

1)  Do szkoły przychodzimy nie wcześniej niż 20 minut przed rozpoczęciem zajęć.

2)  Lekcje rozpoczynamy punktualnie.

3)  Systematycznie sprawdzana jest lista  obecności na każdej lekcji, w celu  eliminowania spóźnień .

 4) Podczas przerw w sali lekcyjnej przebywają tylko dyżurni.

5) Przechodząc do innej sali na kolejną lekcję  uczniowie ustawiają tornistry w należytym porządku przed salą.

 6) Przed lekcją wychowania fizycznego uczniowie klas IV-VII oczekują na nauczyciela na korytarzu parteru szkoły.

7) Szkoła jest zawsze czysta, zabrudzenia  i napisy usuwane są natychmiast przez uczniów, a śmieci wyrzucane do kosza.

8) Wszyscy dbamy o ład i porządek w toaletach szkolnych.

 9) W szkole obowiązuje zmiana obuwia.

10) Każdy uczeń ma obowiązek pozostawić po  sobie porządek w szatni.

11) Wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły mają prawo kontrolować czystość obuwia uczniów.

 

RELACJE  NAUCZYCIEL-  UCZEŃ         

1)  Nauczyciel dyżurujący w czasie przerw międzylekcyjnych ustala miejsce spędzania przerwy ( korytarz lub podwórko szkolne).

2) Po dzwonku kończącym przerwę uczniowie oczekują na nauczyciela przed klasą i wchodzą do sali wówczas, gdy poprosi o to nauczyciel.

3) Wychowawca ustala wraz z klasą obowiązki dyżurnych, a szczegółowe zasady   przygotowania sali do lekcji ustalają nauczyciele poszczególnych zajęć.

4) Nauczyciele wychodzący z uczniami poza budynek szkolny są odpowiedzialni za dopilnowanie , aby uczniowie zmienili obuwie oraz w należytym porządku pozostawili tornistry, strój, obuwie itp.

5)Przed ważniejszymi zadaniami (np. sprzątanie, dekorowanie klasy, zawody sportowe, wyjazdy ) nauczyciel przedstawia uczniom plan działań.

6) Każdy nauczyciel winien dostrzegać i chwalić pozytywne zachowania uczniów , a stawiając wymagania winien
z nich konsekwentnie rozliczać co odzwierciedla w zeszytach spostrzeżeń każdej klasy.

7) Pomagając uczniom w naprawianiu błędów nauczyciel   udziela rad i wskazówek – jeżeli krytykuje to zawsze zachowanie dziecka, a nie człowieka.

 

ODDZIAŁYWANIA        WYCHOWAWCZE

W DYDAKTYCE

1) Wszyscy nauczyciele dbają o dyscyplinę podczas prowadzonych zajęć lekcyjnych.

2) Nauczyciele przestrzegają zasady , że uczniowie korzystają z ubikacji tylko w czasie przerw.

3) Nauczyciele poprzez staranne  przygotowanie lekcji ,odpowiedni dobór    metod pracy i zakres treści mobilizują uczniów do systematycznej i efektywnej pracy.

4)Wszyscy nauczyciele egzekwują na lekcjach obowiązek odrabiania zadań domowych przez uczniów, przynoszenia  podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych i innych potrzebnych materiałów.

 

W GRUPIE    RÓWIEŚNICZEJ    

( §2, ust.2pkt 4)                           

1) Dyżurni klasowi maja obowiązek  zgłosić nauczycielowi dyżurującemu niedostosowanie się kolegów do zasad obowiązujących w szkole .

2) Uczniowie reagują na nieporządek pozostawiony  np. w szatni, w klasie, na korytarzu itp.                                               

3) Wszyscy mają obowiązek zgłaszania nauczycielowi naruszanie zasad dyscypliny przez  kolegów.

Cel wychowawczy : rozwój społeczny ucznia  poprzez wolontariat i pracę nad odpowiednią kulturą bycia.

Obszary życia szkoły

Zadania wychowawcze

 

ORGANIZACJA  ŻYCIA SZKOŁY

( §2, ust.2 pkt 4)                           

1) W szkole posługujemy się poprawną polszczyzną .

2) Ucznia obowiązuje strój zgodny ze statutem szkoły.

3) Szkoła stwarza możliwości wykazania się wszystkim uczniom na miarę swoich zdolności i umiejętności.

4) W szkole obowiązuje zasada "nie strój zdobi ucznia", ale mądrość i kultura bycia na co dzień.

5) W szkole staramy się stworzyć atmosferę przyjazną wszystkim uczniom.

 

RELACJE  NAUCZYCIEL –  UCZEŃ  

( §2, ust.2pkt 4)                                   

1) Nauczyciel posługuje się poprawną polszczyzną  i wymaga tego od uczniów nie tylko na lekcjach , ale także
w innych sytuacjach .

2) Wszyscy nauczyciele zwalczają przejawy wulgaryzmów językowych u uczniów.

3) Nauczyciele zwracają się do uczniów po imieniu.

4) W rozmowach z uczniami nauczyciele używają zwrotów grzecznościowych ( proszę, dziękuję, przepraszam itp.)
    i wymagają tego od uczniów .

5) W ramach życia społecznego szkoły nauczyciele respektują pomysły wychodzące od uczniów.

6) Wszyscy nauczyciele maja obowiązek zwracać uwagę na właściwe relacje między uczniami.

 

ODDZIAŁYWANIA

WYCHOWA-WCZE

W DYDAKTYCE

( §2, ust.2pkt 4)                           

1) Na lekcjach z wychowawcą , języku polskim , religii , a także innych zajęciach uczymy właściwego sposobu odnoszenia się do osób starszych,  rówieśników, osób chorych i niepełnosprawnych.

2) Wszyscy nauczyciele w zależności od różnych sytuacji  wynikłych
w procesie dydaktyczno – wychowawczym pracują nad poprawnym zachowaniem się uczniów w miejscach publicznych – w autobusie, w kościele ,na przystanku , w czasie wycieczki itp.

3) W czasie zajęć edukacji, języka polskiego, godzin z wychowawcą uczymy zasad dobrego zachowania się przy stole, na przyjęciach, w sytuacjach związanych z uroczystościami rodzinnymi i okolicznościowymi np. urodziny , imieniny , Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki.

4) Wymagamy , aby w czasie zajęć lekcyjnych podczas   dłuższych wypowiedzi uczniowie przyjmowali postawę stojącą .

5) W czasie lekcji nauczyciele nie spożywają posiłków, nie  piją napojów, nie żują gumy i tego samego wymagają od uczniów .

6) Na lekcjach stwarza się klimat przyjazny uczniowi, co ma na celu właściwy rozwój osobowości ucznia.

 

7) Nauczyciele dobierając metody pracy lekcyjnej stwarzają możliwość pracy w grupach , co ma na celu rozwijanie  umiejętności współpracy, uczy zdrowej rywalizacji   i prawidłowego przyjęcia zwycięstwa i porażki.

 

W GRUPIE    RÓWIEŚNICZJ    

( §2, ust.2pkt 4)                                                         

1) W rozmowach rówieśniczych uczniowie używają poprawnej polszczyzny.

2) Uczniowie zwracają się do siebie po imieniu, nie używają przezwisk.

3) Uczniowie eliminują i zwalczają wulgarne słownictwo  w porozumiewaniu się między sobą .

4) W grupie rówieśniczej nie mają miejsca bójki , aroganckie zachowania, a w przypadku ich zaistnienia uczniowie     potrafią właściwie zareagować.

5) Uczniowie dbają o to, aby w zespole klasowym i całej społeczności szkolnej każdy czuł się dobrze i nie był odtrącony, a szczególnie zwracają uwagę na relacje z najmłodszymi dziećmi.

6) Zwarta grupa rówieśnicza, to taka w której uczucie zwycięstwa lub porażki przyjmuje się z godnością.

7) Starsi uczniowie  niosą pomoc młodszym kolegom w przystosowywaniu się do życia w społeczności szkolnej.

8) Udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły.

