Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły
^Powrót na góre
" alt="logo" width="326" height="133">
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

 

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W  SZKODNEJ 

 na rok szkolny 2017/2018

 

   

I. WPROWADZENIE

Działalność wychowawcza szkoły należy do podstawowych celów polityki oświatowej państwa. Wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły, która w swojej działalności musi uwzględniać wolę rodziców, ale także i państwa, do którego obowiązków należy stwarzanie właściwych warunków wychowania. Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny. Wychowanie ukierunkowane na wartości zakłada przede wszystkim podmiotowe traktowanie ucznia, a wartości skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów czy decyzji. W realizowanym procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoła podejmuje działania związane z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi. Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby innych.

 

WYCHOWANIE

Proces, w którym wychowanek ma dojść do pełni osobowego rozwoju przez:

1.      ukształtowanie prawego charakteru,

2.      zbudowanie poczucia odpowiedzialności za własny rozwój i dobro wspólne,

3.      poznanie i przestrzeganie norm społecznych,

4.      budowanie postawy życzliwości i miłości dla ludzi.

 

PROFILAKTYKA

Proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie. Profilaktyka realizowana jest podczas działalności edukacyjnej szkoły.

Charakter działań profilaktycznych uzależniony jest od potrzeb rozwojowych naszych uczniów, których zaliczamy do grupy niskiego ryzyka (profilaktyka uniwersalna), oraz potrzeb środowiska. Działania wynikają z diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących oraz czynników ryzyka. Są one kierowane  do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Czynniki chroniące – indywidualne cechy i zachowania uczniów, cechy środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, których występowanie wzmacnia ogólny potencjał zdrowotny ucznia i zwiększa jego odporność na działanie czynników ryzyka. 

Czynniki ryzyka - indywidualne cechy i zachowania uczniów, cechy środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, które wiążą się z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia zachowań ryzykownych stanowiących zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, zdrowia, bezpieczeństwa lub funkcjonowania emocjonalnego.

Profilaktyka uniwersalna ma na celu wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczenie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich papierosów, alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych ( dopalaczy ).

 

II  OPIS  PODMIOTÓW  SZKOŁY  I  ŚRODOWISKA LOKALNEGO  -  DIAGNOZA  ZAGROŻEŃ ( §6, ust.1, 2, 3, 4 )

Diagnoza zakresu potrzeb i problemów uczniów prowadzona jest poprzez:

 • analizę dokumentacji szkolnej ( dzienniki zajęć, protokoły rady pedagogicznej, zeszyty obserwacji o uczniach),
 • obserwacje zachowania uczniów,
 • badania ankietowe,
 • wyniki ewaluacji wewnętrznej,
 • wyniki nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły,
 • informacje i uwagi pozyskane od rodziców podczas rozmów indywidualnych, na zebraniach z rodzicami, radą rodziców

Szkoła Podstawowa w Szkodnej na koniec roku szkolnego 2016/2017 liczyła  69 dzieci wraz z oddziałem przedszkolnym. Szkoła jest zlokalizowana na wsi. Nauka odbywa się  na jedna zmianę, w siedmiu oddziałach tj. oddziale przedszkolnym i pojedynczych oddziałach klas I –VI. Szkoła posiada salę gimnastyczną, w której odbywają się lekcje wychowania fizycznego i zajęcia rekreacyjno – sportowe, gabinet profilaktyki szkolnej czynny raz w tygodniu, bibliotekę. 99 %  dzieci korzysta  z obiadów w stołówce szkolnej.

Nauczyciele w ramach pracy pozalekcyjnej prowadzili zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zajęcia sportowe, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze. Większość uczniów pochodzi z rodzin, w których jest kilkoro dzieci. Do naszej szkoły uczęszcza jedno lub dwoje dzieci z jednej rodziny, ale są przypadki, gdzie uczęszcza pięcioro dzieci z jednego domu.

Część rodziców jest zatrudnionych w pobliskich zakładach pracy, niektórzy prowadzą własną działalność lub gospodarstwo rolne, pracują za granicą, ale pewna grupa posiada status bezrobotnego. Sytuacja materialna większości rodzin się poprawiła, ze względu na korzystanie z programu 500+ , dowodem czego jest fakt, że w ciągu roku szkolnego zorganizowano 7 wyjazdów, w których uczestniczyła większość dzieci. Nadal część (36% ) uczniów korzysta z pomocy opieki społecznej w formie dożywiania.

Wykształcenie rodziców na podstawie badań ankietowych w roku 2014/2015 przedstawia się następująco: wykształcenie podstawowe 15%, zawodowe 55%, średnie 25% i  5% wyższe. Oprócz szkoły we wsi znajduje się remiza strażacka i dwa sklepy spożywczo – przemysłowe, w których sprzedaje się alkohol. Kościół i  ośrodek zdrowia znajdują się w pobliskich Zagorzycach .

Uczniowie w bardzo małym stopniu wyjeżdżają poza swoją miejscowość, niektórzy w celach turystyczno – krajoznawczych lub kulturalnych wyjeżdżają za pośrednictwem szkoły. Część uczniów wyjeżdża na kolonie fundowane przez Urząd Miejski oraz MOPS w Sędziszowie Młp.

W wyniku klasyfikacji rocznej za rok szkolny 2016/2017  nie było  nieodpowiednich i nagannych ocen zachowania. Zachowanie uczniów w stosunku do ubiegłego roku poprawiło się.  58% uczniów klas IV-VI otrzymało roczną ocenę zachowania wzorową i bardzo dobrą. Nie ma przypadków na terenie szkoły sięgania po alkohol, papierosy, środki odurzające, ani nie ma sygnałów o takich przypadkach wśród naszych uczniów ze środowiska.

15% dzieci klas IV – VI otrzymało świadectwo z wyróżnieniem. Wyniki nauczania na koniec roku 2016/2017 są mało zadowalające. Frekwencja uczniów na zajęciach szkolnych jest wysoka ( 15 % uzyskało 100% frekwencję), nie występuje zjawisko wagarowania.

Nauczyciele w większości dojeżdżają do pracy z Sędziszowa Małopolskiego lub okolic. Z dniem 1 września 2017r. w szkole pracuje 21 nauczycieli. 11- u zatrudnionych jest na czas nieokreślony, w tym 8-u w pełnym wymiarze. 3-ech nauczycieli dopełnia etat w naszej szkole, a pozostali  są zatrudnieni na rok i  pracują w kilku ( nawet pięciu ) szkołach.

