^Powrót na góre
" alt="logo" width="326" height="133">
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Uczestnicy konkursu i ich prezentacje konkursowe

I miejsce - Marta Broda z klasy IV

II miejsce - Marzena Ochał z klasy VII

I miejsce - Patryk Bykowski z klasy VII

III miejsce - Marcelina Ochał z klasy VIII

---------------------------------------------

Konkurs szkolny
"Ja w przyszłości - moje plany zawodowe"

 

Cele konkursu:

             kształtowanie wyobraźni uczniów dotyczącej zainteresowań i przyszłości zawodowej,

             zainspirowanie do poszukiwań informacji o zawodach i świecie pracy,

             rozwijanie postawy tolerancji oraz szacunku dla ludzi wykonujących różne zawody,

             doskonalenie umiejętności wypowiadania się.

Zasady udziału w konkursie:

1.            Konkurs skierowany jest dla uczniów klas IV - VIII SP w Szkodnej.

2.            Uczestnicy konkursu przebierają się w strój zawodu, jaki planują wykonywać w przyszłości, wykorzystując dostępne rekwizyty i uniformy.

3.            Dodatkowo uczestnicy muszą dokonać słownej prezentacji dotyczącej danego zawodu, zawierającej następujące informacje:

             zalety zawodu oraz zagrożenia wynikające z jego wykonywania,

             niezbędne predyspozycje jakie powinien posiadać kandydat do pracy w danym zawodzie,

             wpływ wykonywanego zawodu na społeczeństwo.

4.            W dniu konkursu każdy uczestnik zaprezentuje się na forum szkoły.

5.            Konkurs odbędzie się dnia 30.04.2019r.

6.            Chętni uczniowie zgłaszają swój udział wychowawcom do dnia 26.04.2019r.

7.            Na zwycięzców czekają dyplomy oraz nagrody.

Kryteria oceny:

             kreatywne i twórcze przedstawienie zawodu,

             wykorzystanie rekwizytów i innych pomocy,

             poprawność wypowiedzi pod względem językowym i stylistycznym.

 

Serdecznie zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie.

 

Rozstrzygnięcie konkursu czytelniczo- plastycznego pt.„NAJŁADNIEJSZA ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI”


      9 maja został podsumowany konkurs biblioteczny z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich oraz Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci, który polegał na zrobieniu zakładki do książki, która promowała by czytanie książek. Wpłynęło 22 prace z całej szkoły.
Wszystkie zostały ocenione przez komisję konkursową i nagrodzone. Uwzględniono orginalność i samodzielność pracy, zgodność z tematem, estetykę wykonania oraz różnorodność technik.

Przyznano następujące nagrody:
I miejsce:
Karolina Sobusik
II miejsce:
Magdalena Marciniec
III miejsce:
Gabriela Ochał

Wyróżnienia otrzymali:
Patryk Daniel,
Zuzanna Blicharz,
Paulina Pazdan
Marek Ustrzyński.


Nagrodzeni uczniowie otrzymali ciekawe książki. Pozostałym uczestnikom rozdano dyplomy  za udział w konkursie. Wszyscy uczestnicy otrzymali również słodki upominek. W bibliotece została zorganizowana wystawa prac konkursowych.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i życzymy dalszych sukcesów i nowych udanych prób pisarskich.

 

--------------------------------------------------------------

Biblioteka Szkolna ogłasza konkurs na

NAJPIĘKNIEJSZĄ ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI

Wykonaj niepowtarzalną zakładkę do książki

w dowolnym formacie i dowolną techniką. 

Do 16 kwietnia dostarcz ją do Biblioteki Szkolnej.