Cel wychowawczy : Dbanie o rozwój fizyczny  poprzez wyrabianie nawyków troski o zdrowie i bezpieczeństwo.

 

Obszary życia szkoły

 

Zadania wychowawcze

 

 

ORGANIZACJA  ŻYCIA SZKOŁY

( §2, ust.2 pkt 2)                           

1) Na początku każdego roku szkolnego wychowawcy klas przeprowadzają pomiar wzrostu uczniów  i wpisują do dziennika przy każdym nazwisku ucznia numer wielkości stanowiska pracy.

2) Obowiązkiem dyżurnych przed każdą lekcją jest sprawdzenie ustawienia stolików i krzeseł (krzesła i ławki o tym samym  numerze).                                                          

 3) Uczniowie mają możliwość wykazania się w różnych dyscyplinach sportowych i zajęciach rekreacyjno – sportowych na terenie szkoły oraz na zawodach zgodnie z kalendarzem imprez sportowych.

4) W szkole znajduje się gabinet higieny szkolnej, higienistka szkolna realizuje zadania w wybrane wtorki
w każdym miesiącu.                                   

ODDZIAŁYWANIA WYCHOWAWCZE

W DYDAKTYCE

1) Na godzinach z wychowawcą i lekcjach  techniki, edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele wdrażają zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.

2) Uczniowie otrzymują wiedzę od wychowawców na temat higieny osobistej.

3) Nauczyciel wychowania fizycznego uczy przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć sportowych.

 

RELACJE    NAUCZYCIEL – UCZEŃ                      

1) Na każdej lekcji nauczyciel zwraca uwagę na prawidłowość doboru stanowiska pracy w myśl zasady: „lepiej siedzieć za wysoko niż za nisko”.

2) Uczeń powinien zachować prawidłową postawę  podczas siedzenia w ławce, nauczyciel ma obowiązek zwracać  uwagę na to w czasie swoich  zajęć.                                                           

3) Obowiązkiem nauczyciela dyżurującego jest czuwanie  nad bezpiecznym zachowaniem się   uczniów w czasie przerw lekcyjnych.

 4) Wszyscy nauczyciele reagują na zbyt głośne zachowanie się uczniów  w celu ograniczenia hałasu.                                                     

5) Obowiązkiem każdego nauczyciela jest reagowanie  na niewłaściwe zachowanie się uczniów w szkole  i poza szkołą (bójki, palenie tytoniu itp.).

6) Nauczyciele czuwają nad przestrzeganiem higienicznych zasad przy spożywaniu obiadu.

 

W  GRUPIE    RÓWIEŚNICZEJ   

( §2, ust.2 pkt 4)                                                          

1) Uczeń ma obowiązek reagowania na zbyt głośne zachowanie się kolegów w celu wyeliminowania hałasu.

2) Uczeń winien dostrzegać i prawidłowo reagować  na przejawy niewłaściwego zachowania się kolegów w szkole
 i poza szkołą (bójki, palenie tytoniu ) oraz łamanie zasad bezpieczeństwa.

3) Dzieci dbają o higieniczne spożywanie posiłków w szkole i umiejętnie reagują na łamanie zasad higieny przez rówieśników.                                                                                                                           

Cel wychowawczy : Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych, poczucia przynależności do

środowiska lokalnego, regionu, kraju.

Obszary życia szkoły

Zadania wychowawcze

 

 

ORGANIZACJA  ŻYCIA SZKOŁY

( §2, ust.2 pkt 2)

1) Opieka nad grobami żołnierzy z II wojny światowej w Szkodnej (wychowawcy klas I - III, M. Ostrowska - XI 2018, M. Łagowska - IV 2019).2) Wycieczka szkolna klas I - VIII do miejsca ustalonego wspólnie z Radą Rodziców (propozycja nauczycieli: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej - A. Boguszewska, R. Opiela – klasy IV - VIII, Łańcut – klasy I - VIII, Pijalnia Czekolady w Korczynie 0 – III. Propozycje rodziców:).3) Wyjazdy do kina i teatru (wychowawcy klas - cały rok).4) Udział w imprezach organizowanych przez MGOK w Sędziszowie Młp. oraz inne ośrodki kultury naszego regionu (wszyscy nauczyciele - cały rok).5) Współpraca z SGGW "Szkodnianki" (wszyscy nauczyciele - wg potrzeb).6) Uczestniczenie w patriotycznych uroczystościach gminnych – rocznica odsłonięcia Pomnika Sybiraków Żołnierzy AK Podokręgu Sędziszów, 11 listopada, Dzień Żołnierzy Wyklętych, 3 Maja (16 IX 2018 - M. Łagowska, XI 2018 - A. Boguszewska, III 2018 - M. Marchut, V 2019 - R. Opiela)7) Udział w Gminnym Forum SU (opiekun SU - VI 2019).

ODDZIAŁYWANIA WYCHOWAWCZE

W DYDAKTYCE

1) Edukacja patriotyczna w klasach I –III na zajęciach z edukacji wczesnoszkolnej.2) Edukacja patriotyczna w klasach IV - VIII na zajęciach z wychowawcą, historii i społeczeństwie w klasie VI, historii w klasach IV, V, VII i VIII, wiedzy o społeczeństwie, języku polskim w klasach IV - VIII, plastyce i muzyce w klasach IV - VII. 

 

RELACJE    NAUCZYCIEL - UCZEŃ                      

1) Nauczyciele wychowawcy, historyk, przypominają uczniom o grobach żołnierzy z II wojny światowej
w Szkodnej.
2) Nauczyciele zwracają uwagę na odpowiedni strój uczniów i zachowanie podczas uroczystości patriotycznych, śpiewania Hymnu Państwowego, odwiedzin miejsc pamięci. Uczą szacunku do symboli narodowych.3) Nauczyciele sprawują opiekę nad uczniami podczas patriotycznych uroczystości gminnych.4) Nauczyciele organizują dla uczniów wycieczki, wyjazdy do kina, teatru, ośrodków kultury naszego regionu oraz na imprezy organizowane przez MGOK w Sędziszowie Młp..5) Uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w Gminnym forum SU.

W  GRUPIE    RÓWIEŚNICZEJ

( §2, ust.2 pkt 4)                                                         

1) Uczeń ma obowiązek reagowania na nieodpowiednie do miejsca i okoliczności zachowanie kolegów.2) Uczeń powinien zachować stosowny do okoliczności strój.

 

ZADANIA  WYCHOWAWCZE  RODZICÓW:

-          każdy z rodziców uczestniczy w życiu szkoły i klasy, świadomie współpracuje ze szkołą zgodnie z jej założeniami wychowawczymi,

-          rodzice winni uczestniczyć w wywiadówkach, zebraniach, lekcjach otwartych, prelekcjach organizowanych przez szkołę,

-          rodzice dbają o ubiór, strój i wygląd dziecka zgodnie z postanowieniami statutu szkoły,

-          obowiązkiem rodziców jest usprawiedliwianie nieobecności szkolnych zgodnie ze statutem szkoły,

-          obowiązkiem rodziców jest pomagać w miarę możliwości swym dzieciom w wywiązywaniu się z obowiązków szkolnych oraz  egzekwowanie od swoich dzieci wypełnianie tych obowiązków,

-          w miarę potrzeb kontaktują się z wychowawcą w celu wyjaśniania i rozwiązywania zaistniałych sytuacji wychowawczych,

-          współpracując ze szkołą rodzice biorą udział w wycieczkach, imprezach, uroczystościach szkolnych, wykonują drobne prace na rzecz szkoły, mają swój udział w planowaniu i organizowaniu działań wychowawczo - profilaktycznych.

 

PODEJMUJĄC  SWOJE  DZIAŁANIA  WYCHOWAWCZE,  OPIEKUŃCZE, PROFILAKTYCZNE SZKOŁA  WSPÓŁPRACUJE  Z:

-          organem prowadzącym szkołę – udział uczniów w międzyszkolnych igrzyskach i turniejach sportowych, konkursach, imprezach organizowanych na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim, uroczystościach patriotycznych udzielanie zapomóg, stypendium
i innej pomocy dla uczniów ze środków przewidzianych w budżecie gminy i szkoły,

-          Stowarzyszeniem Gospodyń Wiejskich "Szkodnianki" oraz sołtysem wsi - organizacja imprez okolicznościowych,

-    Parafią w Zagorzycach Górnych – uczestnictwo w rekolekcjach wielkopostnych, pielgrzymkach, uroczystościach kościelnych np.