 

Czynniki chroniące:

 • brak uczniów z oceną zachowania nieodpowiednią i naganną,
 • wysoki odsetek uczniów z oceną z zachowania wzorową i bardzo dobrą,
 • nauka na jedną zmianę,
 • mało liczne oddziały klasowe,
 • wysoka frekwencja na zajęciach szkolnych,
 • brak przypadków wagarowania,
 • mały odsetek dzieci wychowujących się w rodzinach rozbitych, niepełnych.
 • stała i systematyczna współpraca rodziców ze szkołą,

 

Czynniki ryzyka:

 • niska motywacja do nauki,
 • częste zaniedbywanie obowiązków ucznia związanych z nauką (odrabianie zadań domowych, systematyczność w przygotowywaniu się do zajęć itp.),
 • niskie wyniki w nauce,
 • niski poziom wykształcenia rodziców,
 • bezrobocie wśród rodziców,
 • 23% dzieci wychowuje się w rodzinach gdzie jedno z rodziców pracuje za granicą,
 • brak miejsc kulturalnego spędzania wolnego czasu,
 • znaczna odległość od dóbr kultury (kino, teatr itp.).

 

Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono:

 • ·        dotychczasowe doświadczenia szkoły,
 • ·        zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku,
 • ·         przeprowadzone badania nt. sytuacji wychowawczej, zagrożeń uzależnieniami w szkole i środowisku,
 • ·         przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces wychowania.

 

Program naszej  szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.

Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie przynależności do grupy (klasy, szkoły), którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni.

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas edukacji wczesnoszkolnej, zajęć z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego zgodnie z jego założeniami ma doprowadzić do aktywnego rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia i umożliwić mu osiągnięcie szerokorozumianego sukcesu. Zaspokajając jego potrzeby, nauczyciele, a w szczególności wychowawcy kształtują samodzielne myślenie, budują wzajemne zaufanie, uczą otwartości na drugiego człowieka, wskazują jak radzić sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi, wprowadzają normy sprzyjające postawom etycznym, zdrowemu stylowi życia bez substancji psychoaktywnych, wypracowują sposoby radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, dostarczają wiedzy o dobrym
i zdrowym życiu, dają osobiste wsparcie.

 

Misja szkoły

Szkoła nasza współpracuje z domem rodzinnym, odwołując się do wartości i tradycji wynoszonych przez uczniów z domu, kształtuje intelekt i osobowość ucznia, aby wyrastał on w mądrości, umiłowaniu Ojczyzny i poszanowaniu godności człowieka.

Nauczyciele w swej pracy wychowawczo - profilaktycznej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, winni zmierzać do tego, aby osiągnąć następujące cele :

1.      wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowania relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele),

2.      wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,

3.      formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,

4.      ukierunkowanie ucznia ku wartościom,

5.      rozwijanie umiejętności pracy w zespole, społecznej aktywności, udziału w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju,

6.      kształtowanie postaw prozdrowotnych, w tym wdrożenie do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób, a ponadto ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z aktywności fizycznej, a także stosowania profilaktyki,

7.      rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych,

8.      wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat,

9.      wyrabianie akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka,

10.  kształtowanie szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechnianie wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska oraz zainteresowanie ekologią,

11.  nabywanie przez uczniów kompetencji społecznych takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych lub indywidualnych oraz organizacja i zarządzanie projektami,

12.  kształcenie nawyków dbania o ład, punktualność, dyscyplinę,

13.  rozwój społeczny ucznia  poprzez  pracę nad odpowiednią kulturą  bycia,

14.  dbanie o rozwój fizyczny  poprzez wyrabianie nawyków troski  o   zdrowie i bezpieczeństwo,                

15.  poszerzanie wiedzy i umiejętności dotyczących zdrowego i bezpiecznego trybu życia,

16.  wykształcenie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie w obliczu zagrożeń uzależnieniami od alkoholu, nikotyny i narkotyków itp.,

17.  wyrabianie właściwych postaw i zachowań wobec rówieśników i innych osób,  

18.  wdrażanie do bezpiecznego korzystania z komputera, Internetu i portali społecznościowych,

19.  zwiększenie skuteczności działań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych i profilaktycznych prowadzonych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły.

 

Działalność wychowawczo - profilaktyczna szkoły polega na poszerzaniu i ugruntowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu zadań wychowawczych, promocji zdrowia, zdrowego stylu życia w  ramach realizacji podstawy programowej na wszystkich zajęciach edukacyjnych. We wszystkich obszarach szkoły pracujemy w szczególności nad poniższymi celami.

 

ZADANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE I FORMY REALIZACJI 

Cel wychowawczy : Kształcenie nawyków dbania o ład, punktualność, dyscyplinę .

 

Obszary życia szkoły

 

Zadania wychowawcze

 

ORGANIZACJA  ŻYCIA SZKOŁY

1)  Do szkoły przychodzimy nie wcześniej niż 20 minut przed rozpoczęciem zajęć.

2)  Lekcje rozpoczynamy punktualnie.

3)  Systematycznie sprawdzana jest lista  obecności na każdej lekcji, w celu  eliminowania spóźnień .

 4) Podczas przerw w sali lekcyjnej przebywają tylko dyżurni.

5) Przechodząc do innej sali na kolejną lekcję  uczniowie ustawiają tornistry w należytym porządku przed salą.

 6) Przed lekcją wychowania fizycznego uczniowie klas IV-VII oczekują na nauczyciela na korytarzu parteru szkoły.

7) Szkoła jest zawsze czysta, zabrudzenia  i napisy usuwane są natychmiast przez uczniów, a śmieci wyrzucane do kosza.

8) Wszyscy dbamy o ład i porządek w toaletach szkolnych.

 9) W szkole obowiązuje zmiana obuwia.

10) Każdy uczeń ma obowiązek pozostawić po  sobie porządek w szatni.

11) Wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły mają prawo kontrolować czystość obuwia uczniów.

 

RELACJE  NAUCZYCIEL-  UCZEŃ         

1)  Nauczyciel dyżurujący w czasie przerw międzylekcyjnych ustala miejsce spędzania przerwy ( korytarz lub podwórko szkolne).

2) Po dzwonku kończącym przerwę uczniowie oczekują na nauczyciela przed klasą i wchodzą do sali wówczas, gdy poprosi o to nauczyciel.

3) Wychowawca ustala wraz z klasą obowiązki dyżurnych, a szczegółowe zasady   przygotowania sali do lekcji ustalają nauczyciele poszczególnych zajęć.

4) Nauczyciele wychodzący z uczniami poza budynek szkolny są odpowiedzialni za dopilnowanie , aby uczniowie zmienili obuwie oraz w należytym porządku pozostawili tornistry, strój, obuwie itp.

