^Powrót na góre
  
  
  

Plan pracy biblioteki szkolnej w Szkodnej w roku 2022/23.

 

Praca pedagogiczna:

Organizacja zbiorów i warsztatu informacyjnego, uaktualnienie napisów informacyjnych, plansz.

Wdrażanie i zachęcanie uczniów do systematycznego odwiedzania biblioteki szkolnej, wypożyczania książek.

Uczenie poszanowania książek i czasopism oraz poprawnego zachowania się w bibliotece.

Inspirowanie czytelnictwa poprzez reklamowanie książek, udzielanie porad i wskazówek w wyborach czytelniczych, tworzenie wystaw okolicznościowych i tematycznych.

Udostępnianie księgozbioru indywidualnym czytelnikom.

Udostępnianie materiałów bibliotecznych na zajęcia edukacyjne.

Pomoc w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania i porządkowania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

Pomoc w wyszukiwaniu materiałów źródłowych na określony temat.

Udzielanie czytelnikom wskazówek i porad bibliotecznych.

Rozwijanie i utrwalanie zainteresowań, potrzeb i nawyków czytelniczych z uwzględnieniem indywidualnych uzdolnień uczniów.

Pomoc w wyszukiwaniu kompletowaniu materiałów potrzebnych do konkursów przedmiotowych.

Realizacja lekcji bibliotecznych zgodnie z potrzebami.

Realizacja zadań z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Pasowanie na czytelnika – w kl. I

Organizacja akcji czytelniczej: Dzień Głośnego Czytania.

Konkurs na Najlepszego Czytelnika Roku Szkolnego.

Współpraca z nauczycielami w ramach realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych, edukacji czytelniczo – medialnej.

Udostępnianie uczniom podręczników zgodnie z regulaminem biblioteki szkolnej i zarządzeniem dyrektora szkoły w sprawie szczegółowych warunków korzystania przez uczniów bezpłatnych podręczników zakupionych przez MEN.

 

Praca techniczna:

Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki szkolnej.

Sprawozdanie z pracy biblioteki na koniec roku szkolnego

Uzupełnianie zbiorów w miarę możliwości finansowania szkoły. Selekcja zbiorów.

Ewidencja. Bieżące prowadzenie księgi inwentarzowej.

Uzgodnienie wartości księgozbioru z ewidencją księgowości.

Konserwacja zbiorów – oprawa i naprawa książek.

Akcesja czasopism.

Copyright © 2014. Szkoła Podstawowa w Szkodnej. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania zawartości stony bez zgody autora.