 
REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI

⦁ Cele konkursu:
rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,
pobudzanie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej,
doskonalenie sprawności manualnych,
konfrontacja twórczości dzieci i młodzieży.
⦁  Zasady uczestnictwa:
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Szkodnej.
Uczestnik konkursu może dostarczyć dowolną ilość prac, wykonanych w wybranej przez siebie technice, przeznaczonych do pełnienia funkcji zakładki do książek.
Prace powinny mieć postać zakładki dwustronnej.
Zakładka powinna zawierać informację o twórcy: imię i nazwisko autora, klasę.
Wykonane prace nie będą uczestnikom zwracane, zostaną przekazane do Biblioteki Szkolnej.
Organizator konkursu powoła komisję oceniającą. (Komisja będzie oceniać pomysłowość, oryginalność i estetykę pracy).
Prace biorące udział w konkursie należy dostarczyć do 16. 04. 2019 r. do biblioteki szkolnej.
⦁   Nagrody:
Zostaną przyznane nagrody indywidualne dla laureatów konkursu w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0- 4 oraz klasy 5-8.
 

Organizatorzy:
Aleksandra Draus
Marta Pondo

Nagrodzeni i ich prace w konkursie "Baranek wielkanocny"

 

--------------------------------------------------

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
„BARANEK WIELKANOCNY”


Organizator:
Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Szkodnej
 
Czas trwania:
26 marca-12 kwietnia
 
Cele konkursu:
- kultywowanie obrzędów i tradycji związanych z obchodami Świąt Wielkanocnych,
- kształtowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów kulturą ludową związaną z obrzędami okresu Wielkiej Nocy,
- rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych uczniów,
- promowanie twórczości dziecięcej,
- prezentacja baranków wielkanocnych jako elementu kultury chrześcijańskiej.  
                

Uczestnicy konkursu:
- Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkoły podstawowej w dwóch kategoriach  wiekowych:
      -    uczniowie klas I-III
      -    uczniowie klas IV-VIII.
- W wymienionych kategoriach dopuszcza się wyłącznie prace indywidualne.
Każdy uczestnik może wykonać własnoręcznie tylko jednego baranka, którego należy wykonać dowolną techniką  i w dowolnej wielkości. Przedmiotem konkursu są wyłącznie formy przestrzenne. Preferowane jest użycie materiałów naturalnych. Forma baranka i jego wykonanie musi reprezentować poszanowanie dla tradycji Świąt Wielkanocnych.
- Oceny prac dokona powołana przez Dyrektora szkoły komisja. Decyzja komisji jest ostateczna i nie będzie podlegać weryfikacji.

Kryteria oceny:
      - nawiązanie do symboliki, tradycji,
      - ogólne wrażenie artystyczne,
      - oryginalność i pomysłowość pracy,
      - dobór i wykorzystanie materiałów,
      - wkład pracy,
      - walory plastyczne (technika, kompozycja, kolorystyka, dodatki),
      - estetyka wykonania.
- Dla zwycięzców przewidziano nagrody-niespodzianki (dla każdej kategorii wiekowej).
- Praca zgłoszona do Konkursu powinna być zaopatrzona w metryczkę wypisaną drukowanymi literami  zawierającą imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
- Prace należy składać do 12 kwietnia 2019 r. u swoich wychowawców.

Postanowienia końcowe:
- Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.
- Zgłoszenie prac na Konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich pozostawienie do dyspozycji Organizatora. 


Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Finał konkursu piosenki obcojęzycznej

Nagrodzeni w konkursie:

I miejsce:

Mateusz Sitek,

Gabriela Malska

II miejsce:

Karolina Ochał i Karolina Sobusik,

Marcelina Ochał

III miejsce:

Marzena Ochał

wyróżnienie:

Kamila Bykowska i Kinga Malska

 

-----------------------------------------------

 Regulamin szkolnego konkursu piosenki obcojęzycznej

 

Konkurs piosenki obcojęzycznej organizowany jest w Szkole Podstawowej w Szkodnej w dniach 4.03.2019 – 10.05.2019r.