5)Przed ważniejszymi zadaniami (np. sprzątanie, dekorowanie klasy, zawody sportowe, wyjazdy ) nauczyciel przedstawia uczniom plan działań.

6) Każdy nauczyciel winien dostrzegać i chwalić pozytywne zachowania uczniów , a stawiając wymagania winien z nich konsekwentnie rozliczać co odzwierciedla w zeszytach spostrzeżeń każdej klasy.

7) Pomagając uczniom w naprawianiu błędów nauczyciel   udziela rad i wskazówek – jeżeli krytykuje to zawsze zachowanie dziecka, a nie człowieka.

 

ODDZIAŁYWANIA        WYCHOWAWCZE W DYDAKTYCE

1) Wszyscy nauczyciele dbają o dyscyplinę podczas prowadzonych zajęć lekcyjnych.

2) Nauczyciele przestrzegają zasady , że uczniowie korzystają z ubikacji tylko w czasie przerw.

3) Nauczyciele poprzez staranne  przygotowanie lekcji ,odpowiedni dobór    metod pracy i zakres treści mobilizują uczniów do systematycznej i efektywnej pracy.

4)Wszyscy nauczyciele egzekwują na lekcjach obowiązek odrabiania zadań domowych przez uczniów, przynoszenia  podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych i innych potrzebnych materiałów.

W GRUPIE    RÓWIEŚNICZEJ    

( §2, ust.2pkt 4)                           

1) Dyżurni klasowi maja obowiązek  zgłosić nauczycielowi dyżurującemu niedostosowanie się kolegów do zasad obowiązujących w szkole .

2) Uczniowie reagują na nieporządek pozostawiony  np. w szatni, w klasie, na korytarzu itp.                                                

 3) Wszyscy mają obowiązek zgłaszania nauczycielowi naruszanie zasad dyscypliny przez  kolegów.

Cel wychowawczy : rozwój społeczny ucznia  poprzez wolontariat i pracę nad odpowiednią kulturą bycia.

 Obszary życia szkoły

Zadania wychowawcze 

 

ORGANIZACJA  ŻYCIA SZKOŁY

( §2, ust.2 pkt 4)                           

1) W szkole posługujemy się poprawną polszczyzną .

2) Ucznia obowiązuje strój zgodny ze statutem szkoły.

3) Szkoła stwarza możliwości wykazania się wszystkim uczniom na miarę swoich zdolności i umiejętności.

4) W szkole obowiązuje zasada „ nie strój zdobi ucznia , ale mądrość i kultura bycia na co dzień.

5)W szkole staramy się stworzyć atmosferę przyjazną wszystkim uczniom.

 

RELACJE  NAUCZYCIEL –  UCZEŃ  

( §2, ust.2pkt 4)                                   

1) Nauczyciel posługuje się poprawną polszczyzną  i wymaga tego od uczniów nie tylko na lekcjach , ale także w innych sytuacjach .

2) Wszyscy nauczyciele zwalczają przejawy wulgaryzmów językowych u uczniów.

3) Nauczyciele zwracają się do uczniów po imieniu.

4) W rozmowach z uczniami nauczyciele używają zwrotów grzecznościowych ( proszę, dziękuję, przepraszam itp.)
    i wymagają tego od uczniów .

5) W ramach życia społecznego szkoły nauczyciele respektują pomysły wychodzące od uczniów.

6) Wszyscy nauczyciele maja obowiązek zwracać uwagę na właściwe relacje między uczniami.

 

ODDZIAŁYWANIA

WYCHOWA-WCZE

W DYDAKTYCE

( §2, ust.2pkt 4)                           

1) Na lekcjach z wychowawcą , języku polskim , religii , a także innych zajęciach uczymy właściwego sposobu odnoszenia się do osób starszych,  rówieśników, osób chorych i niepełnosprawnych.

2) Wszyscy nauczyciele w zależności od różnych sytuacji  wynikłych w procesie dydaktyczno – wychowawczym pracują nad poprawnym zachowaniem się uczniów w miejscach publicznych – w autobusie, w kościele ,na przystanku , w czasie wycieczki itp.

3) W czasie zajęć edukacji, języka polskiego, godzin z wychowawcą uczymy zasad dobrego zachowania się przy stole, na przyjęciach, w sytuacjach związanych z uroczystościami rodzinnymi i okolicznościowymi np. urodziny , imieniny , Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki.

4) Wymagamy , aby w czasie zajęć lekcyjnych podczas   dłuższych wypowiedzi uczniowie przyjmowali postawę stojącą .

5) W czasie lekcji nauczyciele nie spożywają posiłków, nie  piją napojów, nie żują gumy i tego samego wymagają od uczniów .

6) Na lekcjach stwarza się klimat przyjazny uczniowi, co ma na celu właściwy rozwój osobowości ucznia .

7) Nauczyciele dobierając metody pracy lekcyjnej stwarzają możliwość pracy w grupach , co ma na celu rozwijanie  umiejętności współpracy, uczy zdrowej rywalizacji   i prawidłowego przyjęcia zwycięstwa i porażki.

 

W GRUPIE    RÓWIEŚNICZJ    

( §2, ust.2pkt 4)                                                         

1) W rozmowach rówieśniczych uczniowie używają poprawnej polszczyzny .

2) Uczniowie zwracają się do siebie po imieniu, nie używają przezwisk .

3) Uczniowie eliminują i zwalczają wulgarne słownictwo  w porozumiewaniu się między sobą .

4) W grupie rówieśniczej nie mają miejsca bójki , aroganckie zachowania, a w przypadku ich zaistnienia uczniowie potrafią właściwie zareagować .

5) Uczniowie dbają o to, aby w zespole klasowym i całej społeczności szkolnej każdy czuł się dobrze i nie był odtrącony, a szczególnie zwracają uwagę na relacje z najmłodszymi dziećmi.

6) Zwarta grupa rówieśnicza, to taka w której uczucie zwycięstwa lub porażki przyjmuje się z godnością .

7)Starsi uczniowie  niosą pomoc młodszym kolegom w przystosowywaniu się do życia w społeczności szkolnej.

8) Udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły.

Cel wychowawczy : Dbanie o rozwój fizyczny  poprzez wyrabianie nawyków troski o zdrowie i bezpieczeństwo.

Obszary życia szkoły

Zadania wychowawcze

 

ORGANIZACJA  ŻYCIA SZKOŁY

( §2, ust.2 pkt 2)                           

1) Na początku każdego roku szkolnego wychowawcy klas przeprowadzają pomiar wzrostu uczniów  i wpisują do dziennika przy każdym nazwisku ucznia numer wielkości stanowiska pracy .