     I Komunia Św. oraz koloniach dla dzieci organizowanych przez Caritas,

-          Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sędziszowie Młp. – wyjazdy na seanse filmowe, przedstawienia teatralne, udział w konkursach plastycznych, recytatorskich i innych,

-          Ośrodkiem Zdrowia w Zagorzycach w celu zapewnienia opieki zdrowotnej przez lekarza, stomatologa, higienistkę szkolną,

-          Komendą Policji w Sędziszowie Młp. w celu propagowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zasad postępowania zgodnie
 z przepisami prawa,

-          Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Ropczycach w celu pozyskiwania fachowych rad i wskazówek do pracy z uczniami przejawiającymi trudności szkolne,

-          Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sędziszowie Młp.  w zakresie organizowania dożywiania oraz innej pomocy dla uczniów z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej,

-          Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sędziszowie Młp. - spektakle profilaktyczne, warsztaty, konkurs antyalkoholowy,

-           Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Ropczycach - m. in. współpraca podczas realizacji programu "Bieg po zdrowie" w klasie IV".

Współpraca dotyczy :

 • ·         organizacji i prowadzenia warsztatów, szkoleń, prelekcji, pogadanek dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • ·         wystawiania profilaktycznych spektakli dla uczniów,
 • ·         organizowania konkursów dla uczniów,
 • ·         pozyskiwania materiałów informacyjnych,
 • ·         organizowania pozalekcyjnych zajęć sportowych.

 

TRADYCJĄ  NASZEJ  SZKOŁY  JEST: ( §2, ust.2 pkt 3)                           

-          prowadzenie kroniki szkoły ,

-          prowadzenie kroniki SU ,

-          prowadzenie złotej księgi absolwentów ,

-          prowadzenie księgi pasowania na ucznia kl. I ,

-          uczniowie kończący szkołę ofiarują dla szkoły pamiątkowy upominek ,

-          wręczanie dyplomów uczniom klasy I z okazji pasowania na ucznia szkoły ,

-          wręczanie pamiątek ukończenia szkoły uczniom kończącym szkołę.

 

WAŻNE  WYDARZENIA, UROCZYSTOŚCI  W  ŻYCIU  SZKOŁY

oraz osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie wydarzenia i terminy ich realizacji w roku szkolnym 2018/2019

Rodzaj  wydarzenia

Wartość

Realizacja

Przewidywane efekty

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

Rozpoczęcie roku szkolnego i rocznica wybuchu II wojny światowej.

Ojczyzna, naród, patriotyzm, wolność, wykształcenie, praca nad sobą, nauka, kościół, wspólnota.

List MEN, przemówienie dyrektora szkoły, udział we Mszy Św., akademia.

Świadomość potrzeby rzetelnej nauki i pracy nad sobą, pamięć o przeszłości, godne zachowanie w kościele i podczas uroczystości, poczucie wspólnoty społeczności szkolnej i przynależności narodowej, odświętny ubiór.

M. Marchut

A. Boguszewska

3 IX 2018

2 IX 2019

Sprzątanie świata.
(Sprzątanie Świata 2018. Akcja - segregacja! 2 razy więcej, 2 razy czyściej.)

Praca dla społeczeństwa, wrażliwość na czystość środowiska naturalnego.

Sprzątanie najbliższej okolicy, terenu wokół szkoły, pogadanki na lekcjach wychowawczych, podsumowanie.

 

Wrażliwość na estetykę środowiska, zaangażowanie w działanie, przestrzeganie bhp, szacunek dla pracy, prawidłowe składowanie
i wykorzystanie odpadów, postawa proekologiczna.

Wychowawcy klas, opiekun SU

21 IX 2018

Europejski Dzień Języków

Patriotyzm, przynależność, świadomość językowa.

Prezentacje multimedialne, quizy, gry językowe.

Świadomość różnorodności językowej na świecie, zdobycie dodatkowych umiejętności w zakresie znajomości języka polskiego i obcego.

Nauczyciele językowcy

IX 2018

Dzień Edukacji Narodowej.

Szacunek, uprzejmość.

Spotkanie nauczycieli, rodziców i uczniów.

Szacunek dla pracy nauczyciela
i pracowników szkoły.

P Pieprzak

X 2018

Pasowanie klasy pierwszej .

( §2, ust.2 pkt 3)                           

Wspólnota, wykształcenie, praca nad sobą, patriotyzm, ojczyzna, naród.

Część artystyczna przygotowana przez klasę pierwszą i SU, pasowanie przez dyrektora, spotkanie klasowe z rodzicami i poczęstunek.

Odpowiedni strój
i właściwe zachowanie się podczas uroczystości, identyfikacja ze wspólnotą szkolną.

 

M. Marchut

X/ XI 2018

Święto Zmarłych.

Nadawanie sensu życia, szacunek dla ludzkiego życia.

Pogadanka na lekcjach wychowawczych, porządkowanie i zapalanie zniczy na grobach nieznanych żołnierzy w naszej miejscowości.

Pamięć o zmarłych, godne zachowanie się na cmentarzu, zaduma, świadomość
o przemijaniu.

Wychowawcy klas, katecheci, historyk

XI 2018

Narodowe Święto Niepodległości.

Niepodległość, ojczyzna, naród, patriotyzm.

Uroczysta akademia, pogadanki na lekcjach. Quiz wiedzy o Ojczyźnie dla klas I - VIII.

"Rok Niepodległości" - bijemy rekord śpiewając czterozwrotkowy hymn we wszystkich szkołach.

Pamięć o przeszłości odległej, umiłowanie wolności, niepodległości  docenianie pokoju, godne zachowanie podczas uroczystości, odświętny strój.

M. Łagowska

R. Opiela

E. Kasprzyk

 

XI 2018

 

 

 

9 XI, godz. 1111

Andrzejki.

Dobre obyczaje, tradycje.

Wróżby, poczęstunek, dyskoteka.

Utrzymywanie koleżeńskich i przyjaznych kontaktów z rówieśnikami, radość ze wspólnej zabawy, kulturalne zachowanie się podczas imprezy, potrzeba podtrzymywania tradycji.

Dwóch wychowawców klas IV - VIII

XI 2018

Mikołajki.
( §2, ust.2 pkt 3)                           

Tradycja sprawienia radości innym.

Geneza mikołajkowej tradycji, spotkanie z Mikołajem.

 

Bezinteresowne sprawianie radości oraz pomaganie innym.

Wszyscy nauczyciele, Rada Rodziców

XII 2018

Pasowanie na czytelnika.

Wykształcenie, praca nad sobą, szacunek.

Pasowanie na czytelnika, poznanie szkolnej biblioteki
i nauka korzystania
z niej.

Poszanowanie książki , potrzeba czytania, praca nad sobą, właściwe zachowanie się
w bibliotece.

Nauczyciel bibliotekarz, wychowawca klasy I

I 2019

Uroczystość opłatkowa.

Tradycja, miłość bliźniego, dobro, szczęście rodzinne, udzielanie pomocy innym ludziom, umiejętność przebaczania innym.

Spotkanie opłatkowe ogólnoszkolne, odwiedzanie samotnych sąsiadów
i bliskich.

Podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowej, postawa przebaczania, podejmowanie działań na rzecz potrzebujących, godna postawa, odświętny strój, budowanie więzi rodzinnych, wspólnoty rodzinnej i szkolnej.

M. Ostrowska,

Ks. D. Garbacik

XII 2018

Dzień Babci
i Dziadka

( §2, ust.2 pkt 3)                           

Szacunek, miłość, dobroć, bezinteresowność.

Część artystyczna, spotkanie towarzyskie przy herbatce, drobne upominki.

