^Powrót na góre
  
  
  

Dokumenty do pobrania:

Regulamin użyczenia szkolnych laptopów dla uczniów

Wniosek o użyczenie laptopa dla ucznia


 

Regulamin użyczenia szkolnych laptopów dla uczniów

 

1.

 W związku z organizacją zajęć z wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493) Szkoła………………….. (zwana dalej Szkołą) udostępnia do bezpłatnego użyczenia uczniom szkolne laptopy.

2.

Możliwość użyczenia laptopów/notebooków posiada uczeń uczęszczający do klasy ……….. i nie posiadający komputera domowego (zwany dalej Uczniem), a także uczeń z rodziny z trójką lub większą liczbą dzieci w wieku szkolnym.

3.

Możliwością użyczenia objęte są laptopy/notebooki: …………………………………. (zwane dalej komputerem) wraz z wyposażeniem dodatkowym (zasilacz, myszka) – ilość sztuk: …………

4.

Użyczenie następuje na wniosek rodzica/prawnego opiekuna ucznia (załącznik nr 1), i za zgodą Dyrektora Szkoły na okres uczestniczenia w zajęciach z  wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, poczynając od 25 marca 2020 r.

5.

Rodzic ucznia akceptuje niniejszy regulamin w obowiązującej formie brzmienia, w  dniu złożenia wniosku.

6.

W razie braku możliwości użyczenia komputera obowiązuje kolejka wg daty przesłania wniosków. Istnieje możliwość złożenia jednorazowo tylko jednego wniosku.

7.

Po uzyskaniu zgody komputer wydawany jest przez Dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną rodzicowi/prawnemu opiekunowi a fakt ten odnotowywany jest w stosownej dokumentacji.

8.

Rodzic ucznia zobowiązuje się do osobistego zwrotu komputera w stanie niepogorszonym do Dyrektora lub osoby upoważnionej. Rodzic nie ponosi odpowiedzialności za zużycie komputera będące następstwem prawidłowego używania.

9.

Za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania komputera przez ucznia w okresie użyczenia odpowiada rodzic i zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy komputera lub wymiany na nowy.

10.

Jeżeli komputer objęty jest obowiązującą gwarancją, rodzic zobowiązuje się do zgłoszenia na piśmie informacji o zaistniałych problemach przy zwrocie komputera.

11.

W przypadku naruszenia obowiązujących zabezpieczeń (plomb) gwarancyjnych komputera, rodzic ponosi koszty wymiany sprzętu na nowy.

12.

Zabrania się instalowania na komputerze własnego oprogramowania.

13.

Zabrania się usuwania oprogramowania dostarczonego wraz z komputerem w dniu użyczenia.

14.

Zwrot komputera następuje najpóźniej w terminie zakończenia prowadzenia edukacji na odległość lub w dacie wskazanej przez dyrektora.

15.

Dyrektor ma prawo zażądać natychmiastowego zwrotu komputera.

16.

Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w  dowolnym momencie, bez podania przyczyny.

17.

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w szkole. Regulamin dostępny jest również na stronie internetowej szkoły.


 

Wniosek o użyczenie laptopa dla ucznia

 

Sędziszów Małopolski, 31.03.2020 r.

 

...................................................................................................

(imię i nazwisko osoby użyczającej: rodzic lub opiekun prawny) 

......................................................................................................................

(imię i nazwisko ucznia, klasa)

 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem użyczeń szkolnych laptopów dla uczniów w ……………….., akceptuję go i zgłaszam wniosek o użyczenia laptopa model ………………. Nr seryjny .......... o wartości……………..           na  okres:

 

1) od ……………….. do………………..,

  

2) na okres prowadzenia zajęć z wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość.

 

Jednocześnie oświadczam, że:

a) nie posiadamy komputera domowego/laptopa z którego syn mógłby/córka mogłaby korzystać w ramach kształcenia na odległość,

b) zobowiązuję się do zwrotu sprzętu w wyznaczonym regulaminem terminie, w stanie niepogorszonym, a wszelkie szkody będące następstwem nieprawidłowego użytkowania komputera w okresie wypożyczenia usunę na swój koszt lub wymienię sprzęt na nowy,

c) w przypadku komputera objętego obowiązującą gwarancją zobowiązuje się do zgłoszenia na piśmie informacji o zaistniałych problemach przy zwrocie komputera.

 

.......................................................

(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 

 

Zatwierdzam

.......................................................

(data, pieczątka, podpis dyrektora)

Copyright © 2014. Szkoła Podstawowa w Szkodnej. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania zawartości stony bez zgody autora.