2) Obowiązkiem dyżurnych przed każdą lekcją jest sprawdzenie ustawienia stolików  i krzeseł ( krzesła i ławki o tym samym  numerze).                                                          

 3) Uczniowie mają możliwość wykazania się w różnych dyscyplinach sportowych i zajęciach rekreacyjno – sportowych na terenie szkoły oraz na zawodach zgodnie z kalendarzem imprez sportowych .

4) W szkole znajduje się gabinet higieny szkolnej,  higienistka szkolna realizuje zadania w wybrane wtorki w każdym miesiącu.                                       

 

ODDZIAŁYWANIA WYCHOWAWCZE W DYDAKTYCE

1) Na godzinach z wychowawcą i lekcjach  techniki, edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele wdrażają zasady bezpiecznego poruszania się po drodze .

2) Uczniowie otrzymują wiedzę od wychowawców na temat higieny osobistej.

3) Nauczyciel wychowania fizycznego uczy przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć sportowych .

 

RELACJE NAUCZYCIEL – UCZEŃ                      

1) Na każdej lekcji nauczyciel zwraca uwagę na prawidłowość doboru stanowiska pracy w myśl zasady : „ lepiej siedzieć za wysoko niż za nisko.”

2) Uczeń powinien zachować prawidłową postawę  podczas siedzenia w ławce, nauczyciel ma obowiązek zwracać  uwagę na to w czasie swoich  zajęć.                                                            

3) Obowiązkiem nauczyciela dyżurującego jest   czuwanie  nad bezpiecznym zachowaniem się   uczniów w czasie przerw lekcyjnych.

 4) Wszyscy nauczyciele reagują na zbyt głośne zachowanie się uczniów  w celu ograniczenia hałasu .                                                     

5) Obowiązkiem każdego nauczyciela jest reagowanie  na niewłaściwe zachowanie się uczniów w szkole  i poza szkołą (bójki , palenie tytoniu itp. ) .

6) Nauczyciele czuwają nad przestrzeganiem   higienicznych zasad przy spożywaniu obiadu.

 

W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ   

( §2, ust.2 pkt 4)                                                        

1) Uczeń ma obowiązek reagowania na zbyt głośne zachowanie się kolegów w celu wyeliminowania hałasu.

2) Uczeń winien dostrzegać i prawidłowo reagować  na przejawy niewłaściwego zachowania się kolegów w szkole
 i poza szkołą (bójki, palenie tytoniu ) oraz łamanie zasad bezpieczeństwa.

3) Dzieci dbają o higieniczne spożywanie posiłków w szkole i umiejętnie reagują na łamanie zasad higieny przez rówieśników.                                                                                                                 

 

ZADANIA  WYCHOWAWCZE  RODZICÓW

-          każdy z rodziców uczestniczy w życiu szkoły i klasy, świadomie współpracuje ze szkołą zgodnie z jej założeniami wychowawczymi,

-          rodzice winni uczestniczyć w wywiadówkach, zebraniach, lekcjach otwartych, prelekcjach organizowanych przez szkołę,

-         rodzice dbają o ubiór, strój i wygląd dziecka zgodnie z postanowieniami statutu szkoły,

-          obowiązkiem rodziców jest usprawiedliwianie nieobecności szkolnych zgodnie ze statutem szkoły,

-          obowiązkiem rodziców jest pomagać w miarę możliwości swym dzieciom w wywiązywaniu się z obowiązków szkolnych oraz  egzekwowanie od swoich dzieci wypełnianie tych obowiązków.

-          w miarę potrzeb kontaktują się z wychowawcą w celu wyjaśniania i rozwiązywania zaistniałych sytuacji wychowawczych,

-          współpracując ze szkołą rodzice biorą udział w wycieczkach, imprezach, uroczystościach szkolnych, wykonują drobne prace na rzecz szkoły, mają swój udział w planowaniu i organizowaniu działań wychowawczo - opiekuńczych .

 

PODEJMUJĄC  SWOJE  DZIAŁANIA  WYCHOWAWCZE,  OPIEKUŃCZE, PROFILAKTYCZNE SZKOŁA  WSPÓŁPRACUJE  Z:

-          organem prowadzącym szkołę – udział uczniów w międzyszkolnych igrzyskach i turniejach sportowych, konkursach, imprezach organizowanych na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim, uroczystościach patriotycznych udzielanie zapomóg, stypendium i innej pomocy dla uczniów ze środków przewidzianych w budżecie gminy i szkoły,

-    Parafią w Zagorzycach Górnych – uczestnictwo w rekolekcjach wielkopostnych, pielgrzymkach, uroczystościach kościelnych np. I Komunia Św. oraz koloniach dla dzieci organizowanych przez Caritas,

-          Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sędziszowie Młp. – wyjazdy na seanse filmowe, przedstawienia teatralne, udział w konkursach plastycznych, recytatorskich i innych,

-          Ośrodkiem Zdrowia w Zagorzycach w celu zapewnienia opieki zdrowotnej przez lekarza, stomatologa, higienistkę szkolną,

-          Komendą Policji w Sędziszowie Młp. w celu propagowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zasad postępowania zgodnie przepisami prawa,

-          Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Ropczycach w celu pozyskiwania fachowych rad i wskazówek do pracy z uczniami przejawiającymi trudności szkolne,

-          Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sędziszowie Młp.  w zakresie organizowania dożywiania oraz innej pomocy dla uczniów z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej,

-          instytucjami ubezpieczeniowymi w celu ubezpieczenia dzieci od nieszczęśliwych wypadków,

-          Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sędziszowie Młp.,  

-           Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Ropczycach,

Współpraca dotyczy :

 • ·         organizacji i prowadzenia warsztatów, szkoleń, prelekcji, pogadanek dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • ·         wystawiania profilaktycznych spektakli dla uczniów,
 • ·         organizowania konkursów dla uczniów,
 • ·         pozyskiwania materiałów informacyjnych,
 • ·         organizowania pozalekcyjnych zajęć sportowych.

 

TRADYCJĄ  NASZEJ  SZKOŁY  JEST: ( §2, ust.2 pkt 3)                           

-          prowadzenie kroniki szkoły ,

-          prowadzenie kroniki SU ,

-          prowadzenie złotej księgi absolwentów ,

-         prowadzenie księgi pasowania na ucznia kl. I ,

-          uczniowie kończący szkołę ofiarują dla szkoły pamiątkowy upominek ,

-          wręczanie dyplomów uczniom klasy I z okazji pasowania na ucznia szkoły ,

-          wręczanie pamiątek ukończenia szkoły uczniom kończącym szkołę.