Poszanowanie ludzi starszych, docenianie ich wkładu w wychowanie pokolenia, sprawianie radości, zaangażowanie
w prezentację swojego dorobku.

D Czaja,

A. Boguszewska

B. Ochał

I 2019

Zabawa karnawałowa.

Umiejętność bycia sobą, dobre obyczaje, odpowiedzialność.

Zabawa, część artystyczna, poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Zacieśnianie współpracy z rodzicami, właściwe zachowanie się w trakcie imprezy, zaangażowanie
w prezentację swojego dorobku.

Wychowawcy klas

I 2019

Dzień Żołnierzy Wyklętych.

Niepodległość, ojczyzna, naród, patriotyzm, wolność.

Apel, udział w uroczystości gminnej.

Pamięć o przeszłości odległej, umiłowanie wolności, niepodległości,  docenianie pokoju, godne zachowanie podczas uroczystości, odświętny strój.

R. Opiela

III 2019

Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet

Dobre obyczaje.

Spotkania klasowe, upominki. Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka.

Poszanowanie godności kobiety, koleżanek, kolegów.

Dwóch wychowawców klas IV - VIII

IX 2018,

III 2019

Miesiąc Kultury Zdrowotnej.

( §2, ust.2 pkt 2)                           

Zdrowy styl życia.

Pogadanki na lekcjach wychowawczych, spotkanie
z higienistką szkolną
i lekarzem.

Świadomość potrzeby dbania o własne zdrowie, umiejętne spędzanie wolnego czasu.

Wychowawcy klas

Cały rok

Rocznica Zbrodni Katyńskiej, katastrofy Smoleńskiej.

Niepodległość , wolność, ojczyzna, naród, patriotyzm.

Uroczysta akademia, pogadanki na zajęciach
z wychowawcą.

Pamięć o przeszłości odległej i niedawnej, umiłowanie wolności, niepodległości, docenianie pokoju, godne zachowanie podczas uroczystości, odświętny strój.

M. Pondo

E. Kasprzyk

IV 2019

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Demokracja, niepodległość, solidarność.

Akademia, pogadanki na lekcjach wychowawczych,

języka polskiego
i historii.

Świadomość przynależności narodowej.

R. Opiela

 

V 2019

Dzień Matki.

Miłość, szacunek, rodzina, posłuszeństwo.

Akademia, drobne upominki dla matek, spotkanie przy herbatce.

Okazywanie szacunku, posłuszeństwa, miłości dla matki, docenianie wysiłku i pracy matki.

D. Czaja

B. Ochał

J. Paprocka

V 2019

Dzień Dziecka
i Dzień Sportu.

( §2, ust.2 pkt 3)                           

Prawa dziecka, poznawanie życia, godność człowieka.

Gry, zabawy, konkursy, pogadanki, poczęstunek.

Świadomość swoich praw i roli zabawy wieku dziecięcego, zaangażowanie w zabawę, sport, godne zachowanie.

Wychowawcy klas

VI 2019

Zakończenie roku szkolnego.

Dobre obyczaje, praca nad sobą, wykształcenie.

Akademia.

Zachowanie godne naśladowania, odpowiedni strój, identyfikacja ze wspólnotą szkolną.

Wychowawca klasy VII - J. Paprocka

VI 2019

 

 

 

 

Zakres treści wychowawczo-profilaktycznych realizowanych w klasach I-III

Tematyka

Wartości

Przewidywane efekty

Uwagi
Zakres treści wychowawczo-profilaktycznych realizowanych w klasach I-III

1. Jestem członkiem rodziny.

Szczęście, bezpieczeństwo, posłuszeństwo.

Uczeń wie, co to znaczy, że jest członkiem rodziny. Rozumie pojęcia szczęście, bezpieczeństwo, posłuszeństwo.

 

2. Więź uczuciowa między         dziećmi, rodzicami i rodziną.

( §3, ust.2 pkt 3)                           

Miłość, szacunek i lojalność.

Rozumie i akceptuje przeżycia i uczucia własne
i innych członków rodziny.

 

3. Razem uczymy się, razem bawimy się.

( §2, ust.2 pkt 4)                           

Przyjaźń, sprawiedliwość, praca zespołowa.

Uczeń umie współdziałać i wspólnie planować pracę.

 

4. Rozpoznajemy i nazywamy uczucia.

( §3, ust.2 pkt 3)                           

Szczerość, zaufanie, uczciwość, odpowiedzialność.

Uczeń potrafi rozpoznawać i nazywać ujawniane i przeżywane uczucia.

 

5. Poznajemy reguły, normy
i zasady.

( §2, ust.2 pkt 3)                           

Zaufanie, sprawiedliwość, odpowiedzialność wsparcie, otwartość.

Uczeń zna i postępuje zgodnie z regułami współżycia w grupie rówieśników.

 

6. Szkoła jako miejsce nauki.

Uczciwość, porządek, odpowiedzialność.

Uczeń szanuje sprzęt szkolny.

 

7. Każdy w rodzinie ma swoje prawa i obowiązki.

Uczciwość, zaufanie, współpraca, posłuszeństwo, odpowiedzialność.

Uczeń zna swoje prawa i obowiązki w rodzinie.

 

8. Miłość, przyjaźń, szacunek, wzajemna troska
i pomoc w rodzinie.

Miłość, szacunek, przyjaźń,   zaufanie.

Uczeń rozumie znaczenie pojęć: miłość, szacunek, przyjaźń; umie okazać uczucia
w stosunku do członków rodziny i potrafi kształtować właściwe relacje w rodzinie.

 

9. Jesteśmy niepowtarzalni.

( §3, ust.2 pkt 3)                            

Samokontrola, duchowość, mądrość, oryginalność.

Uczeń dostrzega różnice występujące między rówieśnikami.

 

10. Jesteśmy klasą.

 

Współpraca, współdziałanie, wspieranie, praca zespołowa.

Uczeń bierze aktywny udział w życiu klasy.

 

11. Sposoby rozwiązywania problemów klasowych.

( §2, ust.2 pkt 4)                           

Stosunki międzyludzkie, fair play, zaufanie, pomysłowość.

Uczeń umie odpowiednio zareagować
w sytuacjach konfliktowych.

 

12. Historia naszej szkoły
 i miejscowości.
(§2,ust.2 pkt3)                           

Dbałość o środowisko,

miłość , szacunek.

Uczeń zna historię szkoły.

 

13. Pomagamy rodzinie,
a rodzina pomaga nam.

( §3, ust.2 pkt 2)                           

Szacunek, miłość, odpowiedzialność, posłuszeństwo, bezpieczeństwo.

Uczeń ma poczucie przynależności do swojej rodziny.

 

14. Opiekuńcza postawa wobec nowo pojawiającego się życia i młodszego rodzeństwa.

Szacunek, miłość, odpowiedzialność, oddanie.

Uczeń potrafi okazać szacunek kobiecie ciężarnej i zaopiekować się młodszym rodzeństwem.

 

15.Odkrywamy uczucia swoje
i innych ludzi.
( §3, ust.2 pkt 3)                           

Stosunki międzyludzkie, szczerość, zaufanie, przyjaźń, oddanie.

Uczeń rozpoznaje swoje uczucia
i akceptuje uczucia innych.

 

16.Gdzie mieszkam?

( §2, ust.2 pkt 3)                           

Szacunek, dbałość o środowisko.

Uczeń czuje się członkiem społeczności lokalnej.

 

17. Higiena jamy ustnej.

Higiena, zdrowie.

Uczeń nabywa wiedzę z zakresu higieny jamy ustnej, nabywa umiejętności szczotkowania zębów.

Realizacja programu promocji zdrowego uzębienia. Projekcja filmów, konkursy.

18. Zasady ruchu drogowego.

Bezpieczeństwo, odpowiedzialność.

Uczeń zna zasady bezpiecznego poruszania się po drodze publicznej.

Spotkanie

z policjantem, projekcja filmu dotyczącego przepisów ruchu drogowego.

19. Właściwe zachowania
w grupie rówieśniczej.

Życzliwość, pomoc, odpowiednie zachowanie.