 Cele konkursu:
⦁ prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów,
⦁ propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenkę,
⦁ promowanie aktywności twórczej wśród uczniów,
⦁ utrwalenie i wzbogacenie leksyki,
⦁ praca nad poprawną wymową,
⦁ przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień, przezwyciężenie tremy i stresu, umiejętność zachowania się na scenie,
⦁ realizacja marzeń i ambicji, budzenie wiary we własne siły i talent.

Warunki uczestnictwa:

⦁ Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII.
⦁ Uczniowie mogą występować jako soliści lub duety, jednak duety nie mogą powtórnie uczestniczyć w konkursie w charakterze solisty.
⦁ Uczniowie zgłaszają swój udział nauczycielowi języka angielskiego lub nauczycielowi języka niemieckiego do dnia 1 kwietnia 2019r.
⦁ Wykonawcy przygotowują i prezentują dowolną piosenkę w języku angielskim lub niemieckim trwającą nie dłużej niż 4 minuty.
⦁ Podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych może być akompaniament własny, bądź nagranie instrumentalne na płycie CD (bez słów, półplayback).
⦁ Płytę z podkładem muzycznym należy dostarczyć p. Jadwidze Paprockiej do dnia 1 kwietnia 2019 roku.
⦁ Piosenki , które będą wykonywane przez uczestników konkursu mogą być ich własną twórczością.
⦁ Repertuar i ruch sceniczny zależą od inwencji twórczej uczestnika.
⦁ Piosenki nie mogą zawierać niecenzuralnych treści.
⦁ Po zgłoszeniu się do konkursu uczestnik nie ma możliwości zmiany repertuaru.

Ocena i nagrody:
⦁ Oceny wykonawców dokona Jury, w składzie którego znajdą się nauczyciele i dyrekcja Szkoły Podstawowe w Szkodnej.
⦁ Jury będzie oceniać według następujących kryteriów:
       ⦁ językowe: poziom językowy, znajomość słownictwa występującego w tekście, wymowa, poprawność gramatyczna;
       ⦁ muzyczne: dobór repertuaru, rozumienie treści utworu, interpretacja utworu, indywidualność artystyczna, choreografia (dodatkowe punkty w ocenie, oceniany ruch sceniczny), ogólny wyraz estetyczno – artystyczny.
⦁ W wyniku przesłuchań jury wyłoni zwycięzców, którzy zajmą miejsca od 1 do 3. Decyzje Jury są ostateczne.
⦁ Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa, a zwycięzcy dyplomy oraz nagrody rzeczowe.        

Organizatorzy:
    Jadwiga Paprocka
    Agnieszka Gwiżdż - Szpara

 

                        Regulamin quizu
wiedzy o Ojczyźnie dla klas I - VIII 
z okazji 100 rocznicy 
Odzyskania Niepodległości                                          
 

Cele konkursu:

Ÿ         - upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,

Ÿ         - pogłębianie wiedzy i rozbudzanie zainteresowań historią Polski,

Ÿ         - kształtowanie postaw patriotycznych,

Ÿ         - zachęcanie uczniów do samodzielnego badana źródeł historycznych,

Ÿ         - umiejętność współdziałania w grupie.

Warunki uczestnictwa:

Ÿ         - w konkursie biorą udział wszyscy uczniowie klas I - VIII SP w Szkodnej,

Ÿ         - konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

a)     klasy I - III,

b)    klasy IV - VI,

c)     klasy VII - VIII,

Ÿ       - Uczestnicy klas I - III zostaną podzieleni na zespoły. Każdy zespół będzie składał się z uczniów klas I, II, III. Grupy otrzymają testy, a następnie będą losować pytania do momentu wyłonienia zwycięzcy.

Ÿ         - uczestnicy klas IV - VI oraz VII - VIII rozwiążą zestaw pytań, składający się zadań otwartych,

Ÿ         - uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę punktów otrzymają nagrody,

Ÿ         - ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystej akademii z okazji Święta Niepodległości.

 

Copyright © 2014. Szkoła Podstawowa w Szkodnej. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania zawartości stony bez zgody autora.