 

WAŻNE  WYDARZENIA, UROCZYSTOŚCI  W  ŻYCIU  SZKOŁY

Rodzaj  wydarzenia

Wartość

Realizacja

Przewidywane efekty

Rozpoczęcie roku szkolnego i rocznica wybuchu II wojny światowej.

Ojczyzna , naród , patriotyzm , wolność , wykształcenie , praca nad sobą ,nauka , kościół , wspólnota.

List  MEN, przemówienie dyrektora szkoły, udział we mszy świętej , akademia.

Świadomość potrzeby rzetelnej nauki
 i pracy nad sobą , pamięć o przeszłości , godne zachowanie w kościele
 i podczas uroczystości , poczucie wspólnoty społeczności szkolnej
 i przynależności narodowej , odświętny ubiór.

Pasowanie klasy pierwszej .

( §2, ust.2 pkt 3)                       

Wspólnota , wykształcenie, praca nad sobą , patriotyzm , ojczyzna , naród.

Część artystyczna przygotowana przez klasę pierwszą i SU, pasowanie przez dyrektora , spotkanie klasowe
z rodzicami i poczęstunek.

Odpowiedni strój i właściwe zachowanie się podczas uroczystości , identyfikacja ze wspólnotą szkoln

Sprzątanie świata.

Praca dla społeczeństwa, wrażliwość na czystość środowiska naturalnego.

Sprzątanie najbliższej okolicy, terenu wokół szkoły, pogadanki na lekcjach wychowawczych, podsumowanie.

Wrażliwość na estetykę środowiska , zaangażowanie w działanie , przestrzeganie bhp , szacunek dla pracy , prawidłowe składowanie
i wykorzystanie odpadów , postawa proekologiczna.
 

 

Dzień Edukacji Narodowej.

Szacunek, uprzejmość.

Spotkanie nauczycieli, rodziców i uczniów.

Szacunek dla pracy nauczyciela
 i pracowników szkoły.

Święto Zmarłych.

Nadawanie sensu życia , szacunek dla ludzkiego życia.

Pogadanka na lekcjach wychowawczych , porządkowanie

 i zapalanie zniczy na grobach nieznanych żołnierzy w naszej miejscowości.

Pamięć o zmarłych , godne zachowanie się na cmentarzu , zaduma , świadomość o przemijaniu.

Narodowe Święto Niepodległości.

Niepodległość , ojczyzna , naród , patriotyzm.

Uroczysta akademia, pogadanki na lekcjach.

Pamięć o przeszłości odległej , umiłowanie wolności , niepodległości  docenianie pokoju , godne zachowanie podczas uroczystości , odświętny strój.

Andrzejki.

Dobre obyczaje , tradycje.

Wróżby, poczęstunek, dyskoteka.

Utrzymywanie koleżeńskich
i przyjaznych kontaktów
z rówieśnikami , radość ze wspólnej zabawy , kulturalne zachowanie się podczas imprezy , potrzeba podtrzymywania tradycji narodowej.

Mikołajki.

( §2, ust.2 pkt 3)                            

Tradycja sprawienia radości innym.

Geneza mikołajkowej tradycji, spotkanie z Mikołajem.

Bezinteresowne sprawianie radości oraz pomaganie innym.

Pasowanie na czytelnika.

Wykształcenie , praca nad sobą , szacunek.

Pasowanie na czytelnika  poznanie szkolnej biblioteki
 i nauka korzystania z niej.

Poszanowanie książki , potrzeba czytania , praca nad sobą, właściwe zachowanie się w bibliotece.

Uroczystość opłatkowa.

Tradycja, miłość bliźniego, dobro, szczęście rodzinne, udzielanie pomocy innym ludziom umiejętność przebaczania innym.

Spotkanie opłatkowe ogólnoszkolne, odwiedzanie samotnych sąsiadów i bliskich.

Podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowej , postawa przebaczania , podejmowanie działań na rzecz potrzebujących , godna postawa , odświętny strój , budowanie więzi rodzinnych , wspólnoty rodzinnej
i szkolnej.

Dzień Babci
i Dziadka

( §2, ust.2 pkt 3)                           

Szacunek, miłość, dobroć, bezinteresowność.

Część artystyczna  , spotkanie towarzyskie przy herbatce , drobne upominki .

Poszanowanie ludzi starszych , docenianie ich wkładu w wychowanie pokolenia , sprawianie radości , zaangażowanie w prezentację swojego dorobku .

Zabawa karnawałowa.

Umiejętność bycia sobą, dobre obyczaje, odpowiedzialność.

Zabawa , część artystyczna  , poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Zacieśnianie współpracy z rodzicami , właściwe zachowanie się w trakcie imprezy ,zaangażowanie w prezentację swojego dorobku.

Dzień Żołnierzy Wyklętych.

niepodległość , ojczyzna, naród, patriotyzm, wolność.

Udział w uroczystości gminnej.

Pamięć o przeszłości odległej , umiłowanie wolności , niepodległości  docenianie pokoju, godne zachowanie podczas uroczystości, odświętny strój.

Dzień Kobiet,

Dzień Chłopaka.

Dobre obyczaje.

Spotkania klasowe , upominki.

Poszanowanie godności kobiety koleżanek, kolegów.

Miesiąc Kultury Zdrowotnej .

( §2, ust.2 pkt 2)                           

Zdrowy styl życia.

Pogadanki na lekcjach wychowawczych , spotkanie
z higienistką
 i lekarzem.

Świadomość potrzeby dbania o własne zdrowie, umiejętne spędzanie wolnego czasu.

Rocznica Zbrodni Katyńskiej, katastrofy Smoleńskiej.

Niepodległość , wolność, ojczyzna, naród , patriotyzm .

Uroczysta akademia , pogadanki na lekcjach

Pamięć o przeszłości odległej , umiłowanie wolności , niepodległości  docenianie pokoju , godne zachowanie podczas uroczystości , odświętny strój

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Demokracja , niepodległość, solidarność.

Akademia , pogadanki na lekcjach wychowawczych , języka polskiego
i historii.
Świadomość przynależności narodowej.

Dzień Matki.

 

Miłość , szacunek rodzina, posłuszeństwo.

Akademia , drobne upominki dla matek, spotkanie przy herbatce.

Okazywanie szacunku , posłuszeństwa, miłości dla matki , docenianie wysiłku, pracy matki.

Dzień Dziecka
i Dzień Sportu.

( §2, ust.2 pkt 3)                           

Prawa dziecka , poznawanie życia , godność człowieka.

Gry , zabawy , konkursy , pogadanki , poczęstunek.