Uczeń potrafi właściwie zachować się
w grupie rówieśniczej.

 

20. Dbamy o zdrowie swoje
i innych.

Zdrowie, pomoc

Uczeń zna i rozumie szkodliwość używania alkoholu, palenia papierosów.

Uczeń zna zasady zdrowego odżywiania.

 

 

 

 

 

 

Konkursy plastyczne
 i literackie przy współpracy
 z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Inscenizacje tematyczne. Realizacja programu „Nie pal przy mnie proszę”.

Realizacja programu „Śniadanie daje moc”.

Ponadto klasy I - III we IX 2018 wezmą udział w spektaklu profilaktycznym pt. "Gra" w Teatrze Maska w Rzeszowie, uczącym bezpieczeństwa w mieście.

 

Zakres treści wychowawczo-profilaktycznych realizowanych w klasach IV-VIII

nr

Tematyka

Wartości

Przewidziane efekty

Uwagi

Klasa

1

IV

Świat, w którym żyjemy. To co jest naprawdę i to co jest na niby.

( §3, ust.2 pkt 2)                           

Mądrość, spostrzegawczość, umiejętność wyobrażania .

Uczeń ma świadomość współistnienia
 i przenikania się rzeczywistości z fikcją, świadomość istnienia rzeczywistości realnej – niewidzialnej, umiejętność rozróżnienia rzeczywistości od fikcji, dostrzeganie rzeczywistości zależnej i niezależnej od człowieka.

 

Elementy programu

„Wzrastam
w mądrości”

2

IV

U źródeł kultury
i cywilizacji. Świat,
a język, którym
o świecie mówimy. Ludzie i rzeczy a ich pojęcia, nazwy, znaki
i symbole.

Mądrość, prawda, miłość, odwaga, honor, przyjaźń.

Świadomość przekazywania myśli, znajomość symboli, alfabetów, genezy alfabetu greckiego
 i łacińskiego, znajomość symboli ojczyzny: godła, barw, hymnu.

3

IV

Istnienie a poznanie. Jak poznajemy świat i co
z tego wynika ?

( §3, ust.2 pkt 2)                            

Mądrość, miłość, spostrzegawczość bystrość, szacunek.

Znajomość roli zmysłów w poznawaniu świata, umiejętność współpracy, uczciwość i lojalność. Umiejętność rozsądnego korzystania z mediów: radia, telewizji, komputera, Internetu.

4

IV

Przyczyny i skutki,
a odpowiedzialność.

( §2, ust.2 pkt 4)                           

Odpowiedzialność, szacunek, uczciwość, szczerość, samodzielność, współpraca.

Świadomość istnienia łańcucha: przyczyna – skutek – odpowiedzialność, świadomość skutku swojego postępowania, właściwe postępowanie wobec młodszych dzieci.

 

5

IV

O poznaniu umysłowym.

( §3, ust.2 pkt 2)                           

Mądrość, uczenie się, duchowość.

Znajomość możliwości poznania otaczającego świata, odkrywanie  i wyszukiwanie cech wspólnych wszystkich realnych ludzi i rzeczy.

6

IV

Palenie jest niezdrowe.

Zdrowie swoje i innych, odpowiedzialność.

Uczeń zna działanie nikotyny na organizm człowieka.

 

Zajęcia
 z wychowawcą wg scenariuszy
 z programu  - „Bieg po zdrowie" dotyczącego zdrowia w kontekście palenia papierosów, e-papierosów oraz stosowania innych substancji szkodliwych.

7

IV

Jak się nie dać złowić nałogowi?

Sztuka mówienia "nie", odpowiedzialność, zdrowie.

Uczeń wie co to jest zachowanie asertywne.

8

IV

Dlaczego jest coraz więcej osób, które nie palą papierosów?

Zdrowie, asertywność, odpowiedzialność.

Uczeń zna skutki medyczne, społeczne
i psychologiczne palenia papierosów.

9

IV

Palenie szkodzi!

Zdrowie, odpowiedzialność, choroby; zalety.

Uczeń rozumie szkodliwość palenia papierosów oraz zna zalety ich niepalenia.

 

 

10

IV

Jak to zrobić, żeby nie palić?

Zdrowie, odpowiedzialność, asertywność,

Uczeń potrafi bronić się przed zachętami oraz presją dotyczącą palenia papierosów.

11

IV

Jak to zrobić, żeby inni nie palili?

Zdrowie własne oraz innych, odpowiedzialność.

Uczeń rozumie odpowiedzialność za zdrowie swoje i innych. Potrafi wskazać zalety niepalenia papierosów oraz negatywne skutki dla zdrowia człowieka.

12

IV

Promowanie zachowań bez agresji i przemocy.

( §3, ust.2, pkt 3)

 

Mądrość, odpowiedzialność, kultura osobista

Uczeń zna zasady kultury osobistej, potrafi rozwiązywać konflikty bez agresji i przemocy. Rozumie pojęcie różnicy poglądów i potrafi je uszanować.

Elementy programu „Przeciwdziałanie przemocy
w szkole”.

13

IV

Mądre korzystanie
z komputera
i Internetu.

Bezpieczeństwo, mądrość, sieć Internet

Uczeń ma świadomość, że w sieci nie jest się anonimowym, dba o własne zdrowie, wie co to jest uzależnienie.

 

14

IV

Bezpieczne komunikowanie się na  portalach społecznościowych.

Bezpieczeństwo, mądrość, odpowiedzialność.

Uczeń ma świadomość, że w sieci nie jest się anonimowym, zna znaczenie pojęcia cyberprzemocy.

Zajęcia
z wychowawcą przy użyciu materiałów ze strony www.sieciaki.pl

15

IV

Jak powstaje plotka?

Plotka, przemoc psychiczna i fizyczna, empatia, szacunek do innych.

Uczeń wie czym są plotki, jak ich unikać
i zapobiegać plotkarstwu. Wie, że plotki mogą wyrządzić krzywdę drugiemu człowiekowi.

Konspekty godzin wychowawczych dla klas IV - VIII Elżbiety Gałczyńskiej (scenariusz)

16

IV

Trzymaj formę - zapobieganie nadwadze
i otyłości wśród dzieci.

Zdrowie, otyłość, nadwaga, zdrowe odżywianie.

Uczeń wie jak prawidłowo się odżywiać, zna znaczenie pięciu posiłków dziennie. Zna rolę owoców i warzyw oraz słodyczy i fast-foodów
w odżywianiu dziecka. Zna przyczyny otyłości, wie jak zapobiegać nadwadze i jej skutkom.

Zajęcia
z wychowawcą na podstawie scenariusza "Trzymaj formę - zapobieganie nadwadze
i otyłości" autorstwa Agnieszki Walickiej - Chmiel,

"Wspieranie dziecka z nadwagą
i otyłością
w społeczności szkolnej" - ORE.

17

IV

Stres w życiu człowieka.

Emocje dobre i złe, stres, zdrowie umysłu i ciała.

Uczeń wie czym jest stres. Potrafi wskazać jego pozytywne i negatywne działanie na człowieka.

 

1

V

Niezawodne busole życia – wartości.

( §3, ust.2 pkt 2)                           

Prawda, dobro, piękno, wstyd, kłamstwo, dobro, zło, wolna wola, godność.

Świadomość znaczenia trzech podstawowych wartości w życiu człowieka: prawdy, dobra, piękna.

Elementy programu

„Wzrastam
w mądrości”

2

V

Wartości ogólnoludzkie,
a wartości chrześcijańskie.

( §3, ust.2 pkt 2)                           

Wiara, nadzieja, miłość, prawda.

Umiejętność życia w zgodzie
z ponadczasowymi wartościami chrześcijańskimi.

3

V

Porozmawiajmy
o uczuciach.

( §2, ust.2 pkt 4)

( §3, ust.2 pkt 3)                                                       

Miłość, odwaga, przyjaźń, nadzieja.

Umiejętność rozpoznawania i przeżywania uczuć pozytywnych, obojętnych i negatywnych
i towarzyszące im okoliczności; koleżeństwo
i przyjaźnie między starszymi i najmłodszymi dziećmi.

