^Powrót na góre
" alt="logo" width="326" height="133">
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

REGULAMIN KONKURSU NA ,,NAGRODĘ WYCHOWAWCY’’ DLA NAJBARDZIEJ PRACOWITEGO  UCZNIA KLASY W ROKU SZKOLNYM 2017 / 2018 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZKODNEJ

 

I.Organizator:

Ø     pomysłodawcą  konkursu są nauczyciele  Szkoły Podstawowej w Szkodnej,

Ø     organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski.

II. Cel główny konkursu :

Ø      wzbudzenie motywacja do nauki ,zdobywania lepszych ocen, kształtowanie nawyku systematyczności  w pracy szkolnej i domowej wśród uczniów Szkoły Podstawowej
w Szkodnej. 

III. Uczestnicy konkursu :

W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie szkoły. Konkurs podzielony jest na dwie grupy wiekowe:

Ø      klasy I - III (regulamin konkursu opracowują wychowawcy klas I-III )

Ø      klasy IV – VII (regulamin opracowuje samorząd uczniowski )

IV. Czas trwania konkursu :

Ø      Konkurs rozpoczyna się w październiku 2017 roku i trwa do 01 czerwca 2018 roku.

V. Regulamin konkursu:

Ø      Nominacje do tytułu najpracowitszego ucznia/uczennicy odbywają się co trzy miesiące w ostatnim tygodniu nauki – listopada, lutego i maja.

Ø      Na początku czerwca nastąpi podsumowanie konkursu natomiast rozdanie nagród będzie miało miejsce w trakcie uroczystego zakończenia roku szkolnego 2017/2018.

Ø      Wychowawcy klas w oparciu o kryteria oceny kandydata na ,,Nagrodę wychowawcy’’ dla  ,,Najpracowitszego  ucznia’’ oraz zeszyt uwag będą przydzielać indywidualnie  punkty każdemu uczniowi  swojej klasy.

Ø      Punkty będą jawne dla każdego ucznia   i zapisywane w specjalnych tabelach przygotowanych przez wychowawców klas z podziałem na miesiące.

Ø      Do oceny najpracowitszego  ucznia będą brane  także pod uwagę,  pozytywne uwagi wychowawcy  klasowego lub innego nauczyciela, ( za każdą uwagę będzie przydzielany 1 punkt ).

Ø      W przypadku zdobycia przez kandydatów takiej samej ilości punktów o zwycięstwie zdecyduje Quiz z wiedzy ogólnej.

Ø      W czerwcu  spośród nominowanych zostaną wybrani zwycięzcy, którzy otrzymają  nagrodę wychowawcy oraz tytuł NAJBARDZIEJ PRACOWITEGO UCZNIA/ UCZENINICĘ KLASY.

VI. Kryteria oceny kandydata do ,,Nagrody Wychowawcy’’ na ,,Najbardziej pracowitego ucznia/uczennicę w klasie’’ w roku szkolnym 2017/2018.

1. Listopad: miesiąc sprawdzianów.

a)      Za brak ocen niedostatecznych ze sprawdzianów uczeń otrzymuje jeden punkt za każdy przedmiot.

      Oceny poprawione przed ostatnim tygodniem listopada nie będą brane pod uwagę.

2. Luty: miesiąc zadań domowych.

      a)  Za brak ocen niedostatecznych za zadanie domowe uczeń otrzymuje jeden punkt
            za każdy przedmiot.

3. Maj: miesiąc czytania lektur oraz przynoszenia przyborów.

      a)  Za brak spostrzeżeń w dzienniczku uwag na temat nie przeczytanych  lektur oraz
            nie przynoszenia przyborów potrzebnych do zajęć w tym również podręczników,
            zeszytów ćwiczeń oraz zeszytów przedmiotowych uczeń otrzymuje jeden punkt za
            każdy przedmiot.

4. Ilość punktów za każde kryterium  odpowiada ilości przedmiotów w danej klasie.

 • klasy IV-VI - 11pkt
 • klasa VII - 15pkt
 • Za każdą pozytywną uwagę uczeń otrzymuje dodatkowy jeden punkt.

 

MAMY NADZIEJĘ , ŻE WSZYSCY UCZNIOWIE STANĄ SIĘ KANDYDATAMI DO TYTUŁU NAJBARDZIEJ PRACOWITEGO UCZNIA/UCZENNICY, A WYBÓR BĘDZIE NAPRAWDĘ TRUDNY.

POWODZENIA!!!!!!

 

Rozstrzygnięcie konkursu antyalkoholowego

 

Zwycięzcy z klas I-III:

I miejsce - Kamila Bykowska,

II miejsce - Krzysztof Święch,

III miejsce - Marta Broda.

 

Zwycięzcy z klas IV- VII:

I miejsce - Marcelina Ochał, Wiktoria Szczypta, Marzena Ochał,

II miejsce - Magdalena Róg,

III miejsce - Karolina Sobusik, Julia Sobusik.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin szkolnego konkursu antyalkoholowego

pod hasłem ,,Jedno masz życie, więc je ceń. Alkohol odrzuć, życie zmień’’ organizowanego
w Szkole Podstawowej w Szkodnej w roku szkolnym 2017/2018.

 

 1. Cele konkursu :
  • zwiększenie świadomości uczniów na temat niszczącego wpływu alkoholu na osoby pijące, ich przyszłość oraz losy ich najbliższych,
  • kształtowanie nawyków zdrowego i trzeźwego stylu życia,
  • uświadomienie własnej odpowiedzialności za ochronę zdrowia i życia,
  • rozwijanie umiejętności wyrażania własnych przemyśleń na temat alkoholizmu,
  • bezpośrednie zaangażowanie uczniów w profilaktykę antyalkoholową,
  • rozwijanie uzdolnień plastycznych i literackich,
  • pobudzenie aktywności twórczej,
  • kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji.
 1. Konkurs trwa w dniach  10 - 25 października 2017r.
 1. Warunki uczestnictwa:

1)  Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VII.

2) Uczniowie klas I-III wykonują pracę plastyczną dowolną techniką o dowolnym formacie. Kryteria oceny prac :

 • staranność i estetyka wykonania,
 • twórczy sposób przedstawienia tematu,
 • samodzielność pracy,
 • dobór techniki,
 • poprawność językowa.

3)      Uczniowie klas IV- VII wykonują pracę konkursową w formie prezentacji multimedialnej.

4)      Praca powinna spełniać następujące kryteria:

 • zawierać treści dotyczące szkodliwego wpływu alkoholu na losy osób nadużywających alkoholu oraz ich najbliższych,
 • być wykonana w programie PowerPoint,
 • prezentacja multimedialna może zawierać maksymalnie 10 slajdów,
 • być poprawna pod względem stylistycznym, językowym i merytorycznym,
 • być wykonana przez jednego lub dwojga autorów,

5)      Wyżej wymienione kryteria stanowią  jednocześnie kryteria jej oceny.
Dodatkowo ciekawe, twórcze ,estetyczne i oryginalne ujęcie tematu w prezentacji będzie miało znaczący wpływ na ocenę pracy.

6)      Uczniowie klas I-III składają podpisane na odwrocie prace u wychowawców klas, zaś uczniowie starszej grupy wiekowej składają prace na pendrive u opiekuna SU, tj. p. Pawła Pieprzaka.

7)      Termin składania prac upływa 25 października.

 1. Oceny prac dokona zespół nauczycieli wybrany przez dyrektora szkoły.
 1. Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych otrzymają cenne nagrody.

 

Copyright © 2014. Szkoła Podstawowa w Szkodnej. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania zawartości stony bez zgody autora.