Świadomość swoich praw i roli zabawy wieku dziecięcego , zaangażowanie
w zabawę , sport , godne zachowanie.

Zakończenie roku szkolnego.

Dobre obyczaje grzeczności , praca nad sobą , wykształcenie.

Akademia  

Zachowanie godne naśladowania, odpowiedni strój, identyfikacja ze wspólnotą szkolną

 

 

 

 

Zakres treści wychowawczo-profilaktycznych realizowanych w klasach IV-VII

 

Klasa

Tematyka

Wartości

Przewidziane efekty

Uwagi

IV

Świat, w którym żyjemy. To co jest naprawdę i to co jest na niby.

( §3, ust.2 pkt 2)                           

Mądrość, spostrzegawczość, umiejętność wyobrażania .

Uczeń ma świadomość współistnienia
 i przenikania się rzeczywistości z fikcją, świadomość istnienia rzeczywistości realnej – niewidzialnej, umiejętność rozróżnienia rzeczywistości od fikcji, dostrzeganie rzeczywistości zależnej i niezależnej od człowieka.

 

Elementy programu

„Wzrastam w mądrości”

IV

U źródeł kultury i cywilizacji. Świat, a język, którym
o świecie mówimy . Ludzie
 i rzeczy a ich pojęcia, nazwy, znaki i symbole.

Mądrość, prawda, miłość, odwaga, honor, przyjaźń.

Świadomość przekazywania myśli, znajomość symboli, alfabetów, genezy alfabetu greckiego
 i łacińskiego, znajomość symboli ojczyzny: godła, barw, hymnu.

Elementy programu

„Wzrastam w mądrości”

IV

Istnienie a poznanie. Jak poznajemy świat
i co z tego wynika ?

( §3, ust.2 pkt 2)                           

Mądrość, miłość, spostrzegawczość bystrość, szacunek.

Znajomość roli zmysłów w poznawaniu świata, umiejętność współpracy, uczciwość i lojalność. Umiejętność rozsądnego korzystania z mediów: radia, telewizji, komputera, Internetu.

Elementy programu

„Wzrastam w mądrości”

IV

Przyczyny i skutki,
a odpowiedzialność.

( §2, ust.2 pkt 4)                           

Odpowiedzialność, szacunek, uczciwość, szczerość, samodzielność, współpraca.

Świadomość istnienia łańcucha: przyczyna – skutek – odpowiedzialność, świadomość skutku swojego postępowania, właściwe postępowanie wobec młodszych dzieci.

 

Elementy programu

„Wzrastam w mądrości”

IV

O poznaniu umysłowym.

( §3, ust.2 pkt 2)                           

Mądrość, uczenie się, duchowość.

Znajomość możliwości poznania otaczającego świata, odkrywanie  i wyszukiwanie cech wspólnych wszystkich realnych ludzi i rzeczy.

Elementy programu

„Wzrastam w mądrości”

IV

Palenie jest niezdrowe.

Zdrowie swoje i innych, odpowiedzialność.

Uczeń zna działanie nikotyny na organizm człowieka.

 

Zajęcia
 z wychowawcą wg scenariuszy
 z "Programu antynikotynowej edukacji zdrowotnej - Bieg po zdrowie".

IV

Jak się nie dać złowić nałogowi?

Sztuka mówienia "nie", odpowiedzialność, zdrowie.

Uczeń wie co to jest zachowanie asertywne.

IV

Dlaczego jest coraz więcej osób, które nie palą papierosów?

Zdrowie, asertywność, odpowiedzialność.

Uczeń zna skutki medyczne, społeczne
i psychologiczne palenia papierosów.

IV

Palenie szkodzi!

Zdrowie, odpowiedzialność, choroby; zalety.

Uczeń rozumie szkodliwość palenia papierosów oraz zna zalety ich niepalenia.

 

 

IV

Jak to zrobić, żeby nie palić?

Zdrowie, odpowiedzialność, asertywność,

Uczeń potrafi bronić się przed zachętami oraz presją dotyczącą palenia papierosów.

IV

Jak to zrobić, żeby inni nie palili?

Zdrowie własne oraz innych, odpowiedzialność.

Uczeń rozumie odpowiedzialność za zdrowie swoje i innych. Potrafi wskazać zalety niepalenia papierosów oraz negatywne skutki dla zdrowia człowieka.

IV

Promowanie zachowań bez agresji i przemocy.

( §3, ust.2, pkt 3)

 

Mądrość, odpowiedzialność, kultura osobista

Uczeń zna zasady kultury osobistej, potrafi rozwiązywać konflikty bez agresji i przemocy. Rozumie pojęcie różnicy poglądów i potrafi je uszanować.

 

IV

Mądre korzystanie
z komputera
i Internetu.

Bezpieczeństwo, mądrość, sieć Internet

Uczeń ma świadomość, że w sieci nie jest się anonimowym, dba o własne zdrowie, wie co to jest uzależnienie.

 

IV

Bezpieczne komunikowanie się na  portalach społecznościowych.

Bezpieczeństwo, mądrość, odpowiedzialność

Uczeń ma świadomość, że w sieci nie jest się anonimowym, zna znaczenie pojęcia cyberprzemocy.

Zajęcia
 z wychowawcą przy użyciu materiałów ze strony www.sieciaki.pl

V

Niezawodne busole życia – wartości.

( §3, ust.2 pkt 2)                           

Prawda, dobro, piękno, wstyd, kłamstwo, dobro, zło, wolna wola, godność.

Świadomość znaczenia trzech podstawowych wartości w życiu człowieka: prawdy, dobra, piękna.

Elementy programu

„Wzrastam w mądrości”

V

Wartości ogólnoludzkie,
a wartości chrześcijańskie.

( §3, ust.2 pkt 2)                           

Wiara, nadzieja, miłość, prawda.

Umiejętność życia w zgodzie
z ponadczasowymi wartościami chrześcijańskimi.

Elementy programu

„Wzrastam w mądrości”

V

Porozmawiajmy
o uczuciach.

( §2, ust.2 pkt 4)

( §3, ust.2 pkt 3)                                                       

Miłość, odwaga, przyjaźń, nadzieja.

Umiejętność rozpoznawania
 i przeżywania uczuć pozytywnych, obojętnych
 i negatywnych i towarzyszące im okoliczności; koleżeństwo i przyjaźnie między starszymi
 i najmłodszymi dziećmi.

Elementy programu

„Wzrastam w mądrości”

V

Hierarchia wartości. Ważne, ważniejsze, najważniejsze.

( §2, ust.2 pkt 2)                           

Prawda, uczucie, dobro, zło, godność.