4

V

Hierarchia wartości. Ważne, ważniejsze, najważniejsze.

( §2, ust.2 pkt 2)                           

Prawda, uczucie, dobro, zło, godność.

Umiejętność dokonywania wyborów w życiu według hierarchii wartości: ważne, ważniejsze, najważniejsze.

5

V

Przekazanie podstawowych wiadomości o alkoholu
i jego szkodliwym działaniu na organizm ludzki.

 

Zdrowie, odpowiedzialność za siebie
i innych.

Uczeń ma świadomość szkodliwości działania alkoholu na zdrowie.

Elementy programu „II Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków”-

lekcja wychowawcza wg scenariusza pt. ”Chemiczna pułapka „

6

V

Skutki nadużywania alkoholu.

Zdrowie, odpowiedzialność za siebie
i innych.

Uczeń ma świadomość szkodliwości działania alkoholu na zdrowie, na zachowanie się
w otoczeniu.

Elementy programu „II Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków” - lekcja wychowawcza wg scenariusza pt. „Używanie
 i nadużywanie alkoholu”.

7

V

Propagowanie stylu życia bez alkoholu.

 

Odpowiedzialność, zdrowy styl życia.

Uczeń wie, co to jest zdrowy styl życia.

 

8

V

Uczenie podejmowania odpowiedzialnych decyzji związanych
z piciem alkoholu
i paleniem tytoniu.

Odpowiedzialność, zdrowie, mądre podejmowanie decyzji.

Uczeń ma świadomość podejmowania odpowiedzialnych decyzji.

Elementy programu „II Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków” - lekcja wychowawcza wg scenariusza pt. ”Chemiczna pułapka”.

9

V

Mądre korzystanie
z komputera i Internetu.

Bezpieczeństwo, mądrość, odpowiedzialność.

Uczeń ma świadomość, że w sieci nie jest się anonimowym; dba o własne zdrowie, wie co to jest uzależnienie.

 

10

V

Bezpieczne komunikowanie się na  portalach społecznościowych.

Bezpieczeństwo, mądrość, odpowiedzialność.

Uczeń ma świadomość, że w sieci nie jest się anonimowym, zna znaczenie pojęcia cyberprzemocy.

Zajęcia
z wychowawcą przy użyciu materiałów ze strony www.sieciaki.pl oraz www.fdn.pl

11

V

Uczenie się umiejętności obrony przed naciskiem otoczenia.

Asertywność, mądrość, odpowiedzialność.

Uczeń potrafi być konsekwentny w swoim zachowaniu, rozumie i szanuje słowo „nie”.

Elementy programu „II Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków” - lekcja wychowawcza wg scenariusza pt. „Sztuka odmawiania".

12

V

Promowanie zachowań bez agresji i przemocy.

( §3, ust.2, pkt 3)

 

Mądrość, odpowiedzialność, kultura osobista.

Uczeń zna zasady kultury osobistej, potrafi rozwiązywać konflikty bez agresji i przemocy. Rozumie pojęcie różnicy poglądów i potrafi je uszanować.

Elementy programu „Przeciwdziałanie przemocy
w szkole”.

13

V

Trudne sytuacje wokół nas - plotkowanie
i wyśmiewanie.

Agresja, przemoc fizyczna
i psychiczna, plotka.

Uczeń rozróżnia pojęcia agresji i przemocy. Wie, że wyśmiewane jest złe. Zna konsekwencje przemocy psychicznej dla "poszkodowanego"
i "sprawcy".

 

14

V

Co ludzie jedzą i dlaczego? Zapobieganie nadwadze i otyłości.

Zdrowe odżywianie, piramida żywieniowa, zdrowy - niezdrowy styl życia, aktywność fizyczna.

Uczeń zna zasady zdrowego odżywiania, zna rolę węglowodanów, białka, tłuszczów, owoców
i warzyw, żywności przetworzonej oraz aktywności fizycznej w życiu zdrowego człowieka.

"Wspieranie dziecka z nadwagą
i otyłością
w społeczności szkolnej" - ORE.

15

V

Skuteczna kontrola stresu.

Emocje dobre i złe, stres, zdrowie psychiczne.

Uczeń wie czym jest stres. Potrafi wskazać jego pozytywne i negatywne działanie na człowieka.

 

1

VI

Istotne znaczenie ludzkiego ciała i płci.

( §3, ust.2 pkt 2)                           

Godność, szacunek, zaufanie.

Świadomość znaczenia ludzkiego ciała i płci
w aspekcie godności człowieka. Co to znaczy, że się jest osobą?

Elementy programu

„Wzrastam
w mądrości”.

2

VI

Wiązania i więzi. Społeczny charakter człowieka. Pomoc młodszym kolegom.

( §2, ust.2 pkt 7)                           

Miłość, współdziałanie, odpowiedzialność, stosunki międzyludzkie.

Świadomość, że dziecko nie jest samo, że jest istotą społeczną.

3

VI

Niezawodna busola życia – prawo naturalne. Dlaczego w świecie panuje ład?

( §3, ust.2 pkt 2) 

( §3, ust.2 pkt 4)                                                      

Ład, harmonia, obowiązkowość, pracowitość, odpowiedzialność, porządek.

Zauważanie różnicy między prawami naturalnymi, a prawami ustalonymi przez człowieka. Umiejętność zachowania się na drodze, przy stole. Świadomość wyrażania samooceny i zasad kar
i nagród.

4

VI

Jak zachować się przy stole?

Estetyka, kultura bycia, dobre wychowanie.

Uczeń wie jak kulturalnie zachować się przy stole. Potrafi poprawnie nakryć stół do posiłku i korzystać z takiego nakrycia.

5

VI

Bezpieczne komunikowanie się na portalach społecznościowych.

Bezpieczeństwo, mądrość, odpowiedzialność.

Uczeń ma świadomość, że w sieci nie jest się anonimowym, dba o własne zdrowie, wie co to jest uzależnienie.

Zajęcia
z wychowawcą przy użyciu materiałów ze strony www.sieciaki.pl oraz www.fdn.pl

6

VI

Mądre korzystanie                       z komputera i Internetu.

Bezpieczeństwo, mądrość, odpowiedzialność.

Uczeń ma świadomość, że w sieci nie jest się anonimowym, zna znaczenie pojęcia cyberprzemocy (zna możliwe konsekwencje dla jej sprawców i ofiar, zna metody rozwiązywania sytuacji związanych cyberprzemocą).

Zajęcia
z wychowawcą przy użyciu materiałów ze strony www.edukacja.fdds.pl (scenariusz "Gdzie jest Mimi?")

7

VI

Jestem przyszłym obywatelem swojego kraju.

Obywatel, obywatelstwo, ojczyzna, symbole narodowe, historia, tolerancja, szacunek, sumienność, odpowiedzialność, dobry przykład.

Uczeń zna symbole narodowe, wyjaśnia pojęcia obywatel i obywatelstwo. Odczuwa potrzebę znajomości historii i kultury własnego narodu.

Poradnik dydaktyczny godziny wychowawcze
VI - VIII (klasa VI): B. Bleja, wyd. BEA-BLEJA

8

VI

Poznaj swój kraj - wartości wycieczek.

Ojczyzna, podróże, tradycja, różnorodność regionów, bezpieczeństwo.

Uczeń zwraca uwagi na walory poznawcze wycieczek, potrafi dostrzegać piękno krajobrazu, kunszt architektów, sposób życia ludzi w różnych częściach Polski. Pamięta o bezpiecznym zachowaniu podczas wycieczek.

9

VI

Plotkowanie, prześladowanie, upokarzanie przykładami przemocy psychicznej.

Agresja, przemoc fizyczna
i psychiczna, plotka, prześladowanie, upokorzenie.

Uczeń rozróżnia pojęcia agresji i przemocy. Potrafi wskazać i reagować na przejawy przemocy psychicznej i fizycznej. Zna konsekwencje przemocy.

 

10

VI

Otyłość - choroba naszego wieku.