Umiejętność dokonywania wyborów w życiu według hierarchii wartości: ważne, ważniejsze, najważniejsze.

 Elementy programu

„Wzrastam w mądrości”

V

Przekazanie podstawowych wiadomości o alkoholu i jego szkodliwym działaniu na organizm ludzki.

 

Zdrowie, odpowiedzialność za siebie i innych,

Uczeń ma świadomość szkodliwości działania alkoholu na zdrowie.

Elementy programu „II Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków”-

lekcja wychowawcza wg scenariusza pt. ”Chemiczna pułapka „.

V

Skutki nadużywania alkoholu.

 

 

Zdrowie, odpowiedzialność za siebie i innych,

Uczeń ma świadomość szkodliwości działania alkoholu na zdrowie, na zachowanie się
w otoczeniu.

Elementy programu „II Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków”Lekcja wychowawcza wg scenariusza pt. „Używanie
 i nadużywanie alkoholu”.

 

V

Propagowanie stylu życia bez alkoholu.

 

Odpowiedzialność, zdrowy styl życia.

Uczeń wie, co to jest zdrowy styl życia.

 

V

Uczenie podejmowania odpowiedzialnych decyzji związanych z piciem alkoholu i paleniem tytoniu.

Odpowiedzialność, zdrowie, mądre podejmowanie decyzji

Uczeń ma świadomość podejmowania odpowiedzialnych decyzji,

Elementy programu „II Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków”Lekcja wychowawcza wg scenariusza pt. ”Chemiczna pułapka”.

V

Mądre korzystanie
z komputera i internetu.

Bezpieczeństwo, mądrość,

Uczeń ma świadomość, że w sieci nie jest się anonimowym, dba o własne zdrowie, wie co to jest uzależnienie

 

v

Bezpieczne komunikowanie się na  portalach społecznościowych.

Bezpieczeństwo, mądrość, odpowiedzialność

Uczeń ma świadomość, że w sieci nie jest się anonimowym, zna znaczenie pojęcia cyberprzemocy.

Zajęcia
z wychowawcą przy użyciu materiałów ze strony www.sieciaki.pl oraz www.fdn.pl

V

Uczenie się umiejętności obrony przed naciskiem otoczenia.

Asertywność, mądrość, odpowiedzialność,

Uczeń potrafi być konsekwentny w swoim zachowaniu, rozumie i szanuje słowo „nie”.

Lekcja wychowawcza wg scenariusza pt. „Sztuka odmawiania"

V

Promowanie zachowań bez agresji i przemocy.

( §3, ust.2, pkt 3)

 

Mądrość, odpowiedzialność, kultura osobista

Uczeń zna zasady kultury osobistej, potrafi rozwiązywać konflikty bez agresji i przemocy. Rozumie pojęcie różnicy poglądów i potrafi je uszanować.

Realizacja programu „Przeciwdziałanie przemocy
w szkole”

VI

Istotne znaczenie ludzkiego ciała i płci.

( §3, ust.2 pkt 2)                           

Godność, szacunek, zaufanie.

Świadomość znaczenia ludzkiego ciała i płci
w aspekcie godności człowieka. Co to znaczy, że się jest osobą ?

Program

„Wzrastam w mądrości”

VI

Wiązania i więzi. Społeczny charakter człowieka. Pomoc młodszym kolegom.

( §2, ust.2 pkt 7)                           

Miłość, współdziałanie, odpowiedzialność, stosunki międzyludzkie.

Świadomość, że dziecko nie jest samo, że jest istotą społeczną.

Elementy programu

„Wzrastam w mądrości”

VI

Niezawodna busola życia – prawo naturalne. Dlaczego
w świecie panuje ład ?

( §3, ust.2 pkt 2) 

( §3, ust.2 pkt 4)                                                      

Ład, harmonia, obowiązkowość, pracowitość, odpowiedzialność, porządek.

Zauważanie różnicy między prawami naturalnymi, a prawami ustalonymi przez człowieka. Umiejętność zachowania się na drodze, przy stole. Świadomość wyrażania samooceny i zasad kar i nagród.

Elementy programu

„Wzrastam w mądrości”

VI

Bezpieczne komunikowanie się na  portalach społecznościowych.

Bezpieczeństwo, mądrość,

Uczeń ma świadomość, że w sieci nie jest się anonimowym, dba o własne zdrowie, wie co to jest uzależnienie.

Zajęcia
 z wychowawcą przy użyciu materiałów ze strony www.sieciaki.pl oraz www.fdn.pl

VI

Mądre korzystanie                       z komputera i Internetu.

Bezpieczeństwo, mądrość, odpowiedzialność

Uczeń ma świadomość, że w sieci nie jest się anonimowym, zna znaczenie pojęcia cyberprzemocy (zna możliwe konsekwencje dla jej sprawców i ofiar, zna metody rozwiązywania sytuacji związanych cyberprzemocą).

Zajęcia
z wychowawcą przy użyciu materiałów ze strony www.edukacja.fdds.pl (scenariusz "Gdzie jest Mimi?")

VII

Po co rodzina?

.

Rodzina, przyjaźń, miłość, odpowiedzialność.

Świadomość czym jest rodzina, kto ją tworzy, jakie są relacje miedzy poszczególnymi członkami rodziny.

Elementy programu „Wędrując k

 

 

VII

Potrzeby bytowe rodziny.

 

Szacunek, odpowiedzialność,

Praca.

Świadomość wpływu domu rodzinnego na dorosłe życie.

 Elementy programu „Wzrastam w mądrości”

VII

Rodzina - wspólnota ducha, serca i myśli.

Zgoda, szacunek, wspólnota rodzinna,

Uczeń ma świadomość, że rodzina zaspokaja ludzkie potrzeby psychiczne, emocjonalne
i kulturowe.

 Elementy programu „Wędrując ku dorosłości

VII

Rodzina – Akademią Dobra.

Dobro, szczęście, rozmowa, szczerość

Znaczenie rodziny w społeczeństwie, nauka  norm współżycia społecznego.

Elementy programu „Wędrując ku dorosłości

VII

I wy tworzycie wasze domy.

Rodzina, dom, zgoda, szczerość.

Prawa i obowiązki dziecka w rodzinie, członkowie rodziny wspierają się wzajemnie
 i uczą się kultury.

 

Elementy programu „Wędrując ku dorosłości

VII

Czas wolny – wróg czy sprzymierzeniec?

Obowiązek, wspólnota, szczerość, szczęście.

Świadomość, że by odpocząć - to nie znaczy nic nie robić, wspólne spędzanie czasu wolnego na rozmowach z domownikami.

Elementy programu „Wędrując ku dorosłości

VII

Umiejętność świętowania.

Tradycje, kultura, pamięć, patriotyzm, hierarchia wartości

Uczeń zna tradycje w rodzinie, rozróżnia dzień powszedni od świątecznego, w jego życiu istnieje hierarchia wartości.

Elementy programu „Wędrując ku dorosłości

VII

Trudna sztuka rozmawiania.

Zgoda, szczerość, wzajemne poszanowanie,

Uczeń rozumie znaczenie rozmowy pomiędzy członkami rodziny, wartości wspólnego rozwiązywania problemów.

Elementy programu „Wędrując ku dorosłości

VII

Jak rozwiązywać konflikty?

Zgoda, szczerość, wzajemne poszanowanie, kompromis

Uczeń ma świadomość, że konflikt nie jest awarią, jest naturalną konsekwencją różnych charakterów. Potrafi go rozwiązywać czasem ustępując.

Elementy programu „Wędrując ku dorosłości

VII

Uświadomienie zgubnego działania narkotyków.

 

 

 

 

Zdrowie, odpowiedzialność, sztuka odmawiania,

Uczeń ma świadomość zgubnego działania narkotyków na własne zdrowie. Konsekwencje ich zażywania dla siebie i innych.

Lekcja wychowawcza „Narkotykowe mity” wg  książki Krzysztofa Zajączkowskiego

„ Nikotyna, alkohol, narkotyki”.

VII

Kształtowanie postaw asertywnych w obliczu zagrożeń narkomanią.

( §3, ust.2, pkt 4)

 

Zdrowie, odpowiedzialność, sztuka odmawiania,

Uczeń potrafi odmówić rówieśnikom, ponieważ ma świadomość zgubnego działania narkotyków na własne zdrowie, konsekwencje ich zażywania dla siebie i innych.

Lekcja wychowawcza wg scenariusza pt.„Sztuka odmawiania”.

VII

Uświadamianie zagrożeń związanych z zażywaniem dopalaczy.

 

 

Zdrowie, odpowiedzialność, sztuka odmawiania,

Uczeń zna skutki zażywania dopalaczy. Potrafi znaleźć inne sposoby na rozładowanie emocji, rozwiązywanie problemów.

Lekcja wychowawcza

w kl. VII
 z wykorzystaniem materiałów z portalu www.odslonapiekla.pl

VII

Dobre i złe strony Internetu.

Sieć Internet, komunikowanie się, bezpieczeństwo, odpowiedzialność, uzależnienie

Uczeń wie czym jest Internet i do czego może służyć. Zna jego zastosowanie w domu, w szkole, w miejscu pracy. Potrafi rozpoznać objawy uzależnienia od komputera.

Zajęcia z wychowawcą
 z wykorzystaniem materiałów ze stron www sieciaki.pl edu.fdds.pl, edukacja.fdds.pl).

VII

O dobrym zachowaniu           w Internecie (netykieta).

Dobre zachowanie, netykieta

Uczeń wie czym jest netykieta, zna i stosuje jej podstawowe zasady.

Zajęcia
z wychowawcą
 z wykorzystaniem treści programu nauczania informatyki "Lekcje z komputerem"
W. Jachemczyk, ...,  WSiP

VII

Misja bezpieczny Internet

Bezpieczeństwo, dobro, zło,

Uczeń zna zastosowanie Internetu, jego dobre i złe strony, zna zasady bezpiecznego korzystania
z Internetu, potrafi odpowiednio reagować na niebezpieczeństwa internetowe, potrafi poszukiwać rozwiązań w przypadku zetknięcia się z zagrożeniem w sieci,

Zajęcia
 z wychowawcą na podstawie scenariusza zajęć "Misja bezpieczny Internet" ze strony www.edukacja.fdds.pl/scenariusze-zajec

VII

Mój wizerunek online.

Bezpieczeństwo, świadomość, odpowiedzialność,

Uczeń potrafi świadomie i rozważnie prezentować się w Internecie, bezpiecznie korzystać z mediów elektronicznych
i społeczności internetowych oraz z telefonu komórkowego. Potrafi reagować na niebezpieczne sytuacje online.

Zajęcia
 z wychowawcą na podstawie scenariusza zajęć "Mój wizerunek online", "Przygody Fejsmena" ze strony www.edukacja.fdds.pl/scenariusze-zajec

 

W ramach promocji zdrowego żywienia zorganizowanie prelekcji dietetyka dla uczniów i rodziców – XI 2017.

 

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA SZKOŁY W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  POLEGA NA ( §4, ust.1 i 2)

 • ·         dostarczaniu aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom, rodzicom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używania środków odurzających, zastępczych, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych,
 • ·         udostępnianiu informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i ich rodziców w razie używania środków odurzających, zastępczych, substancji psychotropowych,
 • ·         przekazywanie informacji uczniom, rodzicom, nauczycielom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • ·         informowanie uczniów oraz ich rodziców o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli oraz metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

Formami realizacji działalności informacyjnej są:

 • ·         gromadzenie w szkole publikacji, czasopism, materiałów w formie papierowej, materiałów w formie elektronicznej, ulotek oraz udostępnianie ich nauczycielom, wychowawcom, rodzicom, uczniom,
 • ·         gazetki ścienne,
 • ·         spotkania ze specjalistami, policją itp.
 • ·         zajęcia z wychowawcą, zajęcia pozalekcyjne,
 • ·         spotkania z rodzicami.

 

DOSKONALENIE, DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW

 • ·         doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami i ich rodzicami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,   ( §2, ust.2, pkt 5) – w miarę potrzeb,
 • ·         prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji, psychoaktywnych (dopalaczy ) oraz podejmowania szkolnej interwencji   profilaktycznej, ( §3, ust.2, pkt 5) – w miarę potrzeb,
 • ·         doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków  odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych ( dopalaczy ), norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego, ( §3, ust.2, pkt 6) – w miarę potrzeb,
 • ·         doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów zachowań ryzykownych.  ( §5, ust.3, pkt 4) – w miarę potrzeb.

Formy doskonalenia i dokształcania:

 • ·         samokształcenie,
 • ·         szkolenia rady pedagogicznej,
 • ·         kursy, warsztaty, szkolenia indywidualne.

 

 EWALUACJA

1.         Ankieta dla rodziców, uczniów, nauczycieli.

2.         Rozmowy, wywiady z rodzicami .

3.         Analiza szkolnej dokumentacji (np. frekwencja, oceny zachowania )

4.         Obserwacja zajęć, konkursów, uroczystości szkolnych .

 

Copyright © 2014. Szkoła Podstawowa w Szkodnej. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania zawartości stony bez zgody autora.