Zdrowie, otyłość, nadwaga, zdrowe odżywianie, ruch, aktywność fizyczna.

Uczeń zna zasady zdrowego odżywiania, zna rolę węglowodanów, białka, tłuszczów, owoców
i warzyw, żywności przetworzonej oraz aktywności fizycznej w życiu zdrowego człowieka. Potrafi wskazać czynniki mające wpływ na rozwój nadwagi i otyłości. Uczeń wie, co to jest BMI.

Wie, co to jest otyłość, zna jej przyczyny i skutki.

Abraham S., Llewellyn-Jones D., Anoreksja Bulimia Otyłość, PWN, Warszawa 1995.

(scenariusz), "Wspieranie dziecka z nadwagą
i otyłością
w społeczności szkolnej" - ORE.

11

VI

Co się ze mną dzieje? Moje emocje i uczucia.

Uczucia, emocje dobre i złe, stres, zdrowie, mowa ciała.

Uczeń poprawnie odczytuje język ciała, opisuje emocje towarzyszące sytuacjom w domu i szkole oraz swoje zachowanie pod wpływem najczęstszych emocji. Wskazuje sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami, stresem i agresją.

Na podstawie materiałów z "Kaktusów dojrzewania" - Ewy Molskiej, wyd. eMPI2.

1

VII

Po co rodzina? Potrzeby bytowe rodziny.

Rodzina, przyjaźń, miłość, szacunek, odpowiedzialność, praca.

Świadomość czym jest rodzina, kto ją tworzy, jakie są relacje miedzy poszczególnymi członkami rodziny. Świadomość wpływu domu rodzinnego na dorosłe życie człowieka.

Elementy programu „Wędrując ku dorosłości".

2

VII

Rodzina - wspólnota ducha, serca i myśli, czyli Rodzina - Akademią Dobra.

Zgoda, szacunek, wspólnota rodzinna, dobro, szczęście, rozmowa, szczerość.

Uczeń ma świadomość, że rodzina zaspokaja ludzkie potrzeby psychiczne, emocjonalne
i kulturowe. Zna znaczenie rodziny
w społeczeństwie. Dziecko uczy się norm współżycia społecznego.

3

VII

I wy tworzycie wasze domy.

Rodzina, dom, zgoda, szczerość.

Prawa i obowiązki dziecka w rodzinie, członkowie rodziny wspierają się wzajemnie i uczą się kultury.

4

VII

Czas wolny – wróg czy sprzymierzeniec? Umiejętność świętowania.

Obowiązek, wspólnota, szczerość, szczęście, tradycje, kultura, pamięć, patriotyzm, hierarchia wartości.

Świadomość, że by odpocząć - to nie znaczy nic nie robić. To wspólne spędzanie czasu wolnego na rozmowach z domownikami.
Uczeń zna tradycje w rodzinie, rozróżnia dzień powszedni od świątecznego, w jego życiu istnieje hierarchia wartości.

5

VII

Trudna sztuka rozmawiania, czyli jak rozwiązywać konflikty?

Zgoda, szczerość, wzajemne poszanowanie, kompromis.

Uczeń rozumie znaczenie rozmowy pomiędzy członkami rodziny, wartości wspólnego rozwiązywania problemów. Ma świadomość, że konflikt nie jest awarią, jest naturalną konsekwencją różnych charakterów. Potrafi go rozwiązywać czasem ustępując.

6

VII

Uświadomienie zgubnego działania narkotyków.

 

 

 

 

Zdrowie, odpowiedzialność, sztuka odmawiania,

Uczeń ma świadomość zgubnego działania narkotyków na własne zdrowie. Zna konsekwencje ich zażywania dla siebie i innych.

Lekcja wychowawcza „Narkotykowe mity” wg  książki Krzysztofa Zajączkowskiego

„Nikotyna, alkohol, narkotyki”.

7

VII

Kształtowanie postaw asertywnych w obliczu zagrożeń narkomanią.

( §3, ust.2, pkt 4)

 

Zdrowie, odpowiedzialność, sztuka odmawiania.

Uczeń potrafi odmówić rówieśnikom, ponieważ ma świadomość zgubnego działania narkotyków na własne zdrowie, zna konsekwencje ich zażywania dla siebie i innych.

Elementy programu „II Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków” - lekcja wychowawcza wg scenariusza pt.„Sztuka odmawiania”.

8

VII

Uświadamianie zagrożeń związanych
z zażywaniem dopalaczy.

 

 

Zdrowie, odpowiedzialność, sztuka odmawiania - asertywność.

Uczeń zna skutki zażywania dopalaczy. Potrafi znaleźć inne sposoby na rozładowanie emocji, rozwiązywanie problemów.

Lekcja wychowawcza

z wykorzystaniem materiałów
z portalu
www.odslonapiekla.pl

9

VII

Dobre i złe strony Internetu.

Sieć Internet, komunikowanie się, bezpieczeństwo, odpowiedzialność, uzależnienie.

Uczeń wie czym jest Internet i do czego może służyć. Zna jego zastosowanie w domu, w szkole, w miejscu pracy. Potrafi rozpoznać objawy uzależnienia od komputera.

Zajęcia
z wychowawcą
z wykorzystaniem materiałów ze stron www sieciaki.pl edu.fdds.pl, edukacja.fdds.pl.

10

VII

O dobrym zachowaniu           w Internecie (netykieta).

Dobre zachowanie, netykieta, zasady, kultura.

Uczeń wie czym jest netykieta, zna i stosuje jej podstawowe zasady.

Zajęcia
z wychowawcą
z wykorzystaniem treści programu nauczania informatyki "Lekcje z komputerem"
W. Jachemczyk, ...,  WSiP

11

VII

Misja bezpieczny Internet.

Bezpieczeństwo, dobro, zło.

Uczeń zna zastosowanie Internetu, jego dobre i złe strony, zna zasady bezpiecznego korzystania
z Internetu, potrafi odpowiednio reagować na niebezpieczeństwa internetowe, potrafi poszukiwać rozwiązań w przypadku zetknięcia się
z zagrożeniem w sieci.

Zajęcia
z wychowawcą na podstawie scenariusza zajęć "Misja bezpieczny Internet" ze strony www.edukacja.fdds.pl/scenariusze-zajec.

12

VII

Mój wizerunek online.

Bezpieczeństwo, świadomość, odpowiedzialność.

Uczeń potrafi świadomie i rozważnie prezentować się w Internecie, bezpiecznie korzystać z mediów elektronicznych i społeczności internetowych oraz z telefonu komórkowego. Potrafi reagować na niebezpieczne sytuacje online.

Zajęcia
z wychowawcą na podstawie scenariusza zajęć "Mój wizerunek online", "Przygody Fejsmena" ze strony www.edukacja.fdds.pl/scenariusze-zajec

13

VII

Groźby, prześladowanie, manipulowanie. Przemoc psychiczna wśród rówieśników.

Agresja, przemoc fizyczna
i psychiczna.

Uczeń rozróżnia pojęcia agresji i przemocy (fizycznej i psychicznej). Reaguje na przejawy przemocy psychicznej i fizycznej w swoim otoczeniu. Zna konsekwencje takich zachowań.

 

14

VII

Planowanie działań do poprawy zdrowia.

Zdrowie, dobre samopoczucie, choroba, otyłość, nadwaga.

Uczeń wie, co to jest otyłość, zna jej przyczyny
i skutki. Rozumie potrzebę zdrowego stylu życia (właściwa dieta, ruch na świeżym powietrzu), zna zasady zdrowego odżywiania się.

"Wspieranie dziecka z nadwagą
i otyłością
w społeczności szkolnej" - ORE.

15

VII

Inteligencja emocjonalna - do czego jest mi potrzebna.

Zdrowie psychiczne, uczucia, emocje dobre czy złe, stres, mowa ciała, zachowanie.

Uczeń potrafi wskazać pozytywne i negatywne działanie stresu na działanie człowieka. Odczytuje emocje z twarzy i oczu, poznaje mowę ciała. Poznaje swoje zachowanie podczas przeżywania różnych emocji oraz różne sposoby określenia tych samych emocji.

 

Ponadto wychowawca klasy zobowiązany jest przeprowadzić otwarte zajęcia z wychowawcą w klasie VII dla rodziców o dowolnej tematyce związanej
z treściami realizowanymi przez szkołę w programie wychowawczo - profilaktycznym.

1

VIII

Wśród kolegów
i koleżanek. Jaki jestem dla innych?

Empatia, koleżeństwo, solidarność, troska, samotność, przynależność do grupy, bezinteresowna pomoc, życzliwość.

Uczeń zna znaczenie słowa "kolega". Wie, że ma wpływ na niego każdy z kim spędza czas. Dokonuje świadomych wyborów i podejmuje decyzje, które są zgodne z przyjętymi przez niego wartościami. Potrafi być asertywny, gdy propozycje są niezgodne z jego zasadami.

Elementy programu „Wędrując ku dorosłości".

2

VIII

Po co komu przyjaźń?

Koleżeństwo, przyjaźń, szczerość.

Uczeń potrafi określić rolę przyjaciela i przyjaźni w życiu człowieka.

Elementy programu „Wędrując ku dorosłości". Wykorzystanie fragmentów "Małego Księcia"

3

VIII

Narodziny przyjaźni
i radość z jej posiadania.

Koleżeństwo, przyjaźń, szacunek, szczerość, zaufanie, troska o innych.

Uczeń dostrzega różnicę między kolegą, kumplem, znajomym a przyjacielem. Ceni wartość prawdziwego przyjaciela.

Elementy programu „Wędrując ku dorosłości".

4

VIII

O warunkach trwałej przyjaźni. Prawa
i obowiązki przyjaciół.

Przyjaźń, umiejętność słuchania, rozwój, bezinteresowna pomoc, tolerancja.

Uczeń wie, czym jest prawdziwa przyjaźń i jak postępować, by się ciągle rozwijała.

 

[dodatkowo: poradnik dydaktyczny godziny wychowawcze VI - VIII (klasa VIII): B. Bleja]

5

VIII

"Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?"

Koleżeństwo, przyjaźń, miłość, szacunek.

Ci którzy kochają, chcą być dla siebie nadal przyjaciółmi, bo przyjaźń  to podstawa każdej miłości. Czy przyjaźń między dziewczyną a chłopcem jest możliwa?

6

VIII

Czym jest miłość? Co to znaczy zakochać się?

Zakochanie, miłość, szczęście, dobro, przyjaźń, szacunek, zdolność do poświęceń.

Uczeń wie, że zakochanie to nie miłość, bo miłość to bezinteresowne dawanie wszystkiego, co możemy drugiej osobie zaoferować - swój czas, swoją obecność, pomoc, a nawet służbę.

7

VIII

Różnice w przeżywaniu miłości chłopca
i dziewczyny.

Miłość, zrozumienie, poświęcenie, odpowiedzialność, akceptacja.

Uczeń ma świadomość innego przeżywania uczuć przez dziewczyny i chłopców i akceptuje to i rozumie.

8

VIII

Nauka, zawód, praca.

Nauka, praca, obowiązki, systematyczność, zainteresowania.

Uczeń dostrzega związek między nauką a przyszłą pracą. Wie, że satysfakcjonująca praca musi być zgodna z jego zainteresowaniami i zdolnościami. By się do niej przygotować należy wybrać odpowiedni zawód, do którego trzeba się przygotować przez solidną naukę w szkole.

Poradnik dydaktyczny godziny wychowawcze
VI - VIII (klasa VIII): B. Bleja, wyd. BEA-BLEJA

9

VIII

Człowiek i przyroda - wrogowie czy przyjaciele?

Ziemia, przyroda, środowisko naturalne, ochrona i zanieczyszczanie środowiska, życie, człowiek.

Uczeń wie, że człowiek i przyroda wzajemnie na siebie wpływają. Rozróżnia niszczącą i chroniącą środowisko działalność człowieka. Zna przykłady niszczącej działalności przyrody.

10

VIII

Trudne słowa: mobbing i bullying.

Przemoc psychiczna i fizyczna, agresja, szykanowanie, tyranizowanie.

Uczeń rozróżnia pojęcia agresji i przemocy (fizycznej i psychicznej). Reaguje na przejawy przemocy psychicznej i fizycznej w swoim otoczeniu. Zna i rozumie konsekwencje takich zachowań.

"Mobbing i bullying w szkole: charakterystyka zjawiska i program zapobiegania", Stanisław Orłowski - ORE.

11

VIII

Wpływ reklamy na nasze wybory. Profilaktyka nadwagi
i otyłości.

Reklama, zdrowie, nadwaga, otyłość, profilaktyka, zdrowy styl życia, empatia.

Uczeń wie, co to jest otyłość, zna jej przyczyny
i skutki. Rozumie potrzebę zdrowego stylu życia (właściwa dieta, ruch na świeżym powietrzu), zna zasady zdrowego odżywiania się. Dostrzega potrzebę empatii w relacji z innymi osobami mającymi problem z otyłością. Potrafi obliczyć swoje BMI i je zinterpretować.

"Wspieranie dziecka z nadwagą
i otyłością
w społeczności szkolnej" - ORE.

12

VIII

Konstruktywne sposoby radzenia sobie
z trudnymi emocjami
i stresem.

Emocje, stres, zdrowie, mowa ciała

Uczeń potrafi wskazać pozytywne i negatywne działanie stresu na działanie człowieka. Odczytuje
i nazywa emocje z twarzy i oczu oraz mowę ciała. Określa swoje zachowanie podczas przeżywania różnych emocji.

 

Ponadto wychowawca klasy VIII P. Pieprzak zobowiązany jest do przeprowadzenia prelekcji na zebraniu z rodzicami pt. „Radzenie sobie ze stresem”.

 

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA SZKOŁY W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  POLEGA NA:

( §4, ust.1 i 2)

 • ·         dostarczaniu aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom, rodzicom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używania środków odurzających, zastępczych, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych,
 • ·         udostępnianiu informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i ich rodziców w razie używania środków odurzających, zastępczych, substancji psychotropowych,
 • ·         przekazywanie informacji uczniom, rodzicom, nauczycielom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • ·         informowanie uczniów oraz ich rodziców o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli oraz metodach współpracy szkół
  i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

Formami realizacji działalności informacyjnej są:

 • ·         gromadzenie w szkole publikacji, czasopism, materiałów w formie papierowej, materiałów w formie elektronicznej, ulotek oraz udostępnianie ich nauczycielom, wychowawcom, rodzicom, uczniom,
 • ·         gazetki ścienne,
 • ·         spotkania ze specjalistami, policją itp.
 • ·         zajęcia z wychowawcą, zajęcia pozalekcyjne,
 • ·         spotkania z rodzicami.

   DOSKONALENIE, DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW

 • ·         doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami i ich rodzicami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,   ( §2, ust.2, pkt 5) – w miarę potrzeb,
 • ·         prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji, psychoaktywnych (dopalaczy ) oraz podejmowania szkolnej interwencji   profilaktycznej, ( §3, ust.2, pkt 5) – w miarę potrzeb,
 • ·         doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych (dopalaczy), norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego, ( §3, ust.2, pkt 6) – w miarę potrzeb,
 • ·         doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów zachowań ryzykownych.  ( §5, ust.3, pkt 4) – w miarę potrzeb.

 Formy doskonalenia i dokształcania:

 • ·         samokształcenie,
 • ·         szkolenia rady pedagogicznej,
 • ·         kursy, warsztaty, szkolenia indywidualne.

 

EWALUACJA

1.         Ankieta dla rodziców, uczniów, nauczycieli.

2.         Rozmowy, wywiady z rodzicami.

3.         Analiza szkolnej dokumentacji (np. frekwencja, oceny zachowania).

4.         Obserwacja zajęć, konkursów, uroczystości szkolnych. 

Kolorem zielonym zaznaczono treści wynikające z rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii z późń.zm.

Copyright © 2014. Szkoła Podstawowa w Szkodnej. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania zawartości stony bez zgody autora.